WARUNKI UŻYTKOWANIA INTEL.COM

Ostatnia modyfikacja: 1 kwietnia 2021 r.

1. Akceptacja warunków użytkowania

Niniejsza witryna i materiały udostępniane za jej pośrednictwem są dostarczane przez firmę Intel Corporation i jej podmioty powiązane („Intel”) do użytku przez klientów, konsumentów, pracowników i partnerów ekosystemu i są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i informacyjnego. Uzyskując dostęp do tej strony internetowej lub materiałów, przeglądając je lub korzystając z nich, użytkownik akceptuje i zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania oraz wszelkich dodatkowych warunków, które mogą towarzyszyć materiałom udostępnianym za pośrednictwem tej strony internetowej (zwanych łącznie „Warunkami”). Jeżeli użytkownik jest osobą fizyczną działającą w imieniu podmiotu, oświadcza i gwarantuje, że jest upoważniony do wyrażenia zgody na Warunki w imieniu tego podmiotu i do zobowiązania tego podmiotu do przestrzegania Warunków. W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY NA TE WARUNKI NIE NALEŻY KORZYSTAĆ Z TEJ WITRYNY ANI POBIERAĆ Z NIEJ ŻADNYCH MATERIAŁÓW.

2. Zakres warunków. Modyfikacje. Tłumaczenia.

2.1 Zastosowanie: Warunki mają zastosowanie do wszystkich witryn, w których niniejsze Warunki są zamieszczane, wyświetlane lub wskazywane („Witryny”), niezależnie od tego, czy witryny są sponsorowane, zarządzane lub obsługiwane przez firmę Intel lub strony trzecie. Warunki dotyczą również wszelkich zasobów i narzędzi udostępnianych za pośrednictwem Witryn, w tym lecz nie ograniczając do narzędzi dla deweloperów, oprogramowania, obszarów pobierania, obszarów badań, forów społecznościowych, pokojów rozmów, blogów, stron udostępniania oraz informacji o produktach. Ponadto Warunki mają zastosowanie do dokumentów udostępnianych w Witrynach, takich jak szczegółowe raporty, informacje prasowe, dane katalogowe i specyfikacje. W niniejszym dokumencie wszelkie materiały udostępniane przez Witryny będą określane jako „Materiały”.

2.2 Warunki uzupełniające dotyczące materiałów i podstron: Niektóre Materiały lub podstrony dostępne za pośrednictwem Witryn mogą mieć własne warunki uzupełniające, specyficzne dla nich. Uzyskując dostęp do tych materiałów lub podstron lub korzystając z nich, użytkownik akceptuje i zgadza się na przestrzeganie odpowiednich warunków uzupełniających i postanowień. Niniejsze Warunki będą miały zastosowanie i będą obowiązywać w odniesieniu do tych Materiałów i podstron, z zastrzeżeniem, że w zakresie, w jakim niniejsze Warunki będą sprzeczne z takimi warunkami dodatkowymi lub zostaną przez nie zastąpione, będą obowiązywać warunki dodatkowe.

2.3 Zmiany i aktualizacje Warunków: Firma Intel może, ale nie ma obowiązku, zastąpić, uzupełnić, zmienić lub usunąć dowolną część Warunków w dowolnym czasie bez powiadomienia użytkownika („Zmienione Warunki”). Zmienione Warunki będą obowiązywać po ich opublikowaniu przez firmę Intel, a korzystanie przez użytkownika z Witryn lub Materiałów po opublikowaniu Zmienionych Warunków będzie uznawane za akceptację i zgodę na przestrzeganie Zmienionych Warunków. Data opublikowania Zmienionych Warunków zostanie wskazana na początku Zmienionych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się na Zmienione Warunki, musi zaprzestać korzystania z Witryn i Materiałów.

2.4 Tłumaczenia Warunków: W przypadku, gdy firma Intel dostarczyła tłumaczenie niniejszych Warunków użytkowania z wersji w języku angielskim, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że tłumaczenie zostało udostępnione jedynie jako udogodnienie, a relacja użytkownika z firmą Intel podlega anglojęzycznej wersji Warunków użytkowania. Jeśli wystąpi niezgodność między wersją angielską Warunków użytkowania a ich tłumaczeniem, rozstrzygające znaczenie ma wersja angielska.

2.5 Modyfikacja Witryn i Materiałów: Firma Intel może, ale nie ma obowiązku, zastępować, dodawać do, zmieniać, usuwać, wyłączać lub zawieszać Witryny, Materiały lub dowolną ich część, tymczasowo lub trwale, w dowolnym czasie bez powiadomienia użytkownika. Zmiany te mogą obejmować bez ograniczeń zmiany cech, funkcji, specyfikacji i cen wszelkich produktów lub usług opisanych lub wyświetlanych w Witrynach lub Materiałach.

3. Zabezpieczenia i prywatność

3.1 Dane osobowe: Dane osobowe przesyłane przez Użytkownika do firmy Intel za pośrednictwem formularzy w Witrynach lub Materiałach podlegają Zasadom prywatności firmy Intel, które opisują sposób gromadzenia, przetwarzania i udostępniania danych osobowych użytkownika przez firmę Intel. Uzyskując dostęp do Witryn i korzystając z nich, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał Zasady ochrony prywatności firmy Intel.

3.2 Konto użytkownika, hasło i zabezpieczenia: Uzyskanie dostępu do niektórych Materiałów i/lub podstron może wymagać założenia konta użytkownika i wybrania hasła. Warunkiem korzystania z tych Materiałów i podstron jest, aby wszystkie dane podane przez użytkownika w ramach rejestracji konta były dokładne, aktualne i kompletne. Konto użytkownika ma charakter osobisty. Za zachowanie poufności hasła i konta odpowiedzialny jest wyłącznie użytkownik. Użytkownik nie może zezwolić żadnej stronie trzeciej na korzystanie ze swojego konta, ani też w żadnym czasie nie może korzystać z konta innej osoby. Ponadto użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie czynności, które zostają podjęte w ramach jego konta. Użytkownik zgadza się na niezwłoczne poinformowanie firmy Intel o każdym nieautoryzowanym użyciu konta lub innym naruszeniu zabezpieczeń w związku z kontem lub hasłem.

