Wytyczne dotyczące publikacji na Rynku rozwiązań Intel®

Wyświetl Wytyczne dotyczące publikacji na Rynku rozwiązań Intel® odnoszące się do wszystkich publikujących i ofert na Rynku rozwiązań Intel®.

Wytyczne dotyczące publikacji na Rynku rozwiązań Intel®

Data dokumentu: sierpień 2020 r.

Niniejsze Wytyczne dotyczące publikacji na Rynku rozwiązań Intel® („Wytyczne dotyczące publikacji”) odnoszą się do wszystkich publikujących i ofert na Rynku rozwiązań Intel® („Rynek”). Niniejsze Wytyczne dotyczące publikacji są uzupełnieniem warunków określonych w Dodatku A do Regulaminu programu Intel® Partner Alliance („Regulamin”). Aby korzystać z Rynku rozwiązań Intel®, Publikujący muszą stale przestrzegać tych Wytycznych dotyczących publikacji. Jeśli Publikujący w dowolnym momencie nie zastosuje się do Wytycznych dotyczących publikacji, firma Intel może usunąć treści Publikującego z Rynku. Firma Intel może od czasu do czasu i bez powiadomienia aktualizować Wytyczne dla Publikujących.

 1. Definicje
  • „Oferta” oznacza sprzęt, oprogramowanie lub usługi udostępnione klientom przez Publikującego. 
  • „Informacje o ofercie” oznaczają informacje i obrazy powiązane z Ofertą, które identyfikują przeznaczenie i cechy Oferty, zgodnie z określeniem Publikującego w powiązaniu z wnioskiem o publikację takich informacji lub w inny sposób.
  • „Treści” oznaczają wszelkie informacje i materiały publikowane lub w jakikolwiek inny sposób udostępnione na Rynku, nie wyłączając Informacji o ofercie i publikacji.
  • „Uczestnik/Użytkownicy” oznacza dowolnego klienta, partnera lub użytkownika końcowego (niebędącego Publikującym), który odwiedza Rynek lub z niego korzysta, lub w jakikolwiek inny sposób uzyskuje dostęp do Treści. 
  • „Publikujący” oznacza dowolnego użytkownika posiadającego uprawnienia do publikacji na Rynku zgodne z jego statusem uczestnictwa w programie i piszącego, edytującego lub promującego treści na Rynku.
  • „Systemy” oznaczają zintegrowany zestaw komponentów sprzętowych, taki jak komputer osobisty lub system serwerowy. 
  • „Komponenty” oznaczają elementy składowe systemu sprzętowego, takie jak płyta główna, procesor, pamięć operacja, obudowa lub zasilacz.
  • „Oprogramowanie” oznacza zbiór danych, instrukcji lub innych informacji operacyjnych wykorzystywanych przez komputer. 
  • „Usługa” oznacza działania operacyjne, które spełniają i wspierają potrzeby biznesowe klienta, takie jak projektowanie sprzętu lub oprogramowania, produkcja na zlecenie, logistyka, chmura oraz kontrola jakości.
  • „Rozwiązanie” oznacza zastosowanie zintegrowanej kombinacji Sprzętu i Oprogramowania w celu sprostania potrzebom branżowym lub problemom biznesowym.
 2. Proces zatwierdzania i konserwacji publikacji
  • Proces przesyłania. Publikujący muszą przesłać do firmy Intel wniosek o publikację Treści na Rynku. Wszystkie proponowane Treści muszą być publikowane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi publikacji. Firma Intel może zatwierdzić lub odrzucić wszelkie Treści wedle własnego uznania oraz może uzależnić zatwierdzenie Treści od ich modyfikacji. Publikujący są odpowiedzialni za zapewnienie, że Treści są prawidłowe i nie naruszają żadnych obowiązujących praw, ani praw podmiotów trzecich, w tym praw do znaków towarowych lub logo. Po zatwierdzeniu przez firmę Intel Treści zaproponowanych przez Publikującego, zaproponowane Treści zostaną opublikowane na Rynku i będą widoczne dla Użytkowników Rynku. Nie możesz publikować żadnych Treści na Rynku o ile firma Intel nie zatwierdzi ich zgodności z niniejszymi Wytycznymi dotyczącymi publikacji.
  • Aktualizacje lub Edycje Treści: możesz edytować swoje Treści w dowolnym momencie, jednakże w takim przypadku konieczne będzie ponowne zgłoszenie zaktualizowanych Treści do zatwierdzenia przez firmę Intel. Zaktualizowane Treści nie zostaną opublikowane do momentu zatwierdzenia przez firmę Intel.
