Korzystanie z oprogramowania Intel® Wireless Dock – zarządzanie dokowaniem

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000005919

04-12-2017

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Korzystanie z oprogramowania Intel® Wireless Dock Manager – zarządzanie dokowaniem
  1. Podłącz do stacji Intel® Wireless Dockingów.
  2. Otwórz program Intel Wireless Dock Manager.
  3. Kliknij przycisk Zarządzanie dokowaniem.
Screenshot of Intel® wireless Dock manager with "Dock management" button highlighted
Zmień nazwę stacji dokującej

Producent komputera domyślnie przypisuje nazwę stacji dokującej. Aby zmienić nazwę:

  1. Kliknij w polu nazwy i wpisz nową nazwę.
  2. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Nazwy dokowania muszą być w języku angielskim. Nazwa doku może zawierać tylko litery (A-Z), cyfry (0-9), znaki podkreślenia (_) i spacje.

Screen shot of the Dock Manager highlighting the name field
Zmień ustawienia dostępu do dokowania

Ustawienia dostępu do dokowania zmieniają sposób podłączenia doku do sąsiednich komputerów. Nie zmienia to ustawień na komputerze. Te ustawienia są przeznaczone do administrowania dokowaniem. Właściciele dokowania lub Administratorzy IT mogą ustawić hasło, aby zapobiec niepożądanym zmianom dokowania. Może to być przydatne w publicznych lub udostępnionych środowiskach dokowania.

Screenshot of Dock management with the radio button for "Individual" selected

Osoba: Umożliwia nawiązywanie połączeń automatycznych. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz, aby urządzenie zadokowane mogło łączyć się automatycznie z komputerem w pobliżu. Ponadto Włącz automatyczne połączenie na komputerze, aby automatycznie łączyć się z stacją dokującą, gdy komputer jest w pobliżu. Oba systemy dokujące i komputer muszą być ustawione tak, aby zezwalały na automatyczne nawiązywanie połączeń, aby komputer automatycznie łączył się z zadokowanym w zasięgu.

Uwaga

Aby zmienić sposób łączenia się komputera z dyskiem Dock, określ, czy ma być wdrożone automatyczne połączenie poprzez przesunięcie suwaka na głównym ekranie Menedżera dokowania sieci Intel. Gdy suwak wyświetli wartość tak, połączenie automatyczne jest włączone. Przesunięcie suwaka w obszar nie powoduje wyłączania automatycznych połączeń z stacją dokującą.

Screenshot of the Intel® Wireless Dock Manager with the "Automatically connect to this dock" slider highlighted

Udostępniona: Wymaga połączeń ręcznych. Wybierz tę opcję, jeśli wiele doków jest współużytkowanych przez wielu użytkowników w obszarze i nie chcesz, aby były automatycznie podłączane do tej stacji dokującej.

Publiczny: Wymagaj parowania dla wszystkich połączeń. Wybierz tę opcję, jeśli stacja dokująca znajduje się w obszarze publicznym, z której użytkownicy będą łączyć się tylko raz.

UwagaFunkcja autołączenia może być wyłączona tylko wtedy, gdy komputer jest podłączony do stacji dokującej, która ma ustawiony Autołączenie.
Preferencje sygnału

Preferowany kanał radiowy oferuje wiele opcji. Firma Intel zaleca pozostawienie ustawienia automatycznie (domyślnie), chyba że pomoc techniczna lub administrator wykazała, że wprowadzisz zmiany.

Screenshot of Dock Management highlighting the "Preferred Radio Channel" drop down menu

Dostępne są trzy kanały, każde z nich reprezentuje inną częstotliwość. Stacja dokująca i komputer muszą korzystać z tego samego kanału w celu nawiązania połączenia. Komputer i stacja dokująca domyślnie koordynują i używają tego samego kanału bez potrzeby wprowadzania danych przez użytkownika.

Zabezpieczeń

Aby włączyć zabezpieczenia, przesuń suwak na przycisk tak. Jeśli wymagane są zabezpieczenia, należy wprowadzić hasło, aby połączyć się z dyskiem Dock lub zaktualizować oprogramowanie sprzętowe dokowania.

Screen shot of the Dock Management highlighting the password field
  • Opcjonalne hasło można umieścić na stacji dokującej, aby podnieść poziom bezpieczeństwa, zapobiegać niepożądanym zmianom dokowania w publicznych zadokowanych lub w udostępnionych środowiskach dokowania.
  • Hasło musi zawierać co najmniej 4 znaki. Pola hasło i Zweryfikuj, muszą być identyczne.
  • W hasłach rozróżniana jest wielkość liter. Podczas wprowadzania hasła gwiazdki (*) są wyświetlane zamiast znaków.
  • Monit o hasło zostanie wyświetlony, jeśli użytkownik spróbuje otworzyć stronę Ustawienia zarządzania dokowaniem.
  • Jeśli zapomnisz hasło, musisz zresetować stację dokującą do ustawień fabrycznych.
UwagaKliknij przycisk Zapisz zmiany po wprowadzeniu zmian w opcjach zarządzania zadokowanymi.
Tematy pokrewne
Intel® Wireless Docking Station
Intel® Wireless Dock Manager