Informacje prawne dotyczące modułu obliczeniowego Intel® Joule™

Dokumentacja

Informacje o produkcie i dokumentacja

000022313

13-02-2019

UwagaUżytkownicy końcowi są odpowiedzialni za uzyskanie identyfikatora CMIIT. Potrzebujesz identyfikatora CMIT dla Twojego urządzenia, aby spełnić wymogi w zakresie regulacji produktów chińskich.

Kliknij temat lub temat, aby uzyskać szczegółowe informacje:

Deklaracja FCC & FAA (USA)

To urządzenie nie może spowodować szkodliwych zakłóceń.

To urządzenie musi akceptować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą prowadzić do niepożądanej pracy.

Ten sprzęt został zbadany i uznany za zgodny z limitami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 zasad FCC. Limity te są tak skonstruowane, aby zapewnić odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji rezydentnej. Ten sprzęt wytwarza, wykorzystuje i umożliwia promieniowanie częstotliwości radiowej. Urządzenia te mogą spowodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej, jeśli nie zostały zainstalowane i wykorzystane zgodnie z instrukcjami. Nie ma jednak żadnej gwarancji, aby zakłócenia nie pojawiły się w konkretnej instalacji. Wyłącz urządzenie i włącz je, aby ustalić, czy powoduje zakłócenia w odbieraniu radia lub odbiornika telewizyjnym. Jeśli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorniku radiowym lub telewizyjnym, spróbuj poprawić zakłócenia za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

 • Zmiana orientacji lub przeniesienie anteny odbiorczej.
 • Zwiększyć rozdzielanie urządzenia i odbiornika.
 • Podłącz sprzęt do gniazdka z innym obwodem niż ten, z którym odbiornik jest podłączony.
 • Skontaktuj się z przedstawicielem lub doświadczonym pracownikiem pomocy technicznej w zakresie telewizji radiowej lub telewizyjnej.
Typ i zyski anteny

Z kartą sieci bezprzewodowej mogą korzystać tylko anteny tego samego typu i z równymi lub mniejszymi przyrostami opisanymi w tabeli-1 poniżej. Inne typy anten i/lub wyższe anteny wzmacniające mogą być dozwolone jedynie poprzez zmianę ograniczającą.

Tabela-1: najgorsza antena obudowy – definicja wzmocnienia

Typ antenyLokalizacja anteny (główna/pomocnicza)Szczytowe wzmocnienie 2,4 GHz w dBi *Szczytowe wzmocnienie poziomu 5.2 GHz w dBi *Szczytowe wzmocnienie 5,5 GHz w dBi *Szczytowa wzmocnienie w temperaturze 5.7 GHz w dBi *
PIFAGłówne3.243.734.774.97
Aux
MIMO
PodpoleGłówne2.893.64.414.22
Aux
MIMO
* Wszystkie zyski z anteny obejmują utratę kabla

* Wszystkie zyski z anteny obejmują utratę kabla

Umiejscowienie anteny W celu zachowania zgodności z częstotliwościami radiowymi w zakresie ekspozycji antena (-y) wykorzystywana z kartą bezprzewodową musi być zainstalowana, aby zapewnić minimalną odległość separacji od wszystkich osób we wszystkich trybach pracy i kierunkach ukierunkowanych platformy przyjmującej, określonych w warunkach FCC. Odległość separacji anteny dotyczy zarówno orientacji poziomej, jak i pionowej.

 

Karta sieciowa Intel® WirelessMinimalna wymagana odległość na separację anteny do użytkownika (cm)
Karta Intel® Dual Band Wireless-AC 826020
Względy związane z zatwierdzeniem bezpieczeństwa

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dozwolonych odległości separacji anten, należy odwiedzić autoryzację urządzenia i podać numer identyfikacyjny FCC urządzenia.

