Przed rozpoczęciem korzystania z tej witryny należy uważnie przeczytać niniejsze Warunki użytkowania („Warunki”). Uzyskując dostęp i korzystając z Witryn i Materiałów firmy Intel Corporation („Intel”), użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na poniższe Warunki użytkowania. W przypadku niewyrażenia zgody na te Warunki, nie należy korzystać z Witryny firmy Intel ani pobierać żadnych materiałów.

Zakres warunków

Warunki użytkowania dotyczą wszystkich Witryn Intel, niezależnie od tego, czy są to strony sponsorowane, zarządzane przez innych dostawców, czy obsługiwane przez inne firmy (nazywanych dalej „Witrynami”). Warunki mogą również dotyczyć wszelkich zasobów i narzędzi udostępnianych przez Witryny Intel, na przykład narzędzi dla deweloperów, obszarów pobierania, obszarów badań, forów społecznościowych, pokojów rozmów, blogów, stron udostępniania i informacji o produktach. Warunki dotyczą wszystkich Witryn Intel - teraz i w przyszłości. W niniejszym dokumencie wszelkie materiały objęte niniejszymi Warunkami użytkowania będą określane mianem „Materiały”.

Firma Intel może przedstawiać Warunki świadczenia usług specyficzne dla działań lub programów, na przykład gdy udostępnia Materiały interaktywne czy Zawartość generowaną przez użytkownika. W takim przypadku niniejsze Warunki obowiązują w zakresie, w jakim nie kolidują z Warunkami świadczenia usług specyficznymi dla danego programu.

Zabezpieczenia i prywatność

Dane osobowe: Dane wysyłane do firmy Intel przy użyciu formularzy na Witrynach lub w Materiałach podlegają Zasadom prywatności firmy Intel.

Konto użytkownika, hasło i zabezpieczenia: Czasami firma Intel może udostępniać stronę specyficzną dla programu lub działań, w której wymagane jest założenie konta użytkownika i/lub korzystanie z hasła. W takim przypadku za zachowanie poufności hasła i konta odpowiedzialny jest wyłącznie użytkownik. Ponadto użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie czynności, które zostają podjęte w ramach jego konta. Użytkownik zgadza się na niezwłoczne poinformowanie firmy Intel o wszelkim nieautoryzowanym użyciu konta lub naruszeniu zabezpieczeń. Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, jakie użytkownik może ponieść w wyniku użycia hasła lub konta przez inne osoby, niezależnie od tego, czy za wiedzą, czy bez wiedzy użytkownika. Użytkownik może jednak zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkody poniesione przez firmę Intel lub inną firmę w wyniku użycia konta lub hasła użytkownika przez inne osoby. Użytkownik nigdy nie może korzystać z konta innej osoby bez pozwolenia posiadacza konta.

Warunki użytkowania

Użytek osobisty niekomercyjny: Ta Strona internetowa jest przeznaczona do osobistego i niekomercyjnego użytku. Jeśli nie postanowiono inaczej lub jeśli nie określają tego niniejsze Warunki, użytkownik nie może kopiować, rozprowadzać, transmitować, wystawiać, przedstawiać, odtwarzać, publikować, licencjonować, tworzyć dzieł pochodnych, przekazywać ani sprzedawać żadnych danych, oprogramowania, produktów ani usług uzyskanych z Materiałów.

Użytkownik nie może używać ani przyczyniać się do wykorzystania materiałów znajdujących się na tej stronie internetowej dla celów ustalenia, czy opisane tutaj produkty Intel® naruszają patenty. Korzystając z materiałów znajdujących się na tej stronie, użytkownik zgadza się na udzielenie firmie Intel niewyłącznego i wolnego od opłat zezwolenia na jakiekolwiek, późniejsze zastrzeżenie patentowe, które zawiera treści ujawnione na tej witrynie.

Zakaz wykorzystania niezgodnego z prawem lub zabronionego: Użytkownik zgadza się na niewykorzystywanie Stron internetowych ani Materiałów do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejsze Warunki użytkowania. Użytkownik nie może:

 1. przekazywać, publikować, przesyłać pocztą e-mail, transmitować ani w inny sposób udostępniać żadnych treści, które są niezgodne z prawem, krzywdzące, stanowiące zagrożenie, obelżywe, szykanujące, pokrętne, zniesławiające, wulgarne, nieprzyzwoite, oszczercze, naruszające prywatność, szerzące nienawiść lub niewłaściwe pod względem rasowym, etnicznym lub innym;
 2. korzystać z Witryn, Materiałów, Usług lub działań w celu śledzenia lub szykanowania innych osób;
 3. podszywać się pod inne osoby lub podmioty, na przykład pracowników firmy Intel czy administratorów forum, fałszywie poświadczać związków z innymi osobami lub podmiotami ani gromadzić lub przechowywać danych o innych użytkownikach w powiązaniu z zabronionymi procederami lub czynnościami;
 4. podrabiać nagłówków ani w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu zatajenia pochodzenia zawartości przekazywanej za pośrednictwem Witryn lub Materiałów;
 5. przekazywać, publikować, przesyłać pocztą e-mail, transmitować ani w żaden inny sposób udostępniać zawartości, której nie ma prawa udostępniać w myśl przepisów lub na podstawie relacji kontraktowych lub powierniczych (np. informacji wewnętrznych, stanowiących własność czy poufnych, uzyskanych lub ujawnionych w ramach relacji pracowniczych lub na podstawie umów o nieujawnianiu);
 6. przekazywać, publikować, przesyłać pocztą e-mail, transmitować ani w żaden inny sposób udostępniać zawartości, naruszającej patenty, znaki towarowe, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa własności („Prawa”) dowolnego podmiotu;
 7. przekazywać, publikować, przesyłać pocztą e-mail, transmitować ani w żaden inny sposób udostępniać niepożądanych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „niechcianej poczty”, „listów łańcuszkowych”, „schematów sprzedaży piramidowej” ani innych danych mających na celu pozyskanie klientów;
 8. przekazywać, publikować, przesyłać pocztą e-mail, transmitować ani w żaden inny sposób udostępniać materiałów zawierających wirusy lub inny kod komputerowy, pliki lub programy opracowane z myślą o zakłócaniu działania, zniszczeniu lub ograniczeniu funkcji dowolnego oprogramowania, sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego;
 9. korzystać z Witryn lub Materiałów w żaden sposób, stwarzający możliwość uszkodzenia, wyłączenia, przeciążenia lub osłabienia dowolnego serwera Intel lub połączeń sieciowych, naruszenia warunków, procedur, zasad lub przepisów dotyczących sieci podłączonych do Witryn lub Materiałów lub zakłócenia swobodnego użytkowania Witryn i Materiałów przez inne podmioty;
 10. podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do żadnych Witryn ani Materiałów, innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do dowolnego serwera Intel lub Materiałów przez hacking, wydobywanie haseł ani żadnymi innymi środkami, ani uzyskiwać lub podejmować prób uzyskania materiałów lub danych środkami nieudostępnionymi w tym celu przez Witryny lub Materiały;
 11. umyślnie lub nieumyślnie naruszać wszelkich przepisów prawa miejscowego, regionalnego, krajowego lub międzynarodowego, łącznie z przepisami promulgowanymi przez amerykańską komisję papierów wartościowych i giełd, przepisów żadnych krajowych ani innych giełd papierów wartościowych, w tym nowojorskiej giełdy papierów wartościowych, amerykańskiej giełdy papierów wartościowych czy NASDAQ, ani żadnych przepisów mających moc prawną;
 12. dostarczać materiałów ani zasobów (ani zatajać lub ukrywać natury, lokalizacji, źródła lub własności materiałów lub zasobów) żadnym organizacjom określonym przez rząd Stanów Zjednoczonych jako zagraniczne organizacje terrorystyczne (zgodnie z sekcją 219 ustawy o imigracji i obywatelstwie).

Prawa ograniczone przez rząd Stanów Zjednoczonych: Materiały zawierające Oprogramowanie Intel są dostarczane z „OGRANICZONYMI PRAWAMI”. Używanie, powielanie i ujawnianie Oprogramowania przez Rząd podlega ograniczeniom zawartym w dyrektywach FAR52.227-14 i DFAR252.227-7013 i następnych lub w ich kolejnych wersjach. Używanie Materiałów przez organy rządowe stanowi uznanie praw własności firmy Intel.

Prawa autorskie: Prawa autorskie do wszystkich treści umieszczonych w domenie www.intel.com, informacjach prasowych związanych z firmą Intel i na wszystkich połączonych stronach są własnością firmy Intel Corporation. Uprawnione jest wyłącznie wykorzystanie treści w celach redakcyjnych (środki masowego przekazu) na zasadach określonych w Warunkach użytkowania Witryn firmy Intel. Aby uzyskać pozwolenie na wykorzystanie treści poza celami redakcyjnymi, należy przesłać zgłoszenie pocztą e-mail tutaj. Należy dołączyć opis proponowanego wykorzystania materiałów, wraz z łączem lub kopią materiałów będących przedmiotem zgłoszenia oraz informacje kontaktowe.

Uwagi i ujawnienia

Wykluczenia gwarancji: Materiały i Witryny Intel są dostarczane przez firmę Intel Corporation i/lub firmy bezpośrednio lub pośrednio od niej zależne i z nią stowarzyszone („Intel”) w postaci usługi świadczonej klientom i służą jedynie do celów informacyjnych. UŻYTKOWNIK W SPOSÓB WYRAŹNY PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I WYRAŻA ZGODĘ NA NASTĘPUJĄCE POSTANOWIENIA:

 • KORZYSTANIE Z WITRYN I MATERIAŁÓW ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA, A USŁUGI SĄ ŚWIADCZONE BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM GWARANCJI DOTYCZĄCYCH MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW.
 • WSZELKIE POBIERANIE MATERIAŁÓW LUB UZYSKIWANIE ICH W INNY SPOSÓB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG ODBYWA SIĘ WEDŁUG UZNANIA I NA RYZYKO UŻYTKOWNIKA; UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB INNYCH URZĄDZEŃ, JAK RÓWNIEŻ ZA UTRATĘ DANYCH, POWSTAŁE W WYNIKU POBRANIA MATERIAŁU.
 • FIRMA INTEL ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY (WŁĄCZAJĄC UTRATĘ ZYSKÓW, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI I UTRATĘ DANYCH, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO NICH) WYNIKŁE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI FIRMA INTEL ZOSTAŁA UPRZEDZONA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH WYŁĄCZANIE I OGRANICZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE I PRZYPADKOWE JEST NIEDOZWOLONE, ZATEM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA.