  • Przedstawianie Ofert. Firma Intel zastrzega sobie prawo do określenia sposobu, w jaki wszystkie Treści są prezentowane i promowane na Rynku. Poprzez korzystanie z Rynku Publikujący uprawniają firmę Intel do wyświetlania Treści i Ofert oraz innych informacji mających na celu poinformowanie Użytkowników, że jest to Oferta Publikującego.
  • Konserwacja publikacji. Publikujący muszą dbać o aktualność Treści i Informacji o ofertach. Firma Intel będzie przeprowadzać regularne cykle odświeżania w celu promowania nowych produktów Intel® i systemów opartych na technologiach Intel®, a także usuwania niedostępnych produktów. Publikujący zgadzają się na podejmowanie stosownych wysiłków w ramach współpracy z firmą Intel w zakresie przeprowadzania takich cyklów odświeżania.
 3. Kryteria podstawowe
  • Publikujący muszą proponować jedynie Treści związane z produktami lub technologiami Intel®.
  • Komponenty sprzętu komputerowego i Systemy oferowane na Rynku muszą spełniać wszystkie następujące kryteria:
   • Muszą być kompatybilne z Systemami z technologiami Intel®: Komponenty muszą być kompatybilne z Systemami opartymi na procesorach i chipsetach Intel®.
   • Muszą działać na platformach Intel®: Systemy muszą być oparte na procesorach i chipsetach Intel®.
   • Inne wymagania minimalne: Publikujący musi podać informacje o następujących właściwościach: (i) Procesor/Chipset, (ii) Minimalna ilość zamówienia (MOQ), (iii) Czas oczekiwania, (iv) Harmonogram główny produkcji, (v) Pamięć operacyjna, (vi) Pamięć masowa, (vii) Port we/wy, (viii) Wymiary, (ix) Waga, (x) Rozmiar/złącze wyświetlacza, (xi) przewodowy/bezprzewodowy, (xii) Segment klientów końcowych oraz (xiii) Zasięg geograficzny.
  • Oprogramowanie oferowane na Rynku musi spełniać wszystkie następujące kryteria:
   • Musi być kompatybilne z Systemami z technologiami Intel®: Oprogramowanie musi być kompatybilne z Systemami opartymi na procesorach i chipsetach Intel®.
   • Inne wymagania minimalne: Publikujący musi podać informacje o następujących właściwościach: (i) Segment klientów końcowych, (ii) Minimalna lub kompatybilna specyfikacja sprzętowa oraz (iii) Zasięg geograficzny.
  • Usługi oferowane na Rynku muszą spełniać wszystkie następujące kryteria:
   • Usługa musi być powiązana z produktami Intel® lub Systemami z technologiami Intel®.
   • Inne wymagania minimalne: Publikujący musi podać informacje o następujących właściwościach: (i) Segment klientów końcowych, (ii) Powiązany system sprzętowy oraz (iii) Zasięg geograficzny.
  • Rozwiązania oferowane na Rynku muszą spełniać wszystkie następujące kryteria:
   • Muszą być kompatybilne z Systemami z technologiami Intel®: Projekt Rozwiązania musi być kompatybilny z Systemami opartymi na procesorach i chipsetach Intel®.
   • Inne wymagania minimalne: Publikujący musi: (i) określić elementy sprzętu i oprogramowania, (ii) dostarczyć pisemnych dowodów na to, że rozwiązanie wykorzystuje co najmniej jeden System w połączeniu z jedną aplikacją Oprogramowania, (iii) określić Segment klientów końcowych oraz (iv) określić zasięg geograficzny.
  • Publikującym nie wolno promować ani reklamować żadnych systemów opartych na technologiach innych niż Intel® lub komponentów firm innych niż Intel na Rynku w ramach swojej Oferty, ani w żaden inny sposób.
  • Oferty na Rynku muszą być publicznie dostępne.
  • Publikujący musi publikować jedynie Oferty zaprojektowane lub firmowane przez przedsiębiorstwo, które reprezentuje na Rynku.
  • Publikującym nie wolno proponować Treści dotyczących produktów wykorzystujących lub zależnych od produktów Intel®, które zostały „wycofane z eksploatacji” lub nie są już dostępne do nabycia lub użytku publicznego.
  • Publikujący muszą podać łącze do dokumentacji zawierającej informacje techniczne dotyczące ich Ofert w zakładce zasobów na stronie z Informacjami o ofercie.
