Technologia zdalnego zarządzania klasy biznesowej

Zapewnij pracownikom wsparcie IT w dowolnym miejscu dzięki zdalnemu zarządzaniu komputerami1 2

Funkcje zdalnego zarządzania komputerami

  • Platforma Intel vPro® Enterprise zapewnia nowoczesne możliwości zarządzania klasy biznesowej przedsiębiorstwom każdego rozmiaru dzięki wydajnym funkcjom zarządzania urządzeniami.

  • Technologia Intel® Active Management (Intel® AMT) udostępnia narzędzia do zdalnego zarządzania, które umożliwiają wspieranie pracowników zarówno w siedzibie firmy, jak i poza nią.

  • Narzędzie Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) zapewnia dostęp do opartych na chmurze funkcji zdalnego zarządzania urządzeniami poza zaporą sieciową w oparciu o technologię Intel® Active Management (Intel® AMT).

  • Program Intel® Manageability Commander (Intel® MC) umożliwia korzystanie z funkcji technologii Intel® Active Management na konsoli w celu zarządzania urządzeniami w tradycyjnej infrastrukturze zabezpieczonej korporacyjną zaporą sieciową.

  • Intel vPro® Enterprise for Chrome pomoże Twojej firmie zwiększyć produktywność i zadowolenie pracowników poprzez zdalne zarządzanie urządzeniami i rozwiązywanie problemów z praktycznie dowolnego miejsca przy użyciu chmury.

author-image

Zdalne zarządzanie komputerami odpowiadające na potrzeby biznesu

Środowisko wielu firm stanowi obecnie połączenie urządzeń firmowych i osobistych, pracujących w różnych lokalizacjach. Dzięki funkcjom zdalnego monitorowania i zarządzania (RMM) klasy biznesowej mamy dziś możliwość obniżenia ponoszonych kosztów i zmniejszenia stopnia złożoności. Niezależnie od tego, czy urządzenia znajdują się w lokalizacji firmy, czy też poza nią, nowe urządzenia z narzędziami sprzętowymi pozwalają na zdalne świadczenie usług IT, ograniczając potrzebę fizycznej obecności pracowników wsparcia i skracając czas przestojów.

Nowoczesne zarządzanie

W dużej liczbie firm większość urządzeń nie znajduje się już w tych samych lokalizacjach, w których są obecni pracownicy działu IT. Dzisiejsze środowiska składają się z urządzeń lokalnych, zdalnych, a nawet takich, które nie mają przypisanego użytkownika – np. inteligentnych automatów do sprzedaży, bankomatów i koncentratorów umieszczonych w pokojach konferencyjnych. Przy użyciu platformy Intel vPro® Enterprise personel działu IT może zdalnie naprawiać uszkodzone sterowniki, oprogramowanie aplikacji, a nawet system operacyjny w niereagujących urządzeniach.

Tak rozproszone, zróżnicowane środowisko czyni zarządzanie bardziej złożonym, czasochłonnym i kosztownym. Zapotrzebowanie na funkcje zarządzania urządzeniami stale rośnie: szacuje się, że do 2030 roku z siecią połączonych będzie 125 miliardów urządzeń3. Użytkownicy oczekują przy tym, że urządzenia będą zawsze gotowe do pracy, zaktualizowane i wydajne. Warto przy tym zaznaczyć, że dysponowanie odpowiednimi urządzeniami może wpłynąć na wyniki finansowe firmy, ponieważ 80% całkowitego kosztu posiadania (TCO) komputerów stanowi ich wsparcie i konserwacja4 Dobrze utrzymane urządzenie jest również bezpieczniejsze, co jest bardzo istotne w obliczu zmieniających się zagrożeń bezpieczeństwa cybernetycznego.

Dlaczego do zarządzania warto stosować narzędzia sprzętowe?

Narzędzia sprzętowe do zdalnego zarządzania w przedsiębiorstwie pozwalają zespołom ds. IT na administrowanie procesami zarówno na poziomie oprogramowania, jak i sprzętu. Oznacza to, że urządzenia mogą być monitorowane, konserwowane i zarządzane niezależnie od ich lokalizacji.

Zdalne zarządzanie komputerami pozwala zespołom ds. IT zadbać o aktualność systemów operacyjnych oraz oprogramowania antywirusowego i chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem. Wdrażanie poprawek poza godzinami pracy pozwala dodatkowo zminimalizować wpływ aktualizacji na produktywność.

Zdalne zarządzanie urządzeniami umożliwia zespołom ds. IT przejście z modelu zarządzania reaktywnego do modelu predykcyjnego, w którym stosowanie telemetrii pozwoli na diagnozowanie, rozwiązywanie i usuwanie problemów.

W badaniu przeprowadzonym w 2019 roku przez firmę Forrester Consulting na zlecenie firmy Intel 77% ankietowanych menedżerów ds. IT stwierdziło, że nowe urządzenia oparte na Intel vPro® z systemem Windows* 10 są łatwiejsze w zarządzaniu niż te wykorzystywane wcześniej5.

Przykładowe zastosowania funkcji zdalnego zarządzania

Zdalne zarządzanie ułatwia zabezpieczanie urządzeń i wspiera ich optymalne funkcjonowanie. Bogata w funkcje platforma urządzeń może zapewnić zespołowi ds. IT solidny zestaw narzędzi do kilku najważniejszych zastosowań.

