Intel® PROSet oprogramowania Windows PowerShell *

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000023545

28-01-2020

Moduł IntelNetcmdlets zawiera kilka poleceń cmdlet, które pozwalają skonfigurować karty i urządzenia Intel® Ethernet obecne w systemie i zarządzać nimi.

Wymagania systemowe

 • Windows PowerShell * wersja 2,0
 • Wersja systemu .NET 2,0

Jak używać Intel® PROSet do oprogramowania Windows PowerShell *?

 1. Otwórz program Windows PowerShell w menu Start lub naciśnij polecenie win+R, wpisz PowerShell, a następnie naciśnij Enter.
 2. Aby użyć polecenia cmdlet Import-Module, podaj ścieżkę i nazwę modułu. Na przykład:
  PS c:\> Import-Module -Name "C:\Program Files\Intel\Wired Networking\IntelNetCmdlets\IntelNetCmdlets"
User-added image

Polecenia cmdlet karty

 • Get-IntelNetAdapter
  Wyświetla podstawowe informacje o kartach obecnych w systemie.

 • Get-IntelNetAdapterBandwidthPercentages
  Wyświetla wartości procentowe przepustowości dla partycji sieciowej.

 • Get-IntelNetAdapterProfileSettings
  Wyświetla ustawienia i ich wartości dla określonej kombinacji karty i profilu.

 • Get-IntelNetAdapterSetting
  Wyświetla ustawienia karty sieciowej.

 • Get-IntelNetAdapterStatus
  Wyświetla FCoE, DCB, wirtualizację lub ogólny stan określonych kart, w zależności od wartości podanej dla parametru-status.

 • Get-IntelNetIscsiBootCrashDump
  Wyświetla bieżący stan (włączony lub wyłączony) funkcji zrzutu awaryjnego rozruchu iSCSI systemu Microsoft * Windows Server *. Jeśli to pole jest włączone, funkcja zrzucania awarii iSCSI generuje plik zrzutu w przypadku niebieskich ekranów systemu podczas rozruchu za pomocą technologii iSCSI.

 • Set-IntelNetAdapterMaximumBandwidthPercentage Pozwala zmienić stawkę procentową maksymalnej przepustowości dla partycji sieciowej.

 • Set-IntelNetAdapterMinimumBandwidthPercentage
  Pozwala zmienić minimalną stawkę procentową przepustowości dla wszystkich partycji sieciowych związanych z portem fizycznym.

 • Set-IntelNetAdapterSetting
  Pozwala na zmianę ustawień karty sieciowej Intel Ethernet.

 • Set-IntelNetIscsiBootCrashDump
  Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji zrzutu awaryjnego systemu Microsoft * Windows Server * do rozruchu iSCSI. Jeśli to pole jest włączone, funkcja zrzucania awarii iSCSI generuje plik zrzutu w przypadku niebieskich ekranów systemu podczas rozruchu za pomocą technologii iSCSI. Aby zmiana zaczęła obowiązywać, musisz ponownie uruchomić system. Przed włączeniem funkcji zrzutu awaryjnego rozruchu iSCSI należy również uruchomić inicjatora iSCSI systemu Microsoft Windows *.

 • Test-IntelNetDiagnostics
  Uruchamia testy połączeń, telewizji kablowej i sprzętu na określonej karcie i wyświetla wyniki.
  UwagaNie wszystkie urządzenia obsługują każdy test diagnostyczny.

 • Test-IntelNetIdentifyAdapter
  Blink the LED on the specified port. You can also specify how long the LED will blink.

 

Polecenia cmdlet zespołu

 • Add-IntelNetTeamMember
  Dodaje nowego członka zespołu do istniejącego zespołu Intel® Advanced Network Services (Intel® ANS). Nowy członek zespołu może być potokiem w menu cmdlet lub przekazany przy użyciu nazwy karty. Zespół Intel ANS może zawierać maksymalnie ośmiu członków.

 • Get-IntelNetTeam
  Zwraca zespoły Intel ANS obecne w systemie.