3.3 Nieuprawnione użycie konta: Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za straty poniesione w wyniku użycia hasła lub konta przez inną osobę, za wiedzą lub bez wiedzy użytkownika. Firma Intel zastrzega sobie jednak prawo do pociągnięcia użytkownika do odpowiedzialności za straty poniesione przez firmę Intel lub stronę trzecią w wyniku użycia konta lub hasła przez inną osobę.

3.4 Wyłączenie lub zawieszenie konta: Firma Intel ma prawo do wyłączenia lub zawieszenia dowolnego konta w dowolnym czasie według wyłącznego i ostatecznego uznania firmy Intel, bez względu na powód, bez powiadomienia użytkownika.

4. Wykorzystanie stron internetowych i materiałów

4.1 Zakaz wykorzystania niezgodnego z prawem lub zabronionego: Użytkownik zgadza się na niewykorzystywanie Stron internetowych ani Materiałów do celów niezgodnych z prawem lub zabronionych przez niniejsze Warunki użytkowania. Użytkownik nie może:

4.1.1 Przekazywać, publikować, przesyłać pocztą e-mail, transmitować ani w inny sposób udostępniać żadnych treści, które są niezgodne z prawem, krzywdzące, stanowiące zagrożenie, obelżywe, szykanujące, pokrętne, zniesławiające, wulgarne, nieprzyzwoite, oszczercze, naruszające prywatność, szerzące nienawiść lub niewłaściwe pod względem rasowym, etnicznym lub innym;

4.1.2 Korzystać z Witryn lub Materiałów w celu śledzenia lub szykanowania innych osób;

4.1.3 Podszywać się pod dowolną osobę lub podmiot, w tym lecz nie ograniczając do pracownika firmy Intel, prowadzącego forum, przewodnika lub gospodarza, lub fałszywie przedstawiać lub w inny sposób wprowadzać w błąd co do swojego powiązania z firmą Intel lub dowolną osobą lub podmiotem, lub gromadzić bądź przechowywać dane osobowe innych użytkowników w związku z zabronionym działaniem lub czynnościami.

4.1.4 Podrabiać nagłówków ani w inny sposób manipulować identyfikatorami w celu zatajenia pochodzenia zawartości przekazywanej za pośrednictwem Witryn lub Materiałów;

4.1.5 Przekazywać, publikować, przesyłać pocztą e-mail, transmitować ani w żaden inny sposób udostępniać zawartości, której nie ma prawa udostępniać w myśl przepisów lub na podstawie relacji kontraktowych lub powierniczych (np. informacji wewnętrznych lub innych stanowiących własność czy poufnych, uzyskanych lub ujawnionych w ramach relacji pracowniczych lub na podstawie umów o nieujawnianiu);

4.1.6 Przekazywać, publikować, przesyłać pocztą e-mail, transmitować ani w żaden inny sposób udostępniać zawartości, naruszającej patenty, znaki towarowe, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa własności firmy Intel lub dowolnego innego podmiotu;

4.1.7 Przekazywać, publikować, przesyłać pocztą e-mail, transmitować ani w żaden inny sposób udostępniać niepożądanych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, „wiadomości-śmieci”, „niechcianej poczty”, „listów łańcuszkowych”, „schematów sprzedaży piramidowej” ani innych danych mających na celu pozyskanie klientów;

4.1.8 Przekazywać, publikować, przesyłać pocztą e-mail, transmitować ani w żaden inny sposób udostępniać materiałów zawierających wirusy lub inny kod komputerowy, pliki lub programy opracowane z myślą o zakłócaniu działania, zniszczeniu lub ograniczeniu funkcji dowolnego oprogramowania, sprzętu komputerowego lub sprzętu telekomunikacyjnego;

4.1.9 Korzystać z Witryn lub Materiałów w żaden sposób stwarzający możliwość uszkodzenia, wyłączenia, przeciążenia lub osłabienia dowolnego serwera Intel lub połączeń sieciowych, naruszenia warunków, procedur, zasad lub przepisów dotyczących sieci podłączonych do Witryn lub Materiałów lub zakłócenia swobodnego użytkowania Witryn i Materiałów przez inne podmioty;

4.1.10 Podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do żadnych Witryn ani Materiałów, innych kont, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do dowolnego serwera Intel lub Materiałów przez hacking, wydobywanie haseł ani żadnymi innymi środkami, ani uzyskiwać lub podejmować prób uzyskania materiałów lub danych środkami nieudostępnionymi w tym celu przez Witryny lub Materiały;

4.1.11 Umyślnie lub nieumyślnie naruszać żadnych obowiązujących przepisów prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego, w tym lecz nie ograniczając do przepisów ogłoszonych przez amerykańską komisję ds. papierów wartościowych i giełdy, przepisów żadnych krajowych ani innych giełd papierów wartościowych, w tym bez ograniczeń nowojorskiej giełdy papierów wartościowych, amerykańskiej giełdy papierów wartościowych czy NASDAQ ani żadnych przepisów mających moc prawną;

4.1.2 Dostarczać wsparcia materialnego lub zasobów (ani ukrywać lub zatajać natury, lokalizacji, źródła lub własności wsparcia materialnego lub zasobów) żadnej organizacji określonej przez rząd Stanów Zjednoczonych jako zagraniczna organizacja terrorystyczna;

4.1.13 Usuwać żadnych powiadomień o prawach autorskich lub innych prawach własności umieszczonych w Witrynach lub Materiałach;

4.1.14 Przeprowadzać automatycznych wyszukiwań w systemach firmy Intel (z wyjątkiem nieuciążliwych usług wyszukiwania federacyjnego), w tym używać automatycznych „botów”, narzędzi do sprawdzania łączy lub innych skryptów albo technologii do wydobywania stron internetowych, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Intel;

4.1.15 Używać Witryn lub Materiałów do tworzenia produktów lub wykonywania usług, które stanowią konkurencję lub zakłócają działanie produktów lub usług firmy Intel;

4.1.16 Wydobywać tekst, wydobywać dane lub pozyskiwać metadane z Witryn lub Materiałów; lub

4.17 Pobierać w całości lub w części Witryn lub Materiałów w sposób systematyczny lub regularny lub tak, aby utworzyć zbiór materiałów obejmujący całość Witryn lub Materiałów, lub ich istotny podzbiór, w dowolnej formie.

