Identyfikator artykułu: 000032008 Typ materiałów: Instalacja i konfiguracja Ostatnia zmiana: 11-09-2022

Jak skonfigurować tworzenie zespołu za pomocą karta Intel® Ethernet w systemie Windows® 10 1809?

Środowisko

Obsługiwane karty Intel® Ethernet w systemie Windows® 10.

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Podsumowanie

Instrukcje dotyczące korzystania z narzędzia PowerShell* z najnowszymi sterownikami w celu konfiguracji zespołu z karta Intel® Ethernet.

Opis

Konfiguracja zespołowa nie jest już dostępna w menedżerze urządzeń po uaktualnieniu do aktualizacji systemu Windows® 10 z października 2018 r. lub jej instalacji (znanej również jako wersja 1809 i o kryptonimie Redstone 5 lub po prostu RS5).

Rozdzielczość

Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej w danej kolejności:

 1. Wyłącz urządzenie karty sieciowej w Menedżerze urządzeń.
 2. Usuń wszystkie sterowniki i oprogramowanie Intel® PROSet w następujący sposób:
  1. Uzyskaj dostęp do Menedżera urządzeń1.
  2. Rozwiń Karty sieciowe.
  3. Kliknij prawym przyciskiem myszy każdy wpis karta Intel® Ethernet.
  4. Kliknij Odinstaluj urządzenie.
 3. Po odinstalowaniu karty sieciowej odinstaluj system na zimno (wyłącz zasilanie, a następnie ponownie włącz).
 4. Jeśli urządzenie jest nadal wyłączone, włącz je.
 5. Pobierz i zainstaluj najnowszy sterownik na potrzeby karta sieciowa Intel® Ethernet kliknij dwukrotnie plik. Jeśli zamiast specjalnego sterownika pobranego przez Ciebie kompletny pakiet sterownika, zainstaluj go w następujący sposób (jeśli pobrano instalator, który zazwyczaj jest plikiem z rozszerzeniem). .exe, możesz pominąć te kroki i kontynuować krok 6):
  1. Otwórz wiersz poleceń jako administrator.
  2. Uzyskaj dostęp do folderu stworzonego po rozpaknięciu pakietu sterowników karta Intel® Ethernet.
  3. W wierszu poleceń przejdź do APPS > PROSETDX > Winx64. W tym folderze uruchom następujące polecenie, aby zainstalować sterownik wraz z PROSet i zaawansowanymi ustawieniami sieciowym: DxSetup.exe BD=1 PROSET=1 ANS=1
 6. Uruchom ponownie komputer.
 7. Otwórz Windows* PowerShell, jako administrator i postępuj w następujący sposób:
  1. Uruchom następujące polecenie (patrz poniżej), co powinno zająć kilka sekund i nie wyświetli żadnego potwierdzenia; byłoby to po prostu wrócić do mrugania z zgłębienia:
   Import-Module -Name "C:\Program Files\Intel\Wired Networking\IntelNetCmdlets\IntelNetCmdlets"
  2. Kontynuuj dodawanie zespołów, uruchamiając to inne polecenie: New-IntelNetTeam
 8. Nareszcie trzeba tylko ustawić dowolną nazwę wybraną dla nowego zespołu. Menedżer urządzeń potwierdzi, że system wykrywa nowy zespół.
Uwaga

1 Jest to narzędzie interaktywne. Rozpocznie się od pytania o nazwy członków zespołu. Nazwy te można potwierdzić nazwami portów w menedżerze urządzeń > kartach sieciowych. Na przykład, port 1 może być nazywany kartą sieciową Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2V2 , a portem 2 może być karta sieciowa Intel® Ethernet Server Adapter I350-T2V2 #2 (przykład konfiguracji zespołu przy użyciu dwóch portów w ramach jednej karty sieciowej). Alternatywnie można postępować zgodnie z następującym wierszem poleceń: New-IntelNetTeam -TeamMemberNames "", "" -TeamMode AdapterFaultTolerance -TeamName ""

