Ograniczona gwarancja na Intel® Ethernet światłowodowe i przewodowe

Dokumentacja

Gwarancja i numer RMA

000026529

26-03-2021

FIRMA INTEL® REGULAMIN GWARANCJI, POMOCY TECHNICZNEJ I USŁUG

PRODUKTY® ŚWIATŁOWODY I KABLE INTEL® ETHERNET
Niniejsze warunki gwarancji® obsługi technicznej i usług Intel®, ("Regulamin usługi") są objęte gwarancją i usługami pomocy technicznej świadczonych przez firmę Intel pierwszemu użytkownikowi końcowemu ("Klient"), który zakupił produkty optyczne i przewodowe Intel® Ethernet ("Produkty") bezpośrednio od firmy Intel Corporation ("Intel") lub pośrednio od autoryzowanego sprzedawcy lub dystrybutora firmy Intel ("Autoryzowany sprzedawca"). O ile firma Intel nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszelkie wnioski Klienta dotyczące gwarancji i usług pomocy technicznej dotyczące Produktów będą zaakceptowane wyłącznie na zasadach i warunkach niniejszego dokumentu, niezależnie od jakichkolwiek postanowień zawartych lub zawartych w każdym wcześniej wydrukowanym zmowach klienta lub podobnej dokumentacji zamówienia. Z wyjątkiem zakresu określonego w niniejszym Regulaminie świadczenia usług, umowa zakupu autoryzowanego sprzedawcy lub regulamin sprzedaży lub w przypadku braku takich dokumentów, regulamin sprzedaży firmy Intel znajdujący się w firmie /content/www/us/en/legal/terms-of-use.html określa warunki gwarancji i obsługi technicznej produktów. Firma Intel zastrzega sobie prawo do zmiany warunków i warunków sprzedaży firmy Intel oraz niniejszego Regulaminu usługi, w tym, bez ograniczeń, prawa do przerwania oferowania gwarancji i usług wsparcia technicznego dla Produktu, w dowolnym momencie, bez powiadomienia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Niniejszy Regulamin usługi nie ma zastosowania do niestandardowych produktów zakupionych bezpośrednio lub pośrednio od firmy Intel.

 1. Ograniczona gwarancja:
  1. 1.1 — firma Intel gwarantuje, że podczas dostawy Produkt, jeśli produkt jest prawidłowo używany, będzie wolny od usterek materialnych i fabrycznych oraz będzie w sposób materialny zgodny z opublikowanymi specyfikacjami firmy Intel przez trzy lata od daty wysyłki ("Okres ograniczonej gwarancji") lub przez taki dłuższy okres, w czasie którego firma Intel zgadza się na przedłużenie takiego Okresu ograniczonej gwarancji ("Rozszerzony Okres gwarancji"), o ile (A) nie określono (i) innego oświadczenia gwarancyjnego w Cenniku firmy Intel, który obowiązywał w momencie transportu; (ii) na opakowaniu produktu; lub (iii) na podstawie wyceny firmy Intel lub (B) ochrona gwarancyjna wygasa wcześniej, ponieważ firma Intel, według własnego uznania, zakończyła działanie Produktu. Prosimy o dalsze informacje na temat gwarancji produktu, które znajdują się poniżej.
   Intel® Ethernet optyczne i przewodowe
   Okres gwarancji3 lata od daty wysyłki
   Dostępny dłuższy okres gwarancji
   •  
   Wysyłka i opakowanie
   •  
   Aktualizacje oprogramowania/oprogramowania sprzętowegoNie dotyczy
  2. 1.2 — firma Intel może wymagać od Klienta o dostarczenie ważnego dowodu zakupu Produktu, pod warunkiem otrzymania korzyści w okresie ograniczonej gwarancji. Ograniczona gwarancja została rozszerzona wyłącznie na oryginalnego użytkownika końcowego i nie podlega przeniesieniu. Wszelkie wyjątki od powyższych gwarancji są ważne wyłącznie na piśmie przez autoryzowanego przedstawiciela firmy Intel. Żaden pracownik, sprzedawca, dystrybutor lub osoba trzecia nie jest upoważniona do modyfikacji powyższej gwarancji.
 2. Produkty innych niż Intel. Wszelkie produkty innych firm lub produktów innych firm dostarczane Nabywcy przez firmę Intel lub Autoryzowanego sprzedawcę są dostarczane w stanie "w stanie is" bez jakichkolwiek gwarancji.
   