  • Publikujący muszą powiadomić o dostępności swojej Oferty na Rynku na swojej publicznej stronie internetowej oraz zawrzeć hiperłącza do stron z wykazem Ofert na własnych stronach internetowych Publikujących.
  • Publikujący muszą sklasyfikować każdą z Ofert na podstawie co najmniej jednej taksonomii klasyfikacyjnej określonej przez firmę Intel. Jeśli firma Intel uzna, że kategoria wybrana przez Publikującego jest nieprawidłowa, zastrzega ona sobie prawo do ponownego sklasyfikowania danej Oferty.
  • Przy uwzględnianiu produktów Intel® w opisach, zdjęciach, filmach dotyczących Oferty lub innych materiałach marketingowych, partnerzy muszą przestrzegać Wytycznych dotyczących wykorzystania marki i znaków towarowych firmy Intel dostępnych na stronie:
   https://www.intel.com/content/www/us/en/trademarks/trademarks.html
  • Publikujący muszą ściśle przestrzegać ograniczeń poufności firmy Intel, w tym między innymi dotyczących produktów Intel® w przedsprzedaży. Jeśli Oferta uwzględnia lub odnosi się do produktów Intel®, które nie zostały udostępnione publicznie (np. objętych embargiem), Oferta może zostać opublikowana jedynie w Widoku dla partnerów lub Widoku wyłącznie dla firmy Intel.
 4. Ogólne wymagania dotyczące publikacji
  • Publikujący muszą opublikować co najmniej jedną Ofertę na Rynku w ciągu 60 dni od uzyskania uprawnień do publikacji Treści na Rynku.
  • Publikującemu nie wolno publikować wielokrotnie tych samych Ofert. Firma Intel zastrzega sobie prawo do usuwania Ofert opublikowanych wielokrotnie.
 5. Wykazy Ofert
  • Publikujący muszą zawrzeć szczegółowe Informacje o ofercie na swoich stronach z wykazem Ofert. Muszą one być dokładne i aktualne. Takie informacje muszą obejmować odpowiednio:
   • Nazwę Oferty
   • Kategorię Oferty (można wybrać tylko jedną kategorię)
   • Branże (należy wybrać co najmniej jedną branżę)
   • Opis Oferty — opis musi zawierać następujące elementy:
    • Informację o modelu
    • Propozycję wartości Oferty
   • Firma Intel zaleca zawarcie następujących elementów w opisie Oferty:
    • Szczegółowe informacje o modelu
    • Szczegółową propozycję wartości
    • Cechy: 3–5 stwierdzeń na temat cech Oferty
    • Korzyści: 3–5 powodów do zakupu, opisujących korzyści dla Użytkownika płynące z Oferty
   • Zasoby Użytkownika — oferowane zasoby mogą obejmować między innymi filmy demonstracyjne, zrzuty z ekranu, raporty, studia przypadków, opinie oraz szczegółową dokumentację techniczną ukazującą sposób wykorzystania dostępnej na Rynku Oferty Publikującego.
   • Specyfikacja Oferty: Specyfikacja Oferty może obejmować specyfikację techniczną, funkcje oprogramowania, technologie Intel® lub innych firm uwzględnione lub wdrożone w ramach oferty.
  • Publikującym nie wolno przy użyciu strony z wykazem Ofert przekierowywać klientów lub sprzedawać im droższych produktów obejmujących sprzęt, oprogramowanie lub usługi inne niż te dostępne na Rynku.
  • Firma Intel zastrzega sobie prawo do edycji i przeglądu szczegółów strony z wykazem Ofert w celu zapewnienia jakości. Jeśli firma Intel wprowadzi zmiany w jakichkolwiek szczegółach strony z wykazem, firma Intel podejmie uzasadnione starania w celu poinformowania Publikujących o tym fakcie przed publikacją ich Oferty na Rynku.
 6. Archiwum Ofert
  • Firma Intel zastrzega sobie prawo do archiwizowania Ofert dostępnych na Rynku bez podania przyczyny. Przyczyny, dla których firma Intel może zarchiwizować Ofertę, to między innymi następujące:
   • Oferta nie wygenerowała żadnych potencjalnych klientów przez co najmniej sześć miesięcy;
   • Oferta stale otrzymuje negatywne informacje zwrotne od klientów;
   • Publikujący nie zastosował się do Regulaminu lub Wytycznych dotyczących publikacji.
  • Publikujący mogą zdecydować się na archiwizację własnych Ofert dostępnych na Rynku. Archiwizacja Ofert oznacza, że nowi klienci nie będą już mogli wyświetlać danej Oferty na Rynku. Publikujący mogą poprosić dział obsługi klienta Intel o archiwizację Ofert za pomocą biletu wsparcia technicznego.