Ograniczenie odpowiedzialności: UŻYTKOWNIK W SPOSÓB WYRAŹNY PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA INTEL ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:

 • FIRMA INTEL ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE ANI ŻADNE INNE WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA, UTRATY DANYCH LUB UTRATY ZYSKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY W WYNIKU CZYNNOŚCI KONTRAKTOWYCH, ZANIEDBANIA, CZY INNYCH CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH, WYNIKŁE Z UŻYWANIA LUB W POŁĄCZENIU Z UŻYWANIEM DOWOLNEGO OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTÓW, ŚWIADCZENIA LUB NIEŚWIADCZENIA USŁUG, LUB DANYCH DOSTĘPNYCH NA WITRYNIE.
 • WSZELKIE MOŻLIWE STRATY LUB SZKODY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA, W TYM STRATY LUB SZKODY WYNIKŁE Z ZAUFANIA POKŁADANEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA W KOMPLETNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ LUB ISTNIENIE DOWOLNEJ ZAWARTOŚCI, ZE ZMIAN, JAKIE FIRMA INTEL MOŻE WPROWADZAĆ W USŁUGACH, DOKUMENTACH, WITRYNIE, ZAWARTOŚCI LUB Z TRWAŁEGO LUB TYMCZASOWEGO ZAPRZESTANIA DOSTARCZANIA WITRYNY (LUB DOWOLNYCH FUNKCJI WITRYN), A TAKŻE Z NIEZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA LUB POUFNOŚCI HASŁA LUB DANYCH KONTA;
 • POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY INTEL MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA INTEL ZOSTAŁA UPRZEDZONA LUB POWINNA BYĆ ŚWIADOMA MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD.

Odpowiedzialność odszkodowawcza: Użytkownik przejmuje od firmy Intel i jej członków zarządu, agentów, pracowników, partnerów i licencjodawców odpowiedzialność z tytułu wszelkich wnoszonych przez inne firmy roszczeń, wynikających z zawartości przesłanej, opublikowanej, transmitowanej lub w inny sposób udostępnionej przez użytkownika przy użyciu Witryn lub Materiałów, połączenia ze Witryną lub Materiałami, naruszenia przez użytkownika niniejszych warunków użytkowania lub warunków użytkowania danej witryny lub naruszenia przez użytkownika praw innych podmiotów.

Dokładność i kompletność: Firma Intel nie gwarantuje dokładności ani kompletności danych, tekstu, grafiki, łączy ani innych elementów Witryn lub Materiałów.

Zmiany i aktualizacje: Firma Intel zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub wycofania (tymczasowego lub trwałego) Witryn i Materiałów (lub ich części) z uprzednim powiadomieniem lub bez powiadomienia. Firma Intel może wprowadzać zmiany w Witrynach lub Materiałach, a także w opisanych w nich produktach, w dowolnym czasie i bez uprzedniego powiadomienia. Firma Intel nie jest obowiązana aktualizować Witryn ani Materiałów.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości: Niektóre informacje w niniejszej Witrynie mogą zawierać przewidywania lub inne stwierdzenia dotyczące przyszłych zdarzeń lub działań finansowych firmy Intel. Stwierdzenia dotyczące przyszłości są tworzone za pomocą takich słów, jak „oczekiwać”, „planować”, „wierzyć”, „kontynuować”, „móc” oraz słów i zwrotów do nich podobnych. Ponadto wszelkie stwierdzenia dotyczące przyszłych działań finansowych, przewidywanego wzrostu i trendów biznesowych, jak również innych przyszłych zdarzeń lub okoliczności są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Wszelkie takie stwierdzenia, nie będące faktami historycznymi, bazują na naszych aktualnych oczekiwaniach i mogą charakteryzować się ryzykiem i niepewnością, a faktyczne zdarzenia mogą się od nich znacznie różnić. Aby uzyskać więcej informacji o czynnikach ryzyka, które mogą powodować różnice między faktycznymi wynikami a naszymi stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości (w tym zmienny popyt na produkt, produkty wprowadzane na rynek przez konkurencję firmy Intel, czynniki nacisku na ceny, problemy produkcyjne, np. wady produktów, errata, wydajność niższa od oczekiwanej czy zaopatrzenie w elementy), należy sprawdzić archiwum firmy Intel w komisji papierów wartościowych i giełd, a dokładnie - nasze najnowsze oświadczenie o przychodach i najnowsze formularze 10-Q i 10-K.