 3. Pomoc techniczna firmy Intel.
  1. 3.1 – Usługi pomocy technicznej. W okresie ograniczonej gwarancji pomoc techniczna firmy Intel lub ICS będzie zapewniać Klientom niektóre usługi bez żadnych kosztów, w tym poprzez pomoc techniczną i rozwiązywanie problemów ("Usługi pomocy"). Firma Intel nie ma obowiązku świadczenia Usług pomocy technicznej do czasu, aż firma Intel lub Autoryzowany sprzedawca nie otrzyma pełnej płatności za Produkt za Produkt. O ile firma Intel nie uzgodniono inaczej na piśmie, firma Intel nie ma obowiązku świadczenia usług wsparcia na miejscu w lokalizacji Klienta. Oświadczenia o wsparciu ze strony jakiejkolwiek strony trzeciej nie są wiążące dla firmy Intel. Usługi pomocy technicznej mogą nie być dostępne dla wszystkich Klientów lub we wszystkich krajach i lokalizacjach. Skontaktuj się z ICS lub odwiedź /content/www/pl/pl/support.html, aby uzyskać więcej informacji na temat zabronionych lub ograniczonych podmiotów lub krajów.
    
  2. 3.2 — Zgłoszenie dotyczące Usług wsparcia pozagwarancyjowego.  Firma Intel zastrzega sobie prawo do obciążenia Usługami pomocy technicznej po upływie Okresu ograniczonej gwarancji Klienta.  Firma Intel zastrzega sobie również prawo do opłat za świadczenie usług, utrzymanie, wsparcie lub inne działania wymagane przez Klienta, które nie są objęte zakresem niniejszego Regulaminu.
    
  3. 3.3 - Wykluczone usługi. Usługi pomocy technicznej wyraźnie wykluczają konserwację oprogramowania, szkolenia, konserwację prewencyjną lub wszelkie konserwacje sprzętu, serwisowanie, naprawę lub wymianę części wymaganych w wyniku:
   • Wypadek, akt wandalizm, przekłotowanie, nadużycia lub nieprawidłowe wykorzystanie, w tym zaniechanie działania i opieki nad Produktem zgodnie z mocą, środowiskiem i innymi specyfikacjami firmy Intel.
   • Przyczyny zewnętrzne produktu, w tym między innymi awaria lub wadliwa moc prądowa (np. odcięcie prądu) lub klimatyzacja, uszkodzenia spowodowane pożarem pochodzącym z zewnątrz Produktu, uszkodzenia wody, warunki środowiskowe lub w wyniku jakichkolwiek przyczyn innych niż zwykłe używanie Produktu.
   • Regenerowanie lub odnowa Produktu z wyjątkiem sytuacji, w których firma Intel upoważniła je specjalnie.
   • Przenoszenie, usuwanie/ponowne instalowanie produktu.
   • Modyfikacje, modyfikacje, naprawy lub konserwacja Produktu dokonane przez osoby inne niż firma Intel lub autoryzowany usługodawca firmy Intel.
 4. Rozwiązanie gwarancyjne.
  1. 4.1 — Roszczenia gwarancyjne klienta. Przed dokonaniem przez Klienta ważnego roszczenia gwarancyjnego, zgodnie z sekcją 1, Klient musi najpierw skontaktować się z ICS, aby rozwiązać ten problem. Jeśli zgodnie z procedurami rozwiązywania problemów i rozwiązywania problemów ICS ICS stwierdzi, że produkt (produkty) są uszkodzone, firma Intel według własnego wyboru w rozsądnym okresie od czasu, w którym ICS określi takie rozwiązanie, wybierze jedną z następujących czynności prawnych: (i) wymiana zaawansowanej gwarancji (zgodnie z definicją w sekcji 4.2); (ii) zasilić konto Autoryzowanego Sprzedawcy ceną zakupu opłaconą przez takiego Autoryzowanego sprzedawcę firmie Intel za wadliwy Produkt lub (iii) jeśli klient ten zakupił bezpośrednio od firmy Intel, a nie przez Autoryzowanego sprzedawcę, konto klienta zasili konto klienta ceną zakupu wypłaconą przez takiego Klienta firmie Intel za wadliwy Produkt. Według własnego uznania firma Intel może korzystać z nowych, odnowionych lub odnowionych części zamiennych do wymiany gwarancyjnej swoich Produktów.
    
