Ograniczona gwarancja na produkty z kategorii światłowodów i przewodów Intel® Ethernet

Dokumentacja

Gwarancja i numer RMA

000026529

26-03-2021

WARUNKI GWARANCJI, POMOCY TECHNICZNEJ I USŁUG INTEL®

PRODUKTY Z KATEGORII ŚWIATŁOWODÓW I PRZEWODÓW INTEL® ETHERNET
Niniejsze warunki gwarancji, pomocy technicznej i usług Intel® („Warunki świadczenia usług”) dotyczą usług gwarancyjnych i pomocy technicznej świadczonych przez firmę Intel pierwotnemu użytkownikowi końcowemu („Klient”), który kupił produkty z kategorii światłowodów i przewodów Intel® Ethernet („Produkty”) bezpośrednio od firmy Intel Corporation („Intel”) lub pośrednio od autoryzowanego odsprzedawcy lub dystrybutora firmy Intel („Autoryzowany sprzedawca”). O ile firma Intel nie ustali inaczej na piśmie, wszelkie wnioski Klienta o usługi gwarancyjne i pomocy technicznej dla Produktów będą przyjmowane wyłącznie na warunkach określonych w niniejszym dokumencie, niezależnie od warunków zawartych lub przywołanych we wcześniej wydrukowanym zamówieniu zakupu Klienta lub podobnej dokumentacji zamówienia. Z wyjątkiem zakresu określonego w niniejszych Warunkach świadczenia usług, usługi gwarancyjne i pomocy technicznej dla Produktów będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w umowie zakupu lub warunkach sprzedaży autoryzowanego odsprzedawcy, a w przypadku braku tych dokumentów — zgodnie z warunkami sprzedaży firmy Intel dostępnymi pod adresem /content/www/us/en/legal/terms-of-use.html. Firma Intel zastrzega sobie prawo do zmiany swoich Warunków sprzedaży oraz niniejszych Warunków świadczenia usług, w tym między innymi prawo do zaprzestania oferowania usług gwarancyjnych i pomocy technicznej dla Produktu w dowolnym momencie bez powiadomienia i bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności. Niniejsze Warunki świadczenia usług nie mają zastosowania do produktów niestandardowych zakupionych bezpośrednio lub pośrednio od firmy Intel.

 1. Ograniczona gwarancja:
  1. 1.1 — Firma Intel gwarantuje, że w chwili dostarczenia Produkt, o ile będzie prawidłowo użytkowany, będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych oraz będzie zasadniczo zgodny z opublikowanymi specyfikacjami firmy Intel przez 3 lata od daty wysyłki („Okres ograniczonej gwarancji”) lub przez dłuższy okres, w którym firma Intel zgadza się na przedłużenie takiego Okresu ograniczonej gwarancji („Przedłużony okres gwarancji”), chyba że (A) zostaną określone inne postanowienia gwarancyjne (i) w cenniku firmy Intel obowiązującym w momencie wysyłki, (ii) na opakowaniu Produktu; lub (iii) w ofercie firmy Intel, albo (B) ochrona gwarancyjna zakończy się wcześniej, ponieważ firma Intel wedle własnego uznania podejmie decyzję o wycofaniu Produktu. Szczegółowe informacje na temat ochrony gwarancyjnej Produktu podano poniżej.
   Produkty z kategorii światłowodów i przewodów Intel® Ethernet
   Okres ochrony gwarancyjnej 3 lata od daty wysyłki
   Dostępny Przedłużony okres gwarancji
   •  
   Wysyłka i pakowanie
   •  
   Aktualizacje oprogramowania/oprogramowania sprzętowego Nie dotyczy
  2. 1.2 — Firma Intel może wymagać od Klienta dostarczenia ważnego dowodu zakupu Produktu jako warunek otrzymania świadczeń w Okresie ograniczonej gwarancji. Przedłużenie Okresu ograniczonej gwarancji ma zastosowanie tylko do użytkownika końcowego będącego pierwotnym nabywcą i jest niezbywalne. Wszelkie odstępstwa lub wyjątki od powyższej gwarancji są ważne wyłącznie, jeśli zostaną określone na piśmie przez autoryzowanego przedstawiciela firmy Intel, i żadni pracownicy, sprzedawcy, dystrybutorzy ani strony trzecie nie mają prawa do modyfikowania warunków powyższej gwarancji.
 2. Produkty innych firm niż Intel. Wszelkie produkty nieopatrzone marką Intel lub produkty innych firm dostarczane Klientowi przez firmę Intel albo Autoryzowanego sprzedawcę są dostarczane „TAK JAK SĄ” bez żadnych gwarancji.
   
