Ostatnia aktualizacja: 22 listopada 2021 r.

O Informacjach

Na tej stronie znajdują się dodatkowe informacje dotyczące praktyk firmy Intel w zakresie ochrony prywatności związanych ze składaniem i przetwarzaniem danych osobowych przekazywanych przez kandydatów („Kandydaci”), w tym za pośrednictwem sekcji Praca w witrynie internetowej firmy Intel. Niniejsze informacje o ochronie danych kandydatów na całym świecie (niniejsze „Informacje”) stanowią uzupełnienie Informacji o ochronie danych w firmie Intel.

Gromadzenie, wykorzystywanie i udostępnianie danych osobowych

Firma Intel przetwarza dane osobowe kandydatów do celów związanych z rekrutacją i zatrudnianiem. Kiedy kandydat zostaje zatrudniony przez firmę Intel, dane osobowe pracownika są objęte Informacją o ochronie danych pracowników firmy Intel na czas trwania zatrudnienia.

Cele rekrutacyjne obejmują komunikowanie się z kandydatem, wewnętrzną ocenę kwalifikacji i umiejętności, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej lub dyskusji (w tym, w stosownych przypadkach, zorganizowanie podróży lub zwrot kosztów poniesionych przez kandydata), i dla niektórych stanowisk może obejmować sprawdzenie przeszłości, które będzie przeprowadzone po uprzednim powiadomieniu i zgodnie z obowiązującymi przepisami. Życiorysy złożone do firmy Intel w celu dokonania weryfikacji powinny zawierać wyłącznie informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych i historii zatrudnienia, w tym wcześniejszego zatrudnienia, odpowiednie stanowiska i daty, znaczące osiągnięcia, wykształcenie, uzyskane stopnie naukowe lub certyfikaty, daty wydania i instytucje wydające oraz inne istotne nagrody lub osiągnięcia. Podczas procesu rekrutacji możemy uzyskać informacje o Tobie z publicznie dostępnych źródeł lub od stron trzecich, w tym rekomendujących, firm sprawdzających przeszłość itp. Podejmujemy kroki w celu potwierdzenia, że informacje otrzymane od tych stron trzecich zostały zebrane za Twoją zgodą, lub że strony te są w inny sposób prawnie upoważnione do ujawnienia nam Twoich danych osobowych.

Przechowywanie

Przechowujemy dane osobowe w okresach i celach określonych w Informacjach o ochronie danych w firmie Intel. Okresy przechowywania mogą się znacznie różnić w zależności od rodzaju informacji i sposobu ich wykorzystania. Firma Intel przechowuje dokumentację związaną z rekrutacją przez maksymalnie trzy lata po zakończeniu stosunku pracy, z wyjątkiem sytuacji, gdy prawo wymaga innego okresu przechowywania, na przykład gdy zastosowanie mają wymogi dotyczące zgłaszania danych przez aplikanta, które mogą być nadrzędne w stosunku do standardowego okresu przechowywania danych przez firmę Intel.

Twoje prawa i zgody

Masz prawo do poprawiania, aktualizowania, żądania dostępu do lub usuwania danych osobowych w sposób opisany w Informacjach o ochronie danych w firmie Intel. Ponadto, jeśli chcesz zaktualizować lub w inny sposób zmienić swój życiorys, przyślij jego nową wersję. Jeśli chcesz, aby Twój życiorys został całkowicie usunięty z systemów firmy Intel, wyślij wiadomość e-mail na adres: jobsfeedback@intel.com. Aby pomóc naszym przedstawicielom pomocy technicznej w znalezieniu Twojego życiorysu, pamiętaj o dołączeniu do niego imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych.

Jak się z nami skontaktować

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących praktyk firmy Intel w zakresie ochrony prywatności lub w celu skorzystania z Twoich praw i dokonywania wyborów opisanych w niniejszych Informacjach, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji dostępnych w Informacjach o ochronie danych w firmie Intel. 