  2. 4.2 — wymiana w ramach zaawansowanej gwarancji. W przypadku produktów, które firma Intel upoważniła Klienta lub Autoryzowanego sprzedawcę do zwrotu i które są przez firmę Intel wyznaczone jako produkt do wymiany gwarancyjnej ("AWR") Produkt, klient lub Autoryzowany sprzedawca, w stosownych przypadkach, musi zwrócić wadliwy Produkt lub jego część zgodnie z instrukcjami dotyczącymi wysyłki dostarczonymi przez ICS w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania produktu zamiennego, w celu utrzymania ograniczonej gwarancji lub rozszerzonej gwarancji, w stosownych przypadkach. Jeśli Klient nie zwróci uszkodzonego Produktu firmie Intel w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania takiej wymiany lub jeśli zwrócony produkt nie jest produktemoryginy, zgodnie z opinią firmy Intel według własnego uznania lub jeśli wadliwy element został otrzymany przez firmę Intel z widocznym kosztem lub uszkodzeniem, firma Intel może wystąpić z innymi środki prawne, w tym, lecz nie wyłącznie, zafakturować Klienta według aktualnej ceny cennika Autoryzowanego sprzedawcy za produkt zamienny lub aktualnej ceny cennika firmy Intel, jeśli Klient zakupił produkt bezpośrednio od firmy Intel. Ponadto, uprawnienia AWR mogą zostać zakończone lub anulowane, a Usługi pomocy technicznej mogą zostać zawieszone przez firmę Intel bez offsetu lub zasądnięcia za nie, dopóki problem nie zostanie rozwiązany w sposób satysfakcji firmy Intel.
    
  3. 4.3 — Wymagania dodatkowe. Żaden produkt oznaczony jako produkt AWR nie może zostać zwrócony bez ważnego numeru AWR, a numer AWR musi być widoczny na zewnętrznej stronie opakowania. Firma Intel może zrezygnować z dostawy i zwrócić materiały na koszt tego produktu lub komponentu, jeśli produkt lub komponent zostanie zwrócony bez numeru AWR. Ponadto zwracane Produkty, które nie są uszkodzone, które nie podlegają gwarancji określonej w sekcji 1 lub które zawierają brakujące lub uszkodzone części, zostaną zafakturowane na klienta po aktualnej cenie katalogowej Autoryzowanego sprzedawcy w celu wymiany Produktu lub aktualnej cenie cennika firmy Intel, jeśli Klient zakupił Produkt bezpośrednio od firmy Intel. Ponadto, uprawnienia AWR mogą zostać anulowane, a Usługi pomocy technicznej mogą zostać zakończone lub zawieszone przez firmę Intel bez offsetu lub zasiedlinia, dopóki problem nie zostanie rozwiązany w sposób satysfakcji firmy Intel. Klient ponosi odpowiedzialność za odpowiednie opakowanie zwracanych Produktów i ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niewłaściwego opakowania. Klient jest odpowiedzialny za to, aby produkt został zwrócony firmie Intel wraz z brakami komponentów. Firma Intel zastrzega sobie prawo do żądania od Klienta dowodu dostawy w przypadku zwrotu wszystkich Produktów.
    
  4. 4.4 — wysyłka; Opakowanie. Firma Intel będzie płaciła koszty wysyłki za AWR i dostarczy wraz z wymienianą jednostką etykietę przewozową dla zwróconego uszkodzonego produktu. Firma Intel zazwyczaj dostarcza wysyłkę następnego dnia; rzeczywisty czas transportu może się jednak różnić w zależności od czynników poza kontrolą firmy Intel.
    