 3. Dział obsługi klienta firmy Intel.
  1. 3.1 — Usługi pomocy technicznej. W Okresie ograniczonej gwarancji dział obsługi klienta firmy Intel, określany także jako ICS, będzie nieodpłatnie świadczył określone usługi pomocy technicznej dla Klienta, obejmujące pomoc Klientowi w sprawach technicznych i rozwiązywanie problemów („Usługi pomocy technicznej”). Firma Intel nie ma obowiązku świadczenia Usług pomocy technicznej, dopóki firma Intel lub Autoryzowany sprzedawca nie otrzyma pełnej płatności za Produkt. O ile firma Intel nie ustali inaczej na piśmie, firma Intel nie będzie miała obowiązku świadczenia usług pomocy technicznej na miejscu w lokalizacji Klienta. Oświadczenia twierdzące dotyczące pomocy technicznej składane przez jakąkolwiek stronę trzecią nie będą wiążące dla firmy Intel. Usługi pomocy technicznej mogą nie być dostępne dla wszystkich Klientów lub we wszystkich krajach i lokalizacjach. Skontaktuj się z działem ICS lub odwiedź stronę /content/www/pl/pl/support.html, aby uzyskać więcej informacji na temat zabronionych lub ograniczonych podmiotów lub krajów.
    
  2. 3.2 — Żądanie Usług pomocy technicznej nieobjętych gwarancją.  Firma Intel zastrzega sobie prawo do naliczania opłat za Usługi pomocy technicznej po upływie Okresu ograniczonej gwarancji Klienta.  Ponadto firma Intel zastrzega sobie prawo do naliczania opłat za realizację usług, konserwacji, pomocy technicznej lub innych działań wymaganych przez Klienta, które są poza zakresem niniejszych Warunków świadczenia usług.
    
  3. 3.3 — Usługi wykluczone. Usługi pomocy technicznej wyraźnie wykluczają konserwację oprogramowania, szkolenia, konserwację zapobiegawczą lub konserwację, serwisowanie, naprawę wszelkiego sprzętu lub wymianę części wymagane w związku z następującymi zdarzeniami:
   • Wypadek, wandalizm, zaniedbanie, nadużycie lub niewłaściwe użytkowanie, w tym obsługa i konserwacja Produktu niezgodnie ze specyfikacjami firmy Intel dotyczącymi zasilania, ochrony środowiska i innymi.
   • Przyczyny zewnętrzne w stosunku do Produktu, w tym między innymi awaria zasilania elektrycznego lub uszkodzone zasilanie elektryczne (np. skoki napięcia) albo klimatyzacja, szkody spowodowane przez pożar, którego przyczyną nie był Produkt, szkody spowodowane przez wodę, skażenie środowiska lub w wyniku jakichkolwiek przyczyn innych niż zwykłe użytkowanie Produktu.
   • Regeneracja lub odnawianie Produktu z wyjątkiem sytuacji, w których firma Intel udzieliła na to wyraźnej zgody.
   • Przenoszenie, demontaż/ponowny montaż Produktu.
   • Zmiany, modyfikacje, naprawy lub konserwacja Produktu przeprowadzone przez inne strony niż firma Intel lub autoryzowany dostawca usług firmy Intel.
 4. Środki naprawcze w ramach gwarancji.
  1. 4.1 — Zgłoszenie gwarancyjne Klienta. Zanim Klient złoży prawidłowe zgłoszenie gwarancyjne, jak opisano w punkcie 1, najpierw musi skontaktować się z działem ICS, aby rozwiązać problem. Jeśli po przeprowadzeniu procedur diagnostyki i rozwiązywania problemów dział ICS stwierdzi, że Produkt(y) mogą być wadliwe, firma Intel według własnego uznania, w rozsądnym okresie od takiego stwierdzenia przez dział ICS, wybierze jeden z następujących środków naprawczych: (i) wymianę w ramach rozszerzonej gwarancji (zgodnie z definicją w punkcie 4.2); (ii) zwrot środków na konto Autoryzowanego sprzedawcy równych cenie zakupu zapłaconej przez Autoryzowanego sprzedawcę firmie Intel za wadliwy Produkt, lub (iii) jeśli Klient kupił produkt bezpośrednio od firmy Intel, a nie za pośrednictwem Autoryzowanego sprzedawcy, zwrot środków na konto Klienta równych cenie zakupu zapłaconej przez Klienta firmie Intel za wadliwy Produkt. Firma Intel według własnego uznania może stosować nowe, odnowione lub zregenerowane części w celu wymiany Produktów z tytułu gwarancji.
    
