Jak utworzyć macierz RAID przy użyciu Konsola Web kontrolera Intel® RAID 2

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000023914

30-01-2020

Co zawiera środowisko?

 • Intel® Server Board dysków S1200BTL2x w RAID 1 (dysk rozruchowy)
 • 1 dysk jako RAID 0

Czy metody różnią się w zależności od tego, której konfiguracji używam?

Konsola Web kontrolera Intel® RAID 2 umożliwia skonfigurowanie kontrolerów Intel® RAID i stacji dysków zainstalowanych w systemie.

Poniższe instrukcje dotyczą tworzenia dysku wirtualnego przy użyciu metod konfiguracji prostej i zaawansowanej konfiguracji.

Tworzenie dysku wirtualnego przy użyciu prostej konfiguracji

Jest to najszybszy i najłatwiejszy sposób tworzenia nowej konfiguracji pamięci masowej.

Po wybraniu trybu prostej konfiguracji system tworzy najlepszą możliwą konfigurację przy użyciu dostępnych dysków.

Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć nową konfigurację pamięci masowej w trybie konfiguracji prostej:

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł kontrolera w drzewie urządzeń w lewej ramce okna Konsola Web kontrolera Intel® RAID 2, a następnie wybierz polecenie Utwórz dysk wirtualny.
  • Lub
  • Wybierz węzeł kontrolera i wybierz kontroler Idź do->-> Utwórz dysk wirtualny na pasku menu:
   simple1

   Pojawi się okno dialogowe dla trybu konfiguracji (uproszczona lub zaawansowana):
   simple2
 2. Kliknij opcję prosty i naciśnij przycisk Dalej. Pojawi się ekran Create Drive Virtual:
  simple96
 3. Wybierz żądany poziom RAID dla dysku wirtualnego.

  W przypadku używania prostej konfiguracji Intel® RAID Controller obsługuje poziomy RAID 1, 5 i 6. Dodatkowo obsługuje dyski niezależne (skonfigurowane jako RAID 0). Tekst na ekranie zawiera krótki opis wybranego poziomu strony RAID. Wybrane poziomy RAID zależą od liczby dostępnych dysków.
 4. Kliknij pole obok, aby przypisać dysk zapasowy w stanie Hot do dysku wirtualnego. Zapasy na gorąco to dyski, które są dostępne po automatyczne zastąpienie dysków uszkodzonych za pomocą nadmiarowych dysków wirtualnych (RAID 1, RAID 5 lub RAID 6).
   
  Uwaga

  W procedurze prostej konfiguracji można przypisać wydzielone zapasy o maksymalnej wysokości 16 tablic jednocześnie. Dzieje się tak dlatego, że wydzielone zapasy gorące mogą obsługiwać tylko 16 grup dysków. Jeśli spróbujesz utworzyć ponad 16 grup dysków jednocześnie, wydzielone zapasy gorące nie zostaną przypisane grupom dysków poza zakresem 16 pierwszych.

  Aby utworzyć więcej niż 16 grup dysków z gorącymi zapasami, potrzebne są co najmniej 35 dysków o tej samej pojemności.
 5. Wybierz liczbę dysków wirtualnych, które chcesz utworzyć.
 6. Wybierz pojemność dysków wirtualnych.
  Każdy dysk wirtualny ma tę samą pojemność.
 7. Kliknij przycisk Dalej.

  Zostanie wyświetlone okno Utwórz dysk wirtualny – podsumowanie, jak pokazano na rysunku 97. Okno to zawiera opcje, które zostały dokonane dla prostej konfiguracji.
  simple97
 8. Kliknij przycisk Wstecz, aby powrócić do poprzedniego ekranu i zmienić wybrane opcje, lub kliknij przycisk Zakończ, aby zaakceptować i zakończyć konfigurację.

  Nowa konfiguracja pamięci masowej zostanie utworzona i zainicjowana.
   
