Gwarancja na sprzętowe karty Intel® Ethernet o ograniczonej trwałości

Dokumentacja

Gwarancja i numer RMA

000007227

28-01-2020

Zmiana gwarancji — obowiązuje 1 stycznia 2018
Karty Intel, które są zadłużone, będą zgodne z 5-letnim okresem gwarancyjnym od daty zakończenia życia lub zaprzestania działalności firmy Intel.  Adaptery zaniechane, które obecnie znajdują się poza okresem 5 lat, nie są już objęte gwarancją.  Ta zmiana będzie wsteczna dla wszystkich kart sieciowych firmy Intel.

Użyj tego łącza, aby wyświetlić pełną listę wycofanych kart Intel, które są poza 5-letnim okresem gwarancyjnym i nie są już objęte gwarancją: Lista wycofanych kart Intel® Ethernetów detalicznych

Karty Intel, które są nadal aktywne, a ich wysyłka, będą nadal zgodne z ograniczonymi zasadami gwarancji na okres obowiązywania.

UwagaJeśli jesteś konsumentem na podstawie australijskiego prawa konsumenta, ta gwarancja nie ma zastosowania do Ciebie.
Odwiedź bezwzględną gwarancję australijskiego urządzenia , aby uzyskać ograniczoną gwarancję dotyczącą konsumentów australijskich.


INTEL® warunki gwarancji, wsparcie i usługi

Te zasady i warunki gwarancji, wsparcia i usług przez firmę Intel® ("zasady i warunki użytkowania") dotyczą gwarancji i usług pomocy technicznej świadczonej przez firmę Intel w stosunku do oryginalnego użytkownika końcowego ("klienta"), który kupił produkty Intel® adapter ("produkty") bezpośrednio od Intel Corporation (" O ile firma Intel nie postanowi inaczej, każde żądanie klienta w zakresie gwarancji i pomocy technicznej dla produktów będzie akceptowane wyłącznie na warunkach zawartych w niniejszym dokumencie, bez względu na wszystkie warunki lub warunki zawarte w lub odniesieniu do każdego z wcześniej wydrukowanego zamówienia zakupu lub podobnej dokumentacji zamówienia. Z wyjątkiem przedziału określonego w niniejszych warunkach obsługi, umowy zakupu lub warunków sprzedaży autoryzowanego odsprzedawcy lub wyjazdu, lub w przypadku braku takich dokumentów, warunki sprzedaży firmy Intel na miejscu https://www.Intel.com/content/www/us/en/legal/terms-of-use.html regulują gwarancję i usługi wsparcia dla produktów. Firma Intel zastrzega sobie prawo do zmiany zasad i warunków sprzedaży firmy Intel oraz tych zasad i warunków świadczenia usług, w tym – bez ograniczeń, prawa do zaprzestania udzielania gwarancji i usług wsparcia dla produktu w dowolnym czasie bez powiadomienia i bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności. Te zasady i warunki świadczenia usług nie dotyczą produktów niestandardowych nabywanych bezpośrednio lub pośrednio przez firmę Intel.

Gwarancja na sprzętowe karty Intel® Ethernet o ograniczonej trwałości

Gwarancja firmy Intel jest ograniczona do 5 lat, licząc od dnia powiadomienia firmy Intel o zakończeniu życia lub wycofaniu produktów z karty.

Intel gwarantuje pierwotnemu właścicielowi, że adapter produktu dostarczonego w tym pakiecie będzie wolny od wad w materiałach i Workmanship. Niniejsza gwarancja nie obejmuje produktu adaptera, jeśli jest uszkodzony w trakcie instalowania lub niewłaściwego wykorzystania.
W TYM CELU UDZIELANA JEST GWARANCJA NA WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAŻANE WPROST, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, W TYM W TYM NIENARUSZENIA ŻADNEJ GWARANCJI W ZAKRESIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU WYNIKAJĄCEJ Z JAKIEJKOLWIEK PROPOZYCJI, SPECYFIKACJI LUB PRÓBKI.
Niniejsza gwarancja nie obejmuje wymiany produktów adapterów uszkodzonych, nadużycia, awarii, nieprawidłowego nakrycia, zaniedbania, zmiany, naprawy, klęski żywiołowej, nieprawidłowej instalacji lub niewłaściwego testowania. Jeśli urządzenie adaptera okazało się wadliwe, firma Intel, w swojej opcji zamieni lub nastąpi nieodpłatnie produkt sprzętowy z wyjątkiem określonego poniżej lub zwrotu ceny zakupu, pod warunkiem dostarczenia produktu adaptera wraz z numerem autoryzacji zwrotu (patrz poniżej), wraz z dowodem zakupu (jeśli nie jest zarejestrowany), na dealera, od którego zakupiono lub firmie Intel w celu wyjaśnienia jakichkolwiek braków. Jeśli wysyłasz adapter produktu, musisz zagrozić zniszczeniu lub stratom w tranzycie. Musisz użyć oryginalnego kontenera (lub jego ekwiwalentu) i zapłacić opłatę za wysyłkę.
Firma Intel może zastąpić lub naprawić produkt adaptera za pomocą nowych lub przekondycjonowanych części, a każdy produkt adaptera lub jego część zastąpiona przez firmę Intel staje się własnością firmy Intel. Naprawione lub zastąpione produkty adaptera zostaną zwrócone na ten sam poziom wersji, co odebrana lub wyższa, dzięki opcji firmy Intel. Intel zastrzega sobie prawo do zamiany produktów adapterów wycofanych z prądem o równoważnym produkcie karty generacji.