Uwagi dotyczące zawartości

Własność: Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że firma Intel posiada wszystkie prawa i tytuły do Materiałów i Witryn, jak również udziały w nich, w tym do nazw towarowych, znaków towarowych, znaków usługowych, logo, nazw domen i innych cech wyróżniających markę (niezależnie od tego, czy zostały zarejestrowane i niezależnie od lokalizacji, w jakiej istnieją) oraz że są one chronione przez postanowienia dotyczące praw autorskich i umów na całym świecie. Nie wolno ich w żaden sposób kopiować, reprodukować, modyfikować, publikować, przekazywać, ogłaszać, transmitować ani dystrybuować bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Intel. Jeśli niniejsze warunki nie stanowią inaczej, firma Intel nie udziela użytkownikowi żadnych wyraźnych ani dorozumianych praw do patentów, praw autorskich, znaków towarowych ani informacji objętych tajemnicą handlową.

Tłumaczenia: W przypadku, gdy firma Intel dostarczyła tłumaczenie niniejszych Warunków użytkowania z wersji angielskiej, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że tłumaczenie zostało udostępnione jedynie jako udogodnienie, a relacja użytkownika z firmą Intel podlega anglojęzycznej wersji Warunków użytkowania. Jeśli wystąpi niezgodność między wersją angielską Warunków użytkowania a ich tłumaczeniem, rozstrzygające znaczenie ma wersja angielska.

Informacje innych podmiotów: Witryny i Materiały mogą zawierać zawartość dostarczoną przez użytkownika lub inne firmy. Zawartość taka nie jest sprawdzana, zatwierdzana ani promowana przez firmę Intel i jest dostarczana wyłącznie jako udogodnienie dla naszych klientów i użytkowników. W żadnym wypadku firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek informację dostarczoną przez inny podmiot, w tym za błędy, pominięcia lub jakiekolwiek szkody. WSZELKIE POBIERANIE MATERIAŁÓW LUB UZYSKIWANIE ICH W INNY SPOSÓB ZA POŚREDNICTWEM MATERIAŁÓW ODBYWA SIĘ WEDŁUG UZNANIA I NA RYZYKO UŻYTKOWNIKA; UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB INNYCH URZĄDZEŃ, JAK RÓWNIEŻ ZA UTRATĘ DANYCH, POWSTAŁE W WYNIKU POBRANIA MATERIAŁU. Korzystając z zawartości dostarczonej przez inne podmioty, użytkownik potwierdza, że sam ocenia i ponosi wszelkie ryzyko z tym związane (z uwzględnieniem polegania na dokładności, kompletności i użyteczności takiej zawartości). Wszelkie publikacje i użytkowanie Witryn i Materiałów podlega niniejszym Warunkom użytkowania oraz innym warunkom dotyczącym danego programu lub witryny.

Uwagi i informacje dotyczące produktów Intel

Ograniczenia: ODNOŚNIE DO INFORMACJI O PRODUKTACH INTEL® NA WITRYNIE I MATERIAŁACH NIE UDZIELA SIĘ ŻADNEJ LICENCJI, WYRAŻONEJ BEZPOŚREDNIO ANI DOROZUMIANEJ, PRZEZ ESTOPPEL ANI W INNY SPOSÓB, NA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW OKREŚLONYCH W WARUNKACH SPRZEDAŻY FIRMY INTEL, DOTYCZĄCYCH TAKICH PRODUKTÓW, FIRMA INTEL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI, WYRAŻONEJ BEZPOŚREDNIO ANI DOROZUMIANEJ, ODNOSZĄCEJ SIĘ DO SPRZEDAŻY LUB UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW FIRMY INTEL. POWYŻSZE OBEJMUJE TAKŻE ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE ODNOSZĄCE SIĘ DO PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WARTOŚCI HANDLOWEJ, NARUSZENIA JAKICHKOLWIEK PRAW PATENTOWYCH, PRAW AUTORSKICH LUB INNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

Wykorzystanie produktów Intel: Produkty firmy Intel nie są przeznaczone do zastosowań w medycynie ani do ratowania lub podtrzymywania życia. JEŚLI FIRMA INTEL NIE PODPISAŁA ODPOWIEDNIEJ UMOWY, PRODUKTY FIRMY INTEL SPRZEDAWANE WRAZ Z NINIEJSZĄ GWARANCJĄ NIE ZOSTAŁY ZAPROJEKTOWANE I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO ŻADNYCH ZASTOSOWAŃ, W KTÓRYCH AWARIA PRODUKTU INTEL MOGŁABY SPOWODOWAĆ SYTUACJĘ ZAGROŻENIA LUDZKIEGO ŻYCIA LUB ZDROWIA.

Zmiany w specyfikacjach: Firma Intel może w dowolnej chwili i bez uprzedniego powiadomienia, dokonywać zmian w specyfikacjach i opisach produktów. Projektanci nie powinni polegać na braku lub charakterystyce wszelkich funkcji lub instrukcji określonych jako „zastrzeżone” lub „nieokreślone”. Firma Intel zastrzega je do określenia w terminie późniejszym i nie ponosi odpowiedzialności za żadne konflikty lub niezgodności wynikające z przyszłych zmian. Informacje o produktach, znajdujące się na Witrynie lub w Materiałach, mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia. Projektów nie należy finalizować z użyciem tych informacji.

Numery procesorów: Numery procesorów Intel® nie są miarą wydajności tych procesorów. Numery procesorów służą do różnicowania cech procesorów w obrębie jednej rodziny, a nie do porównywania w obrębie różnych rodzin.