  2. 4.2 — Wymiana w ramach rozszerzonej gwarancji. W przypadku Produktów, do których zwrotu firma Intel upoważniła Klienta lub Autoryzowanego sprzedawcę i które zostały określone przez firmę Intel jako Produkty objęte wymianą w ramach rozszerzonej gwarancji („AWR”), Klient lub Autoryzowany sprzedawca, w zależności od przypadku, musi zwrócić wadliwy Produkt lub wadliwą część zgodnie z instrukcjami wysyłki dostarczonymi przez dział ICS w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania Produktu zamiennego, aby zachować ważność odpowiednio Ograniczonej gwarancji lub Przedłużonej gwarancji. Jeśli Klient nie zwróci wadliwego Produktu do firmy Intel w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania Produktu zamiennego lub jeśli zwrócony produkt nie jest oryginalnym Produktem określonym przez firmę Intel według jej własnego uznania albo jeśli wadliwa część zostanie dostarczona do firmy Intel z widocznymi śladami powstałymi w transporcie lub uszkodzeniami, firma Intel może zastosować inne środki, w tym między innymi wystawić Klientowi fakturę według aktualnej w danym czasie ceny katalogowej Autoryzowanego sprzedawcy za Produkt zamienny lub aktualnej w danym czasie ceny katalogowej firmy Intel, jeśli Klient zakupił Produkt bezpośrednio od firmy Intel. Ponadto uprawnienia z tytułu AWR mogą zostać unieważnione lub cofnięte i Usługi pomocy technicznej mogą zostać zawieszone przez firmę Intel bez rekompensaty lub zwrotu środków do czasu rozwiązania problemu w sposób zadowalający firmę Intel.
    
  3. 4.3 — Dodatkowe wymagania. Żaden Produkt określony jako Produkt objęty AWR nie może zostać zwrócony bez ważnego numeru AWR. Numer AWR musi być widoczny na zewnątrz opakowania transportowego. Firma Intel może odmówić przyjęcia dostawy i zwrócić materiały do nadawcy na jego koszt, jeśli jakikolwiek Produkt lub komponent zostanie zwrócony bez numeru AWR. Ponadto za zwracane Produkty, które nie są wadliwe, nie są objęte ochroną gwarancyjną określoną w punkcie 1 lub zawierają uszkodzone części albo brakuje w nich części, Klientowi zostanie wystawiona faktura według aktualnej w danym czasie ceny katalogowej Autoryzowanego sprzedawcy za Produkt zamienny lub aktualnej w danym czasie ceny katalogowej firmy Intel, jeśli Klient zakupił Produkt bezpośrednio od firmy Intel. Ponadto uprawnienia z tytułu AWR mogą zostać cofnięte i Usługi pomocy technicznej mogą zostać zawieszone przez firmę Intel bez rekompensaty lub zwrotu środków do czasu rozwiązania problemu w sposób zadowalający firmę Intel. Klient jest odpowiedzialny za właściwe zapakowanie zwracanego Produktu i ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zapakowania. Klient odpowiada za zwrócenie do firmy Intel kompletnego Produktu bez żadnych brakujących komponentów. Firma Intel zastrzega sobie prawo do zażądania od Klienta dowodu dostawy wszystkich zwracanych Produktów.
    
  4. 4.4 — Wysyłka; pakowanie. Firma Intel pokryje koszty wysyłki w ramach AWR i wraz z wymienionym produktem dostarczy opłaconą z góry etykietę wysyłkową do zwrotu wadliwego Produktu. Firma Intel zwykle zapewnia wysyłkę następnego dnia, jednak rzeczywisty czas transportu może się różnić w zależności od czynników pozostających poza kontrolą firmy Intel.
    
