Ręczne instalowanie sterownika graficznego w systemie Windows XP *

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005513

16-09-2020

Aby ręcznie zainstalować Intel® Graphics Driver w systemie operacyjnym Windows XP *, wykonaj następujące kroki:

Ostrożność
Firma Intel dostarcza standardowe wersje swoich sterowników graficznych w celach ogólnych, ale producent komputera może zmienić funkcje, uwzględnić dostosowania lub dokonać innych zmian w opakowaniu oprogramowania lub oprogramowania sterownika grafiki. Aby uniknąć potencjalnych niezgodności instalacji, firma Intel zaleca, aby najpierw skontaktować się z producentem komputera i użyć oprogramowania sterownika, jakie zapewnia.

 

 1. Pobierz plik zip Driver.
 2. Rozpakuj plik na określoną lokalizację lub folder, wykonując następujące kroki:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik ZIP.
  2. Kliknij opcję Wyodrębnij wszystkie (lub wybierz opcję "WinZip * and Extract").
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby wyodrębnić lub rozpakować pliki do wybranego folderu. Folder powinien zawierać elementy rozpakowane, takie jak przykład na rysunku 1.

   Unpack ZIP file
   Rysunek 1: Rozpakuj plik zip na wybrany folder

 3. Kliknij przycisk Start, kliknij prawym przyciskiem ikonę mój komputer, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
 4. Zostanie otwarte okno właściwości systemu. Kliknij kartę sprzęt , a następnie kliknij pozycję Menedżer urządzeń.
 5. Zostanie otwarte okno Menedżera urządzeń. Kliknij dwukrotnie ikonę karty graficzne.
 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontroler grafiki Intel®, a następnie kliknij polecenie Aktualizuj sterownik (patrz rysunek 2).
  UwagaKomputer może wystawić inny kontroler lub Chipset graficzny firmy Intel, a kontroler lub Chipset Intel Graphics może zostać wyświetlony raz lub dwukrotnie.

  Device manager
  Rysunek 2: Okno Menedżera urządzeń z rozszerzoną sekcją karty graficzne

 7. Wybierz następującą opcję w przypadku, gdy Kreator aktualizacji sprzętu poprosi o połączenie z witryną Windows Update: Nie, nie tym razem. Kliknij Następnego (patrz rysunek 3).

  No, not this time
  Rysunek 3: Kreator aktualizacji sprzętu prosi o nawiązanie połączenia z systemem Windows * Update

 8. Wybierz następującą opcję: Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (Zaawansowane), a następnie kliknij przycisk dalej.
 9. Wybierz odpowiednie Nie Szukaj, będę wybierać sterownik, który chcesz zainstalować opcję, a następnie Następnego (patrz rysunek 4).

  I will choose driver to install
  Rysunek 4: Wybierz opcje wyszukiwania i instalacji

 10. Kliknij przycisk z dysku , a następnie kliknij przycisk Przeglądaj .
 11. Przejdź do katalogu, w którym został odspakowany pobrany plik, a następnie wybierz Grafiki Podkatalogu.
  1. Znajdź i podświetl plik igxp32. inf , igxp64. inf lub KITXXXXX. inf , gdzie XXXXX może należeć do różnych liczb.
  2. Kliknij przycisk Otwórz (patrz rysunek 5).

  Click Open button
  Rysunek 5: Lokalizowanie pliku

 12. Kliknij przycisk OK . Powinno być otwarte okno zawierające wszystkie dostępne typy wyświetlania. Wybierz kartę graficzną komputera i kliknij przycisk dalej .
 13. System operacyjny instaluje sterownik (zob. rysunek 6). Kliknij ten Zakończ Po zakończeniu.

  Hardware update wizard
  Rysunek 6: Trwa instalacja sterownika.

 14. Kliknij przycisk Yes (tak ), aby uruchomić komputer ponownie. Sterownik powinien być załadowany.
 15. Jeśli wystąpi problem podczas korzystania z powyższej metody instalacji dysku (kroki 2-13) i nie można pomyślnie zainstalować Intel® Graphics Driver, wykonaj następujące kroki w celu usunięcia wcześniej zainstalowanego sterownika graficznego:
  1. Kliknij przycisk Start z lewej strony paska zadań systemu Windows *.
  2. Kliknij Panelu sterowania lub kliknij przycisk Ustawienia, a następnie Panelu sterowania.
   UwagaAby przejść do Panelu sterowania ( Kategoria 7), należy przejść do widoku klasycznego (patrz rys. 8).
    

   Control panel classic view
   Rysunek 7: Panel sterowania w widoku klasycznym

   Control panel category view
   Rysunek 8: Panel sterowania w widoku kategorii

  3. Kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj lub usuń programy.
  4. Wybierz odpowiednie Sterownik Intel® Graphics Accelerator, a następnie kliknij polecenie Usunąć przycisku (patrz rysunek 9). Ta funkcja usuwa poprzednio zainstalowany sterownik graficzny.
    

   Add or remove programs
   Rysunek 9: Dodaj lub usuń programy

  5. Po wyświetleniu monitu uruchom ponownie komputer.
  6. Podczas rozruchu system Windows wykrywa nowy sprzęt i wyświetla to samo okno, jak pokazano wyżej na rysunku 3.
  7. Powtórz kroki 6-13, aby ponownie zastosować metodę instalacji dysków. Ignoruj wszystkie nowe komunikaty o urządzeniach wyświetlone na pasku zadań systemu Windows. Komunikaty te znikają po zainstalowaniu nowego sterownika.

 

Temat pokrewny
Jak uzyskać wersję pliku ZIP sterownika graficznego