Identyfikator artykułu: 000056596 Typ materiałów: Informacje o produkcie i dokumentacja Ostatnia zmiana: 31-12-2021

Typowe atrybuty S.M.A.R.T. dla produktów Intel® SSD klientów i Intel® Optane™ technologii

Podsumowanie

Atrybuty SMART mogą monitorować stan urządzenia pamięci masowej, obsługa może się różnić, zobacz, co jest obsługiwane w większości Intel® SSD klienta

Opis

Czym są atrybuty SMART i jak mogą być przydatne?

Rozwiazanie

Technologia samodzielnego monitorowania, analizy i raportowania (SMART) to otwarty standard stosowany przez dyski i hosty do monitorowania stanu napędu i zgłaszania potencjalnych problemów.

Każdy dysk działa w ramach wstępnie zdefiniowanego zestawu atrybutów SMART i odpowiednich wartości progowych, których dysk nie powinien przejść podczas normalnej pracy.

Opisy niektórych atrybutów SMART Health Info są przedstawione w poniższej tabeli. Te atrybuty różnią się w zależności od wybranego Intel SSD lub innego dysku. Twój dysk lub dysk SSD może nie obsługiwać niektórych z tych atrybutów.

Atrybuty SMART dla SATA

IDENTYFIKATOR

Atrybut i opis (SATA)

05

Liczba ponownie przydzielonych sektorów

Wartość surowe ukazuje liczbę wycofanych z produkcji bloków od czasu chodzenia z fabryki (liczba ubytków urosła).

09

Liczą się godziny pracy przy zasilania

Wartość raw raportuje skumulowaną liczbę godzin pracy urządzenia.

Uwaga:  Status wł/wy funkcji "Zarządzanie energią inicjowana przez urządzenie" wpływa na liczbę zgłoszonych godzin.

 • Jeśli URZĄDZENIE JEST włączone, zarejestrowana wartość nie uwzględnia czasu, w którym urządzenie znajduje się w stanie uśpienia.
 • Jeśli PO WYŁĄCZENIU JEST WYŁĄCZONA, zarejestrowana wartość powinna być zgodna z czasem zegara,ponieważ wszystkie trzy stany urządzenia są liczone: aktywne, bezczynnei uśpione .

0C

Liczba cykli zasilania

Wartość raw raportuje skumulowaną liczbę zdarzeń cyklu zasilania (włączanie/wyłączanie cykli) przez okres eksploatacji urządzenia.

AA

Vailable zarezerwowanej przestrzeni

Przedstawia liczbę pozostałych bloków rezerwowych. Znormalizowana wartość zaczyna się od 100 (64h), co odpowiada 100% dostępności zarezerwowanej przestrzeni. Wartość progowa dla tego atrybutu to 10% dostępności.

AB

Liczba awarii w programie

Wartość raw ukazuje całkowitą liczbę awarii programu. Wartość znormalizowana, począwszy od 100, pokazuje, że pozostały procent dopuszczalnego programu nie powiedzie się.

AC

Wyczyść liczbę awarii

Wartość raw ukazuje całkowitą liczbę wyczyszczeń. Znormalizowana wartość, począwszy od 100, pokazuje, że pozostały procent dopuszczalnego wymazywania nie powiedzie się.

AE

Nieoczekiwana utrata zasilania

Raportuje liczbę wyłączeń dysków SSD, łącznie z cyklem eksploatacji. "Wyłączenie z gniazdka" jest usunięciem zasilania bez natychmiastowego wstrzymania w trybie WSTRZYMANIA jako ostatniego polecenia (niezależnie od działania PLI przy użyciu zasilania kondensatora). Znany również jako "Power-off Zliczanie komunikatów" na terminologię napędu magnetycznego.

B8

Liczba wykrywania błędów od końca do końca

Raportuje liczbę błędów napotkanych podczas kontroli tagu Logiczny adres bloku LBA (Logical Block Address) w ścieżce danych SSD. Znormalizowana wartość zaczyna się od 100, a przyrostek o 1 dla każdego wykrytego niedopasowania tagu LBA. Wartość progowa to 90.

BB

Liczba błędów niekorektowych

Wartość raw wyświetla liczbę błędów, których nie można było odzyskać przy użyciu kodu korekcji błędów (ECC).

