Technologia zdalnego zarządzania klasy biznesowej

Zapewnij wsparcie IT pracownikom w każdym miejscu dzięki funkcjom zdalnego zarządzania komputerami1 2.

Funkcje zdalnego zarządzania komputerami

  • Platforma Intel vPro® zapewnia przedsiębiorstwom każdej wielkości nowoczesne możliwości zarządzania klasy biznesowej oraz rozbudowane możliwości zarządzania urządzeniami.

  • Technologia Intel® Active Management udostępnia narzędzia do zdalnego zarządzania, które umożliwiają wspieranie pracowników zarówno w siedzibie firmy, jak i poza nią.

  • Narzędzie Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) zapewnia dostęp do opartych na chmurze funkcji zdalnego zarządzania urządzeniami poza zaporą sieciową w oparciu o technologię Intel® Active Management (Intel® AMT).

  • Program Intel® Manageability Commander (Intel® MC) umożliwia korzystanie z funkcji technologii Intel® Active Management na konsoli w celu zarządzania urządzeniami w tradycyjnej infrastrukturze zabezpieczonej korporacyjną zaporą sieciową.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT

Najnowsze narzędzia sprzętowe pomagają zespołom ds. IT zdalnie zarządzać zróżnicowaną flotą urządzeń i utrzymywać ją – wewnątrz zapory sieciowej i poza nią. Sprawdź, jak zdalne zarządzanie komputerami w przedsiębiorstwach przyczynia się do poprawy wydajności IT w całej firmie.

Zdalne zarządzanie komputerami odpowiadające na potrzeby biznesu

Środowisko wielu firm stanowi obecnie połączenie urządzeń firmowych i osobistych, pracujących w różnych lokalizacjach. Dzięki funkcjom zdalnego monitorowania i zarządzania (RMM) klasy biznesowej mamy dziś możliwość obniżenia ponoszonych kosztów i zmniejszenia stopnia złożoności. Niezależnie od tego, czy urządzenia znajdują się w lokalizacji firmy, czy też poza nią, nowe urządzenia z narzędziami sprzętowymi pozwalają na zdalne świadczenie usług IT, ograniczając potrzebę fizycznej obecności pracowników wsparcia i skracając czas przestojów.

Nowoczesne zarządzanie

W dużej liczbie firm większość urządzeń nie znajduje się już w tych samych lokalizacjach, w których są obecni pracownicy działu IT. Dzisiejsze środowiska składają się z urządzeń lokalnych, zdalnych, a nawet takich, które nie mają przypisanego użytkownika – np. inteligentnych automatów do sprzedaży, bankomatów i koncentratorów umieszczonych w pokojach konferencyjnych.

Tak rozproszone, zróżnicowane środowisko czyni zarządzanie bardziej złożonym, czasochłonnym i kosztownym. Zapotrzebowanie na funkcje zarządzania urządzeniami stale rośnie: szacuje się, że do 2030 roku z siecią połączonych będzie 125 miliardów urządzeń3. Użytkownicy oczekują przy tym, że urządzenia będą zawsze gotowe do pracy, zaktualizowane i wydajne. Warto przy tym zaznaczyć, że dysponowanie odpowiednimi urządzeniami może wpłynąć na wyniki finansowe firmy, ponieważ 80% całkowitego kosztu posiadania (TCO) komputerów stanowi ich wsparcie i konserwacja4 Dobrze utrzymane urządzenie jest również bezpieczniejsze, co jest bardzo istotne w obliczu zmieniających się zagrożeń bezpieczeństwa cybernetycznego.

Dlaczego do zarządzania warto stosować narzędzia sprzętowe?

Narzędzia sprzętowe do zdalnego zarządzania w przedsiębiorstwie pozwalają zespołom ds. IT na administrowanie procesami zarówno na poziomie oprogramowania, jak i sprzętu. Oznacza to, że urządzenia mogą być monitorowane, konserwowane i zarządzane niezależnie od ich lokalizacji.

Zdalne zarządzanie komputerami pozwala zespołom ds. IT zadbać o aktualność systemów operacyjnych oraz oprogramowania antywirusowego i chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem. Wdrażanie poprawek poza godzinami pracy pozwala dodatkowo zminimalizować wpływ aktualizacji na produktywność.

Zdalne zarządzanie urządzeniami umożliwia zespołom ds. IT przejście z modelu zarządzania reaktywnego do modelu predykcyjnego, w którym stosowanie telemetrii pozwoli na diagnozowanie, rozwiązywanie i usuwanie problemów.

W badaniu przeprowadzonym w 2019 roku przez firmę Forrester Consulting na zlecenie firmy Intel 77% ankietowanych menedżerów ds. IT stwierdziło, że nowe urządzenia oparte na platformie Intel vPro® z systemem Windows* 10 są łatwiejsze w zarządzaniu niż te wykorzystywane wcześniej5.