4.2 Egzekwowanie: Egzekwowanie postanowień tej sekcji pozostaje wyłącznie w gestii firmy Intel, a brak egzekwowania tej sekcji w określonych przypadkach nie stanowi zrzeczenia się prawa do egzekwowania jej w innych przypadkach. Ponadto niniejsza sekcja nie ustanawia żadnego prywatnego prawa do działania ze strony żadnej osoby trzeciej lub jakiegokolwiek uzasadnionego oczekiwania, że Witryny lub Materiały nie będą zawierać żadnych treści lub działań, które są zabronione przez niniejszą sekcję.

5. Prawa zatrzymane. Patenty.

5.1 Prawa zatrzymane: Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Intel lub jej licencjodawcy posiadają wszystkie prawa, tytuły i udziały w Witrynach i Materiałach oraz że Witryny i Materiały są chronione przez prawa autorskie i postanowienia traktatów na całym świecie. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach i o ile nie określono inaczej w samych Materiałach lub zgodnie z wszelkimi warunkami licencji lub zezwoleń na Materiały, (a) nie udziela się użytkownikowi żadnych praw licencyjnych ani innych praw w ramach jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub informacji stanowiących tajemnicę handlową, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, oraz (b) użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozprowadzać, transmitować, wyświetlać, wykonywać, publikować, udzielać licencji, tworzyć dzieł pochodnych, przenosić ani sprzedawać Witryn lub Materiałów. Każde nieautoryzowane użycie Witryn lub Materiałów może naruszać prawa autorskie firmy Intel lub strony trzeciej, prawa do znaków towarowych lub inne prawa własności, może naruszać prawa dotyczące prywatności i publicznego udostępnienia danych oraz może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

5.2 Patenty: Użytkownik nie może używać ani ułatwiać wykorzystania Witryn ani żadnych Materiałów dla celów ustalenia, czy doszło do naruszenia patentu lub innej własności intelektualnej w odniesieniu do produktów firmy Intel. Korzystając z Witryn lub Materiałów, użytkownik zgadza się udzielić firmie Intel (i niniejszym udziela jej) niewyłącznej, wolnej od opłat licencji na wszelkie roszczenia patentowe obejmujące tematykę ujawnioną w Witrynach lub Materiałach oraz zgadza się nie wnosić przeciwko firmie Intel żadnych roszczeń o naruszenie patentu w oparciu o takie roszczenia patentowe.

6. Uwagi dotyczące zawartości

6.1 Znaki towarowe: Wszelkie nazwy handlowe, znaki towarowe, znaki usługowe, logo, wzory handlowe i inne cechy marki ("Znaki towarowe") wyświetlane lub występujące w Witrynach lub Materiałach są własnością firmy Intel lub licencjodawców stron trzecich. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie przyznaje użytkownikowi żadnych praw licencyjnych ani innych praw do używania lub wyświetlania takich Znaków towarowych.

6.2 Zawartość innych podmiotów: Witryny i Materiały mogą zawierać zawartość dostarczoną przez inne podmioty. Taka zawartość nie jest sprawdzana, zatwierdzana ani promowana przez firmę Intel i jest dostarczana wyłącznie jako udogodnienie dla użytkownika. W żadnym wypadku firma Intel nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej w żaden sposób za zawartość przesłaną lub dostarczoną przez stronę trzecią, w tym lecz nie ograniczając do błędów lub pominięć lub szkód dowolnego rodzaju. Korzystając z Witryn, użytkownik zgadza się, że musi ocenić i ponieść wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem wszelkich zawartości stron trzecich, z uwzględnieniem polegania na dokładności, kompletności lub przydatności takich zawartości stron trzecich.

6.3 Stwierdzenia dotyczące przyszłości: Stwierdzenia zawarte w Witrynach lub Materiałach, które odnoszą się do planów lub oczekiwań są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości. Twierdzenia te opierają się na obecnych oczekiwaniach i obejmują wiele czynników ryzyka oraz niepewności, na skutek których rzeczywiste wyniki mogą się istotnie różnić od tych wyrażonych lub zasugerowanych w takich twierdzeniach. Aby uzyskać więcej informacji o czynnikach, które mogą doprowadzić do istotnych różnic rzeczywistych wyników, należy się zapoznać z naszą najnowszą informacją o zyskach i dokumentami przesłanymi do SEC, które są dostępne na stronie www.intc.com.

6.4 Zezwolenie na korzystanie z praw autorskich: Z wyjątkiem poufnych informacji firmy Intel ujawnianych za pośrednictwem Witryn, wykorzystanie zawartości Witryn lub Materiałów jest dozwolone wyłącznie w celach redakcyjnych (tj. środków masowego przekazu) i podlega Warunkom. Aby uzyskać pozwolenie na wykorzystanie treści poza celami redakcyjnymi, należy przesłać zgłoszenie pocztą e-mail na adres copyrightagent@intel.com. Należy dołączyć opis proponowanego wykorzystania materiałów, wraz z łączem lub kopią materiałów będących przedmiotem zgłoszenia oraz informacje kontaktowe. Firma Intel zastrzega sobie prawo do zatwierdzenia lub odrzucenia dowolnego takiego wniosku, według wyłącznego i ostatecznego uznania firmy Intel.