Wady i errata: Produkty opisane na Witrynie lub w Materiałach mogą zawierać wady projektowe określane mianem „erratów”, które mogą wpływać na działanie produktu inne od opublikowanych specyfikacji. Aktualne specyfikacje erratów dostępne są na życzenie. Aby uzyskać najnowsze specyfikacje, należy przed złożeniem zamówienia skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży lub dystrybutorem firmy Intel.

Roszczenia związane z testami porównawczymi i testami wydajności: Testy i oceny wydajności podawane na stronie internetowej są przeprowadzane przy wykorzystaniu określonych systemów komputerowych i/lub ich składników, a uzyskane wyniki odzwierciedlają przybliżoną wydajność produktów firmy Intel zmierzoną w tych testach. Jakiekolwiek różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji mogą mieć wpływ na wyniki aktualnie mierzonej wydajności. Nabywcy powinni skorzystać również z innych źródeł informacji, aby ocenić wydajność systemów lub składników, które zamierzają kupić. Aby uzyskać więcej informacji na temat testów wydajności oraz samej wydajności produktów Intel®, odwiedź stronę Ograniczenia testów wydajności Intel.

Oprogramowanie i obciążenia stosowane w testach wydajności mogły zostać zoptymalizowane do wydajnego działania tylko na mikroprocesorach Intel®. Testy wydajności, takie jak SYSmark* i MobileMark*, mierzą wydajność określonych systemów komputerowych, podzespołów, oprogramowania, operacji i funkcji. Jakakolwiek zmiana dotycząca tych czynników może spowodować, że wyniki będą inne od podanych. Aby wszechstronnie ocenić planowany zakup, w tym wydajność danego produktu w porównaniu z konkurencyjnymi, należy zapoznać się z informacjami z innych źródeł oraz z innymi testami wydajności.

Testy porównawcze przeprowadzane przez firmy inne niż Intel: Firma Intel nie kontroluje opracowywania ani przeprowadzania testów porównawczych innych firm ani witryn, do których odwołania znajdują się w Materiałach lub na Witrynach. Firma Intel zachęca swoich klientów do odwiedzenia wymienionych lub innych witryn, w których ogłaszane są podobne testy wydajności i do potwierdzenia, czy testy wydajności są dokładne i odzwierciedlają parametry systemów dostępnych w sprzedaży.

Testy symulowane: Wyniki symulacji, które są podawane wyłącznie w celach informacyjnych. Wyniki symulacji zostały osiągnięte na symulatorze architektury. Jakiekolwiek różnice w sprzęcie, oprogramowaniu lub konfiguracji mogą mieć wpływ na wyniki aktualnie mierzonej wydajności.

Uwagi dotyczące oprogramowania Intel®

Oprogramowanie Intel® udostępniane do pobierania na Witrynach („Oprogramowanie”) stanowi objęte prawami autorskimi dzieło firmy Intel i/lub jej dostawców. Korzystanie z Oprogramowania odbywa się na warunkach zawartych w umowie licencyjnej dla użytkownika końcowego (jeśli istnieje), dołączanej do Oprogramowania („Umowa licencyjna”). Użytkownik końcowy nie może zainstalować żadnego Oprogramowania, do którego została dołączona Umowa licencyjna, jeśli wcześniej nie zaakceptuje warunków Umowy licencyjnej. Oprogramowanie jest udostępniane do pobierania wyłącznie użytkownikom końcowym na użytek zgodny z Umową licencyjną. Wszelkie reprodukowanie lub redystrybuowanie oprogramowania niezgodne z Umową licencyjną jest wyraźnie zabronione prawnie i może skutkować surowymi karami cywilnymi i karnymi. Osoby naruszające Umowę będą ścigane prawnie w największym możliwym wymiarze.

NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, KOPIOWANIE LUB REPRODUKOWANIE OPROGRAMOWANIA INTEL NA INNY SERWER LUB DO INNEJ LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO REPRODUKOWANIA LUB REDYSTRYBUOWANIA JEST ZABRONIONE, CHYBA ŻE TAKIE REPRODUKOWANIE LUB REDYSTRYBUOWANIE ZOSTAŁO WYRAŹNIE DOPUSZCZONE W UMOWIE LICENCYJNEJ DOŁĄCZONEJ DO OPROGRAMOWANIA. JEŚLI OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ, TO WYŁĄCZNIE NA WARUNKACH PODANYCH W UMOWIE LICENCYJNEJ. Z WYJĄTKIEM GWARANCJI OKREŚLONYCH W UMOWIE LICENCYJNEJ, FIRMA INTEL NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, W TYM GWARANCJI I WARUNKÓW MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY (WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH I USTAWOWYCH), PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, TYTUŁÓW I NIENARUSZANIA PRAW AUTORSKICH.

FIRMA INTEL MOŻE DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA UDOSTĘPNIAĆ NARZĘDZIA UŻYTKOWE I/LUB DO POBIERANIA JAKO CZĘŚĆ STRONY INTERNETOWEJ LUB OPROGRAMOWANIA. FIRMA INTEL NIE CZYNI ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH WYNIKÓW UŻYCIA TAKICH NARZĘDZI. KORZYSTAJĄC Z NARZĘDZI UDOSTĘPNIANYCH W USŁUGACH LUB OPROGRAMOWANIU INTEL, NALEŻY RESPEKTOWAĆ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INNYCH PODMIOTÓW.