  5. 4.5 — Wyłączne środki naprawcze. W niniejszej SEKCJI 4 określono jedyny i wyłączny środek naprawczy przysługujący KLIENTOWI oraz jedyną i wyłączną odpowiedzialność firmy Intel w odniesieniu do Produktów. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA INTEL ANI JEJ AUTORYZOWANI SPRZEDAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY PIENIĘŻNE LUB INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z ROSZCZENIAMI GWARANCYJNYMI DOTYCZĄCYMI WYMIANY LUB NAPRAWY PRODUKTÓW, W TYM KOSZTY ROBOCIZNY, INSTALACJI I INNE KOSZTY PONIESIONE PRZEZ KLIENTA, A W SZCZEGÓLNOŚCI WSZELKIE KOSZTY ZWIĄZANE Z USUNIĘCIEM LUB WYMIANĄ DOWOLNEGO PRODUKTU PRZYLUTOWANEGO LUB W INNY SPOSÓB TRWALE PRZYMOCOWANEGO DO DOWOLNEJ PŁYTKI DRUKOWANEJ.  W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH FIRMA INTEL ANI JEJ AUTORYZOWANI SPRZEDAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKOWE, PRZYPADKOWE LUB SZCZEGÓLNE, W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW, DANYCH LUB WARTOŚCI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY.
    
 5. Ograniczenia gwarancji.
  1. 5.1 — Firma Intel nie udziela ani nie akceptuje żadnych warunków, gwarancji ani innych postanowień, z których wynika, że Produkty (w tym wszelkie oprogramowanie sprzętowe wbudowane w te Produkty) będą bezpieczne w razie uszkodzenia, będą działać bez przerw lub błędów albo będą wolne od wad projektowych lub błędów oznaczonych przez firmę Intel jako „errata”, w tym „errata”, w wyniku której Produkty (lub wszelkie oprogramowanie sprzętowe wbudowane w te Produkty) będą niezgodne z opublikowaną specyfikacją. Firma Intel może oznaczyć błędy jako „errata” według własnego uznania, także po dostarczeniu Produktu lub po złożeniu przez Klienta roszczenia gwarancyjnego.
    
  2. 5.2 — Firma Intel nie udziela ani nie akceptuje żadnych warunków, gwarancji ani innych postanowień dotyczących wadliwych warunków lub niezgodności wynikających z: (i) niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej instalacji, niewłaściwej obsługi, zaniedbania, wypadku lub używania Produktów niezgodnie z przeznaczeniem; (ii) niewłaściwej lub niedostatecznej konserwacji lub kalibracji Produktu; (iii) błędów wynikających z włączenia Produktu do innego produktu lub systemu albo innej usługi lub połączenia Produktu z innym produktem lub systemem albo z inną usługą; (iv) interoperacyjności; lub (v) niezastosowania dostarczonych przez firmę Intel modyfikacji, poprawek, aktualizacji lub rozwiązań, które usunęłyby wadliwy stan lub niezgodność.
    
  3. 5.3 — Firma Intel nie udziela ani nie akceptuje żadnych warunków, gwarancji lub innych postanowień: (i) w odniesieniu do wszelkich usterek lub innych błędów w swoich Produktach spowodowanych wirusem, infekcją, robakiem lub podobnym złośliwym kodem nieopracowanym ani niewprowadzonym przez firmę Intel; (ii) co do tego, że jakiekolwiek Produkty będą chronić przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami bezpieczeństwa, w tym celowym niewłaściwym postępowaniem przez strony trzecie; (iii) w przypadku usunięcia lub zniekształcenia numeru seryjnego firmy Intel; (iv) w odniesieniu do Produktów, które były używane bezpośrednio lub pośrednio do wspierania działań zabronionych przez przepisy eksportowe USA lub innych krajów; (v) w odniesieniu do Produktów, które były używane przez podmioty widniejące na najbardziej aktualnej liście wyłączeń eksportowych USA; (vi) w odniesieniu do Produktów, które zostały przeniesione do krajów objętych embargiem lub ograniczeniami handlowymi USA; lub (vii) w odniesieniu do Produktów, które zostały zakupione od podmiotu innego niż firma Intel lub Autoryzowany sprzedawca. Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za żadne przestoje systemu lub przerwy w świadczeniu usług wynikające (lub mogące wynikać) z utraty lub kradzieży danych lub systemów albo z korzystania przez Klienta z systemów albo aplikacji firmy Intel do zamówień lub transakcji elektronicznych ani za żadne inne szkody wynikające z korzystania z Produktów.
    