7. Przesyłanie zawartości od użytkownika

7.1 Witryny mogą zawierać funkcjonalność umożliwiającą użytkownikowi przesyłanie lub przekazywanie Zawartości od użytkownika do firmy Intel za pomocą Witryn lub publikowanie bądź wyświetlanie Zawartości od użytkownika w Witrynach. W odniesieniu do Zawartości od użytkownika użytkownik potwierdza i zgadza się na następujące postanowienia:

7.2 Definicja Zawartości od użytkownika: „Zawartość od użytkownika” oznacza dowolną zawartość lub materiały, które użytkownik dostarcza, przekazuje lub przesyła do firmy Intel za pomocą Witryn lub publikuje, przesyła lub wyświetla w Witrynach. „Zawartość od użytkownika” obejmuje, ale nie jest ograniczona do rejestracji użytkownika, uczestnictwa, publicznego udostępniania, publikowania, przesyłania, przekazywania łączy, pobierania, transferowania, przeglądania, umieszczania na blogu, komentowania, uczestnictwa w pokojach rozmów, biuletynach i forach, lub przesyłania lub transmitowania zawartości od użytkownika, w tym między innymi grafiki, dzieł sztuki, oprogramowania, kodu, danych, tekstu, filmów, dźwięku, opinii, opisów, fotografii, obrazów itp.

7.3 Traktowanie Zawartości od użytkownika: Firma Intel nie wspiera żadnej Zawartości od użytkownika ani wyrażonej w niej opinii, rekomendacji czy porady; firma Intel w sposób wyraźny zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności połączonej z przesyłaną Zawartością od użytkownika. Firma Intel usunie Zawartość od użytkownika, jeśli zostanie prawidłowo powiadomiona o tym, że narusza ona prawa autorskie innej osoby zgodnie z częścią niniejszych Warunków zatytułowaną „Roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich DMCA". Firma Intel zastrzega sobie ponadto prawo do usuwania Zawartości od użytkownika bez względu na przyczynę, według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia użytkownika lub jakiejkolwiek strony trzeciej.

7.4 Własność Treści od użytkownika: Firma Intel nie rości sobie praw własności do żadnej Zawartości od użytkownika. Jednak jeśli nie uzgodniono inaczej w formie pisemnej, firma Intel będzie mogła swobodnie korzystać z Zawartości od użytkownika bez rekompensaty lub płatności na rzecz użytkownika. Firma Intel nie jest obowiązana do publikowania ani wykorzystywania żadnej przesłanej Zawartości od użytkownika. Jeśli nie określono inaczej w postaci pisemnej umowy z autoryzowanym przedstawicielem firmy Intel, Zawartości od użytkownika transmitowane lub publikowane w Witrynach będą traktowane jako niepoufne i niestanowiące własności. Ponadto firma Intel będzie miała prawo, ale nie obowiązek, do wykorzystywania wszelkiej wiedzy, pomysłów i innych koncepcji zawartych w Zawartości od użytkownika bez rekompensaty lub zapłaty na rzecz użytkownika.

7.5 Licencja na Zawartość od użytkownika: Jeśli w Witrynach nie określono inaczej, publikując, wyświetlając, przekazując, wprowadzając, dostarczając lub przesyłając Zawartość od użytkownika, użytkownik udziela firmie Intel, jej podlicencjobiorcom i dowolnym użytkownikom Witryn lub Materiałów niewyłącznej, wolnej od tantiem, wieczystej, nieograniczonej, nieodwołalnej, niekończącej się, z możliwością swobodnego przenoszenia i swobodnego podlicencjonowania (przez wiele poziomów podlicencjobiorców) licencji na wykorzystywanie, dystrybuowanie, reprodukowanie, modyfikowanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie, publiczne wykonywanie i publiczne wyświetlanie Zawartości od Użytkownika (w całości lub w części) oraz na włączanie takiej Zawartości od Użytkownika do innych dzieł w dowolnym formacie lub na dowolnym nośniku znanym obecnie lub opracowanym w przyszłości, do wszelkich celów komercyjnych lub niekomercyjnych na całym świecie.

7.6 Kod przesłany przez użytkownika: W zakresie mającym zastosowanie, wszelki przesyłany przez użytkownika kod publikowany w Witrynach podlega licencji określonej przez użytkownika przesyłającego taki kod i powinien być wykorzystywany lub pobierany wyłącznie zgodnie z określonymi warunkami licencji. Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za kod przesłany przez użytkownika, ani nie oświadcza i nie gwarantuje, że taki kod przesłany przez użytkownika będzie działał lub funkcjonował bez błędów i wad.

7.8 Gwarancje i oświadczenia: Publikując lub przesyłając Zawartość od użytkownika, użytkownik oświadcza i gwarantuje firmie Intel, że (a) jest właścicielem lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do Zawartości od użytkownika, w tym między innymi wszystkie prawa niezbędne do dostarczania, publikowania, przesyłania, wprowadzania lub przekazywania Zawartości od użytkownika oraz do udzielania praw przyznanych firmie Intel w związku z Zawartością od użytkownika, oraz (b) Zawartość od użytkownika nie narusza, nie łamie ani nie przywłaszcza sobie praw własności intelektualnej lub innych praw własności dowolnej strony trzeciej, w tym bez ograniczeń wszelkich praw do publikacji danych lub prywatności strony trzeciej.

7.9 Moderowanie lub monitorowanie: Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Intel może, ale nie musi, moderować lub monitorować Zawartości od użytkownika. Firma Intel i wyznaczone przez nią osoby zachowują prawo do monitorowania, odrzucania i usuwania wszelkiej Zawartości od użytkownika z Witryn lub Materiałów według własnego uznania. Firma Intel nie ponosi jednak odpowiedzialności związanej z Zawartością od użytkownika, niezależnie od tego, czy dotyczy praw autorskich, zniesławienia, naruszenia prywatności, treści nieprzyzwoitych, czy innych. Nie ograniczając powyższego, firma Intel ma prawo do usuwania wszelkiej Zawartości od użytkownika w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, według własnego uznania.