  5. 4.5 — Exclusive Remedy. Niniejsza SEKCJA 4 stanowi wyłączny i wyłączny środek sądowy klienta oraz wyłączną odpowiedzialność firmy Intel w odniesieniu do Produktów. FIRMA INTEL LUB JEJ AUTORYZOWANI SPRZEDAWCY NIE BĘDĄ W ŻADNYM WYPADKU PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PIENIĘŻNE LUB INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z ROSZCZENIAMI GWARANCYJNYMI DOTYCZĄCYMI WYMIANY LUB NAPRAWY PRODUKTÓW, W TYM PRACY, INSTALACJI LUB INNYCH KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ KLIENTA, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZA KOSZTY ZWIĄZANE Z USUNIĘCIEM LUB WYMIANĄ PRODUKTU WLUTOWANYM LUB W INNY SPOSÓB, DOŁĄCZONYM DO DOWOLNEJ PŁYTKI DRUKOWANEJ.  FIRMA INTEL ANI JEJ AUTORYZOWANI SPRZEDAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU TEGO ZDARZENIA, PRZYPADKOWE LUB SPECJALNE, W TYM ZAGUBIONE ZYSKI, ZAGUBIONE DANE LUB UTRACONĄ WARTOŚĆ FIRMY, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY BYŁY ONE SPOWODOWANE.
    
 5. Ograniczenia gwarancji.
  1. 5.1 – firma Intel nie udziela żadnych warunków, gwarancji ani innych warunków, zgodnie z których Produkty (w tym jakiekolwiek oprogramowanie sprzętowe wbudowane w takie produkty) będą: nieudane; działać bez zakłóceń lub błędów; lub być wolny od usterek lub błędów projektowych, określonych przez firmę Intel jako "errata", w tym "errata", które mogą spowodować, że Produkty (lub jakiekolwiek oprogramowanie sprzętowe wbudowane w takie Produkty) będą się różnić od opublikowanych specyfikacji. Firma Intel może wyznaczyć "errata" według własnego uznania, również po dostarczeniu Produktu lub po zmowach Klienta w ramach gwarancji.
    
  2. 5.2 – firma Intel nie udziela żadnych warunków, gwarancji ani innych warunków dotyczących wadliwych warunków lub niezgodności wynikających z: (i) nieprawidłowego użycia, nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego obsługi, niedużych, wypadku lub nadużycia jakichkolwiek Produktów; (ii) niewłaściwe lub niezgodne z konserwacją lub kalibracjią jakichkolwiek Produktów; (iii) błędy wynikające z włączenia lub połączenia dowolnego Produktu do lub z dowolnym innym produktem, usługą lub systemem; (iv) interoperacyjność; lub (v) niestosowanie dostarczonych przez firmę Intel modyfikacji, poprawek, aktualizacji lub możliwości obejścia, które poprawiłyby wadliwy stan lub brak zgodności.
    
  3. 5.3 — firma Intel nie udziela żadnych warunków, gwarancji ani innych warunków: (i) w odniesieniu do jakichkolwiek zakłóceń lub innych błędów w produktach spowodowanych przez wirus, krwiołodło lub podobny złośliwy kod nie stworzony lub wprowadzony przez firmę Intel; (ii) w celu ochrony jakichkolwiek Produktów przed wszystkimi ewentualnymi zagrożeniami bezpieczeństwa, w tym niewłaściwego zachowania osób trzecich; (iii) w przypadku gdy numer seryjny firmy Intel został usunięty lub usunięty; (iv) w przypadku produktów, które zostały bezpośrednio lub pośrednio wykorzystane do wspierania działań zabronionych przez amerykańskie lub inne przepisy eksportowe; (v) w przypadku Produktów, które zostały wykorzystane przez strony pojawiające się na najnowszej liście wykluczeń eksportowych Stanów Zjednoczonych; (vi) w przypadku Produktów, które zostały objęte embargo lub restrykcjami handlowymi Stanów Zjednoczonych; lub (jednostka) w przypadku produktów zakupionych u innego podmiotu niż firma Intel lub Autoryzowany sprzedawca. Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przestoje w przestojach lub przestoje w usługach, wynikające (lub zweryfikowane) z powodu zagubionych lub ukradzionych danych lub systemów, lub za używanie przez Klienta elektronicznego systemu zamawiania, transakcji lub aplikacji firmy Intel, ani za jakiekolwiek inne szkody wynikające lub wynikające z używania Produktów.
    