 6. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji. POWYŻSZE GWARANCJE, WARUNKI, INNE POSTANOWIENIA I ŚRODKI NAPRAWCZE ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE, WARUNKI, INNE POSTANOWIENIA I ŚRODKI NAPRAWCZE, WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI WSZELKIE GWARANCJE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI LUB WSZELKIE GWARANCJE WYNIKAJĄCE Z PRZEBIEGU TRANSAKCJI, ZWYCZAJÓW HANDLOWYCH, OFERTY, SPECYFIKACJI LUB PRÓBKI.  JEŚLI FIRMA INTEL NIE MOŻE ZGODNIE Z PRAWEM ODRZUCIĆ USTAWOWYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, WÓWCZAS W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WSZYSTKIE TAKIE GWARANCJE BĘDĄ OGRANICZONE DO OKRESU OBOWIĄZYWANIA WYRAŹNEJ GWARANCJI I USŁUG POMOCY TECHNICZNEJ OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH. FIRMA INTEL NIE PRZYJMUJE ANI NIE UPOWAŻNIA ŻADNEJ OSOBY DO PRZYJMOWANIA ZA NIĄ JAKIEJKOLWIEK INNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI. Z WYJĄTKIEM GWARANCJI NA PRODUKT DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO DOSTARCZONYCH WRAZ Z PRODUKTEM I ZAWARTYCH W OPAKOWANIU PRODUKTU, NINIEJSZE GWARANCJE, WARUNKI I ŚRODKI NAPRAWCZE PRZYSŁUGUJĄ WYŁĄCZNIE użytkownikowi końcowemu będącemu pierwotnym nabywcą Produktu I NIE PODLEGAJĄ CESJI, PRZEKAZANIU LUB PRZENIESIENIU NA JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIĄ, A WSZELKIE PRÓBY CESJI LUB PRZEKAZANIA BĘDĄ NIEWAŻNE.
   
 7. Dane i ich ochrona.  KLIENT PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH SWOICH DANYCH ORAZ ODPOWIEDNIE ZDUPLIKOWANIE I UDOKUMENTOWANIE WSZYSTKICH SWOICH DANYCH PRZED ZEZWOLENIEM NA ŚWIADCZENIE USŁUG POMOCY TECHNICZNEJ W RAMACH DOWOLNEGO PRODUKTU. FIRMA INTEL, JEJ AUTORYZOWANI SPRZEDAWCY LUB ODPOWIEDNI DOSTAWCY USŁUG NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE POUFNE LUB PRYWATNE INFORMACJE LUB DANE ZAWARTE W JAKIMKOLWIEK PRODUKCIE, SPRZĘCIE, OPROGRAMOWANIU LUB NOŚNIKU. FIRMA INTEL, JEJ AUTORYZOWANI SPRZEDAWCY LUB ODPOWIEDNI DOSTAWCY USŁUG NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY LUB UTRATĘ TAKICH DANYCH, GDY PRODUKT JEST W POSIADANIU FIRMY INTEL, JEJ AUTORYZOWANYCH SPRZEDAWCÓW LUB ODPOWIEDNICH DOSTAWCÓW USŁUG. FIRMA INTEL, JEJ AUTORYZOWANI SPRZEDAWCY LUB ODPOWIEDNI DOSTAWCY USŁUG NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYKONYWANIE KOPII ZAPASOWYCH, ZAPISYWANIE, ODCIĄŻANIE, ODZYSKIWANIE, PRZYWRACANIE LUB PONOWNĄ INSTALACJĘ PROGRAMÓW LUB DANYCH INNYCH NIŻ OPROGRAMOWANIE ZAINSTALOWANE PRZEZ FIRMĘ INTEL PODCZAS PRODUKCJI PRODUKTU.
   
