Ograniczona dożywotnia gwarancja na sprzęt kart Ethernet Intel® dostępnych w sprzedaży detalicznej

Dokumentacja

Gwarancja i numer RMA

000007227

26-03-2021

Zmiana gwarancji obowiązuje od 1 stycznia 2018
Wycofane z produkcji karty sieciowe Intel® będą objęte 5-letnim okresem gwarancji od daty ogłoszenia przez firmę Intel zakończenia cyklu eksploatacji lub wycofania z produkcji.  Gwarancja nie obowiązuje na wycofane karty sieciowe, które obecnie nie są objęte 5-letnim okresem gwarancji.  Ta zmiana dotyczy wszystkich kart sieciowych Intel® z mocą wsteczną. 

Wybierz to łącze, aby zobaczyć pełną listę wycofanych kart sieciowych Intel®, które nie są już objęte 5-letnim okresem gwarancji i nie mają gwarancji: Lista wycofanych kart sieciowych Intel® Ethernet w sprzedaży detalicznej

W przypadku aktywnych kart sieciowych Intel® wysyłka będzie nadal realizowana, aby zachować zgodność z zasadami ograniczonej dożywotniej gwarancji.

Uwaga Jeśli użytkownik jest konsumentem zgodnie z australijskim prawem konsumenckim, niniejsza gwarancja go nie dotyczy.
Odwiedź stronę Ograniczona dożywotnia gwarancja na sprzęt w Australii, aby zobaczyć warunki ograniczonej gwarancji dla klientów w Australii.


WARUNKI GWARANCJI, POMOCY TECHNICZNEJ I USŁUG INTEL®

Niniejsze warunki gwarancji, pomocy technicznej i usług Intel® („Warunki świadczenia usług”) dotyczą usług gwarancyjnych i pomocy technicznej świadczonych przez firmę Intel pierwotnemu użytkownikowi końcowemu („Klient”), który kupił produkty z kategorii kart sieciowych Intel® („Produkty”) bezpośrednio od firmy Intel Corporation („Intel”) lub pośrednio od autoryzowanego odsprzedawcy lub dystrybutora firmy Intel („Autoryzowany sprzedawca”). O ile firma Intel nie ustali inaczej na piśmie, wszelkie wnioski Klienta o usługi gwarancyjne i pomocy technicznej dla Produktów będą przyjmowane wyłącznie na warunkach określonych w niniejszym dokumencie, niezależnie od warunków zawartych lub przywołanych we wcześniej wydrukowanym zamówieniu zakupu Klienta lub podobnej dokumentacji zamówienia. Z wyjątkiem zakresu określonego w niniejszych Warunkach świadczenia usług, usługi gwarancyjne i pomocy technicznej dla Produktów będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w umowie zakupu lub warunkach sprzedaży autoryzowanego odsprzedawcy, a w przypadku braku tych dokumentów — zgodnie z warunkami sprzedaży firmy Intel dostępnymi pod adresem /content/www/us/en/legal/terms-of-use.html. Firma Intel zastrzega sobie prawo do zmiany swoich Warunków sprzedaży oraz niniejszych Warunków świadczenia usług, w tym między innymi prawo do zaprzestania oferowania usług gwarancyjnych i pomocy technicznej dla Produktu w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Niniejsze Warunki świadczenia usług nie mają zastosowania do produktów niestandardowych zakupionych bezpośrednio lub pośrednio od firmy Intel.

Ograniczona dożywotnia gwarancja na sprzęt kart Ethernet Intel® dostępnych w sprzedaży detalicznej

Gwarancja firmy Intel jest ograniczona do 5 lat od daty ogłoszenia zakończenia cyklu eksploatacji lub wycofania z produkcji produktów z kategorii kart sieciowych.

Firma Intel gwarantuje pierwszemu właścicielowi, że karta sieciowa dostarczona w tym pakiecie będzie wolna od usterek spowodowanych przez wadliwy materiał i wykonanie. Niniejsza gwarancja nie obejmuje karty sieciowej uszkodzonej podczas instalacji lub niewłaściwego użytkowania.
GWARANCJA MA ZASTOSOWANIE W MIEJSCE KAŻDEJ INNEJ GWARANCJI, WYRAŹNEJ, DOROZUMIANEJ LUB USTAWOWEJ, W TYM GWARANCJI NIENARUSZENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, ZGODNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM LUB PRZYDATNOŚCI W OKREŚLONYM CELU WYNIKAJĄCEJ Z DOWOLNEJ OFERTY, SPECYFIKACJI LUB PRÓBKI.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje wymiany kart sieciowych uszkodzonych w wyniku nadużycia, wypadku, nieprawidłowego użycia, niedbałości, modyfikacji, naprawy, katastrofy, niewłaściwej instalacji lub niewłaściwego testowania. Jeśli karta sieciowa jest uszkodzona, firma Intel według własnego uznania bezpłatnie wymieni lub naprawi produkt zgodnie z warunkami przedstawionymi poniżej albo zwróci koszt zakupu pod warunkiem, że Nabywca dostarczy kartę sieciową wraz z numerem uprawniającym do zwrotu materiału (zob. niżej) oraz dowód zakupu (jeśli produkt nie został zarejestrowany) do producenta, od którego karta została zakupiona, lub do firmy Intel z wyjaśnieniem usterki. W przypadku wysłania karty sieciowej należy liczyć się z ryzykiem uszkodzenia lub zagubienia podczas transportu. Należy użyć oryginalnego opakowania (lub odpowiednika) i pokryć koszty transportu.
Firma Intel może wymienić lub naprawić kartę sieciową, używając nowych lub odnowionych części, a wymieniona karta sieciowa lub jej część staje się własnością firmy Intel. Naprawione lub wymienione karty sieciowe zostaną zwrócone Nabywcy w tej samej lub wyższej wersji według uznania firmy Intel. Firma Intel zastrzega sobie prawo do wymiany wycofanych z produkcji kart sieciowych na ich odpowiednik z bieżącej generacji.