BVE

Temperatura — przepływ powietrza (obudowa)

Raportuje temperaturę dysku SSD w stopniowym przykładzie". Wartość surowe jest następująca:

 • Bajt 0 = obecna temperatura obudowy (°C)
 • Bajt 2 = ostatnia minimalna temperatura (°C)
 • Bajt 3 = ostatnia maksymalna temperatura (°C)

Znormalizowana wartość to 100. Temperaturę obudowy oblicza się na podstawie przesunięcia od wewnętrznego czujnika temperatury.

C0

Liczba przestojów w warunkach pozasądowych (liczba z wyłączeniem zasilania)

Wartość raw raportuje skumulowaną liczbę zdarzeń wyłączenia "nieuskromionych" ("nieusuwajanie") w całym okresie eksploatacji urządzenia. Wyłączenie opcji "poza" występuje, gdy urządzenie jest wyłączone bez natychmiastowego wstrzymania, będącego ostatnim poleceniem.

C2

Temperatura — wewnętrzne urządzenie

Raportuje temperaturę wewnętrzną dysku SSD. Odczyt temperatury to wartość bezpośrednio z wewnętrznego czujnika. Wartością surowe jest obecna temperatura. Znormalizowana wartość to równanie wyników min (temp 150-prąd, 100).

C7

Liczba błędów CRC

Całkowita liczba napotkanych błędów CRC interfejsu SATA Cyclic Redundancy Check.

E1

Zapisy hosta

Wartość raw raportuje całkowitą liczbę sektorów zapisanych przez system hosta. Wartość raw wzrasta o 1 na każde 65 536 sektorów zapisanych przez gospodarza.

E2

Obciążenie czasowe, zużycie nośnika

Mierzy zużycie postrzegane przez dysk SSD (od czasu resetowania Timer Timer timer, atrybut E4), jako procent maksymalnych cykli znamionowych.

E3

Obciążenie czasowe, współczynnik odczytu/zapisu hosta

Procent operacji we/wy, które są operacjami odczytu (od resetowania Timer timed obciążenia timer, atrybut E4).

E4

Timer obciążeń czasowych

Dokonuje pomiarów czasu (liczba minut) upłynie od rozpoczęcia tego timera obciążenia.

E8

Dostępna zarezerwowana przestrzeń

Przedstawia liczbę pozostałych bloków rezerwowych. Znormalizowana wartość zaczyna się od 100 (64h), co odpowiada 100% dostępności zarezerwowanej przestrzeni. Wartość progowa dla tego atrybutu to 10% dostępności.

E9

Wskaźnik zużycia nośnika

Raportuje liczbę cykli, które zostały poddane mediom NAND. Znormalizowana wartość spada liniowo z 100 do 1, gdy średnia liczba cykli wymazywania wzrasta z 0 do maksymalnych cykli znamionowych. Po osiągnięciu znormalizowanej wartości 1 liczba ta nie zmniejszy się, chociaż istnieje prawdopodobieństwo, że znaczne dodatkowe zużycie można założyć na urządzeniu.

F1

Łączna liczba zapisów LBA

Liczy sektory napisane przez hosta.

F2

Całkowity odczyt lba

Liczy sektory odczytywane przez hosta.

Atrybuty SMART dla NVMe*

IDENTYFIKATOR

Atrybut i opis (NVMe)

0

Krytyczne ostrzeżenie

Te bity, jeśli są ustawione, oznacz różne źródła ostrzegania.

 • Bit 0: dostępne części zamienne są poniżej progu
 • Bit 1: temperatura przekroczyła próg
 • Bit 2: niezawodność została obniżona z powodu nadmiernej ilości multimediów lub błędów wewnętrznych
 • Bit 3: multimedia są umieszczane w trybie tylko do odczytu
 • Bit 4: awaria systemu zapasowego pamięci ulotnej (np. udoskonalony test kondensatora od utraty zasilania)
 • Bity 5-7: zarezerwowane

Każde z krytycznych ostrzeżeń może być związane z asynchronim powiadomieniem o wydarzeniu.

1

Temperatury

Zgłasza ogólną temperaturę bieżącą urządzenia w mieście Chamiste.

3

Dostępne części zamienne

Zawiera znormalizowany procent (od 0 do 100%) pozostałych dostępnych wolnych pojemności. Zaczyna się od 100 i przyrostków.