 • Get-IntelNetTeamSetting
  Wyświetla wszystkie zmienione ustawienia zespołu.

 • New-IntelNetTeam
  Tworzy nowy zespół Intel ANS składający się z jednej lub wielu kart sieciowych. Zespół może składać się z kart Intel i innych firm. Obiekt adaptera otrzymany z polecenia Get-IntelNetAdapter może zostać przekazany do tego apletu cmdlet przy użyciu parametru TeamMembers.

 • Remove-IntelNetTeam
  Usuwa określonego zespołu Intel ANS.

 • Remove-IntelNetTeamMember
  Pozwala usunąć członka zespołu z zespołu Intel ANS. Członek zespołu może być potokiem w apletie polecenia lub przekazany przy użyciu nazwy członka zespołu.

 • Set-IntelNetTeam
  Umożliwia zmianę nazwy zespołu, trybu tworzenia zespołu, karty podstawowej i karty pomocniczej zespołu.

 • Set-IntelNetTeamSetting
  Pozwala na zmianę ustawień zespołu Intel ANS.

 

Polecenia cmdlet sieci VLAN

 • Add-IntelNetVLAN
  Pozwala dodać nowy interfejs sieci VLAN do karty Intel Ethernet lub zespołu Intel ANS. Nowa sieć VLAN jest dodawana przez podanie co najmniej jednego identyfikatora sieci VLAN. Urządzenie nadrzędne może być określone albo przez nazwę, albo przez obiekt.

 • Get-IntelNetVLAN
  Zwraca sieci VLAN powiązane z urządzeniem nadrzędnym. Urządzenie nadrzędne może być zarówno kartą, jak i zespołem Intel ANS.

 • Get-IntelNetVLANJumboPacket
  Zwraca ustawienie o bardzo duży pakiet dla określonej sieci VLAN.

 • Remove-IntelNetVLAN
  Umożliwia usunięcie jednego lub większej liczby interfejsów sieci VLAN z urządzenia nadrzędnego. Urządzenie nadrzędne może być zarówno kartą, jak i zespołem Intel ANS.

 • Set-IntelNetVLAN
  Modyfikuje istniejącą sieć VLAN poprzez zmianę identyfikatora sieci VLAN lub nazwy sieci VLAN. Sieć VLAN jest identyfikowana na podstawie identyfikatora sieci VLAN.

 • Set-IntelNetVLANJumboPacket
  Pozwala zmienić ustawienie "duży pakiet" sieci VLAN.

 

Polecenia cmdlet FCoE

 • Add-IntelNetFcoeVirtualPort
  Tworzy nowy port wirtualny dla miniportu FCoE określonego adaptera.

 • Get-IntelNetFcoeFabric
  Wyświetla informacje o infrastrukturze dla każdego miniportu magazynowania w systemie.

 • Get-IntelNetFcoeLUN
  Wyświetla informacje o jednostce LUN dla każdego elementu docelowego FCoE w systemie.

 • Get-IntelNetFcoePort
  Wyświetla informacje o portach dla każdego portu FCoE w systemie.

 • Get-IntelNetFcoeSetting
  Wyświetla informacje o ustawieniach dla każdego wystąpienia miniportu FCoE w systemie.

 • Get-IntelNetFcoeTarget
  Wyświetla informacje dotyczące obiektu docelowego dla każdego portu FCoE w systemie.

 • Get-IntelNetFcoeVLAN
  Wyświetla informacje dotyczące sieci VLAN dla każdego miniportu FCoE w systemie.

 • Remove-IntelNetFcoeVirtualPort
  Usuwa określony port wirtualny z określonego miniportu FCoE.

 • Set-IntelNetFcoeSetting
  Pozwala na zmianę FCoE ustawień w systemie.

Czy program PowerShell dla PROSet jest dostępny jako indywidualny element do pobrania? Jak zaimportować moduł?

Uruchom następujące polecenie przy użyciu programu PowerShell, aby zaimportować moduł: Import-Module-name "C:\Program Files\Intel\Wired Networking\IntelNetCmdlets\IntelNetCmdlets"