7.10 Bezpieczeństwo materiałów przesyłanych przez użytkownika: Ponieważ transmisje za pośrednictwem Internetu nigdy nie są całkowicie prywatne lub bezpieczne, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie Zawartości od użytkownika przesłane lub przekazane do Witryn lub za ich pośrednictwem mogą być otwierane lub przechwytywane przez osoby trzecie.

7.11 ZASADY PRZESYŁANIA NIEZAMÓWIONYCH KONCEPCJI: ZGODNIE Z ZASADAMI FIRMY INTEL, ANI FIRMA INTEL, ANI JEJ PRACOWNICY NIE PRZYJMUJĄ ANI NIE ROZPATRUJĄ NIEZAMÓWIONYCH KONCEPCJI, W TYM KONCEPCJI KAMPANII REKLAMOWYCH, PROMOCJI, PRODUKTÓW LUB TECHNOLOGII, PROCESÓW, MATERIAŁÓW, PLANÓW MARKETINGOWYCH LUB NAZW PRODUKTÓW. UPRASZA SIĘ O NIEPRZYSYŁANIE ŻADNYCH ORYGINALNYCH DZIEŁ SZTUKI, PRÓBEK, PREZENTACJI ANI INNYCH PRAC. ZASADY TE MAJĄ NA CELU JEDYNIE UNIKNIĘCIE POTENCJALNYCH NIEPOROZUMIEŃ LUB SPORÓW W SYTUACJACH, GDY PRODUKTY LUB STRATEGIE MARKETINGOWE FIRMY INTEL MOGŁYBY WYDAWAĆ SIĘ PODOBNE DO KONCEPCJI PRZESŁANYCH DO FIRMY. UPRASZA SIĘ WIĘC O NIEPRZYSYŁANIE NIEZAMÓWIONYCH KONCEPCJI DO FIRMY INTEL ANI DO PRACOWNIKÓW FIRMY INTEL. JEŚLI MIMO NASZEJ PROŚBY O NIEPRZYSYŁANIE KONCEPCJI I MATERIAŁÓW UŻYTKOWNIK JE JEDNAK PRZYŚLE, NALEŻY WIEDZIEĆ, ŻE FIRMA INTEL NIE CZYNI ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ, ŻE KONCEPCJE LUB MATERIAŁY UŻYTKOWNIKA BĘDĄ TRAKTOWANE JAKO POUFNE LUB STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ.

8. Uwagi dotyczące dokumentów Intel

8.1 Zezwolenie na użytkowanie: Zezwala się na wykorzystywanie posiadanych przez firmę Intel raportów, relacji prasowych, arkuszy danych, dokumentów specyfikacji, odpowiedzi na często zadawane pytania itd. ("Dokumenty") udostępniane jako Materiały za pośrednictwem Witryn pod następującymi warunkami: (a) wszystkie kopie będą zawierać powiadomienie o prawach autorskich znajdujące się na dole niniejszych Warunków oraz powiadomienie o niniejszym zezwoleniu, (b) wykorzystanie Dokumentów będzie służyło wyłącznie celom informacyjnym i niekomercyjnym lub osobistym, (c) Dokumenty nie będą kopiowane ani publikowane na żadnym komputerze sieciowym, ani emitowane w żadnych mediach, (d) w Dokumentach nie będą wprowadzane żadne modyfikacje, oraz (e) użytkownik będzie przestrzegał wszystkich Warunków. Każde inne wykorzystanie wymaga wyraźnej pisemnej zgody firmy Intel, która może zostać wstrzymana według wyłącznego uznania firmy Intel.

8.2 Wykorzystanie w klasie: Niezależnie od poprzedniego akapitu, akredytowane instytucje edukacyjne, takie jak szkoły K-12, uniwersytety, prywatne/publiczne szkoły wyższe oraz stanowe wyższe szkoły społeczne, mogą pobierać i reprodukować Dokumenty w celu rozpowszechniania ich w klasie. Rozpowszechnianie poza klasą wymaga wyraźnej pisemnej zgody firmy Intel.

9. Uwagi dotyczące oprogramowania Intel

9.1 Warunki licencji: oprogramowanie Intel udostępnione do pobierania z Witryn („Oprogramowanie”) stanowi chronione prawami autorskimi dzieło firmy Intel lub jej licencjodawców. Korzystanie z Oprogramowania odbywa się na mających zastosowanie warunkach zawartych w umowie licencyjnej dla użytkownika końcowego (jeśli istnieje), dołączanej do Oprogramowania („Umowa licencyjna”). Pobranie lub używanie Oprogramowania oznacza wyrażenie zgody na warunki niniejszej Umowy licencyjnej. Oprogramowanie jest udostępniane do pobierania wyłącznie użytkownikom końcowym na użytek zgodny z Umową licencyjną. Wszelkie reprodukowanie lub redystrybuowanie Oprogramowania niezgodnie z Umową licencyjną jest wyraźnie zabronione przez prawo i może skutkować poważnymi sankcjami cywilnymi i karnymi. Jeśli do Oprogramowania nie jest dołączona Umowa licencyjna, to pod warunkiem zachowania zgodności z niniejszymi Warunkami firma Intel udziela ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej, podlegającej odwołaniu, obowiązującej na całym świecie, w pełni opłaconej licencji, bez prawa do sublicencjonowania, podlegającej prawom autorskim firmy Intel (z zastrzeżeniem wszelkich wymogów licencyjnych stron trzecich), w każdym przypadku wyłącznie w pomieszczeniach użytkownika i wyłącznie na potrzeby wewnętrznej demonstracji, oceny, testowania, weryfikacji i rozwoju produktów opartych na technologii Intel, w celu (i) przygotowania dzieł pochodnych (jak określono w tytule 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych § 101 i nast.) („Pochodne”) Oprogramowania, jeśli zostały dostarczone lub w inny sposób udostępnione przez Intel w formie kodu źródłowego, oraz reprodukować Oprogramowanie, w tym Pochodne; (ii) wyświetlać i przedstawiać reprezentację kodu Oprogramowania, w tym swoich Pochodnych, swoim klientom lub partnerom, z wymogiem niezbędnej wiedzy, wyłącznie w celach demonstracyjnych oraz w przypadku zintegrowania z produktem opartym na technologii Intel lub sprzętem Intel dostarczonym przez Intel i pod warunkiem zawarcia z klientami lub partnerami pisemnej umowy o zachowaniu poufności, która chroni poufność Oprogramowania przez co najmniej 5 lat; oraz (iii) zlecać wykonywanie praw w części (i) i (ii) wykonywanie przez wykonawców działających w imieniu lub na zlecenie użytkownika, pod warunkiem że użytkownik pozostanie w pełni odpowiedzialny wobec firmy Intel za działania i zaniechania tych wykonawców.