Informacje o bezpieczeństwie

FCC Docket 96-8 przyjęła normę bezpieczeństwa w odniesieniu do narażenia człowieka na energię elektromagnetyczną RF wyemitowaną przez kompatybilność ze sprzętem FCC. Karta sieciowa sieci bezprzewodowej spełnia limity ekspozycji ludzi określone w biuletynie OET 65, uzupełnienie C, 2001 i ANSI/IEEE C 95.1, 1992. Poprawna praca tego radia zgodnie z instrukcją przewidzianą w niniejszym podręczniku wygaśnie w sposób istotny poniżej zalecanych limitów w zakresie FCC.

Należy przestrzegać następujących środków bezpieczeństwa:

 • Nie dotykaj ani nie przenoś anteny w czasie, gdy jednostka jest transmitowana lub odbierana.
 • Nie przechowywać żadnego składnika zawierającego radio, tak aby antena była bardzo bliska lub dotykać narażonych części ciała, w szczególności powierzchni i oczu podczas transmisji.
 • Nie wykonuj radia ani nie próbuj przesyłać danych, chyba że antena jest podłączona; takie zachowanie może spowodować uszkodzenie radia.
 • Użyj w określonych środowiskach:
 • Wykorzystanie kart sieci bezprzewodowej w niebezpiecznym miejscu jest ograniczone ograniczeniami powodowanymi przez dyrektorów bezpieczeństwa takich środowisk.
 • Federalne administrację lotnictwem (FAA) regulują wykorzystanie kart sieci bezprzewodowej w systemach lotniczych i, jak to zostało określone przez każdego z nich.
 • Wykorzystanie kart sieci bezprzewodowej w szpitalach ogranicza się do limitów określonych przez poszczególne szpitale.
Względy związane z zatwierdzeniem bezpieczeństwa

Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do urządzeń kompletnych, gdzie dopuszczalne możliwości połączenia są określone przez odpowiednie agencje bezpieczeństwa. Jeśli zainstalowano, należy uwzględnić następujące dane:

 • Musi być zainstalowana w zgodnym urządzeniu macierzystym spełniającym wymogi z pkt. UL/EN/IEC 60950-1 drugie wydanie, w tym ogólne przepisy konstrukcji obudowy 1.6.2 i w szczególny sposób 1.2.6.2 (obudowa ogniowa).
 • Urządzenie będzie dostarczone przez źródło SELV w przypadku instalacji w urządzeniach końcowego użytkowania.
 • Test grzewczy będzie rozpatrywany w produkcie końcowym w celu spełnienia wymogów umowy (UL/EN/IEC 60950-1, wydanie drugie).
Wykorzystanie anteny

W celu zachowania zgodności z limitami dotyczącymi narażenia na działanie substancji FCC zaleca się, aby karta bezprzewodowa zainstalowana w urządzeniu obsługującym Host komputerowy nie była w stanie znajdować się w minimalnej odległości od każdego z osób, tak jak to zostało określone zgodnie z wymogami w zakresie stosowania opcji FCC.

Bliskość urządzenia wybuchowego

Ostrzeżenie: nie obsługiwać przenośnego nadajnika (w tym karty sieci bezprzewodowej) w pobliżu wielkich i niechronionych wersalików lub w środowisku wybuchowym, chyba że nadajnik został zmodyfikowany zgodnie z takim użyciem.

Ostrzeżenie: karta bezprzewodowa nie jest zaplanowana do użytku z anteną z szybkim uzyskaniem kierunku.

Wykorzystanie na statku powietrznym
Ostrożność
Przepisy FCC, FAA i poszczególnych linii lotniczych nie zezwalają na eksploatację niektórych urządzeń bezprzewodowych z częstotliwością radiową (karty bezprzewodowe), ponieważ ich sygnały mogą zakłócać pracę w odniesieniu do krytycznych instrumentów statku powietrznego.
Inne urządzenia bezprzewodowe

Informacje o bezpieczeństwie dla innych urządzeń w sieci bezprzewodowej: zobacz dokumentację dostarczoną z kartami bezprzewodowymi lub innymi urządzeniami w sieci bezprzewodowej.
Lokalne ograniczenia dotyczące 802.11 a, 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n, 802.11 AC i 802.16 e – korzystanie z radia