4

Dostępny zamienny próg

Próg wynosi 10%.

5

Szacowanie wykorzystania procentowego

(Wartość może przekraczać 100%). Wartość 100 wskazuje, że szacowana trwałość urządzenia została wykorzystana, ale może nie wskazywać na awarię urządzenia. Wartość może przekraczać 100. Wartości procentowe większe niż 254 przedstawia się jako 255. Wartość tę należy aktualizować raz na godzinę włączonego zasilania (gdy kontroler nie jest w stanie uśpienia).

32

Odczyt jednostek danych (w systemach LBA)

Zawiera liczbę 512 bajtowych jednostek danych, które host odczytał z kontrolera; ta wartość nie zawiera metadanych. Wartość ta jest przekazywana w tysiącach (tj. wartość 1 odpowiada 1000 jednostek odczytu 512 bajtów) i jest zaokrąglona w górę. Jeśli rozmiar LBA jest wartością inną niż 512 bajtów, kontroler konwertuje ilość odczytanych danych do 512 jednostek bajtowych.

48

Zapis jednostek danych (w lbas)

Zawiera liczbę 512 bajtowych jednostek danych zapisanych na kontrolerze; ta wartość nie zawiera metadanych. Wartość ta jest podana w tysiącach (tj. wartość 1 odpowiada 1000 jednostkom z 512 bajtami zapisanymi) i jest zaokrąglona w górę. Jeśli rozmiar LBA jest wartością inną niż 512 bajtów, kontroler konwertuje ilość danych zapisanych na 512 jednostek bajtowych. W przypadku zestawu poleceń NVM w tej wartości uwzględniane są logiczne bloki zapisane w ramach operacji zapisu. Polecenia Zapisu bez kontroli nie mają wpływu na tę wartość.

64

Polecenia odczytu hosta

Zawiera liczbę poleceń odczytu wydanych kontrolerowi.

80

Polecenia zapisu hosta

Zawiera liczbę poleceń zapisu wydawanych kontrolerowi.

96

Czas pracy kontrolera (w minutach)

Zawiera ilość czasu, przez jaki kontroler jest zajęty poleceniami we/wy. Kontroler jest zajęty, gdy istnieje polecenie wyjątkowe dla kolejki we/wy. (W szczególności polecenie zostało wydane w drodze zapisu tylnej kolejki przesyłania I/O, a odpowiedni wpis kolejki realizacji nie został jeszcze opublikowany w powiązanej kolejce zakończenia wejścia/wyjścia). Ta wartość jest przekazywana w ciągu kilku minut.

112

Cykle zasilania

Zawiera liczbę cykli zasilania

128

Godziny włączonego zasilania

Zawiera liczbę godzin włączonego zasilania. Nie obejmuje to czasu, w którym kontroler był zasilany oraz w stanie niskiego po zużyciu energii.

144

Wyłączenia funkcji "Zniechęcenie

Zawiera liczbę wyłączeń typu". Ta liczba jest zwiększana, gdy powiadomienie o wyłączeniu (CC.SHN) nie zostanie odebrane przed utratą zasilania.

160

Błędy multimediów

Zawiera liczbę korekcji, w których kontroler wykrył nieodkryty błąd integralności danych. W tym polu uwzględniono błędy takie jak niesprawdzony ECC, awaria sumy kontrolnej CRC lub niedopasowanie tagu LBA.

176

Liczba wpisów w dzienniku informacji o błędach

Zawiera liczbę wpisów dziennika informacji o błędach przez okres eksploatacji kontrolera.

192

Ostrzeżenie o złożonym czasie temperatury

Zawiera ilość czasu w minutach, przez którą kontroler działa, a temperatura złożona jest większa niż lub równa polem Warning Composite Temperature Threshold (WCTEMP) i jest mniejsza niż pole Krytyczny próg temperatury złożonej (CCTEMP) w strukturze danych kontrolera identyfikacji.

196

Krytyczny czas złożonej temperatury

Zawiera ilość czasu w ciągu kilku minut, przez które kontroler działa, a temperatura złożona jest większa w polu Krytyczny próg temperatury złożonej (CCTEMP) w strukturze danych Zidentyfikuj kontroler.

Zastrzeżenie

1

Publikowanie treści i wykorzystanie zawartości tej witryny podlega Regulaminowi witryny Intel.com.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.