Gwarancja zwrotu pieniędzy za kartę sieciową Intel® (tylko Ameryka Północna)
Firmie Intel zależy na zadowoleniu klienta z zakupionej karty sieciowej. W dowolnym czasie przed upływem dziewięćdziesięciu (90) dni od zakupu można zwrócić kartę sieciową firmy Intel w oryginalnym miejscu zakupu w celu otrzymania pełnego zwrotu ceny zakupu od producenta. Reselerzy i dystrybutorzy akceptujący zwroty i zwracający klientom pieniądze mogą zwrócić karty sieciowe firmy Intel do oryginalnego miejsca zakupu. Firma Intel gwarantuje, że będzie akceptować zwroty zgodnie z tymi zasadami i zwróci cenę zakupu klientom kupującym bezpośrednio od firmy Intel.

Ograniczenie odpowiedzialności i środki naprawcze
WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY INTEL JEST OGRANICZONA DO SZKÓD BEZPOŚREDNICH, MOŻLIWYCH DO OBIEKTYWNEGO ZBADANIA. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA INTEL NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE LUB OPARTE NA DOMYSŁACH (W TYM SZKODY NASTĘPCZE, PRZYPADKOWE LUB SZCZEGÓLNE), A W SZCZEGÓLNOŚCI ZA PRZYPADKI NARUSZENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, KOSZTY PONOWNEGO NABYCIA, UTRATĘ UŻYTECZNOŚCI, ZAKŁÓCENIA DZIAŁALNOŚCI I UTRATĘ REPUTACJI NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SZKODY TE WNIKAJĄ Z ODPOWIEDZIALNOŚCI KONTRAKTOWEJ, DELIKTOWEJ, ZANIEDBANIA LUB JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY FIRMA INTEL ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZYCH ZASTRZEŻEŃ CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY INTEL WZGLĘDEM WSZYSTKICH ROSZCZEŃ OBJĘTYCH PRZEZ TĘ UMOWĘ NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ CENY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT. NINIEJSZE OGRANICZENIA DOTYCZĄCE MOŻLIWEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BYŁY WAŻNYM CZYNNIKIEM PODCZAS OKREŚLANIA CENY PRODUKTU. FIRMA INTEL NIE PRZYJMUJE ANI UPRAWNIA NIKOGO DO PRZYJĘCIA ŻADNYCH INNYCH RODZAJÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI.
W niektórych regionach lub krajach wykluczanie i ograniczanie odpowiedzialności za szkody przypadkowe i następcze jest niedozwolone, więc to ograniczenie może nie dotyczyć Nabywcy.

Zastosowania krytyczne
Firma Intel nie przyjmuje odpowiedzialności za używanie kart sieciowych do zastosowań krytycznych (np. w systemach bezpieczeństwa lub służbie zdrowia, systemach sterowania energią nuklearnej lub systemach kontroli ruchu powietrznego i ziemnego) przez licencjobiorcę lub podlicencjobiorców, i ryzyko takiego używania ponosi wyłącznie użytkownik. Licencjobiorca zgadza się zabezpieczać i chronić firmę Intel przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z używania karty sieciowej w takich zastosowaniach przez licencjobiorcę lub podlicencjobiorców.

Oprogramowanie
Oprogramowanie dostarczane z kartą sieciową nie jest objęte opisaną powyżej gwarancją na sprzęt. Informacje o gwarancji obejmującej oprogramowanie znajdują się w umowie licencyjnej na oprogramowanie dostarczanej z kartą sieciową.

Prześlij zgłoszenie RMA
Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intel.
 

Podobne tematy
Ograniczona dożywotnia gwarancja na sprzęt kart Ethernet Intel® dostępnych w sprzedaży detalicznej
Często zadawane pytanie dotyczące wymiany gwarancyjnej kart sieciowych Intel® Ethernet
Lista wycofanych kart sieciowych Intel® Ethernet w sprzedaży detalicznej
Ograniczona gwarancja na produkty z kategorii światłowodów i przewodów Intel® Ethernet