Ostrożność
Ze względu na fakt, że częstotliwości wykorzystywane przez 802.11 a, urządzenia 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n, 802.11 AC i 802.16 e bezprzewodowe sieci LAN mogą nie być jeszcze zharmonizowane we wszystkich krajach, 802.11 a, 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n, 802.11 AC i 802.16 e są przeznaczone do użytku wyłącznie w określonych krajach i nie mogą być eksploatowane w innych krajach niż te, które są wyznaczone do użytku. Użytkownicy tych produktów są odpowiedzialni za zapewnienie, że produkty są wykorzystywane wyłącznie w krajach, dla których zostały zamierzone i aby sprawdzić, czy są one skonfigurowane zgodnie z właściwym wyborem częstotliwości i kanałów dla kraju użytkowania. Wszelkie odstępstwa od dopuszczalnych ustawień dotyczących mocy i częstotliwości w odniesieniu do kraju użytkowania stanowią naruszenie prawa krajowego i mogą być karane jako takie.
Wymogi dotyczące zakłóceń częstotliwości radiowych

Ta karta bezprzewodowa jest ograniczona do użytku wewnątrz siebie ze względu na jej eksploatację w zakresie częstotliwości 5,15 do 5,25 GHz. FCC wymaga, aby ta karta bezprzewodowa korzystała z drzwi w zakresie częstotliwości 5,15 do 5,25 GHz w celu obniżenia potencjału szkodliwego oddziaływania na przenośne systemy łączności satelitarnej. Szybkie radary są przydzielane jako główni użytkownicy z 5,25 do 5,35 GHz i 5,65 do pasm z rozdzielczością 5,85 GHz. Te stacje radarowe mogą spowodować zakłócenia i/or uszkodzenie tego urządzenia.

 • Ta karta bezprzewodowa jest przeznaczona wyłącznie dla integratorów OEM.
 • Ta karta bezprzewodowa nie może być umiejscowiona z żadnym innym nadajnikiem, chyba że jest ona homologowana przez FCC w oparciu o numer publikacji w bazie danych o spójności nr 616217 D03 (uzupełnienie) w przypadku, gdy zainstalowano wiele urządzeń radiowych w urządzeniu-hoście, Ocena narażenia na działanie promieniowania RF zostanie przeprowadzona w celu określenia niezbędnych wymogów w zakresie zastosowania Niektóre kryteria mogą być wykorzystywane przy określaniu wymogu jednoczesnej oceny SAR oraz czy mogą być stosowane zmiany związane z wymaganiem klasy I lub klasy II. Aby uzyskać szczegółowe informacje, Integratory OEM muszą skonsultować się z aktualnym dokumentem uzupełniającym o mocy FCC 616217.
Współpraca bezprzewodowa

Karta sieciowa jest tak zaplanowana, aby współdziałała z innymi bezprzewodowymi produktami LAN opartymi na technologii radiowej o bezpośrednim rozprzestrzenianiu się widma (DSSS) i spełniać następujące normy:

Zgodny standard IEEE Std. 802.11 b w bezprzewodowej sieci LAN
Zgodny standard IEEE Std. 802.11 g w bezprzewodowej sieci LAN
Zgodny standard IEEE Std. 802.11 a w bezprzewodowej sieci LAN
IEEE Std. 802.11 n wersja robocza 2,0 zgodna z bezprzewodową siecią LAN
Standard IEEE Std 802.11 AC zgodny z bezprzewodową siecią LAN
Zgodny z IEEE 802.16 e-2005 Wave 2
Technologia łączności bezprzewodowej – zgodnie z definicją technologii Wi-Fi Alliance
WiMAX certyfikacja, którą określił forum dla firmy WiMAX
Karta sieci bezprzewodowej i kondycja

