Weryfikacja Bluetooth® SPP z aplikacjami RFCOMM i BlueTerm * dla płyt Intel® Edison

Dokumentacja

Rozwiązywanie problemów

000008676

02-10-2017

Aby testować SPP przy użyciu RFCOMM między urządzeniem z systemem Android a urządzeniem Intel® Edison, Pobierz i zainstaluj aplikację BlueTerm * na urządzeniu z systemem Android.

W tym przewodniku wyjaśniono ten proces, w tym parowanie urządzenia z systemem Android z urządzeniem Intel Edison i weryfikacją SPP za pomocą RFCOMM. W przypadku urządzenia Intel Edison wykorzystujemy 98:4F: EE: 03:03:03 jako adres Bluetooth *; w przypadku urządzenia z systemem Android wykorzystujemy a0: B4: A5: XX: XX: XX.

UwagaW niniejszym przewodniku przyjęto założenie, że połączenie szeregowe zostało ustanowione z urządzeniem Intel® Edison.
 
 1. Odblokuj Bluetooth za pomocą polecenia rfkill , a następnie uruchom polecenie bluetoothctl :
  root@MyEdison: ~ # rfkill odblokowywanie Bluetooth
  root@MyEdison: ~ # bluetoothctl
  NOWEMU Kontroler 98:4F: EE: wydanie: 03:03 MyEdison [domyślnie]

 2. Zarejestruj agenta i uczyń go domyślnym:
  [Bluetooth] # Agent KeyboardDisplay
  Zarejestrowany agent
  [Bluetooth] # default-Agent
  Domyślne żądanie agenta powiodło się

 3. Rozpocznij skanowanie urządzeń Bluetooth przy użyciu polecenia Scan on . Po wyświetleniu urządzenia z systemem Android na komputerze Intel Edison Zatrzymaj skanowanie na urządzenie za pomocą polecenia Scan off :
  [Bluetooth] # Scan na
  ZMIANA Kontroler 98:4F: Estonia: 03:03:03 wykrywanie: tak
  NOWEMU Urządzenie a0: B4: A5: XX: XX: XX, urządzenie z systemem Android (Galaxy Note4)
  [Bluetooth] # Scan off
  Zatrzymano odnajdowanie
  ZMIANA Kontroler 98:4F: Estonia: 03:03:03 wykrywanie: nie

 4. Sparowanie urządzenia z systemem Android i urządzeniem Intel Edison za pomocą polecenia para oraz adresu Bluetooth dla urządzenia z systemem Android:
  [Bluetooth] # para a0: B4: A5: XX: XX: XX
  Podjęto próbę sparowania z a0: B4: A5: XX: XX: XX
  ZMIANA Urządzenie a0: B4: A5: XX: XX: XX połączono: Yes
  Potwierdzenie żądania
  agenta Potwierdzanie klucza dostępu 527722 (tak/nie): tak
  ZMIANA Urządzenie a0: B4: A5: XX: XX: XX Modalias: Bluetooth: XXXXXXXXXXX
  ZMIANA Urządzenie a0: B4: A5: XX: XX: XX UUID:
  00001105-0000-1000-8000-00000000000
  00001105-0000-1000-8000-00000000000
  00001105-0000-1000-8000-00000000000
  00001105-0000-1000-8000-00000000000
  00001105-0000-1000-8000-00000000000
  00001105-0000-1000-8000-00000000000
  ZMIANA Urządzenie a0: B4: A5: XX: XX: XX par: Yes
  Kojarzenie powiodło się
  ZMIANA Urządzenie a0: B4: A5: XX: XX: XX połączono: brak

 5. Od urządzenia z systemem Android Połącz się z płytą główną Intel Edison i Autoryzuj żądanie obsługi w witrynie Intel Edison:
  Autoryzowanie usługi
  agenta Autoryzowanie usługi 0000111e-0000-1000-8000-00805f9b34fb (tak/nie): tak
  [Bluetooth] # Disconnect a0: B4: A5: XX: XX: XX
  Próba rozłączenia a0: B4: A5:XX: XX: XX
  Pomyślnie Rozłączono
  [Bluetooth] # Exit
  Niezarejestrowany Agent
  USUNIĘCIE Kontroler 98:4F: EE: wydanie: 03:03 MyEdison [domyślnie]

 6. Korzystamy z technologii BlueTerm/BlueTerm i z kanału 1 dla urządzeń z systemem Android zamiast kanału 22. Na urządzeniu Intel Edison Utwórz port RFCOMM 0 z kanałem 1 w tle:
  root@MyEdison: ~ # RFCOMM listen 0 1 &
  Oczekiwanie na połączenie w kanale 1.

 7. Otwórz aplikację BlueTerm na urządzeniu z systemem Android i żądanie połączenia (w aplikacji) z urządzeniem Intel Edison. Po ustanowieniu połączenia między urządzeniami, firma Intel Edison wyświetli nowe połączenie z/dev/rfcomm0:

  BlueTerm app

  root@MyEdison: ~ # połączenie z a0: B4: A5: XX: XX: XX to/dev/rfcomm0
  Naciśnij Ctrl-C , aby rozłączyć

 8. Aby zobaczyć tekst przesyłany z urządzenia z systemem Android do urządzenia Intel Edison, użyj polecenia Cat:
  root@MyEdison: ~ # kot/dev/rfcomm0
  Wysyłanie tekstu z systemu Android
  Powiadom mnie po odebraniu.

 9. Aby wysłać tekst do urządzenia z systemem Android, użyj polecenia echo :
  root@MyEdison: ~ # Echo "Hi, otrzymasz wiadomość. Rozwieszanie się teraz. ">/dev/rfcomm0

 10. Proces RFCOMM działa w tle; Aby rozłączyć się, Sprawdź numer procesu za pomocą polecenia PS i Przerwij jego działanie przy użyciu polecenia Kill :
  root@MyEdison: ~ # PS
  343 root 0 SW < [kworker/U5:0]
  344 root 0 SW < [hci0]
  345 root 0 SW < [hci0]
  346 root 0 SW < [kworker/U5:1]
  347 root 1736 S brcm_patchram_plus--use_baudrate_for_download--NO2
  348 root 0 SW < [kworker/U5:2]
  353 root 1792 S rfcomm Listen 0 1
  356 root 2896 R PS
  root@MyEdison: ~ # kill 353
  Odłączony