Zaawansowane ustawienia kart Intel® Ethernet

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000005593

01-11-2021

Uwaga

Dodatkowe informacje na temat wirtualnych kart SIECIowych Microsoft Hyper-V dla zespołów i sieci VLAN można znaleźć w sekcji Sterownik systemu Microsoft* Windows* oraz instalacja i konfiguracja oprogramowania w Sekcji Podręcznik użytkownika karty sieciowej dla Intel® Ethernet kart sieciowych.

Intel® PROSet dla menedżera urządzeń Windows* to wybrany komponent podczas instalacji ogólnych pakietów sterowników i oprogramowania z Centrum pobierania.

UwagaIntel® Advanced Network Services (Intel® ANS) nie są obsługiwane w sterownikach w pudełku.

Intel® PROSet w menedżerze urządzeń Windows zawiera zakładkę Zaawansowane z opcjami i definicjami ustawień:

Intel PROset help for adapter configuration

 

Jeśli ustawienie konfiguracyjne nie jest wyświetlane, nie jest ono dostępne dla Twojego urządzenia lub wersji systemu Windows*.

Większość zaawansowanych ustawień i definicji konfiguracji jest opisana w poniższej tabeli. W celu uzyskania najnowszych informacji o ustawieniach przejdź do zakładki Zaawansowane w programie Intel PROSET for Windows Device Manager.

 

Tryb podrzędny elementu nadrzędnego Gigabit

Podejmuje decyzję, czy karta sieciowa czy partner linku jest wyznaczony jako główny partner. Inne urządzenie jest wyznaczone jako element podrzędny.
Zmiana ustawienia może poprawić jakość połączenia z niektórymi partnerami link.

Ostrożność
caution icon
Niektóre urządzenia wieloportowe mogą być zmuszone do opanowania trybu. Jeśli urządzenie jest zmuszone do pracy w trybie nadrzędnym, może odłączyć lub przesuń na 100 Mb/s. Problem może również wystąpić w trybie podrzędnym wymuszanym do trybu podrzędnego. Zmiana tego ustawienia może spowodować chwilową utratę łączności.

Duże ramki
(pakiety duże)

Włącza lub wyłącza funkcję dużej klatki. Jeśli duże pakiety stanowią większość ruchu i można tolerować większe opóźnienia, duże klatki mogą zmniejszyć wykorzystanie procesora i zwiększyć wydajność przewodów.

Duże klatki są większe niż standardowe ramki Ethernet, których rozmiar to 1,5k.

Zagadnienia użytkowania

 • Włącz duże klatki tylko wtedy, gdy urządzenia w sieci obsługują je i skonfigurowane są do korzystania z tego samego rozmiaru klatki. Przy konfiguracji dużych ramek na innych urządzeniach sieciowych należy pamiętać, że różne urządzenia sieciowe obliczają rozmiary dużych klatek. Niektóre urządzenia zawierają informacje o nagłówku w rozmiarze klatki, podczas gdy inne nie. Karty sieciowe Intel® nie zawierają informacji o nagłówkach w rozmiarze klatki.
 • Duże klatki obsługują jedynie TCP/IP.
 • Korzystanie z dużych klatek przy prędkości 10 lub 100 Mb/s może skutkować słabą wydajnością lub utratą połączenia.
 • Podczas konfigurowania dużych klatek na przełączniku ustaw rozmiar klatki o 4 bajty wyżej dla CRC oraz 4 bajty przy użyciu sieci VLAN lub oznaczania pakietów QoS.
Duże odciążanie wysyłania

Umożliwia karcie sieciowej odciążenie zadania, polegało na segmentowaniu komunikatów TCP na prawidłowe klatki Ethernet.

Ponieważ sprzęt karty sieciowej może zakończyć segmentację danych szybciej niż oprogramowanie systemu operacyjnego, funkcja ta może zwiększyć wydajność transmisji. Karta sieciowa korzysta również z mniejszej liczby zasobów procesora.

Duże obciążenia wysyłania można skonfigurować oddzielnie dla IPv4 i IPv6.

UwagaAby karty sieciowe czerpały korzyści z tej funkcji, partnerzy linkowi muszą obsługiwać klatki kontroli przepływu.