 8. Ograniczenie odpowiedzialności. W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU FIRMA INTEL LUB JEJ AUTORYZOWANI ODSPRZEDAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC KLIENTA ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY WYNIKOWE, PRZYPADKOWE, DOMNIEMANE LUB SZCZEGÓLNE, PRZEWIDYWALNE LUB NIEPRZEWIDYWALNE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, DANYCH LUB WARTOŚCI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY.  W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZOWLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY INTEL ZA WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW ŚWIADCZENIA USŁUG NIE PRZEKROCZY KOSZTÓW ZAPŁACONYCH PRZEZ KLIENTA FIRMIE INTEL ZA USŁUGI POMOCY TECHNICZNEJ.
  NINIEJSZE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ZAPEWNIAJĄ KLIENTOWI OKREŚLONE PRAWA. KLIENT MOŻE RÓWNIEŻ MIEĆ INNE PRAWA, KTÓRĘ MOGĄ SIĘ RÓŻNIĆ W ZALEŻNOŚCI OD STANU LUB KRAJU.  NIEKTÓRE WYŁĄCZENIA LUB OGRANICZENIA ZAWARTE W NINIEJSZYCH WARUNKACH ŚWIADCZENIA USŁUG MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KLIENTA. ZALECA SIĘ, ABY KLIENT ZAPOZNAŁ SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA STANOWEGO LUB KRAJOWEGO, ABY POZNAĆ WSZYSTKIE PRZYSŁUGUJĄCE MU PRAWA.
   
 9. Warunki ogólne.
  1. 9.1 — Prawa własności intelektualnej. Firma Intel posiada wszystkie prawa, tytuły i udziały we wszystkich prawach własności intelektualnej związanych z konstrukcją Produktów i wszelkim oprogramowaniem, oprogramowaniem sprzętowym, wiedzą lub innymi technologiami opracowanymi przez firmę Intel w ramach realizacji niniejszych Warunków świadczenia usług.
    
  2. 9.2 — Siła wyższa. Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie czynności w ramach niniejszych Warunków świadczenia usług z powodu nieprzewidzianych okoliczności lub przyczyn pozostających poza kontrolą firmy Intel, w tym między innymi z powodu działania siły wyższej, wojny, zamieszek, embarga, działań władz cywilnych lub wojskowych, aktów terroryzmu lub sabotażu, wirusów elektronicznych, robaków lub uszkodzenia mikrokodu, braków lub opóźnień w dostawach realizowanych przez dostawców firmy Intel, pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi, wypadku, strajków, promieniowania, braku możliwości zabezpieczenia transportu, awarii linii komunikacyjnych lub elektrycznych, urządzeń, paliwa, energii, siły roboczej lub materiałów.
    
  3. 9.3 — Całość umowy. Niniejsze Warunki świadczenia usług stanowią kompletne i pełne porozumienie między firmą Intel a Klientem w zakresie usług gwarancyjnych i pomocy technicznej dla Produktu i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, propozycje, oświadczenia, deklaracje lub porozumienia, zarówno pisemne, jak i ustne, zawarte między firmą Intel a Klientem w tym zakresie. Wszelkie zrzeczenia się, modyfikacje lub zmiany niniejszych Warunków świadczenia usług będą skuteczne wyłącznie w formie pisemnej i podpisane przez upoważnionego przedstawiciela firmy Intel.
    
  4. 9.4 - Prawo właściwe. Niniejsze Warunki świadczenia usług podlegają prawu stanu Delaware i USA bez względu na przepisy kolizyjne i nie będą one regulowane przez Konwencję Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów. Klient nieodwołalnie zgadza się, że sądy stanu Delaware, USA będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z niniejszych Warunków świadczenia usług lub ich przedmiotu albo sformułowania lub związanych z nimi. Klient zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do takiego wyboru prawa, jurysdykcji i miejsca rozstrzygania sporów.
    
  5. 9.5 — Klauzula salwatoryjna. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków świadczenia usług będzie w całości lub w części nieważne, nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień lub ich części.
    
  6. 9.6 — Obowiązywanie postanowień po wypowiedzeniu lub wygaśnięciu Umowy. Postanowienia w punktach 2, 4.5, 5, 6, 7, 8 i 9 obowiązują po rozwiązaniu lub wygaśnięciu jakiejkolwiek Ograniczonej gwarancji lub Usług pomocy technicznej.
Podobne tematy
Ograniczona dożywotnia gwarancja na sprzęt kart Ethernet Intel® dostępnych w sprzedaży detalicznej
Często zadawane pytanie dotyczące wymiany gwarancyjnej kart sieciowych Intel® Ethernet
Lista wycofanych kart sieciowych Intel® Ethernet w sprzedaży detalicznej
Ograniczona gwarancja na produkty z kategorii światłowodów i przewodów Intel® Ethernet