Często zadawane pytania na temat Intel® Storage Controller AXXSCM3S

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000006917

05-12-2017

UwagaProdukt nie jest już dostępny do zakupu. Zobacz Intel® Storage Controller AXXSCM3S produktów w nieciągłym zakresie.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Czy należy utworzyć pulę pojedynczych dysków, czy wiele pul? Ta sama Pula jest łatwiejsza do tworzenia i monitorowania, ale wiele pul zapewnia większą kontrolę, a problemy z wydajnością mogą być odizolowane od innych modułów obliczeniowych.
Czy można mieszać dyski SATA i SAS w systemie MFSYS25? System obsługuje mieszanie dysków SAS i SSD oraz dysków SAS i SATA, ale każda pula pamięci masowej musi być oparta na tym samym typie dysku, oprogramowaniu firmware i kcoch. Zobacz stronę sprawdzona lista sprzętu i systemu operacyjnego (THOL) sprawdzone konfiguracje z dyskami SAS i SATA są mieszane w MFSYS25. Aby móc korzystać z dysków SATA lub SSD, konwertery AXXTM3SATA muszą być zainstalowane w każdej kieszeni na dyski, która będzie zawierać dysk SATA lub SSD. Oprogramowanie sprzętowe systemu musi mieć co najmniej UFU 5,0, aby obsługiwać dyski SATA i SSD.
Czy dysk jest w porządku? Kontroler pamięci umożliwia śledzenie dysków po ich fizycznej lokalizacji. Nie zmieniaj gniazd dysków na serwerze aktywnym.
Czy dwa serwery mogą udostępniać dysk wirtualny jednocześnie? Jeden dysk wirtualny może być współużytkowany przez wiele modułów obliczeniowych za pomocą Udostępniona jednostka LUN Funkcji.
Czy muszę mieć dwa moduły kontrolera pamięci masowej (SCMs)? Wymagany jest tylko jeden kontroler pamięci masowej. Drugi jest opcjonalny w MFSYS25, MFSYS25V2 lub MFSYS35.
Czy można skopiować dysk wirtualny na inny dysk wirtualny lub utworzyć kopię zapasową całej puli obrazów? Tthe Intel® Modular Server Management Pack (dawna kopiarka LUN) funkcja umożliwia kopiowanie dysków wirtualnych.
Czy możesz przechowywać konfigurację RAID lub puli pamięci masowej i wdrażać konfigurację w szerokim zakresie? Tthe Intel® Modular Server Advanced Management Pack funkcja umożliwia eksportowanie i Importowanie wszystkich konfiguracji systemu, w tym konfiguracji pamięci masowej w pliku. zip.
Czy mogę tworzyć globalne dyski zapasowe? Jak działają globalne zapasy? Globalna zapasowa to dysk, który może być używany przez dowolną macierz RAID (z dyskami o tej samej pojemności) i nie jest przeznaczona do jednego w szczególności.
Co to jest dysk zapasowy? Jeśli inny dysk ulegnie awarii, migracja RAID jest wykonywana na tym dysku. Po wymianie uszkodzonego dysku dane są przywracane z odwracalnej części zamiennej na dysk zastępczy.
Czy możesz dodać dyski z dolnej kieszeni? Każdy kontroler pamięci masowej jest podłączony zarówno do górnej, jak i dolnej kieszeni.
Jaki jest maksymalny rozmiar dysku wirtualnego dla puli magazynu? Nie wymusza się sztucznego limitu. Maksymalny rozmiar to suma wszystkich przestrzeni na dysku.
Jaki jest początkowy stan pamięci masowej? Nie istnieje wstępnie skonfigurowana konfiguracja pamięci masowej, ponieważ obudowy są dostarczane bez zainstalowanych dysków. Brak zainstalowanych dysków pozwala na pełne dostosowanie podsystemu magazynowania.
Jak skonfigurować zewnętrzny podsystem RAID za pomocą graficznego interfejsu użytkownika? Czy muszę dołączać w obie SCMs, jeśli działają z podwójnym trybem? Do konfigurowania wszystkich dysków w tablicy należy użyć oprogramowania zarządzającego zewnętrzną tablicą pamięci masowej. Zobacz stronę sprawdzona lista sprzętu i systemu operacyjnego (THOL) Aby wyświetlić listę urządzeń peryferyjnych, które można podłączyć do zewnętrznego portu SAS. Zewnętrzne jednostki podsystemu RAID muszą być uporządkowane z drugim kontrolerem, aby można było łączyć się jednocześnie z oboma SCMs.
Czy w przypadku awarii menedżera SCM zostaną utracone informacje o dysku? Informacje o dysku są przechowywane jako metadane na dyskach twardych. Informacje o dysku zostaną zapisane, nawet jeśli zostanie on zastąpiony przez menedżera SCM.
Jak mogę zoptymalizować wydajność RAID? Wiele pul pamięci masowych optymalizuje wydajność.
Co należy wziąć pod uwagę w przypadku włączenia buforowania dysku w celu zwiększenia wydajności? Zasilacz awaryjny (UPS) powinien zabezpieczać każdy modułowy system serwerowy z włączonym buforowaniem dysku. W przypadku transakcji we/wy z włączonym buforowaniem dysku utrata mocy może spowodować utratę danych lub uszkodzenie danych.
Jaka jest oczekiwana szybkość odczytu/zapisu? To pytanie jest zależne od rozmiaru puli, typu RAID, liczby dysków twardych, systemu operacyjnego i narzędzia porównawczego.
Jaka jest maksymalna prędkość kontrolera lub Płyta montażowa? Każdy kontroler magazynu ma sześć oddzielnych dedykowanych połączeń 3Gbps, po jednym dla każdego modułu obliczeniowego.
Ile pamięci znajduje się w module? Moduł kontrolera magazynu ma 512 MB.
Co to są zadania w tle i dlaczego wpływają na wydajność? Zadania w tle to działania, które działają w tle, a jedynie zużywają określoną ilość zasobów systemowych. Zaplanowane zadania, takie jak patrolowanie na nośnikach, kontrola zapasowa i kontrola redundancji, są zaimplementowane w celu sprawdzania i ochrony kondycji dysków fizycznych i wirtualnych. Rekonstrukcja po awarii dysku jest również uruchamiana jako zadanie w tle. Ponieważ te zadania potrzebują pewnego stopnia zasobów systemowych, podczas uruchamiania może się zaobserwować jego wpływ na wydajność.
Czy można ponownie zaplanować lub wyłączyć zaplanowane zadania?