9.2 Ograniczenia: Z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszych Warunkach lub Umowie licencyjnej dołączonej do Oprogramowania, Użytkownikowi nie wolno samodzielnie ani poprzez zezwolenie osobom trzecim: (a) wykorzystywać, kopiować, rozpowszechniać, sprzedawać lub oferować do sprzedaży Oprogramowania lub związanej z nim dokumentacji; (b) modyfikować, adaptować, ulepszać, dezasemblować, dekompilować, poddawać inżynierii wstecznej ani tworzyć dzieł pochodnych na podstawie Oprogramowania, z wyjątkiem i tylko w zakresie wyraźnie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa lub warunki licencji osób trzecich dołączonych do Oprogramowania; (iii) udostępniać Oprogramowania do użytku lub na rzecz osób trzecich; (iv) używać Oprogramowania w produktach innych niż te, które zawierają układy, platformy lub oprogramowanie Intel określone w Oprogramowaniu; lub (v) publikować lub dostarczać wyniki testów porównawczych Oprogramowania. Osoby naruszające Umowę będą ścigane prawnie w największym możliwym wymiarze.

9.3 Reprodukowanie i redystrybuowanie: NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, KOPIOWANIE LUB REPRODUKOWANIE OPROGRAMOWANIA INTEL NA INNY SERWER LUB DO INNEJ LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO REPRODUKOWANIA LUB REDYSTRYBUOWANIA JEST ZABRONIONE, CHYBA ŻE TAKIE REPRODUKOWANIE LUB REDYSTRYBUOWANIE ZOSTAŁO WYRAŹNIE DOPUSZCZONE W UMOWIE LICENCYJNEJ DOŁĄCZONEJ DO OPROGRAMOWANIA.

9.4 Ograniczenia gwarancji oprogramowania: JEŚLI OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ, TO WYŁĄCZNIE NA WARUNKACH OBOWIĄZUJĄCEJ UMOWY LICENCYJNEJ. Z WYJĄTKIEM GWARANCJI ZAWARTYCH W OBOWIĄZUJĄCEJ UMOWIE LICENCYJNEJ, FIRMA INTEL NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, JAK I USTAWOWYCH, W TYM WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW, TYTUŁÓW I/LUB NIENARUSZANIA PRAW AUTORSKICH.

9.5 Narzędzia oprogramowania: FIRMA INTEL MOŻE DLA WYGODY UŻYTKOWNIKA UDOSTĘPNIAĆ NARZĘDZIA UŻYTKOWE LUB DO POBIERANIA JAKO CZĘŚĆ WITRYN LUB OPROGRAMOWANIA. FIRMA INTEL NIE SKŁADA ŻADNYCH ZAPEWNIEŃ CO DO PRAWIDŁOWOŚCI WYNIKÓW LUB DANYCH WYJŚCIOWYCH UZYSKANYCH ZA POMOCĄ TAKICH NARZĘDZI. KORZYSTAJĄC Z NARZĘDZI UDOSTĘPNIONYCH W WITRYNACH LUB JAKO CZĘŚĆ OPROGRAMOWANIA, NALEŻY RESPEKTOWAĆ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ INNYCH PODMIOTÓW.

9.6 Ograniczone prawa rządu Stanów Zjednoczonych: Wszelkie oprogramowanie jest dostarczane z „OGRANICZONYMI PRAWAMI”. Używanie, powielanie lub ujawnianie Oprogramowania przez rząd podlega ograniczeniom zawartym w dyrektywach FAR52.227-14 i DFAR252.227-7013 i następnych lub w ich kolejnych wersjach Wykorzystanie dowolnego Oprogramowania przez rząd stanowi uznanie praw własności firmy Intel do tego Oprogramowania.

10. Uwagi dotyczące produktów Intel

Witryny i Materiały mogą zawierać informacje dotyczące produktów Intel. W odniesieniu do wszelkich produktów firmy Intel użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z następującymi warunkami:

10.1 Ograniczenia: Z WYJĄTKIEM POSTANOWIEŃ OKREŚLONYCH W WARUNKACH SPRZEDAŻY PRODUKTÓW FIRMY INTEL, FIRMA INTEL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I WYŁĄCZA WSZELKIE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE ODNOSZĄCE SIĘ DO SPRZEDAŻY LUB UŻYTKOWANIA PRODUKTÓW INTEL, W TYM ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WARTOŚCI HANDLOWEJ LUB NARUSZENIA PRAW PATENTOWYCH, PRAW AUTORSKICH LUB INNYCH PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

10.2 Wykorzystanie produktów Intel: W przypadku integracji produktów firmy Intel z całym systemem użytkownik odpowiada za bezpieczeństwo całego systemu zawierającego produkty firmy Intel, w tym za zgodność z obowiązującymi wymaganiami lub normami dotyczącymi bezpieczeństwa.