Jeśli chodzi o różne typy/tryby zespołu (zobacz listę poniżej), wprowadź jedynie dokładny tekst, który pojawia się przed każdym wyjaśnieniem, bez spacji, zasuwu lub kreski:

 • AdapterFaultTolerance — zapewnia automatyczną redundancję dla połączenia sieciowego serwera. Jeśli podstawowa karta sieciowa ulegnie awarii, karta wtórna przejmuje tę kartę. Tolerancja usterek karty sieciowej obsługuje dwie do ośmiu kart na zespół. Ten typ zespołu współpracuje z dowolnym koncentratorem lub przełącznikiem. Każdy członek zespołu musi być podłączony do tej samej podsieci.
 • SwitchFaultTolerance — zapewnia przejście w tryb failover między dwiema kartami podłączonymi do oddzielnych przełączników. Tolerancja usterek przełącznika obsługuje dwie karty na zespół. Obejmujące Tree Protocol (STP) musi być włączone na przełączniku podczas tworzenia zespołu tolerancji usterek przełącznika (SFT). W momencie tworzenia zespołów SFT opóźnienie aktywacji zostaje automatycznie ustawione na 60 sekund. Ten typ zespołu współpracuje z dowolnym przełącznikiem lub koncentratorem. Każdy członek zespołu musi być podłączony do tej samej podsieci.
 • AdaptiveLoadBalancing — zapewnia równoważenie obciążenia ruchu nadawania i tolerancję usterek karty sieciowej. W systemach operacyjnych Windows* można również włączyć lub wyłączyć równoważenie obciążeń odbiór (RLB) w adaptacyjnych zespołach równoważenia obciążeń (domyślnie włączono RLB).
 • VirtualMachineLoadBalancing — zapewnia równoważenie obciążenia ruchem nadawania i odbierania na maszynach wirtualnych powiązanych z interfejsem zespołu, a także tolerancję usterek w przypadku awarii portu przełącznika, kabla lub karty. Ten typ zespołu współpracuje z dowolnym przełącznikiem.
 • StaticLinkAggregation — zapewnia zwiększoną przepustowość transmisji i odbioru w zespole dwóch do ośmiu kart. Ten typ zespołu zastępuje następujące typy zespołów z wcześniejszych wersji oprogramowania: Fast EtherChannel*/Link Aggregation (FEC) i Gigabit EtherChannel*/Link Aggregation (GEC). Ten typ obejmuje również tolerancję usterek karty sieciowej i równoważenie obciążeń (tylko protokoły trasowe). Ten typ zespołu wymaga przełącznika z funkcją Agregacji Intel® Link, Cisco* FEC lub GEC lub IEEE 802.3ad Static Link Aggregation. Wszystkie karty sieciowe w zespole agregacji połączeń działającym w trybie statycznym muszą działać z taką samą prędkością i muszą być podłączone do przełącznika zdolnego do agregacji statycznej. Jeśli możliwości szybkości kart sieciowych w zespole Static Link Aggregation są różne, szybkość zespołu zależy od najniższego wspólnego chybienia.
 • IEEE802_3adDynamicLinkAggregation — tworzy jeden lub więcej zespołów za pomocą dynamicznej agregacji połączeń z kartami o mieszanych prędkościach. Zespoły Dynamic 802.3ad, podobnie jak zespoły Static Link Aggregation, zwiększają przepustowość transmisji i odbioru oraz zapewniają tolerancję usterek. Ten typ zespołu wymaga przełącznika w pełni obsługującego standard IEEE 802.3ad.
 • MultiVenvenTeaming — dodaje możliwość włączenia kart sieciowych od wybranych innych dostawców w zespole.
Dodatkowe informacje

Tworzenie zespołu nie jest już opcją w Menedżerze urządzeń (zobacz również informacje o wersji Intel® Ethernet SW 23.5)

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.