Klasa odwrócona: mieszane środowisko nauki dla uczniów

Zwiększ wkład w naukę i zaangażowanie uczniów poprzez aktywne strategie uczenia się w ramach klasy odwróconej

Wnioski:

  • Klasa odwrócona zapewnia uczniom kontrolę w klasie, umożliwia im udział w aktywnym środowisku nauki oraz ułatwia rozwój wyższych umiejętności poznawczych i sposobu myślenia, które mogą być dla nich przydatne w przyszłości skoncentrowanej na technologii.

  • Aby stworzyć środowisko klasy odwróconej, najlepiej zacząć od małych kroków i wdrożyć metody aktywnego uczenia się, dzięki którym lekcje sprzyjają większemu zaangażowaniu i w większym stopniu opierają się na współpracy.

  • Technologia potęguje doświadczenie związane z uczeniem się w klasie odwróconej, wspomagając większe zaangażowanie, współpracę i zrozumienie.

author-image

Czym jest klasa odwrócona?

Klasa odwrócona to podejście pedagogiczne, które ma na celu zwiększenie zaangażowania uczniów, którzy kończą w domu prace rozpoczęte w klasie i uczestniczą w zajęciach praktycznych w klasie. W ten sposób zachęca się uczniów do osiągnięcia wyższego poziomu funkcji poznawczych, mierzenia się z koncepcjami poruszanymi na lekcji, ich stosowania i rozwijania.

Powszechnym i identyfikowalnym sposobem na wprowadzenie modelu uczenia odwróconego jest odwrócenie taksonomii Blooma. Ramy te były wykorzystywane przez nauczycieli K-12 od dziesięcioleci i obejmowały sześć kategorii: tworzenie, ocenianie, analizowanie, stosowanie, zrozumienie i zapamiętanie. Taksonomia Blooma często była stosowana do definiowania i wyróżniania poziomów poznania, jednak klasa odwrócona stanowi odwrócone podejście do tych ram.

Odwracając taksonomię Blooma1, uczniowie rozpoczynają nowy temat przed rozpoczęciem lekcji, aby przejrzeć i zrozumieć nowy materiał i przypomnieć sobie poprzednie koncepcje. Następnie stosują i analizują te koncepcje podczas zajęć w ramach aktywnej lekcji w klasie. Na koniec, po zakończeniu lekcji uczniowie mają możliwość oceny zrozumienia koncepcji oraz poszerzenia i stosowania tej wiedzy w nowy sposób. W ten sposób uczniowie rozpoczynają naukę samodzielnie, od poziomu uogólnionego, aby kontynuować jej przyswajanie, na wyższych poziomach poznawczych nauczania z udziałem kolegów i nauczyciela.

Zalety klasy odwróconej

Uczniowie mogą wyraźnie skorzystać ze środowiska klasy odwróconej, ponieważ koncepcje przedstawiane na lekcjach są lepiej przyswajalne, umożliwiają aktywne uczenie się i ułatwiają uczniom budowanie umiejętności niezbędnych do pracy zawodowej.