 6. Zastrzeżenie dotyczące gwarancji. POWYŻSZE GWARANCJE, WARUNKI, INNE WARUNKI I ŚRODKI PRAWNE ZNAJDUJĄ SIĘ W ZACIEKŁOŚCI JAKICHKOLWIEK INNYCH GWARANCJI, WARUNKÓW, INNYCH WARUNKÓW I ŚRODKÓW PRAWNYCH, WYRAŻONYCH, DOROZUMIANYCH LUB TAKICH, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, O GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU, NONINFRINGEMENT LUB JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI WYNIKAJĄCEJ Z DOWOLNEGO PRZEBIEGU SPRZEDAŻY, UŻYTKOWANIA HANDLU, PROPOZYCJI, SPECYFIKACJI LUB PRÓBKI.  JEŚLI FIRMA INTEL NIE MOŻE ZGODNIE Z PRAWEM ZRZEC SIĘ PRAW ANI DOROZUMIANEJ GWARANCJI, WÓWCZAS W W PEŁNI DOZWOLONE PRZEZ PRAWO, WSZELKIE TEGO RODZAJU GWARANCJE BĘDĄ OGRANICZONE DO CZASU TRWANIA WYRAŻONEJ GWARANCJI I USŁUG WSPARCIA TECHNICZNEGO W NINIEJSZYM REGULAMINIE. FIRMA INTEL NIE PRZYJMUJE ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI, ANI NIE UPOWAŻNIA ŻADNEJ OSOBY DO JEJ PODPOWIEDZIALNOŚCI. Z WYJĄTKIEM GWARANCJI NA PRODUKTY DOSTARCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO WRAZ Z PRODUKTEM, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W OPAKOWANIU PRODUKTU, OWE GWARANCJE, WARUNKI I ŚRODKI PRAWNE SĄ DOSTARCZANE WYŁĄCZNIE oryginalne części produktu przez użytkownika końcowego, I NIE PODLEGAJĄ PRZYPISANIU, PRZEKAZYWANIU ANI PRZEKAZYWANIU DO JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ, A WSZELKIE PRÓBY PRZYPISANIA LUB PRZENIESIENIA SĄ NIEWAŻNE.
   
 7. Dane i prywatność.  WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KLIENTA JEST SPORZĄDZANIE KOPII ZAPASOWYCH DANYCH KLIENTA ORAZ ZAGWARANTOWANIE, ŻE WSZYSTKIE JEGO DANE I PLIKI SĄ ODPOWIEDNIO POWIELONE I UDOKUMENTOWANE PRZED UMOŻLIWIENIEM SERWISOWANIA JAKIEGOKOLWIEK PRODUKTU W ZAKRESIE POMOCY TECHNICZNEJ. ŻADEN Z FIRM INTEL, JEJ AUTORYZOWANYCH SPRZEDAWCÓW ANI ŻADEN Z ICH ODPOWIEDNICH DOSTAWCÓW USŁUG NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POUFNE LUB PRYWATNE INFORMACJE LUB DANE ZAWARTE W DOWOLNYM PRODUKCIE, SPRZĘCIE, OPROGRAMOWANIU LUB NOŚNIKU. ŻADEN Z FIRM INTEL, JEJ AUTORYZOWANYCH SPRZEDAWCÓW LUB DOWOLNEGO DOSTAWCY USŁUG NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z JAKICHKOLWIEK SZKÓD LUB UTRATY TAKICH DANYCH, GDY PRODUKT ZNAJDUJE SIĘ W POSIADANIU FIRMY INTEL, JEJ AUTORYZOWANYCH SPRZEDAWCÓW LUB DOWOLNEGO DOSTAWCY USŁUG. ŻADEN Z FIRM INTEL, JEJ AUTORYZOWANYCH SPRZEDAWCÓW ANI ŻADEN Z ODPOWIEDNICH USŁUGODAWCÓW NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA ZAPASOWĄ, OSZCZĘDNOŚĆ, ODCIĄŻENIE, ODZYSKIWANIE, PRZYWRACANIE LUB PONOWNE ZAINSTALOWANIE JAKICHKOLWIEK PROGRAMÓW LUB DANYCH INNYCH NIŻ OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE PRZEZ FIRMĘ INTEL PODCZAS PRODUKCJI PRODUKTU.
   
