Dokument DMCA - powiadomienie i procedura

POWIADOMIENIE I PROCEDURA SKŁADANIA ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWĄ DIGITAL MILLENNIUM COPYRIGHT ACT (DMCA).

Firma Intel Corporation (Intel) odpowiada na zarzuty łamania praw autorskich zgodnie z ustawą Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Właściciel praw autorskich, zgodnie z postanowieniami ustawy DMCA może powiadomić dostawcę usług internetowych o domniemanym naruszeniu praw autorskich. Po otrzymaniu powiadomienia dostawca usługi podejmuje działania zgodne z ustawą DMCA blokując treść naruszającą prawo. W ramach usuwania treści zgodnie z postanowieniami ustawy DMCA, dostawca usługi podejmuje stosowne kroki w celu skontaktowania się z właścicielem podlegającej usunięciu treści w celu umożliwienia mu przedstawienia kontrpowiadomienia. Po otrzymaniu zasadnego kontrpowiadomienia dostawca usług zwykle przywraca sporną zawartość, chyba że otrzyma on informacje od użytkownika o podjęciu kroków prawnych w celu wydania nakazu sądowego dotyczącego powstrzymania domniemanego sprawcy naruszenia od angażowania się w działania naruszające. Firma Intel przekazuje według własnego uznania i zgodnie z wymogami prawa kopie tych zgłoszeń stronom biorącym udział w sporze lub innym stronom trzecim. Polityka prywatności firmy Intel nie chroni informacji zawartych w takich powiadomieniach.

UWAGA: NINIEJSZE INFORMACJE SŁUŻĄ WYŁĄCZNIE POWIADOMIENIU FIRMY INTEL O DOMNIEMANYM NARUSZENIU PRAW UŻYTKOWNIKA DO MATERIAŁÓW CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM. WSZYSTKIE INNE ZAPYTANIA, TAKIE JAK WNIOSKI O POMOC TECHNICZNĄ, ZGŁOSZENIA NADUŻYĆ POCZTY E-MAIL ORAZ ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE PIRACTWA NIE DOTYCZĄ TEJ PROCEDURY I POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI.

Powiadomienie

Jeśli użytkownik uważa, że jego dzieło zostało skopiowane lub opublikowane na stronie internetowej firmy Intel w sposób naruszający prawa autorskie, powinien skontaktować się z wyznaczonym przedstawicielem firmy Intel na adres e-mail poniżej:

Intel Copyright Agent
Legal Department
3100 NE Shute Road, M/S RS5-118
Hillsboro, OR 97124
E-mail: copyrightagent@intel.com
Faks: (503) 613-7292

W przypadku wystąpienia problemów dotyczących treści ogłaszanych na jakiejkolwiek stronie internetowej intel.com należy pamiętać, że Użytkownik przesyłając, publikując lub przedstawiając takie treści na naszej stronie, udziela firmie Intel i jej użytkownikom końcowym na całym świecie, wolnej od tantiem i niewyłącznej licencji, jak określono w Warunkach użytkowania. Przejdź do strony Warunki użytkowania.

Jeśli treść użytkownika nie została poprzednio opublikowana na żadnej stronie internetowej firmy Intel, powiadomienie użytkownika musi zawierać następujące informacje:

 1. Opis dzieła chronionego prawem, do którego według użytkownika zostały naruszone prawa autorskie. Jeśli użytkownik nie jest właścicielem praw autorskich do tego dzieła, należy również dołączyć swój elektroniczny lub cyfrowy podpis, jako osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;
 2. Miejsce opublikowania materiału na stronie internetowej, do którego domniemywa się naruszenie;
 3. Dane wystarczające do nawiązania kontaktu przez firmę Intel, takie jak adres, numer telefonu i adres poczty elektronicznej, jeśli jest dostępny;
 4. Oświadczenie, że użytkownik, w dobrej wierze jest przekonany, że zakwestionowane wykorzystanie materiału nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta ani z mocy prawa; oraz
 5. Oświadczenie, złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej, że informacje w powiadomieniu są prawdziwe, oraz że użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Po otrzymaniu pisemnego powiadomienia zawierającego informacje zgodnie z opisem w punktach od 1 do 5 powyżej:

 1. Firma Intel usuwa lub wyłącza dostęp do materiału, do którego jest podejrzenie o naruszenie;
 2. Firma Intel przekazuje pisemne powiadomienie do domniemanego sprawcy naruszania („Subskrybent”);
 3. Firma Intel podejmuje odpowiednie kroki w celu niezwłocznego powiadomienia Subskrybenta o nakazie usunięcia lub wyłączenia dostępu do materiału.

Kontrpowiadomienie

Zasadne Kontrpowiadomienie przekazywane w formie pisemnej wyznaczonemu przedstawicielowi firmy Intel zwykle zawiera, co następuje:

 1. Fizyczny lub elektroniczny podpis Subskrybenta;
 2. Identyfikację materiału, który został usunięty lub do którego dostęp został zablokowany oraz lokalizację udostępnionego materiału przed jego usunięciem lub zablokowaniem do niego dostępu;
 3. Oświadczenie, pod karą krzywoprzysięstwa, że Subskrybent, w dobrej wierze jest przekonany, że materiał został usunięty lub zablokowany w wyniku pomyłki lub błędnej identyfikacji materiału przeznaczonego do usunięcia lub zablokowania;
 4. Nazwisko Subskrybenta, jego adres i numer telefonu oraz oświadczenie, że Subskrybent wyraża zgodę poddania się jurysdykcji miejscowej okręgowego sądu rejonowego, właściwej dla podanego adresu lub, jeśli adres Subskrybenta jest poza granicami Stanów Zjednoczonych, na poddanie się jurysdykcji miejscowej właściwej dla siedziby Dostawcy Usługi, oraz że Subskrybent przyjmie doręczenie pozwu przez osobę składającą powiadomienie lub przedstawiciela tej osoby.

Po otrzymaniu Kontrpowiadomienia zawierającego informacje, jak określono w pkt od 1 do 4 powyżej:

 1. Firma Intel niezwłocznie dostarcza użytkownikowi, stronie skarżącej, kopię Kontrpowiadomienia;
 2. Firma Intel informuje użytkownika, że przywróci usunięty materiał lub zaniecha blokowania dostępu do niego w ciągu dziesięciu (10) dni roboczych;
 3. Firma Intel przywraca usunięty materiał lub odstępuje od blokowania dostępu do niego w ciągu dziesięciu (10) do czternastu (14) dni roboczych po otrzymaniu Kontrpowiadomienia, pod warunkiem, że wyznaczony przedstawiciel firmy Intel nie otrzymał informacji od użytkownika, że zostały podjęte czynności w celu wydania nakazu sądowego dotyczącego powstrzymania subskrybenta od angażowania się w działania naruszające prawo w zakresie materiałów umieszczanych w sieci lub w systemie firmy Intel.

Zamknięcie konta

W odpowiednich okolicznościach, jeśli posiadacz konta lub subskrybent wielokrotnie narusza prawa autorskie, firma Intel może zakończyć udzielanie mu dostępu do stron internetowych Intel. W przypadku przekonania o wielokrotnym naruszeniu praw autorskich przez posiadacza konta lub subskrybenta należy postąpić zgodnie z instrukcjami dotyczącymi kontaktu z agentem DMCA firmy Intel i dostarczyć nam informacje, umożliwiające weryfikację tych przekonań.

©Copyright Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052-8119, USA.