10.3. Zmiany w specyfikacjach: Firma Intel może wprowadzać zmiany w specyfikacjach i opisach produktów w dowolnym czasie i bez powiadomienia użytkownika. Projektanci nie powinni polegać na braku lub charakterystyce wszelkich funkcji lub instrukcji określonych jako „zastrzeżone” lub „nieokreślone”. Firma Intel zastrzega je do określenia w terminie późniejszym i nie ponosi odpowiedzialności za żadne konflikty lub niezgodności wynikające z przyszłych zmian. Informacje o produktach, znajdujące się w Witrynie lub Materiałach, mogą ulegać zmianom bez uprzedniego powiadomienia użytkownika. Projektów nie należy finalizować z użyciem tych informacji.

10.4 Numery procesorów: Numery procesorów Intel® nie są miarą wydajności tych procesorów. Numery procesorów służą do różnicowania cech procesorów w obrębie jednej rodziny, a nie do porównywania w obrębie różnych rodzin.

10.5 Wady i errata: Produkty opisane w Witrynach lub Materiałach mogą zawierać wady projektowe określane mianem „erratów”, które mogą wpływać na działanie produktu inne od opublikowanych specyfikacji. Aktualne specyfikacje erratów dostępne są na życzenie.

10.6 Roszczenia związane z testami porównawczymi i testami wydajności: Testy i oceny wydajności podawane w Witrynie i Materiałach są przeprowadzane przy wykorzystaniu określonych systemów komputerowych i/lub ich składników, a uzyskane wyniki odzwierciedlają przybliżoną wydajność produktów firmy Intel zmierzoną w tych testach Aby uzyskać więcej informacji na temat testów porównawczych, pomiarów oraz wydajności produktów Intel®, odwiedź stronę wskaźnika wydajności.

10.7 Dostępność: Sam fakt wyświetlania produktu w Witrynach lub Materiałach nie oznacza, że produkt jest dostępny do zakupu we wszystkich krajach, jurysdykcjach lub lokalizacjach. W celu uzyskania informacji o dostępności produktów w danym regionie geograficznym należy skontaktować się z lokalnym biurem sprzedaży firmy Intel lub dystrybutorem.

11. Roszczenia o naruszenie praw autorskich - ustawa DMCA

11.1 Powiadomienie o domniemanym naruszeniu praw: Zgodnie z tytułem 17 Kodeksu Stanów Zjednoczonych, sekcja 512(c)(2), powiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich należy przesyłać do wyznaczonego agenta firmy Intel. ZAPYTANIA NIEZGODNE Z OKREŚLONĄ PROCEDURĄ MOGĄ POZOSTAĆ BEZ ODPOWIEDZI. Aby uzyskać instrukcje przesyłania zapytań, zobacz Powiadomienie i procedurę zgłaszania składania roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.

11.2 Powtarzające się naruszenie: Firma Intel może w stosownych przypadkach zamknąć lub zawiesić konto lub subskrypcję Witryn z powodu powtarzającego się naruszenia. W przypadku przekonania, że posiadacz konta lub subskrybent dopuszcza się powtarzających się naruszeń, należy postępować zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby skontaktować się z agentem DMCA firmy Intel i dostarczyć informacje umożliwiające weryfikację tych przekonań.

12. Łącza do innych materiałów lub witryn

Witryny i/lub Materiały mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych. Witryny, do których odwołują się łącza, nie są kontrolowane przez firmę Intel i firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za zawartość żadnych takich witryn ani znajdujących się w nich łączy. Firma Intel zastrzega sobie prawo do usuwania wszelkich łączy lub programów tworzących łącza w dowolnym czasie. Firma Intel nie wspiera firm ani produktów, do witryn których prowadzą łącza, i zastrzega sobie prawo oznaczenia ich w odpowiedni sposób w Witrynach lub Materiałach. Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do witryn, do których prowadzą łącza, lub z nich korzystać, czyni to wyłącznie na własne ryzyko

13. Wykluczenie gwarancji. Ograniczenie odpowiedzialności. Odpowiedzialność odszkodowawcza

13.1 Wykluczenie gwarancji: UŻYTKOWNIK W SPOSÓB WYRAŹNY PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE:

13.2 JEŚLI NIE ZOSTAŁO TO WYRAŹNIE OKREŚLONE W MATERIAŁACH LUB NA PODSTAWIE WARUNKÓW LICENCJI LUB POZWOLEŃ DOTYCZĄCYCH MATERIAŁÓW, WITRYNY I MATERIAŁY SĄ DOSTARCZANE „TAK JAK JEST” I „TAK JAK DOSTĘPNE” ORAZ BEZ OŚWIADCZEŃ I GWARANCJI ŻADNEGO RODZAJU, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, JAK I USTAWOWYCH. FIRMA INTEL ORAZ KAŻDY Z JEJ DOSTAWCÓW I LICENCJODAWCÓW WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA DOROZUMIANE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, WAŻNOŚCI, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI. W KONSEKWENCJI WYKORZYSTANIE WITRYN I MATERIAŁÓW ODBYWA SIĘ WEDŁUG UZNANIA I NA RYZYKO UŻYTKOWNIKA.

13.3 FIRMA INTEL NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, KOMPLETNOŚCI ANI PRZYDATNOŚCI ŻADNYCH MATERIAŁÓW UDOSTĘPNIANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYN I W  ZWIĄZKU Z TYM UŻYTKOWNIK KORZYSTA Z WSZELKICH MATERIAŁÓW UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYN WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO, A TAKŻE PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH URZĄDZEŃ JAK RÓWNIEŻ ZA UTRATĘ DANYCH, POWSTAŁE W WYNIKU KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW.