Karta sieciowa Intel® gwarancja zwrotna pieniędzy (tylko Ameryka Północna)
Firmy Intel chcą uzyskać w pełni zadowoleni z zakupionych produktów adapterów firmy Intel. Za każdym razem, gdy 90 (90) dni zakupu, karta sieciowa firmy Intel może powrócić do oryginalnego miejsca zakupu, aby uzyskać pełną refundacja ceny zakupu od swojego dostawcy. Sprzedawcy i dystrybutorzy, odpowiednio, akceptacja zwrotów i zwrot pieniędzy z powrotem na klientów mogą zwracać karty firmy Intel do ich oryginalnych miejsc zakupu. Intel gwarantuje, że będzie akceptować zwroty w ramach tych zasad i zwracać pierwotną cenę zakupu na klientów, którzy kupują bezpośrednio od firmy Intel.

Ograniczenie odpowiedzialności i środków zaradczych
WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY INTEL NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY JEST OGRANICZONA DO BEZPOŚREDNICH, OBIEKTYWNIE WYMIERNYCH SZKÓD. W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA INTEL NIE MA ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK POŚREDNICH LUB SPEKULACYJNYCH SZKÓD (W TYM, BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO, WTÓRNEGO, PRZYPADKOWEGO I SPECJALNEGO ODSZKODOWANIA), W TYM W TYM NARUSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, KOSZTÓW PRZETARGOWYCH, UTRATY UŻYTKOWANIA, PRZERW W DZIAŁALNOŚCI, UTRACIE WARTOŚCI FIRMY ORAZ UTRATY ZYSKÓW, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY TAKIE SZKODY WYSTĄPIŁY W PRZYPADKU ZANIEDBANIA UMOWY LUB W RAMACH ŻADNEJ GWARANCJI , NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY FIRMA INTEL WYKRYJE W PRZESZŁOŚCI INFORMACJĘ O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. BEZ WZGLĘDU NA POWYŻSZE, CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY INTEL Z TYTUŁU WSZYSTKICH ROSZCZEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZEJ UMOWY NIE PRZEKRACZA CENY ZAPŁACONEJ ZA PRODUKT. TE OGRANICZENIA W ZAKRESIE POTENCJALNYCH ZOBOWIĄZAŃ BYŁY ISTOTNYM ELEMENTEM W OKREŚLANIU CENY PRODUKTU. FIRMA INTEL NIE PRZYJMUJE ANI NIE UPOWAŻNIA DO PRZYJMOWANEGO PRZEZ SIEBIE ŻADNEJ INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI.
Niektóre Stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, więc powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Ciebie.

Krytyczne zastosowania kontroli
Firma Intel w szczególny sposób nie rości sobie odpowiedzialności za wykorzystanie produktu adaptera w kluczowych zastosowaniach kontrolnych (w tym, na przykład, wyłącznie systemy kontroli bezpieczeństwa lub opieki zdrowotnej, systemy kontroli energii jądrowej lub systemy kontroli ruchu lotniczego lub naziemnego), a także takie wykorzystanie jest w całości w ryzyku użytkownika. Licencjobiorca wyraża zgodę na obronę, Indemnify i utrzymuje, że firma Intel nie jest w stanie wychodzić z jednego, i z wszystkich roszczeń wynikających z użytkowania produktu adaptera w takich zastosowaniach licencyjnych lub sublicencji.

Oprogramowania
Oprogramowanie dostarczone z kartą zainstalowaną w produkcie nie jest objęte gwarancją sprzętową opisaną wyżej. Szczegółowe informacje na temat każdej gwarancji na oprogramowanie można znaleźć w odpowiedniej umowie licencyjnej oprogramowania, która została dostarczona z produktem adaptera.

Prześlij żądanie autoryzacji zwrotu
Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Intel.
 

Tematy pokrewne
Gwarancja na sprzętowe karty Intel® Ethernet o ograniczonej trwałości
Zmiana gwarancyjna – często zadawane pytania dotyczące kart Intel® Ethernet
Lista wycofanych adapterów Intel® Ethernetów sieci sprzedaży
Ograniczona gwarancja na Intel® Ethernet światłowodowe & produkty przewodowe