Adres administrowany lokalnie

Ostrożność
caution icon
Adres lokalnie administrowany zastępuje adres MAC tej karty sieciowej. Upewnij się, że żaden inny system w sieci nie korzysta z tego adresu.

Adres wirtualny nie zmienia adresu "zyskładowania" (fizycznego) adresu na karcie sieciowej.

Aby wprowadzić nowy adres sieciowy, w polu Wartość wpisz 12-cyfrowy szesnastkowy numer.

Zakres

0000 0000 0001 — FEFF FF FF

Zagadnienia użytkowania

 • Nie należy używać adresu multicast (najmniej znaczący bit wysokiego megabajta = 1). Na przykład w adresie 0Y123456789A Y nie może być liczbą nieparzystą. Y musi być 0, 2, 4, 6, 8, A, C lub E.
 • Nie używaj wszystkich 0s lub wszystkich komputerów.
 • Aby przywrócić domyślny adres MAC, usuń adres w polu Wartość lub kliknij Użyj domyślnego, a następnie kliknij OK.

Zdarzenie stanu łącza do dziennika

Umożliwia logowanie następujących zmian stanu łącza w dzienniku zdarzeń systemu.

LINK_UP_CHANGE
Gdy ten komunikat zostanie wyświetlony, łącze wysunie się w górę.

LINK_DOWN_CHANGE
Po wyświetleniu tego komunikatu łącze nie działa. Aby sprawdzić problem, kliknij zakładkę Szybkość łącza i uruchom diagnostykę.

LINK_DUPLEX_MISMATCH
Ten komunikat oznacza niedopasowanie dwukierunkowe pomiędzy kartą sieciową a partnerem łącza. Aby sprawdzić ten problem, kliknij zakładkę Prędkość łącza i odpowiednio zmień prędkość i ustawienia dwukierunkowe.

Opcje wydajności — adaptacyjne odstępy między klatkami

Wynagradzanie za nadmierne kolizje pakietów Ethernet poprzez sterowanie timingami typu back-to-back.

Kiedy ta funkcja jest włączona, karta sieciowa dynamicznie dostosowuje się do warunków ruchu sieciowego. Ustawienie domyślne działa najlepiej dla większości komputerów i sieci. W rzadkie sytuacje otrzymujesz wyższą wydajność, zmieniając to ustawienie.

Opcje wydajności — kontrola przepływu

Umożliwia kartom sieciowym generowanie lub reagowanie na klatki kontroli przepływu, co pomaga w rozwiązywaniu problemów z ruchem sieciowym.

Opcje

Wył.
Karta sieciowa nie może wysyłać ani odbierać ramek sterowania przepływem.

Odpowiadać
Karta sieciowa przerywa transmisję, gdy otrzyma klatkę kontrolną przepływu od partnera łącza.

Generowania
Karta sieciowa generuje ramkę sterowania przepływem, gdy jej kolejka odbierania osiągnie wstępnie zdefiniowany limit.

Generuj i odpowiedz
Karta sieciowa generuje klatki sterowania przepływem i reaguje na nie.

UwagaAby karty sieciowe czerpały korzyści z tej funkcji, partnerzy linkowi muszą obsługiwać klatki kontroli przepływu.

Opcje wydajności — częstotliwość moderowania przerwań

Ustawia wskaźnik przerwań (ITR), szybkość, z jaką kontroler przerywa przerwanie.

Ustawienie domyślne jest zoptymalizowane dla typowych konfiguracji. Zmiana tego ustawienia może zwiększyć wydajność sieci w niektórych konfiguracjach sieci i systemów.

Opcje

Adaptacyjny (ITR = -1, bez przerwań/s, dynamicznie zmieniany przez sterownik)

Wyłączony (ITR = 0, bez limitu)

Minimalne (ITR = 200)

Niska (ITR = 400)

Średnia (ITR = 950)

Wysoka (ITR = 2000)

Ekstremalne (ITR = 3600)

W przypadku wystąpienia zdarzenia karta sieciowa generuje przerwanie, co umożliwia sterownikowi obsługę pakietu. Przy większych prędkościach połączeń tworzonych jest więcej przerw, a szybkość procesora również rośnie. Skutkuje to niską wydajnością systemu. W przypadku korzystania z wyższego ustawienia ITR częstotliwość przerwań jest niższa, a w rezultacie wyższa wydajność systemu.