  UwagaW przypadku tworzenia dużej konfiguracji przy użyciu dysków, które pracują w trybie oszczędzania energii, może upłynąć kilka minut, aby obsłużyć dyski. Pasek postępu pojawia się jako dyski z góry na grzbiet. Jeśli którykolwiek z wybranych dysków nie zostanie wystawiony w górę, pojawi się ramka, która umożliwia identyfikację dysku lub dysków.
  Gdy konfiguracja zostanie ukończona, okno dialogowe może nie powiadomić (w zależności od innej wersji narzędzia), że dyski wirtualne zostały utworzone pomyślnie, jak pokazano na rysunku 98. Jeśli istnieje większa pojemność dysku, okno dialogowe wyświetla pytanie o to, czy chcesz utworzyć więcej dysków wirtualnych. Jeśli nie istnieje większa pojemność dysku, zostanie wyświetlony monit o zamknięcie sesji konfiguracji.
  simple98
 9. Wybierz opcję Tak lub nie, aby wskazać, czy chcesz utworzyć dodatkowe dyski wirtualne.

  Jeśli wybierzesz opcję tak, system pokieruje do ekranu tworzenia dysku wirtualnego. Jeśli wybierzesz opcję nie, narzędzie wyświetli pytanie, czy chcesz zamknąć kreatora.
 10. Jeśli w kroku 9 wybrano opcję nie, wybierz tak lub nie, aby wskazać, czy chcesz zamknąć kreatora.
  simple99
  Jeśli wybierzesz opcję tak, procedura konfiguracji zostanie zamknięta. Jeśli wybierzesz opcję nie, okno dialogowe zostanie zamknięte i pozostanie na tej samej stronie.
Tworzenie dysku wirtualnego przy użyciu zaawansowanej konfiguracji

Zaawansowana procedura konfiguracji zapewnia łatwy sposób tworzenia nowej konfiguracji pamięci masowej. Zaawansowana konfiguracja zapewnia większą elastyczność niż prosta konfiguracja, ponieważ można wybrać dyski i parametry dysków wirtualnych podczas
Utwórz dysk wirtualny. Ponadto można użyć zaawansowanej procedury konfiguracji w celu utworzenia grup dysków łączonych.

Wykonaj następujące kroki, aby utworzyć nową konfigurację pamięci masowej w trybie zaawansowanej konfiguracji. W tym przykładzie utworzono grupę dysków łączonych.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy węzeł kontrolera w drzewie urządzeń w lewej ramce okna Konsola Web kontrolera Intel® RAID 2, a następnie wybierz polecenie Utwórz dysk wirtualny.
  • Lub
  • Wybierz węzeł kontrolera i wybierz kontroler Idź do->-> Utwórz dysk wirtualny na pasku menu:
   advanced100
   Pojawi się okno dialogowe:
   advanc 101
 2. Kliknij przycisk Zaawansowane i naciśnij przycisk Dalej.
  Zostanie wyświetlony ekran Utwórz ustawienia grupy dysków:
  advan102
 3. Na ekranie Utwórz ustawienia grupy dysków wybierz następujące elementy:
  1. Wybierz żądany poziom RAID dla grupy dysków z menu rozwijanego.

   Aby utworzyć dysk łączony, wybierz opcję RAID 10, RAID 50 lub RAID 60 w polu poziom RAID.
   W przypadku wybrania opcji RAID 10, 50 lub 60 Grupa dysków 0 i zakres 0 pojawiają się w polu grupy dysków.

   Intel® RAID Controller obsługuje poziomy RAID 1, 5, 6, 10, 50 i 60. Dodatkowo obsługuje dyski niezależne (skonfigurowane jako RAID 0 i RAID 00). Tekst na ekranie zawiera krótki opis wybranego poziomu strony RAID. Wybrane poziomy RAID zależą od liczby dostępnych dysków.
  2. Wybierz nieskonfigurowane dyski z listy dysków i kliknij przycisk Dodaj >, aby dodać je do grupy dysków.