  • Promowanie uczenia się w sposób wyznaczany przez uczniów. Podejście klasy odwróconej umożliwia uczniom naukę w swoim własnym tempie, dając im szansę na przeznaczenie na naukę potrzebnego im czasu lub wykonanie dodatkowych zadań. Jeżeli uczeń ma pytanie lub nie czuje się pewnie w danym temacie, może omówić go w klasie, z nauczycielem lub kolegami. Jeżeli uczeń opuści lekcję, może łatwo nadrobić materiał, ponieważ ma dostęp do wcześniejszych materiałów lekcyjnych. Nauczyciele również mogą łatwo dostarczyć materiały w różnych formach multimedialnych. Przykładowo uczeń z trudnościami w czytaniu lub z zaburzeniami wzroku może otrzymać od nauczycieli wersję wideo lub audio materiałów lekcyjnych, aby wspomóc jego potrzeby w zakresie uczenia się. W ujęciu ogólnym środowisko klasy odwróconej umożliwia uczniom lepsze zaangażowanie w poznawanie koncepcji i daje im większe szanse na zaangażowanie w sposób, który najlepiej odpowiada ich stylowi nauki.
  • Aktywne środowisko nauki. W ramach aktywnego środowiska nauki uczniowie uczą się, raczej tworząc niż wykorzystując materiały prezentowane im w bardziej pasywny sposób. W czasie lekcji uczniowie angażują się w zajęcia praktyczne, doświadczenia laboratoryjne i projekty klasowe. Wprowadzenie technologii do tych działań ułatwia również uczniom rozwój umiejętności technologicznych w dziedzinach takich jak AI, uczenie maszynowe i modelowanie symulacyjne, a także wspomaga rozwój specjalnego sposobu myślenia, takiego jak myślenie projektowe i modelowanie obliczeniowe. W tej nastawionej na działanie strategii nauczania uczniowie myślą krytycznie, działają w sposób kreatywny i uczą się efektywnie.
  • Przygotowanie uczniów do przyszłości. Dzięki klasie odwróconej, która umożliwia aktywne uczenie i wykorzystanie mieszanych strategii nauczania, uczniowie mogą rozwijać wyższe poziomy umiejętności poznawczych, które przygotowują ich do aktywności zawodowej w sektorach działalności jutra. W wyniku przekształcenia metody tradycyjnej klasy, uczniowie rozwijają specjalny sposób myślenia, który mogą zastosować poza klasą, a także w przyszłej działalności zawodowej, obejmujący pracę zespołową, współpracę, tolerancję, kreatywność, komunikację i innowację. Pracodawcy dostosowują się już do sektorów czwartej rewolucji przemysłowej, dlatego przygotowanie uczniów w toku ich kształcenia do aktywnych metod nauczania ma kluczowe znaczenie dla ich rozwoju w kontekście ukierunkowanej na technologię przyszłości.

W jaki sposób stworzyć środowisko klasy odwróconej?

Chociaż metoda pedagogiczna jest nazywana „klasą odwróconą”, nauczyciele nie muszą zmieniać całego systemu na raz. Istnieje kilka sposobów wdrażania modelu klasy odwróconej. Nauczyciele mogą odwrócić tylko jedną lekcję, stosować podejście tylko jeden dzień w tygodniu („odwrócone piątki”) lub rozpocząć od jednego rozdziału przed odwróceniem wszystkich. Bez względu na wybrany sposób program klasy odwróconej obejmuje materiały i zajęcia opracowane na potrzeby zajęć w klasie i poza klasą.

Planowanie aktywnego uczenia się

Aby przygotować się na sukces, nauczyciele i wychowawcy potrzebują szkoleń i planów lekcji opracowanych na potrzeby aktywnego uczenia, które mogą włączyć do programów nauczania i rozszerzać o treści przeznaczone do nauki w domu.

Struktura Intel® Skills for Innovation obejmuje różne programy wspomagające nauczycieli w przystosowaniu pedagogiki klasy odwróconej, umożliwiając tym samym uczniom udział w rozwiązaniu, które pobudza kreatywność, współpracę i rozwiązywanie problemów.

Pakiet startowy Intel® SFI zawiera gotowe plany lekcji z wykorzystaniem technologii i inne wytyczne, które nauczyciele mogą wykorzystać do włączenia aktywnego uczenia się i budowania umiejętności do ich programów nauki, w odniesieniu do różnych przedmiotów i poziomów.

Technologia wspomagająca funkcjonowanie klasy odwróconej

Chociaż klasę odwróconą można wdrożyć bez technologii, odwrócone środowisko będzie działać dużo sprawniej dzięki technologii, umożliwiając większe zaangażowanie uczniów i współpracę między nimi. Technologia klasy odwróconej, np. komputery i urządzenia edukacyjne IoT zachęcają uczniów do interakcji z nauczycielami i kolegami na wyższym poziomie, co pogłębia ich zrozumienie tematu poprzez zastosowanie i analizowanie materiałów przedmiotowych.

Urządzenia dla uczniów

Jeżeli uczniowie mają dostęp do własnych komputerów, mogą uczyć się z dowolnego miejsca. To kluczowy czynniki pedagogiki klasy odwróconej, który gwarantuje uczniom dostęp do innych zasobów i materiałów umożliwiających poszerzenie ich wiedzy. W przeciwieństwie do książki lub pakietu lekcyjnego zawierających materiały statyczne, które nie zawsze angażują uczniów, komputer daje nauczycielom możliwość wykazania się kreatywnością podczas opracowywania planów lekcji, a uczniom — poszerzenia i zastosowania nowej wiedzy poza klasą. Jeżeli każdy uczeń posiada komputer, nauczyciele mogą wykorzystywać wykłady wideo, zachęcać do robienia notatek i motywować uczniów do wyszukiwania koncepcji. Komputery otwierają również możliwości przeprowadzania w klasie zajęć, projektów i doświadczeń, w trakcie których uczniowie mogą w większym stopniu wchodzić w interakcje z materiałem lekcyjnym, tworząc w ten sposób aktywne środowisko uczenia się, oparte na współpracy.