UwagaWyższy itr oznacza również, że sterownik ma większe opóźnienia w obsłudze pakietów. Jeśli karta sieciowa obsługuje wiele małych pakietów, obniż wskaźnik ITR, aby sterownik był bardziej responsywny dla pakietów przychodzących i pakietów pakietowych.

Opcje wydajności — odbiór deskryptorów
Lub
Bufory odbierania

Ustawia liczbę buforów używanych przez sterownik podczas kopiowania danych do pamięci protokołu. Zwiększenie tej wartości może zwiększyć wydajność odbierania, ale także zużywa pamięć systemowa.

Deskryptory odbiór to segmenty danych, które umożliwiają karcie przydzielanie odebranych pakietów do pamięci. Każdy otrzymany pakiet wymaga jednego deskryptora Odbiór, a każdy deskryptor wykorzystuje 2 KB pamięci.

Opcje wydajności — deskryptory nadawania
Lub
Bufory nadawania

Definiuje liczbę deskryptorów nadawania. Deskryptory nadawania to segmenty danych, które umożliwiają karcie możliwość śledzenia pakietów nadawania w pamięci systemowej. W zależności od rozmiaru pakietu każdy pakiet nadawania wymaga co najmniej jednego deskryptorów nadawania.

Jeśli zauważysz problem z wydajnością nadawania, możesz zwiększyć liczbę deskryptorów nadawania. Zwiększenie liczby deskryptorów nadawania może zwiększyć wydajność nadawania. Jednak deskryptory nadawania zużywają pamięć systemową. Jeśli nadawanie nie powoduje problemu, użyj ustawienia domyślnego.

Oznaczanie pakietu QoS
Lub
Priorytet i VLAN

Umożliwia wysyłanie i odbieranie oznakowanych klatek IEEE 802.3ac, obejmujących m.in.

Tagi QoS (jakość usługi) w wersji 802.1p dla pakietów opatrzonych priorytetem

Tagi 802.1Q dla sieci VLAN

Intel® PROSet automatycznie włącza oznaczanie sieci VLAN w wersji 802.1p. Nie można wyłączyć oznaczania pakietów QoS na sieci VLAN, ponieważ oznaczanie jest wymagane dla sieci VLAN.

Po włączeniu tej funkcji otagowane pakiety wykorzystują ustawienia kolejki zdefiniowane przez definicję priorytetu poziomu systemu operacyjnego.

Po wyłączeniu tego ustawienia karta sieciowa nie może oznaczać pakietów 802.1p/802.1Q.

Skalowanie boczne odbierania

Umożliwia skalowanie po stronie odbierania (RSS). Salda RSS są odbierane przez wiele procesorów lub rdzeni procesora. To ustawienie nie ma żadnego wpływu, jeśli Twój system ma tylko jedną jednostkę przetwarzania.

Notatki
 • Aby móc działać w systemie Microsoft* Windows Server* 2003, musisz włączyć RSS dla Intel® I/O Acceleration Technology.
 • Niektóre karty sieciowe skonfigurowane do korzystania z funkcji Virtual Machine Queues (VMQ) nie obsługują RSS. W przypadku tych kart VMQ ma pierwszeństwo przed RSS. RSS jest wyłączony.
 • Zmiana tego ustawienia może spowodować chwilową utratę łączności.