Uwagi dotyczące dokumentów Intel

Zezwala się na wykorzystywanie posiadanych przez firmę Intel raportów, relacji prasowych, arkuszy danych, dokumentów specyfikacji, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania itd. („Dokumenty”) z Witryn, pod następującymi warunkami: (1) każda kopia będzie zawierać poniższą notę dotyczącą praw autorskich oraz że będzie zawierać zarówno notę dotyczącą praw autorskich, jak i niniejsze zezwolenie; (2) wykorzystanie takich Dokumentów z Usług będzie służyło wyłącznie celom informacyjnym i niekomercyjnym lub osobistym, a dokumenty nie będą kopiowane ani publikowane w żadnym komputerze sieciowym ani emitowane w żadnych mediach; (3) w Dokumentach nie będą wprowadzane żadne modyfikacje. Akredytowane instytucje edukacyjne (np. K-12, uniwersytety, kolegia publiczne/prywatne czy kolegia społeczne) mogą pobierać i reprodukować Dokumenty w celu dystrybuowania ich w klasie. Dystrybuowanie dokumentów poza klasą wymaga wyraźnego pisemnego pozwolenia. Wykorzystanie w innym celu jest zabronione prawem i może skutkować surowymi karami cywilnymi i karnymi. Osoby naruszające Umowę będą ścigane prawnie w największym możliwym wymiarze.

Do Dokumentów określonych powyżej nie zaliczają się projekty ani układ Strony internetowej, ani inne strony posiadane, obsługiwane, licencjonowane lub kontrolowane przez firmę Intel. Elementy Witryn są chronione ustawą o identyfikacji wizualnej, znakach towarowych, nieuczciwej konkurencji i innymi przepisami prawa - i nie mogą być kopiowane ani imitowane w całości ani w części. Żadne logo, grafika, dźwięk ani obraz z Witryny nie mogą być kopiowane ani retransmitowane bez wyraźnego pozwolenia firmy Intel.

FIRMA INTEL NIE CZYNI OŚWIADCZEŃ O PRZYDATNOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W DOKUMENTACH I POWIĄZANYMI ELEMENTAMI GRAFICZNYMI, PUBLIKOWANYMI NA WITRYNIE, DO ŻADNYCH CELÓW. WSZELKIE TAKIE DOKUMENTY I POWIĄZANE ELEMENTY GRAFICZNE SĄ DOSTARCZANE BEZ ŻADNYCH GWARANCJI. FIRMA INTEL NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH TYCH INFORMACJI, W TYM GWARANCJI I WARUNKÓW MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH I USTAWOWYCH, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, TYTUŁU I NARUSZANIA PRAW AUTORSKICH. FIRMA INTEL ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE LUB WYNIKOWE ANI ŻADNE INNE WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI DZIAŁANIA, UTRATY DANYCH LUB UTRATY ZYSKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY W WYNIKU CZYNNOŚCI KONTRAKTOWYCH, ZANIEDBANIA, CZY INNYCH CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH, WYNIKŁE Z UŻYWANIA/PRZETWARZANIA LUB W POŁĄCZENIU Z UŻYWANIEM/PRZETWARZANIEM DOWOLNEGO INFORMACJI DOSTĘPNYCH W RAMACH USŁUG.

DOKUMENTY I POWIĄZANE GRAFIKI MOGĄ ZAWIERAĆ POMYŁKI TECHNICZNE LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. W NINIEJSZYCH INFORMACJACH OKRESOWO WPROWADZANE SĄ ZMIANY. FIRMA INTEL MOŻE W DOWOLNYM CZASIE WPROWADZAĆ ULEPSZENIA I/LUB ZMIANY W OPISANYCH PRODUKTACH I/LUB PROGRAMACH.

Roszczenia o naruszenie praw autorskich - ustawa DMCA

Zgodnie z tytułem 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, sekcja 512(c)(2), powiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich należy przesyłać do wyznaczonego agenta usługodawcy. ZAPYTANIA NIEZGODNE Z OKREŚLONĄ PROCEDURĄ MOGĄ POZOSTAĆ BEZ ODPOWIEDZI.

Zobacz Uwagi i procedury dotyczące składania roszczeń o naruszenie praw autorskich.

W odpowiednich okolicznościach, jeśli posiadacz konta lub subskrybent wielokrotnie narusza prawa autorskie, firma Intel może zakończyć udzielanie mu dostępu do Witryn Intel. W przypadku przekonania o wielokrotnym naruszeniu praw autorskich przez posiadacza konta lub subskrybenta należy postąpić zgodnie z instrukcjami dotyczącymi kontaktu z agentem DMCA firmy Intel i dostarczyć nam informacje, umożliwiające weryfikację tych przekonań.