Przykładowe zastosowania funkcji zdalnego zarządzania

Zdalne zarządzanie ułatwia zabezpieczanie urządzeń i wspiera ich optymalne funkcjonowanie. Bogata w funkcje platforma urządzeń może zapewnić zespołowi ds. IT solidny zestaw narzędzi do kilku najważniejszych zastosowań.

Aktualizacje systemu operacyjnego i oprogramowania
Aktualizacje systemu operacyjnego i wdrażanie oprogramowania mogą stanowić szczególne wyzwanie dla zespołów ds. IT. Ciągła obecność zagrożeń może prowadzić do konieczności częstszego wdrażania aktualizacji, co w przypadku mobilności i rosnącej liczby urządzeń, które wymagają wspierania, dodatkowo zwiększa złożoność całego procesu. Te i inne czynniki mogą sprawić, że osobiste interwencje pracowników IT lub ręcznie przeprowadzane aktualizacje staną się trudne w realizacji. Dzięki zdalnemu zarządzaniu zespół ds. IT jest w stanie zautomatyzować szeroko zakrojone aktualizacje systemu operacyjnego i oprogramowania, aby uprosić to zadanie.

Zarządzanie poprawkami
Zdalne zarządzanie pozwala zespołom ds. IT na wdrażanie automatycznych poprawek, które wspierają zdalne odzyskiwanie lub pomagają zwiększyć bezpieczeństwo. Pracownicy ds. IT mogą nawet wybudzać systemy i instalować poprawki poza godzinami pracy.

Wymiana urządzeń
Współczesne przedsiębiorstwa mają tendencję do regularnej wymiany urządzeń nie tylko celem zwiększenia wydajności, lecz także poprawy zabezpieczeń punktów końcowych i możliwości zarządzania urządzeniami. Funkcje, takie jak zarządzanie w paśmie i poza nim, sterowanie KVM oraz włączanie i wyłączanie urządzeń, mogą usprawnić pracę zespołów ds. IT podczas aktualizacji urządzeń — nawet jeśli pracownicy i urządzenia znajdują się w innej lokalizacji.

Rozwiązywanie problemów z urządzeniami
Funkcje zdalnego zarządzania dają zespołom ds. IT możliwość proaktywnego diagnozowania i rozwiązywania problemów oraz wdrażania odpowiednich rozwiązań. Zespół ds. IT może też korzystać z funkcji analizy telemetrycznej w czasie rzeczywistym, aby szybko diagnozować problemy z systemem i podejmować działania w celu ich usunięcia. Telemetria może być również zastosowana w ramach narzędzi samopomocy, aby zapewnić pracownikom dodatkowe możliwości usuwania problemów.

Zdalne zarządzanie dzięki technologii Intel® Active Management

Jednym z elementów platformy Intel vPro® dla firm jest technologia Intel® Active Management, w ramach której użytkownicy mogą korzystać z pakietu technologii zdalnego monitorowania i zarządzania (RMM) oraz zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM). Badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting wykazało, że poprawa bezpieczeństwa i jakości zarządzania urządzeniami za pomocą platformy Intel vPro® może zapewnić oszczędności w wysokości 1,3 mln USD w ciągu trzech lat, podczas gdy automatyczne zdalne wdrażanie poprawek za pomocą technologii Intel® Active Management może spowodować zmniejszenie kosztów (z uwzględnieniem ryzyka) na poziomie 81 tys. USD w ciągu trzech lat5.

Informacje o produktach i wydajności

1

Opisane scenariusze obniżenia kosztów są traktowane jako przykłady, jak dany produkt oparty na technologii Intel®, w określonych warunkach i konfiguracjach, może wpłynąć na generowanie kosztów i zapewnić oszczędności. Warunki mogą ulec zmianie. Firma Intel nie gwarantuje żadnych poziomów kosztów ani ich obniżenia.

2

Firma Intel nie sprawdza ani nie weryfikuje danych podawanych przez strony trzecie. Przejrzyj te treści, zapoznaj się z innymi źródłami i potwierdź, czy dane porównawcze są dokładne.

3

IHS Markit, październik 2017 r.

4Beacon Consulting, 2017 r.
5

Wskaźnik Total Economic Impact™ platformy Intel vPro® — badanie zlecone przez firmę Intel i przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting (grudzień 2018 r.). Oszczędności uzyskane przez inne organizacje będą się różnić w zależności od szeregu czynników, w tym wielkości oraz pierwotnego poziomu zabezpieczeń, funkcji zarządzania i produktywności przed przejściem na platformę Intel vPro®. W celu określenia korzyści z punktu widzenia organizacji należy zapoznać się z innymi źródłami i wykorzystać informacje właściwe w odniesieniu do danej organizacji. Pełna treść badania jest dostępna na stronie intel.pl/vProPlatformTEI. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.