Aktualizacje systemu operacyjnego i oprogramowania
Aktualizacje systemu operacyjnego i wdrażanie oprogramowania mogą stanowić szczególne wyzwanie dla zespołów ds. IT. Ciągła obecność zagrożeń może prowadzić do konieczności częstszego wdrażania aktualizacji, co w przypadku mobilności i rosnącej liczby urządzeń, które wymagają wspierania, dodatkowo zwiększa złożoność całego procesu. Te i inne czynniki mogą sprawić, że osobiste interwencje pracowników IT lub ręcznie przeprowadzane aktualizacje staną się trudne w realizacji. Dzięki zdalnemu zarządzaniu zespół ds. IT jest w stanie zautomatyzować szeroko zakrojone aktualizacje systemu operacyjnego i oprogramowania, aby uprościć wykonywanie tych zadań według odpowiadającego im harmonogramu.

Zarządzanie poprawkami
Zdalne zarządzanie pozwala zespołom ds. IT na wdrażanie automatycznych poprawek, które wspierają zdalne odzyskiwanie lub pomagają zwiększyć bezpieczeństwo. Pracownicy ds. IT mogą nawet wybudzać systemy i instalować poprawki poza godzinami pracy.

Wymiana urządzeń
Współczesne przedsiębiorstwa mają tendencję do regularnej wymiany urządzeń nie tylko celem zwiększenia wydajności, lecz także poprawy zabezpieczeń punktów końcowych i możliwości zarządzania urządzeniami. Funkcje, takie jak zarządzanie w paśmie i poza nim, sterowanie KVM oraz włączanie i wyłączanie urządzeń, mogą usprawnić pracę zespołów ds. IT podczas aktualizacji urządzeń — nawet jeśli pracownicy i urządzenia znajdują się w innej lokalizacji.

Rozwiązywanie problemów z urządzeniami
Funkcje zdalnego zarządzania dają zespołom ds. IT możliwość proaktywnego diagnozowania i rozwiązywania problemów oraz wdrażania odpowiednich rozwiązań. Zespół ds. IT może też korzystać z funkcji analizy telemetrycznej w czasie rzeczywistym, aby szybko diagnozować problemy z systemem i podejmować działania w celu ich usunięcia. Telemetria może być również zastosowana w ramach narzędzi samopomocy, aby zapewnić pracownikom dodatkowe możliwości usuwania problemów.

Zdalne zarządzanie dzięki technologii Intel® Active Management

Technologia Intel® Active Management Technology jest wbudowana we wszystkie komputery oparte na platformie Intel vPro® Enterprise z systemem Windows i oferuje pakiet technologii zdalnego monitorowania i zarządzania (RMM) oraz zarządzania urządzeniami przenośnymi (MDM). Badanie przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting wykazało, że poprawa bezpieczeństwa i jakości zarządzania urządzeniami za pomocą Intel vPro® może zapewnić oszczędności w wysokości 1,3 mln USD w ciągu trzech lat, podczas gdy automatyczne zdalne wdrażanie poprawek za pomocą technologii Intel® Active Management może spowodować zmniejszenie kosztów (z uwzględnieniem ryzyka) na poziomie 81 tys. USD w ciągu trzech lat5.

Posiadasz małą, rozwijającą się firmę?

Ponieważ w dzisiejszym świecie firmy działają w różnych miejscach i na różnych urządzeniach, niezbędne zasoby dotyczące rozwiązania Intel vPro® pomagają rozwijającym się przedsiębiorstwom w przejęciu kontroli nad ich rosnącą flotą komputerową, samodzielnie lub przy pomocy partnera ds. IT. Twój zespół pracowników może zachować pełną produktywność niezależnie od lokalizacji dzięki opcjom zdalnego zarządzania komputerem, umożliwiającym rozwiązywanie wszelkich pojawiających się problemów.

Informacje o produktach i wydajności

1Technologie Intel® mogą wymagać obsługującego je sprzętu lub oprogramowania bądź aktywacji usług. Żaden produkt ani komponent nie jest całkowicie bezpieczny. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić. © Intel Corporation. Intel, logo Intel i inne znaki Intel są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej spółek zależnych. Inne nazwy oraz marki mogą być przedmiotem roszczeń ich właścicieli do praw
2

Wszystkie wersje platformy Intel vPro® wymagają spełniającego kryteria procesora Intel® Core™, obsługiwanego systemu operacyjnego, układu Intel® LAN i/lub WLAN, rozszerzenia oprogramowania sprzętowego oraz innego sprzętu i oprogramowania niezbędnego do zapewniania przypadków użycia w zakresie zarządzania, funkcji zabezpieczeń, wydajności i stabilności systemu, które definiują platformę. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie intel.com/performance-vpro.

3

IHS Markit, październik 2017 r.

4Beacon Consulting, 2017 r.
5

Wskaźnik Total Economic Impact™ platformy Intel vPro® — badanie zlecone przez firmę Intel i przeprowadzone przez firmę Forrester Consulting (grudzień 2018 r.). Oszczędności uzyskane przez inne organizacje będą się różnić w zależności od szeregu czynników, w tym wielkości oraz pierwotnego poziomu zabezpieczeń, funkcji zarządzania i produktywności przed przejściem na platformę Intel vPro®. W celu określenia korzyści z punktu widzenia organizacji należy zapoznać się z innymi źródłami i wykorzystać informacje właściwe w odniesieniu do danej organizacji. Pełna treść badania jest dostępna na stronie intel.pl/vProPlatformTEI. Rzeczywiste koszty i wyniki mogą się różnić.