Uczniowie będą potrzebować najlepiej dopasowanych urządzeń, aby osiągnąć sukces w nauce. Wybór odpowiedniego urządzenia stosownie do wieku ma kluczowe znaczenie: sposób uczenia się i rozumienia koncepcji przez uczniów z czwartej klasy różni się od tego, jaki stosują uczniowie siódmej klasy czy dziesiątej klasy. W zależności od wieku ucznia może pojawić się zapotrzebowanie na bardziej wydajne urządzenie, które będzie w stanie obsłużyć aplikacje niezbędne w danej klasie. Im więcej aplikacji działa jednocześnie, tym większa wydajność procesora jest potrzebna. Podczas poszukiwań odpowiedniego urządzenia na potrzeby klasy odwróconej i aktywnego środowiska uczenia się, należy uwzględnić szereg aspektów, w tym funkcjonalność urządzenia, możliwość zarządzania, wdrażanie i koszty. Firma Intel ma zróżnicowany portfel procesorów, które mogą obsługiwać liczbę aplikacji według potrzeb, w zależności od tego, czego uczniowie potrzebują do osiągnięcia sukcesu w szkole.

Tablice interaktywne

Płaski wyświetlacz interaktywny (IFPD) to najnowsza tablica interaktywna wyposażona w płaski wyświetlacz z wbudowaną technologią obliczeniową i technologią współpracy, które ułatwiają zaangażowanie uczniów i nauczycieli. Wyświetlacze IFP wykorzystują technologię ekranu dotykowego, zintegrowane narzędzia do robienia notatek, łączność w chmurze oraz możliwość obsługi zdalnej/online. To idealne narzędzie do współpracy, które umożliwia uczniom zanurzenie w technologii przy jednoczesnym pogłębieniu nauki opartej na dyskusji. Wyświetlacze IFP zapewniają nauczycielom większą swobodę przy planowaniu zajęć w klasie, zapewniają dostęp do nauki prawie wszystkim uczniom w klasie lub w systemie zdalnym i oferują uczniom i nauczycielom dostęp do technologii o wysokiej jakości.

Aplikacje konferencyjne

W przypadku hybrydowego i zdalnego środowiska uczenia się współpraca ma kluczowe znaczenie zarówno dla uczniów, jak i dla nauczycieli. Aplikacje do wideokonferencji — takie jak Intel Unite® — umożliwiają współpracę, udostępnianie materiałów i zebrania umożliwiające uczniom pełne uczestniczenie i zaangażowanie w zajęcia w klasie. Otwarta architektura Intel Unite® obsługuje szereg różnych innych aplikacji i sterowników kamery, w tym oświetlenie i cyfrowe tablice interaktywne.

Nowe podejście do tradycyjnej klasy

W przypadku przejścia z tradycyjnego nauczania w klasie do środowiska nauczania hybrydowego pedagogika klasy odwróconej daje uczniom możliwość zaangażowania, rozwija ich funkcje poznawcze i przygotowuje kolejne pokolenie innowatorów.

Często zadawane pytania

Często zadawane pytania

Klasa odwrócona to podejście pedagogiczne, które ma na celu zwiększenie zaangażowania uczniów, którzy kończą w domu prace rozpoczęte w klasie i uczestniczą w zajęciach praktycznych w klasie. W ten sposób zachęca się uczniów do osiągnięcia wyższego poziomu funkcji poznawczych, mierzenia się z koncepcjami poruszanymi na lekcji, ich stosowania i rozwijania.

Informacje o produktach i wydajności

1Co, dlaczego i jak wdrożyć w ramach modelu klasy odwróconej. Uniwersytet Stanu Michigan, Kolegium Medycyny (ang. College of Human Medicine), Biuro ds. Kształcenia Medycznego, Badań i Rozwoju (ang. Office of Medical Education Research and Development) https://omerad.msu.edu/index.php