Niniejsze informacje dotyczące polityki prywatności względem produktów, usług i funkcji informacji stanowią uzupełnienie („Uzupełnienie”) Informacji dotyczących prywatności Intel („Informacje”) oraz Przepisów korporacyjnych Intel dotyczących polityki prywatności (Intel Corporate Privacy Rules – „ICPRs”) i mają zastosowanie do zbierania, przechowywania i użytkowania danych związanych z produktami i usługami bezpieczeństwa firmy Intel oraz produktami i usługami spełniającymi funkcje zabezpieczeń („Produkty, usługi i funkcje bezpieczeństwa”).

Zależy nam na kwestiach Twojej prywatności i bezpieczeństwa, a Twoje bezpieczeństwo w Internecie jest kluczowym elementem naszej misji. Dziękujemy za okazane nam zaufanie w kwestii ochrony swojego cyfrowego życia przed kradzieżą, zakłóceniami i nieautoryzowanym dostępem.

Niniejsze Uzupełnienie ma na celu przekazanie Ci informacji na temat tego, w jaki sposób zbieramy i użytkujemy Twoje dane osobowe oraz jak zarządzamy nimi w ramach Produktów, usług i funkcji bezpieczeństwa Intel do celów:

    - zabezpieczenia Twoich urządzeń i ochrony danych;

    - zarządzania naszymi relacjami i nadania im bardziej osobistego charakteru;

    - badania, reagowania i zarządzania w przypadku wystąpienia incydentów i zdarzeń;

            - poprawy produktów, usług i funkcji związanych z bezpieczeństwem;

            - prognozowania zagrożeń bezpieczeństwa i analizy słabych punktów.

Mamy nadzieję, że niniejsze Informacje wyjaśnią Ci, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i dlaczego potrzebujemy zbierać dane w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa, oraz że zaprezentują nasze zaangażowanie w używanie zbieranych przez nas danych osobistych w celach omawianych w niniejszym dokumencie. Dzięki zbieraniu i przetwarzaniu danych mamy możliwość prognozować zagrożenia i lepiej chronić Ciebie, Twoje urządzenia oraz informacje. Za każdym razem, kiedy włączasz podłączone do sieci urządzenie, łączysz się z siecią lub otwierasz plik elektroniczny, narażasz się na potencjalne, poważne niebezpieczeństwo ze strony hakerów, spamerów, złośliwego oprogramowania, programów szpiegujących i innych rodzajów nieuprawnionego dostępu do Twoich danych i systemów. Dlatego właśnie tak ważne jest używanie produktów, usług i funkcji bezpieczeństwa, takich jak Intel w celu ochrony własnej osoby i danych. W ramach obrony przed tego typu zagrożeniami oraz tysiącami nowych niebezpieczeństw, które pojawiają się z każdym dniem, produkty firmy Intel, takie jak: strony internetowe, produkty, usługi online, oprogramowanie, aplikacje, narzędzia i inne usługi i funkcje (łącznie zwane dalej „Usługami Intel”) działające w trybie online i offline mogą:

    • Analizować dane przesyłane do/z Twojego urządzenia / Twoich urządzeń pod kątem ryzyka, zagrożeń, słabych punktów, podejrzanej aktywności i ataków;

    • Dokonywać oceny urządzeń wysyłających/odbierających w celu określenia, czy można zezwolić na dostęp do danych lub urządzenia docelowego oraz czy kontynuować transakcję;

    • Dostarczać prognozy zagrożeń w celu polepszenia ochrony zapewnianej przez Usługi Intel;

    • Przekazywać dane o zagrożeniach systemom wywiadowczym, sieciom i organizacjom w celu polepszenia naszych produktów, usług oraz ogólnego bezpieczeństwa Internetu;

    • Dostosowywać reakcje względem nowych zagrożeń w oparciu o informacje wywiadowcze otrzymane z Twojego urządzenia i naszej globalnej sieci.

1. Informacje, które gromadzimy

Intel gromadzi część informacji, które są osobiste (czyli informacje, które wystarczą, aby zidentyfikować daną osobę lub umożliwią to w połączeniu z innymi danymi). Intel gromadzi również informacje nieosobiste, które same w sobie nie wystarczą, aby zidentyfikować daną osobę. Jeżeli dane nieosobiste są połączone z innymi danymi, co sprawia, że zidentyfikowanie danej osoby jest możliwe, traktujemy te dane jako informacje osobiste.

Intel otrzymuje informacje osobiste, kiedy Ty sam(a) nam ich dostarczasz lub kiedy robi to ktoś działający w Twoim imieniu. Gromadzimy również informacje osobiste i nieosobiste, kiedy nabywasz lub użytkujesz produkty bądź usługi Intel lub kiedy używasz urządzenia, na którym zainstalowane są produkty lub usługi Intel.

Adresy IP

Adres protokołu internetowego (adres IP) stanowi numeryczne oznaczenie przypisane do każdego urządzenia (np. komputera, drukarki, telefonu komórkowego, serwera), które jest połączone z siecią internetową, korzystającą z protokołu internetowego w celach komunikacji. W ten sposób urządzenia mogą odszukiwać się w sieci.