Zaplanowane zadania są uruchamiane w określonych godzinach:

  • Patrol multimedialny: Pierwsza sobota każdego miesiąca, Zacznij od 3:00 rano
  • Kontrola zapasowa: w każdy wtorek, rozpoczęcie o 3:00 rano
  • Kontrola nadmiarowości: Druga niedziela każdego miesiąca, rozpoczyna się o 3:00 rano

Nie można zmienić ani wyłączyć planowania dla patrolowania mediów i kontroli zapasowej. Sprawdzanie nadmiarowości można wyłączyć za pomocą oprogramowania firmware UFU 6,6 lub nowszego.

Co to jest koligacja SCM? Na dyskach wirtualnych w kolumnie koligacja/akcja wyświetlana jest informacja, który SCM jest preferowanym kontrolerem (Właściwość koligacji) i do którego SCM praca VD będzie przełączana w tryb pracy awaryjnej. SCMs te można konfigurować w obszarze konfiguracyjnym VD. Tryb failover będzie dostępny tylko wtedy, gdy zostanie zainstalowany drugi menedżer SCM.
Jak połączyć urządzenia zewnętrzne z menedżerem SCM?
  1. Zobacz plecy obudowy i wybierz SCM.
  2. Wybierz akcję – port rozszerzenia.
  3. Wybierz moduł, który będzie korzystać z urządzenia zewnętrznego, i kliknij przycisk Zastosuj.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przewodnik po połączeniach Promise * VTrak .

Co to jest opcja Przygotuj na transport? Opcja Przygotuj na transport jest przydatna w sytuacji, gdy wszystkie dyski twarde zostaną przeniesione na inną obudowę. Ta opcja spowoduje zapisanie całej konfiguracji pamięci masowej, w tym przypisań serwera i koligacji SCM, na wszystkich dyskach twardych. Zapisanie całej konfiguracji pamięci masowej gwarantuje, że menedżer SCM w nowej obudowie będzie rozpoznawać całą konfigurację pamięci masowej, nawet jeśli dyski te nie są włożone do tych samych gniazdek, które były już zajęte.