13.4 Ograniczenie odpowiedzialności: UŻYTKOWNIK W SPOSÓB WYRAŹNY PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA INTEL, JEJ LICENCJODAWCY I DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA:

13.5 ŻADNE SZKODY, W TYM BEZ OGRANICZEŃ BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE, WYNIKAJĄCE Z UTRATY MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA, UTRATY DANYCH, UTRATY ZYSKÓW LUB PODOBNYCH STRAT, W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z LUB POZOSTAJĄCE W ZWIĄZKU Z WITRYNAMI LUB MATERIAŁAMI, W TYM BEZ OGRANICZEŃ Z KORZYSTANIA LUB DZIAŁANIA DOWOLNEGO OPROGRAMOWANIA, DOKUMENTÓW, USŁUG LUB INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH W WITRYNACH, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY DZIAŁANIA LUB TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, NA PODSTAWIE KTÓREJ TAKIE SZKODY SĄ DOCHODZONE (ZARÓWNO W RAMACH DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM UMOWY, NARUSZENIEM GWARANCJI, ZANIEDBANIEM (W TYM ŚCISŁĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) LUB INNYCH DZIAŁAŃ W RAMACH DELIKTU).

13.6 WSZELKIE STRATY I SZKODY, KTÓRE MOGĄ BYĆ PONIESIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W WYNIKU (a) ZAUFANIA POKŁADANEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA W KOMPLETNOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ LUB ISTNIENIE DOWOLNEJ ZAWARTOŚCI W WITRYNACH, MATERIAŁACH LUB DOKUMENTACH, ZMIAN WPROWADZANYCH DO NICH PRZEZ FIRMĘ INTEL LUB TRWAŁEGO LUB TYMCZASOWEGO ZAPRZESTANIA DOSTARCZANIA TAKIEJ ZAWARTOŚCI, LUB (b) NIEZACHOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA BEZPIECZEŃSTWA LUB POUFNOŚCI HASŁA LUB DANYCH KONTA.

13.7 POWYŻSZE OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY INTEL MAJĄ ZASTOSOWANIE NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA INTEL ZOSTAŁA UPRZEDZONA LUB POWINNA BYĆ ŚWIADOMA MOŻLIWOŚCI POWSTANIA TAKICH SZKÓD. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH WYŁĄCZANIE I OGRANICZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE I PRZYPADKOWE JEST NIEDOZWOLONE, ZATEM POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE PODSTAWY POWÓDZTWA, JAKIE UŻYTKOWNIK MOŻE MIEĆ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z WITRYN LUB MATERIAŁÓW, MUSZĄ ZOSTAĆ WNIESIONE W CIĄGU JEDNEGO (1) ROKU OD POWSTANIA ROSZCZENIA LUB PODSTAWY POWÓDZTWA. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W WARUNKACH BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ BEZ WZGLĘDU NA NIESPEŁNIENIE ZASADNICZEGO CELU.

13.8 Odpowiedzialność odszkodowawcza: Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie z odpowiedzialności, według uznania firmy Intel, i zabezpieczenie firmy Intel oraz każdego z jej kierowników, dyrektorów, pracowników, agentów, przedstawicieli, partnerów, dostawców i licencjodawców („Strony zwolnione z odpowiedzialności”) przed wszelkimi działaniami, roszczeniami lub żądaniami oraz wszelkimi stratami, szkodami, zobowiązaniami, opłatami, grzywnami, karami, kosztami i wydatkami (włączając bez ograniczeń honoraria adwokackie i koszty prawne) wynikającymi z lub związanymi z naruszeniem Warunków lub wszelką zawartością udostępnianą przez użytkownika za pośrednictwem Witryn lub Materiałów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Intel może w dowolnym momencie przejąć wyłączną obronę i kontrolę nad wszelkimi roszczeniami, przed którymi użytkownik jest zobowiązany zabezpieczyć się firmę Intel na mocy niniejszej umowy, a także zgadza się na pełną współpracę z firmą Intel, na jej uzasadnione żądanie, w związku z obroną i rozpatrywaniem przez firmę Intel wszelkich takich roszczeń. Użytkownik zgadza się, że nie będzie zawierał ugody ani kompromisu w sprawie żadnego roszczenia, wobec którego przysługuje zwolnienie z odpowiedzialności na mocy niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Intel, której to zgody firma Intel może odmówić, wstrzymać ją, uzależnić lub opóźnić, bez względu na przyczynę, według własnego i wyłącznego uznania.

14. Ogólne

14.1 Witryny i Materiały są kontrolowane lub udostępniane z biur firmy Intel zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Firma Intel nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, że Witryny lub Materiały są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach, ani że dostęp do nich z terytorium, w którym przebywa użytkownik, jest lub będzie zgodny z prawem lub obowiązującymi przepisami lokalnymi. Osoby, które decydują się na uzyskanie dostępu do Witryny lub Materiałów z innych lokalizacji, czynią to z własnej inicjatywy i same odpowiadają za zachowanie zgodności z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Materiały dostępne w Witrynach podlegają amerykańskim przepisom dotyczącym kontroli eksportu i mogą również podlegać przepisom kraju, w którym przebywa użytkownik.

Niniejsze Warunki stanowią całą umowę między użytkownikiem a firmą Intel i określają sposób użytkowania Witryn oraz Materiałów. Wszelkie roszczenia dotyczące Witryn i/lub Materiałów będą podlegać prawu stanu Delaware (USA), bez względu na jego zasady kolizji prawa, a każda strona podporządkuje się osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w stanie Delaware, USA. Jeśli dowolne postanowienia niniejszych Warunków zostaną przez sąd odpowiedniej jurysdykcji uznane za nieważne, strony zgadzają się, że sąd powinien mimo tego starać się oddać intencje stron określone w takich postanowieniach, a inne postanowienia Warunków pozostaną w pełnej mocy obowiązywania. Nagłówki sekcji i paragrafów w niniejszych Warunkach mają na celu jedynie ułatwienie odwoływania się do nich i nie mogą wpływać na interpretację niniejszej Umowy.

Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95054-1549, USA.

Warunki użytkowania Intel.com — wersja z 1 kwietnia 2021 r.