ZAŁĄCZNIK DLA KANDYDATÓW W EOG

Jeśli jesteś kandydatem z EOG ubiegającym się o stanowisko w firmie Intel, firma Intel Corporation będzie Administratorem Twoich danych do celów aplikacji, administracji, zarządzania zasobami itp. Lokalne podmioty prawne zajmujące się zatrudnianiem to Administratorzy danych w zakresie rekrutacji lokalnej, przyjmowania do pracy i wszelkich późniejszych procesów związanych z zatrudnieniem. Poniższe sekcje zawierają dodatkowe informacje zgodnie z unijnym Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”), brytyjskim Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („UK GDPR”) i krajowymi przepisami o ochronie danych.

Podstawa prawna, Prawa do ochrony danych i Kontakt

Wykorzystujemy połączenie uzasadnionych interesów, wykonania umowy (w tym zamiar zawarcia umowy) i/lub zgody jako podstaw prawnych do przetwarzania danych osobowych, które przekazujesz nam w ramach procesu rekrutacji.

Kandydaci w EOG mogą sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, zażądać ograniczenia ich przetwarzania lub zażądać ich przeniesienia. W przypadku gdy zgoda na wykorzystanie danych osobowych została uzyskana, może ona zostać wycofana w dowolnym momencie ze skutkiem w przyszłości. Wycofanie zgody nie wpłynie na (1) legalność jakiegokolwiek przetwarzania danych dokonanego przed wycofaniem zgody lub (2) przetwarzanie danych osobowych zgodnie z innymi podstawami prawnymi.

Jeśli uważasz, że wykorzystujemy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszymi Informacjami o ochronie danych lub jeśli chcesz uzyskać dalsze informacje na temat swoich praw, skontaktuj się z lokalnym organem ochrony danych (dane kontaktowe organów ochrony danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym dostępne są tutaj).

W przypadku danych osobowych pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), które są przekazywane podmiotowi firmy Intel poza EOG nieposiadającemu „odpowiedniego poziomu ochrony” określonego przez Komisję Europejską, odbywa się to na podstawie wiążących zasad korporacyjnych dla krajów EOG („WZK dla krajów EOG”). WZK firmy Intel dla krajów EOG zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych i są prawnie wiążące dla podmiotów zależnych i powiązanych określonych w Załączniku nr 1 do WZK dla krajów EOG. WZK firmy Intel dla krajów EOG są dostępne tutaj. W przypadku gdy WZK firmy Intel dla krajów EOG nie mają zastosowania, opieramy się na innych zgodnych z prawem środkach, takich jak umowy zawierające standardowe klauzule umowne UE. 

Podobnie w przypadku danych osobowych pochodzących z Wielkiej Brytanii, które są przekazywane podmiotowi firmy Intel poza Wielką Brytanią nieposiadającemu „odpowiedniego poziomu ochrony” określonego przez właściwe organy brytyjskie, odbywa się to na podstawie wiążących zasad korporacyjnych firmy Intel dla Wielkiej Brytanii („WZK dla Wielkiej Brytanii”). WZK firmy Intel dla Wielkiej Brytanii zapewniają odpowiednią ochronę danych osobowych i są prawnie wiążące dla podmiotów zależnych i powiązanych określonych w Załączniku nr 1 do WZK dla Wielkiej Brytanii. WZK firmy Intel dla Wielkiej Brytanii są dostępne tutaj. W przypadku gdy WZK firmy Intel dla Wielkiej Brytanii nie mają zastosowania, w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przesyłanych przez nas danych osobowych opieramy się na innych zgodnych z prawem środkach, takich jak standardowe klauzule umowne.

W przypadku pytań, wątpliwości lub chęci zgłoszenia prośby dotyczącej którejkolwiek z informacji zawartych w niniejszym Załączniku skontaktuj się z nami, korzystając z informacji zawartych w sekcji „Jak się z nami skontaktować” w Informacjach o ochronie danych w firmie Intel.