Uwagi dotyczące zespołu:

 • Jeśli RSS nie jest włączony dla wszystkich kart sieciowych w zespole, RSS jest wyłączony dla zespołu.
 • Jeśli do zespołu dodana jest karta nie obsługująca RSS, RSS jest wyłączony dla zespołu.
 • Jeśli do zespołu dodana jest karta sieciowa innej firmy, jej ustawienia RSS muszą być zgodne z kartami Intel® w zespole.
 • Nie wszystkie karty sieciowe obsługują wszystkie ustawienia kolejki RSS.
Otrzymywanie kolejek skalowania bocznego

Konfiguruje liczbę kolejek RSS:

 • Jedna kolejka jest używana, gdy wymagane jest niskie wykorzystanie procesora.
 • Dwie kolejki są wykorzystywane, gdy wymagana jest dobra przepustowość i niskie wykorzystanie procesora.
 • Cztery lub więcej kolejek są wykorzystywane w aplikacjach wymagających wysokich szybkości transakcji, takich jak aplikacje oparte na serwerach internetowych. Dzięki temu ustawieniu wykorzystanie procesora może być wyższe.

 

Notatki
 • Nie wszystkie karty sieciowe obsługują wszystkie ustawienia kolejki RSS.
 • RSS nie jest obsługiwany w niektórych kartach sieciowych skonfigurowanych do korzystania z wirtualnych kolejek maszyn (VMQ). W przypadku tych kart VMQ ma pierwszeństwo przed RSS. RSS jest wyłączony.
 • Korzystanie z co najmniej ośmiu kolejek w systemie Microsoft Windows Server* 2008 wymaga ponownego uruchomienia systemu.
 • Zmiana tego ustawienia może spowodować chwilową utratę łączności.

Opcje odciążenia TCP/IP — odciążenia sumy kontrolnej IPv4

Umożliwia karcie sieciowej sprawdzenie sumy kontrolnej IP otrzymanych pakietów i sumy obliczeniowej w przesyłanych pakietach. Włączenie tej funkcji może zwiększyć wydajność IP i zmniejszyć wykorzystanie procesora.

UwagaZmiana tego ustawienia może spowodować chwilową utratę łączności.

Opcje odciążania TCP/IP —odciążenia T CP checksum

Umożliwia karcie sieciowej sprawdzenie sumy kontrolnej TCP w odebranych pakietach i sumy obliczeniowej w przesyłanych pakietach. Włączenie tej funkcji może zwiększyć wydajność TCP i zmniejszyć wykorzystanie procesora.

Można skonfigurować oddzielnie dla IPv4 i IPv6.

UwagaZmiana tego ustawienia może spowodować chwilową utratę łączności.

Opcje odciążania TCP/IP — nadawanie odciążenia IP checksum

Umożliwia karcie sieciowej obliczenie sumy kontrolnej IP przekazywanych pakietów. Funkcja ta może zwiększyć wydajność transmisji IP i zmniejszyć wykorzystanie procesora. Przy wyłączonym odciążeniu system operacyjny weryfikuje sumę kontrolna IP.

Opcje odciążenia TCP/IP — odciążenia sumy kontrolneJ UDP

Umożliwia karcie sieciowej sprawdzenie sumy kontrolnej UDP w otrzymanych pakietach i sumy obliczeniowej w przesyłanych pakietach. Włączenie tej funkcji może zwiększyć wydajność UDP i zmniejszyć wykorzystanie procesora.

Można skonfigurować oddzielnie dla IPv4 i IPv6.

Poczekaj na łącze

Podejmuje decyzję, czy sterownik czeka na pomyślne przeprowadzenie autonegocjowania przed zgłoszeniem stanu łącza.

Opcje

Wył.:sterownik nie czeka na auto-negocjacje

Wł.:sterownik czeka na automatyczną negocjację. Jeśli prędkość nie jest ustawiona na Automatyczne negocjacje, sterownik czeka na krótki czas na ukończenie łącza, a następnie zgłasza stan łącza.

Automatyczne wykrywanie:automatycznie włączanie lub wyłączanie w zależności od prędkości i typu karty sieciowej, gdy sterownik jest zainstalowany.

 • Wyłączony w przypadku miedzianych kart sieciowych Intel® PRO/1000 z prędkością automatyczną
 • W przypadku miedzianych kart sieciowych Intel® PRO/1000 z wymuszaną prędkością i dwukierunkową
 • W przypadku kart światłowodowych Intel® PRO/1000 z prędkością automatyczną
Powiązane tematy
Duże ramki i duże pakiety — uwagi
Mój wyszukaj, że VLAN, 802.1q lub QoS nie są oznakowane ramkami.