 8. Ograniczenie odpowiedzialności. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO FIRMA INTEL ANI JEJ AUTORYZOWANI SPRZEDAWCY W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA ZA SZKODY POWSTAŁE W WYNIKU TAKICH WYDARZEŃ, PRZYPADKOWE, PRZYPADKOWE LUB SPECJALNE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY SĄ ONE NIEMOŻLIWE DO USTALENIA, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRACONE ZYSKI, UTRACONE DANE LUB UTRACONĄ WARTOŚĆ FIRMY, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY BYŁY ONE SPOWODOWANE.  W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY INTEL ZA JAKIEKOLWIEK ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZEGO REGULAMINU NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ KOSZTÓW, KTÓRE KLIENT WYPŁACIŁ FIRMIE INTEL ZA USŁUGI WSPARCIA TECHNICZNEGO, JEŚLI TAKOWE MAJĄ.
  NINIEJSZY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DAJE KONKRETNE PRAWA KLIENTA. KLIENT MOŻE MIEĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD STANU LUB KRAJU.  NIEKTÓRE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA NINIEJSZEGO REGULAMINU MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KLIENTA. W CELU PEŁNEJ OCENY PRAW KLIENTA KLIENT POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA STANU LUB KRAJU.
   
 9. Ogólne warunki.
  1. 9.1 – Prawa własności intelektualnej. Firma Intel posiada całe prawo, tytuły i interesy w zakresie wszelkich praw własności intelektualnej do projektowania Produktów, oprogramowania, oprogramowania sprzętowego, wiedzy lub innych technologii opracowanych przez firmę Intel w ramach realizacji niniejszego Regulaminu.
    
  2. 9.2 – Wymuszanie przy pracy. Firma Intel nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek zaniechanie działań określonych w niniejszym Regulaminie świadczenia usług z powodu nieoczekiwanych okoliczności lub przyczyn, na które firma Intel nie ma rozsądnej kontroli, w tym, lecz nie wyłącznie, aktach Boskich, wojnach, rozbojach, embargach, aktach służby wojskowej lub wojskowej, aktach podboju lub sabotażu, wirusach elektronicznych, wirusach lub korupcyjnie mikrokodach, dostawienie lub opóźnieniu w dostarczaniu przez dostawców firmy Intel, pożar, potop, skamieniałość, wypadek, uderzenia, promieniowanie, brak zabezpieczenia transportu, awaria komunikacji lub linii elektrycznych, infrastruktury, paliw, energii, pracy lub materiałów.
    
  3. 9.3 — Cała umowa. Niniejszy Regulamin Usługi jest całością i całością porozumienia między firmę Intel a Klientem w zakresie gwarancji i usług wsparcia technicznego dla Produktu i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, propozycje, oświadczenia, oświadczenia lub porozumienia w tej kwestii, zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej. Jakiekolwiek zrzeczenie się prawa, modyfikacja lub poprawka niniejszego Regulaminu usługi będą obowiązywać jedynie po pisemnym podpisaniu i podpisaniu przez autoryzowanego reprezentanta firmy Intel.
    
  4. 9.4 – Prawo właściwe. Niniejszy Regulamin usługi podlega przepisom prawa stanu Delaware i Stanów Zjednoczonych, niezależnie od przepisów kojadowych, a Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej międzynarodowej sprzedaży towarów nie są regulowane niniejszym Regulaminem. Klient nieodwołalnie zgadza się z wyłączną jurysdykcją sądów w stanie Delaware, USA do rozwiązywania sporów lub roszczeń wynikających z lub w związku z niniejszym Regulaminem usługi lub jego przedmiotem lub formą. Klient rezygnuje z jakiegokolwiek wyboru prawa, jurysdykcji i miejsca wydarzenia.
    
  5. 9.5 — Rozdzielność. W przypadku, gdy którekolwiek z klauzul niniejszego Regulaminu zostanie unieważnione lub częściowo nieważne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych klauzul lub ich części.
    
  6. 9.6 — Czas przeżycia. Sekcje 2, 4.5, 5, 6, 7, 8 i 9 mogą przetrwać wypowiedzenie lub wygaśnięciu ograniczonej gwarancji lub Usług wsparcia technicznego.
Podobne tematy
Ograniczona dożywotnia gwarancja na sprzęt dla kart Intel® Ethernet detalicznych
Często zadawane pytania na temat zmian w Intel® Ethernet sieciowych
Lista kart sieciowych wycofanych z Intel® Ethernet detalicznych
Ograniczona gwarancja na Intel® Ethernet światłowodowe i przewodowe