Karta bezprzewodowa, podobnie jak inne urządzenia radiowe, emituje energię elektromagnetyczną częstotliwości radiowej. Poziom energii emitowanej przez kartę bezprzewodową jest jednak mniejszy niż energia elektromagnetyczna emitowana przez inne urządzenia bezprzewodowe, takie jak telefony komórkowe. Karta bezprzewodowa działa w ramach wytycznych, które wykryto w normach bezpieczeństwa i zaleceniach dotyczących częstotliwości radiowych. Niniejsze normy i zalecenia odzwierciedlają konsensus społeczności naukowej i wynikają z obrad zespołów i komitetów naukowców, którzy stale dokonują przeglądu i interpretacji obszernych materiałów badawczych. W niektórych sytuacjach lub środowiskach wykorzystanie karty sieci bezprzewodowej może być ograniczone przez właściciela budynku lub odpowiedzialnych przedstawicieli odpowiedniej organizacji. Przykładami takich sytuacji mogą być:

 • Korzystanie z pokładowych planów sieci bezprzewodowej oraz
 • Korzystanie z karty bezprzewodowej w każdym innym środowisku, gdzie ryzyko zakłóceń w innych urządzeniach lub usługach jest postrzegane lub identyfikowane jako szkodliwe.

Jeśli nie ma pewności co do zasad dotyczących korzystania z kart bezprzewodowych w określonej organizacji lub środowisku (np. na przykład na lotnisku), zaleca się poproszenie o zezwolenie na korzystanie z karty przed jej włączeniem.

Informacje, które należy dostarczyć użytkownikowi końcowemu przez producenta oryginalnego sprzętu (OEM) lub integratora

Następujące informacje na temat przepisów ustawowych i bezpieczeństwa muszą być publikowane w dokumentacji dostarczonej użytkownikom końcowym produktu lub systemu obejmującego moduł Intel Compute Module, zgodnie z przepisami lokalnymi. System hosta musi być oznaczony etykietą "zawiera identyfikator FCC: XXXXXXXX", zobacz identyfikator FCC wyświetlany na etykiecie.

Moduł obliczeniowy musi być zainstalowany i wykorzystany w sposób ścisły zgodnie z instrukcjami producenta w sposób opisany w dokumentacji użytkownika dołączonej do produktu. Intel Corporation nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek zakłócenia radiowe lub telewizyjne spowodowane przez nieautoryzowaną modyfikację urządzeń objętych zestawem adaptera sieci bezprzewodowej lub zastąpieniem kabli i urządzeń, innych niż określone przez Intel Corporation. Obowiązkiem użytkownika jest poprawa zakłóceń spowodowanych przez nieautoryzowaną modyfikację, zastąpienie lub zamocowanie. Intel Corporation i autoryzowani sprzedawcy lub dystrybutorzy nie są odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody lub naruszenia przepisów prawa rządu, które mogą powstać od użytkownika, który nie przestrzega tych wytycznych.

Lokalne ograniczenie użycia radia 802.11 a, 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n i 802.11 AC

Sprzęt do końcowego użytkowania urządzenia musi być autoryzowany zgodnie z wymogami Komisji do komunikatów federalnych ("FCC") lub musi być eksploatowany zgodnie z zasadami obowiązującymi w zakresie działania nieautoryzowanych urządzeń (47 C.F.R. § 2,805), w tym do uzyskania zatwierdzenia od któregokolwiek posiadającego je operatora spektrum, jeśli sprzęt końcowy będzie korzystać z spektrum tego operatora.

Następująca deklaracja w sprawie ograniczeń lokalnych musi być opublikowana w dokumentacji dotyczącej zgodności dla wszystkich produktów 802.11 a, 802.11 b, 802.11 g, 802.11 n i 802.11 AC.

Informacje dotyczące przepisów ustawowych i gwarancyjnych dla rozwiązań Intel® Joule™ 550x i 570X Compute Module (PDF)icon
Nazwa pliku: Intel-Joule-warranty-reg-Box-INSERT. PDF
Rozmiar: 11,3 MB
Data: 2017 sierpnia

Uwaga: Pliki PDF wymagają programu Adobe Acrobat Reader*

 
Tematy pokrewne
Gwarancja na Moduł obliczeniowy firmy Intel® Joule™
Przewodnik po użytkownikach modułu obliczeniowego Intel® Joule