Przesyłanie zawartości od użytkownika

Definicja: Zawartość przesyłana przez użytkownika może obejmować rejestrację użytkownika, uczestnictwo, udostępnianie publiczne, ogłaszanie, przekazywanie, podawanie łączy, pobieranie, transferowanie, przeglądanie, umieszczanie w blogu, komentowanie, uczestnictwo w pokojach rozmów, biuletynach i na forach lub przesyłanie lub transmitowanie zawartości, w tym grafiki, dzieł sztuki, oprogramowania, kodu, danych, tekstu, filmów, dźwięku, opinii, opisów itd. („Zawartość od użytkownika”) na dowolnej Witrynie Intel. Zawartość przesłana przez użytkowników będzie określana mianem „Zawartości od użytkownika”.

Brak wsparcia: Firma Intel nie wspiera żadnej Zawartości od użytkownika ani wyrażonej w niej opinii, rekomendacji czy porady; firma Intel w sposób wyraźny zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności połączonej z przesyłaną Zawartością od użytkownika. Firma Intel nie zezwala na działania naruszające prawa autorskie ani na naruszanie praw własności intelektualnej na swoich Witrynach i jeśli zostanie odpowiednio powiadomiona o tym, że według postanowień ustawy DMCA zawartość przesłana przez użytkownika stanowi naruszenie praw własności intelektualnej, usunie tę zawartość. Firma Intel zastrzega sobie prawo do usuwania Zawartości od użytkownika według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia.

Własność: Firma Intel nie rości sobie praw własności do żadnej Zawartości od użytkownika przesłanej, opublikowanej, transmitowanej, udostępnionej lub przedstawianej na Stronach internetowych lub w Materiałach (lub przy ich wykorzystaniu), w tym do danych, tekstu, dźwięku, obrazów, filmów, diagramów, oprogramowania, kodu, nagrań, informacji, wykresów lub opisów na Stronach internetowych lub w Materiałach. Jeśli nie określono inaczej w postaci pisemnej umowy, Zawartość od użytkownika pozostaje bez wynagrodzenia. Firma Intel nie jest obowiązana do publikowania ani wykorzystywania żadnej przesłanej Zawartości od użytkownika. Jeśli nie określono inaczej w postaci pisemnej umowy z autoryzowanym przedstawicielem firmy Intel, wszelkie materiały, informacje i dane transmitowane lub publikowane na Witrynach będą traktowane jako niepoufne i niestanowiące własności.

Licencja: Jeśli w warunkach i postanowieniach dotyczących Witryny lub działań nie określono inaczej, to publikując, przedstawiając, przekazując, dostarczając lub przesyłając taką zawartość użytkownik udziela firmie Intel, niezbędnym podlicencjobiorcom i użytkownikom Witryny wieczystej, nieodwołalnej, wolnej od tantiem i niewyłącznej licencji z możliwością pełnego podlicencjonowania na wykorzystywanie, dystrybuowanie, reprodukowanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, publiczne przedstawianie i wykonywanie Zawartości od użytkownika (w całości lub części) oraz na włączanie takiej Zawartości od użytkownika do innych dzieł w dowolnym formacie i na dowolnych nośnikach znanych obecnie lub opracowanych w przyszłości, do wszelkich celów komercyjnych i niekomercyjnych.

Kod przesłany przez użytkownika: Wszelki przesyłany przez użytkownika kod lub materiały publikowane na Witrynie Intel podlegają licencji osoby przesyłającej i powinny być wykorzystywane lub pobierane zgodnie z określonymi warunkami licencji. Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za kod przesłany przez użytkownika i nie gwarantuje jego prawidłowego działania.

Gwarancje i oświadczenia: Publikując lub przesyłając Zawartość użytkownik gwarantuje i oświadcza, że dysponuje wszelkimi prawami do jej przesyłania, w tym wszystkimi prawami niezbędnymi do dostarczania, publikowania, przekazywania lub przesyłania Zawartości od użytkownika. W zakresie, w jakim Zawartość przesłana przez użytkownika zawiera obrazy, fotografie lub grafikę w całości lub w części („Obrazy”), użytkownik gwarantuje i oświadcza, że (a) jest właścicielem praw autorskich do takich obrazów lub że właściciel praw autorskich do takich Obrazów udzielił mu pozwolenia na wykorzystanie Obrazów lub wszelkiej zawartości i/lub obrazów zawartych w takich Obrazach w sposób i w celach określonych przez użytkownika oraz zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania Witryn i Materiałów; (b) dysponuje prawami niezbędnymi do udzielania licencji i podlicencji opisanych w niniejszych Warunkach użytkowania; (c) wszelkie osoby przedstawione na takich Obrazach wyraziły zgodę na użycie Obrazów zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania.

Moderowanie i monitorowanie: Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Intel może, ale nie musi moderować ani monitorować Zawartości od użytkownika. Firma Intel i wyznaczone przez nią osoby zachowują prawo do monitorowania, odrzucania i usuwania wszelkiej Zawartości od użytkownika z Witryn lub Materiałów według własnego uznania. Firma Intel nie ponosi jednak odpowiedzialności związanej z Zawartością od użytkownika, niezależnie od tego, czy dotyczy praw autorskich, zniesławienia, naruszenia prywatności, treści nieprzyzwoitych, czy innych. Nie ograniczając powyższego firma Intel ma prawo do usuwania wszelkiej Zawartości od użytkownika naruszającej niniejsze Warunki użytkowania.