   Wybrane dyski pojawiają się w obszarze zakres 0 poniżej grupy dysków 0:
   advan103
  3. Kliknij przycisk Utwórz zakres, aby utworzyć drugi zakres w grupie dysków.
  4. Wybierz nieskonfigurowane dyski z listy dysków i kliknij przycisk Dodaj >, aby dodać je do grupy dysków.
  5. Wybrane dyski zostaną wyświetlone w obszarze zakres 1 poniżej grupy dysków 0:
   adv104
  6. Kliknij przycisk Utwórz grupę dysków, aby utworzyć grupę dysków z zakresami.
  7. Kliknij przycisk Dalej, aby wykonać ten krok.
   Zostanie wyświetlone okno Ustawienia dysku wirtualnego, jak pokazano na rysunku 105. Zostaną wyświetlone grupy dysków i domyślne ustawienia dysku wirtualnego. Opcje aktualizacji dysku wirtualnego lub usuwania dysku wirtualnego są wyszarzone, dopóki nie utworzysz dysku wirtualnego.
   adv105
 4. Jeśli to konieczne, zmień dowolne ustawienia dysku wirtualnego.
 5. Kliknij przycisk Utwórz dysk wirtualny.
  Nowy dysk wirtualny pojawia się w grupie dysków, jak pokazano na rysunku 106. Opcje Aktualizuj dysk wirtualny i Usuń dysk wirtualny są teraz dostępne. Aktualizacja dysku wirtualnego umożliwia zmianę ustawień dysku wirtualnego i usunięcie dysku wirtualnego umożliwia usunięcie dysku wirtualnego.
  adv106
 6. Kliknij przycisk Dalej. Zostanie wyświetlone okno Utwórz dysk wirtualny – podsumowanie, jak pokazano na rysunku 107. Okno to zawiera opcje, które zostały dokonane w celu zaawansowania konfiguracji.
  adv107
 7. Kliknij przycisk Wstecz, aby powrócić do poprzedniego ekranu i zmienić wybrane opcje, lub kliknij przycisk Zakończ, aby zaakceptować i zakończyć konfigurację.
  Nowa konfiguracja pamięci masowej zostanie utworzona i zainicjowana.
   
  UwagaW przypadku tworzenia dużej konfiguracji przy użyciu dysków, które pracują w trybie oszczędzania energii, może upłynąć kilka minut, aby obsłużyć dyski. Pasek postępu pojawia się jako dyski z góry na grzbiet. Jeśli którykolwiek z wybranych dysków nie zostanie wystawiony w górę, pojawi się ramka, która umożliwia identyfikację dysku lub dysków.
 8. Gdy konfiguracja zostanie ukończona, okno dialogowe może nie powiadomić (w zależności od innej wersji narzędzia), że dyski wirtualne zostały utworzone pomyślnie, jak pokazano na rysunku 108. Jeśli istnieje większa pojemność dysku, okno dialogowe wyświetla pytanie o to, czy chcesz utworzyć więcej dysków wirtualnych. Jeśli nie istnieje większa pojemność dysku, zostanie wyświetlony monit o zamknięcie sesji konfiguracji.
  adv108
 9. Wybierz opcję Tak lub nie, aby wskazać, czy chcesz utworzyć dodatkowe dyski wirtualne.
  Jeśli wybierzesz opcję tak, system będzie przechodzić do ekranu tworzenia dysku wirtualnego, jak pokazano na rysunku 96 w ramach etapu prostej konfiguracji. Jeśli wybierzesz opcję nie, narzędzie wyświetli pytanie, czy chcesz zamknąć kreatora, jak pokazano na rysunku 109.
 10. Jeśli w kroku 9 wybrano opcję nie, wybierz tak lub nie, aby wskazać, czy chcesz zamknąć kreatora.

  Jeśli wybierzesz opcję tak, procedura konfiguracji zostanie zamknięta. Jeśli wybierzesz opcję nie, okno dialogowe zostanie zamknięte i pozostanie na tej samej stronie.
  adv109