Podczas gdy możliwe jest, aby adresy IP odnosiły się do pojedynczych urządzeń, zazwyczaj są przypisane grupie systemów, gdzie jeden system jest współdzielony przez wielu użytkowników lub bramie sieciowej do grupy systemów lub urządzeń. Przykładowo, adresy IP dołączone do wiadomości e-mail to zazwyczaj adresy przypisane odpowiedniemu dostawcy usług e-mailowych, a nie urządzeniu użytkownika.

Produkty, usługi i funkcje bezpieczeństwa Intel mogą wykorzystywać adresy IP w celu ochrony Twoich informacji, urządzeń i danych. Na przykład możemy wykryć, że system lub grupa systemów połączona z konkretnym adresem IP zostały naruszone i wysyłają złośliwe oprogramowanie lub spam niektórym użytkownikom. Nawet bez określenia, do kogo należy zainfekowany system lub kto go uszkodził, możemy przypisać temu adresowi IP wartość, która będzie odzwierciedlać poziom zagrożenia, które stwarza. Nasze produkty, usługi i funkcje mogą następnie przekierowywać ruch z Twojego urządzenia, aby trzymać się z dala od tego adresu IP lub uniemożliwić temu adresowi IP przesyłanie złośliwego oprogramowania na Twoje urządzenie chronione usługą Intel zanim padnie ono ofiarą ataku.

Wykorzystanie adresów IP i innych danych maszyny jest niezbędne w celu zapewnienia bieżącej, odpowiedniej i skutecznej ochrony, ponieważ cyberataki i zagrożenia wciąż ewoluują.

2. Przetwarzanie danych Produktów, usług i funkcji bezpieczeństwa

Jeśli zainstalujesz lub użytkujesz nasz produkt lub usługę, podczas pracy Twojego systemu komputerowego lub środowiska urządzenia w tle może działać oprogramowanie, które jest przeznaczone do wykonywania określonych zadań związanych z bezpieczeństwem i prywatnością, włączając takie działania jak:

    • ochrona przed spamem;

    • wyszukiwanie wirusów i złośliwego oprogramowania oraz ochrona przed nimi w czasie rzeczywistym;

    • wykrywanie włamań, zapobieganie im i ochrona przed nimi;

    • zapobieganie zagrożeniom i prognozowanie ich;

    • ochrona sieci;

    • uwierzytelnianie użytkownika;

    • szyfrowanie danych;

    • blokowanie i lokalizacja urządzeń mobilnych oraz czyszczenie danych;

    • tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych.

3. Aktualizacja i raportowanie Produktów, usług i funkcji bezpieczeństwa

Nasze Produkty, usługi i funkcje mogą również przetwarzać różne dane, aby zapewnić aktualizacje i raporty. Funkcja aktualizacji może sprawdzać Twój system w celu określenia, czy pliki powiązane z usługami wymagają odnowienia, aktualizacji lub modernizacji.

Przykładowo niektóre produkty, usługi i funkcje mogą przesyłać pliki dzienników i raporty błędów firmie Intel. Pliki te zawierają pewne informacje, takie jak liczbę sprawdzonych, podejrzanych, zainfekowanych lub niepożądanych plików lub wiadomości e-mail, liczbę infekcji, datę i wartości skrótu wykrytych infekcji oraz liczbę fałszywych wartości ujemnych/fałszywych wartości dodatnich. Celem tych raportów jest analizowanie i ustalenie częstotliwości występowania poszczególnych infekcji lub przeważających zagrożeń. Intel wykorzystuje również informacje do dostosowania produktu do preferencji użytkownika, opierając się na rzeczywistym użytkowaniu.

4. Aktualizacja uzupełnienia informacji

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Uzupełnienia informacji. Sekcja „Ostatnia aktualizacja” u góry tej strony informuje o dacie wprowadzenia ostatnich poprawek lub Uzupełnienia informacji. Jakiekolwiek zmiany w niniejszym Uzupełnieniu będą obowiązywać od chwili opublikowania nowej wersji Uzupełnienia na stronie Usług firmy Intel. Korzystanie z Usług firmy Intel po wprowadzeniu takich zmian oznacza Twoją akceptację nowych informacji.

Jeśli jakiekolwiek zmiany będą mogły mieć istotny wpływ na poufność Twoich danych osobowych, dołożymy wszelkich starań, aby z wyprzedzeniem powiadomić Cię o tym i zapewnić rozsądny okres na ewentualny sprzeciw na jakiekolwiek zmiany.

Zachęcamy do regularnego przeglądania niniejszego Uzupełnienia informacji, aby wiedzieć, jak gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe.

5. Kontakt z nami

W przypadku pytań lub problemów dotyczących praktyk firmy Intel w zakresie prywatności prosimy o kontakt poprzez wypełnienie formularza na stronie Kontakt z nami lub wysłanie listu na poniższy adres do korespondencji. Prosimy o podanie swoich danych kontaktowych, nazwy witryny firmy Intel w sieci Web lub usługi oraz dokładnego opisu żądania lub problemu związanego z prywatnością.

Intel Corporation
ATTN: Privacy Office
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2016 r.