Łącza do innych materiałów lub witryn

Witryny, do których odwołują się łącza, nie są kontrolowane przez firmę Intel i firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnych takich witryn ani znajdujących się w nich łączy. Firma Intel zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich łączy lub programów tworzących łącza w dowolnym czasie. Firma Intel nie wspiera firm ani produktów, do których odwołują się łącza, i zastrzega sobie prawo do umieszczenia takiej noty na ich stronach sieci Web. Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do wszelkich Witryn innych podmiotów, do których łącza znajdują się na tej Witrynie, czyni to wyłącznie na własne ryzyko.

Zasady przesyłania niezamówionych koncepcji

FIRMA INTEL ANI JEJ PRACOWNICY NIE PRZYJMUJĄ ANI NIE ROZPATRUJĄ NIEZAMÓWIONYCH KONCEPCJI, W TYM KONCEPCJI NOWYCH KAMPANII REKLAMOWYCH, NOWYCH PROMOCJI, NOWYCH PRODUKTÓW LUB TECHNOLOGII, PROCESÓW, MATERIAŁÓW, PLANÓW MARKETINGOWYCH LUB NOWYCH NAZW PRODUKTÓW. UPRASZA SIĘ O NIEPRZYSYŁANIE ŻADNYCH ORYGINALNYCH DZIEŁ SZTUKI, PRÓBEK, PREZENTACJI ANI INNYCH PRAC. ZASADY TE MAJĄ NA CELU JEDYNIE UNIKNIĘCIE POTENCJALNYCH NIEPOROZUMIEŃ LUB SPORÓW W SYTUACJACH, GDY PRODUKTY LUB STRATEGIE MARKETINGOWE FIRMY INTEL MOGŁYBY WYDAWAĆ SIĘ PODOBNE DO KONCEPCJI PRZESŁANYCH DO FIRMY. UPRASZA SIĘ WIĘC O NIEPRZYSYŁANIE NIEZAMÓWIONYCH KONCEPCJI DO FIRMY INTEL ANI DO PRACOWNIKÓW FIRMY INTEL. JEŚLI MIMO NASZEJ PROŚBY O NIEPRZYSYŁANIE KONCEPCJI I MATERIAŁÓW UŻYTKOWNIK JE JEDNAK PRZYŚLE, NALEŻY WIEDZIEĆ, ŻE FIRMA INTEL NIE CZYNI ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, ŻE KONCEPCJE LUB MATERIAŁY UŻYTKOWNIKA BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO POUFNE LUB STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ.

Ogólne

Dostęp użytkownika do tej Witryny podlega wszelkim mającym zastosowanie prawom federalnym, stanowym i lokalnym. Wszystkie informacje dostępne na Witrynie podlegają amerykańskim przepisom dotyczącym kontroli eksportu oraz mogą również podlegać przepisom w kraju użytkownika.

Firma Intel nie oświadcza, że Materiały na tej stronie internetowej są odpowiednie lub dostępne do użytkowania w innych lokalizacjach, a uzyskiwanie do nich dostępu z terytoriów, na których zawartość jest niezgodna z prawem, jest zabronione. Osoby, które decydują się na uzyskanie dostępu do tej witryny z innych lokalizacji, czynią to z własnej inicjatywy i same odpowiadają za zachowanie zgodności z mającymi zastosowanie lokalnymi przepisami.

Niniejsze Warunki stanowią całą umowę między użytkownikiem a firmą Intel Corporation i określają sposób użytkowania Strony internetowej. Każdy użytkownik może podlegać dodatkowym warunkom i postanowieniom, które mogą mieć zastosowanie w przypadku, gdy użytkownik korzysta z usług firm stowarzyszonych, zawartości innych podmiotów lub oprogramowania innych firm. Warunki i relacje użytkownika z firmą Intel podlegają przepisom prawa stanu Delaware (USA) bez względu na niezgodności z przepisami prawa i każda strona będzie podlegać osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów na terenie Stanu. Jeśli dowolne postanowienia niniejszych Warunków zostaną przez sąd odpowiedniej jurysdykcji uznane za nieważne, strony zgadzają się, że sąd powinien mimo tego starać się oddać intencje stron określone w takich postanowieniach, a inne postanowienia Warunków pozostaną w pełnej mocy obowiązywania.

W przypadku naruszenia tych przepisów firma Intel zastrzega sobie prawo do starań o wszelkie zadośćuczynienie dostępne na mocy prawa i opartych na prawie słuszności.

Firma Intel może wprowadzać poprawki w niniejszych Warunkach użytkowania w dowolnym czasie przez aktualizowanie niniejszej publikacji. Użytkownik powinien co jakiś czas odwiedzać tę stronę, aby zapoznać się z aktualnymi Warunkami użytkowania, ponieważ są one dla niego wiążące. Niektóre postanowienia niniejszych Warunków użytkowania mogą być zastępowane wyraźnie wyznaczonymi notami prawnymi lub warunkami umieszczonymi na poszczególnych Witrynach lub w Materiałach.

Copyright © Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052-8119, USA.
Intel.com, Warunki użytkowania, wersja 01042008