Jak skonfigurować macierz RAID lub pamięć Intel® Optane™ za pomocą Intel® RST na platformie obsługującej Intel® VMD

Dokumentacja

Instalacja i konfiguracja

000057787

25-03-2022

Sterownik Technologia pamięci Intel® Rapid (Intel® RST) wersji 18.0 i późniejszej obsługuje platformy obsługujące technologię Intel® Volume Management Device (Intel® VMD).

Intel® VMD to nowy sposób konfiguracji platform do Intel® RST zarządzania woluminami pamięci RAID i Intel® Optane™.

Odpowiednie wsparcie sprzętowe i BIOS są obecnie dostępne w urządzeniach przenośnych z procesorami Intel® Core™ jedenastej i dwunastej generacji.

Uwaga
 • Nie zaleca się wprowadzania zmian w woluminach pamięci BIOS lub RAID/Intel® Optane™ bez konsultacji z dostawcą systemu.
 • Kroki opisane w tym artykule opisują kroki wymagane do konfiguracji systemu bez systemu operacyjnego. Nie należy wprowadzać zmian w opisanym systemie BIOS po zainstalowaniu systemu operacyjnego, ponieważ spowoduje to niedostępny niebieski ekran urządzenia rozruchowego .
 • Platformy, które są notowane jako Intel® Optane™ gotowe do obsługi pamięci naklejce lub na stronie dostawcy, niekoniecznie oznaczają, że obsługują Intel® VMD lub właściwy BIOS opisany w tym artykule.

Poniższe kroki są wymagane w celu konfiguracji systemów obsługiwanych przez sprzęt IW/BIOS w celu Intel® RST zarządzania pamięcią masową za pomocą Intel® VMD. Jest to jedynie punkt odniesienia dla dostawców systemów i ekspertów.

Kliknij lub odpowiedni temat, by uzyskać szczegółowe informacje:

Krok 1: Pobierz sterownik
 • Właściwy sterownik do pobrania zależy od zarządzanego urządzenia. Sprawdź specyfikacje systemu od dostawcy, jeśli jest on nieujawniany, jakie urządzenie znajduje się na platformie.
  • Pamięć Intel® Optane™ z serii H10/H20
   • Dostępne sterowniki Tutaj dla platform jedenastej i dwunastej generacji i są dostępne w dwóch pakietach:
    • SetupRST.exe: pełny instalator systemu Windows, który instaluje sterownik, odinstalowuje starsze aplikacje i oferuje opcję instalacji aplikacji do zarządzania pamięcią Intel® Optane™ i pamięcią masową.
    • f6vmdflpy-x64.zip: Zawiera on jedynie sterownik i należy go zainstalować przy użyciu metody z dysku. Binarny sterownik to iaStorVD.sys.

  • Pamięć Intel® Optane™ z serii M10
   • Dostępne sterowniki Tutaj dla platform jedenastej generacji (Uwaga: seria M nie jest obsługiwana na platformach dwunastej generacji). Trzy dostępne pakiety opisano poniżej:
    • SetupRST.exe: pełny instalator systemu Windows, który instaluje sterownik, odinstalowuje starsze aplikacje i zapewnia opcję instalacji aplikacji do zarządzania pamięcią Intel® Optane™ i pamięcią masową.
    • Poniższe pakiety zawierają wyłącznie pliki sterowników i muszą być zainstalowane w procesie dysku z dyskami:

     • f6flpy-x64(Intel® VMD).zip: nowy pakiet sterowników przeznaczony wyłącznie dla platform obsługujących VMD. Binarny sterownik to iaStorVD.sys.

     • f6flpy-x64(Non-Intel® VMD).zip: ten pakiet sterownika jest przeznaczony dla platform, które nie obsługują VMD lub nie obsługują VMD. Binarny sterownik to iaStorAC.sys.

 • Pobierz odpowiednie pakiety SetupRST.exe i f6 VMD wymienione powyżej na pendrive'a USB. (Należy rozpakować pakiet f6.). Odstawić do użytku podczas procesu instalacji systemu operacyjnego.

Krok 2: System BIOS
Uwaga
 • Dostępne ustawienia i lokalizacja w menu mogą się różnić. Szczegółowe informacje dotyczące używanej platformy można znaleźć w instrukcji obsługi systemu lub na stronie pomocy technicznej dostawcy.
 • Intel® RST funkcjonalność wymaga instalacji systemu operacyjnego UEFI. Przed podjęciem działania ustawienie Opcji rozruchu powinno wynosić UEFI.
  • Opcja rozruchu starszego roku spowoduje awarie po zainstalowaniu systemu operacyjnego z oprogramowaniem Intel® RST.

Następujące pola będą musiały zostać zaktualizowane, aby umożliwić zarządzanie urządzeniami pamięci masowej za pomocą kontrolera Intel® VMD:

 1. Zlokalizuj menu konfiguracyjne VMD dla platformy i wybierz Włącz.
 2. Z dostępnych portów pamięci masowej wybierz pozycję Włącz porty zawierające urządzenia, którymi ma zarządzać Intel® RST.
 3. Wybierz KONTROLER SATA, aby umożliwić zarządzanie tym kontrolerem Intel® VMD.

VMD Setup Menu

Krok 3: instalacja systemu operacyjnego (64-bitowego systemu Windows® 10)

Podczas procesu instalacji systemu operacyjnego należy zainstalować właściwy sterownik VMD f6flpy, aby wykryć dyski zarządzane przez Intel® RST w ramach kontrolera Intel® VMD.

W przypadku dysku USB zawierającego sterownik pobrany wcześniej podłączony do sieci, podczas instalacji systemu operacyjnego na poniższym ekranie wykonaj następujące czynności:

OS installation

 1. Naciśnij sterownik ładowania.
 2. Naciśnij klawisz Browse.
 3. Wybierz dysk USB zawierający sterownik F6 i rozwiń folder zawierający sterownik. Naciśnij klawisz OK.
 4. Upewnij się, że sterownik iaStorVD.sys jest podświetlony i naciśnij dalej .
 5. Wybierz dysk do instalacji systemu operacyjnego i naciśnij klawisz Dalej.
Krok 4: W systemie operacyjnym

Po wejściu do systemu operacyjnego aplikację do zarządzania pamięcią Intel® Optane™ i pamięcią masową należy pobrać ze sklepu Microsoft Store*, aby zarządzać woluminami pamięci RAID/Intel® Optane™.

Setup.exe może być stosowany w razie potrzeby podczas przyszłych instalacji w systemie Windows.

Uwaga
 • Nie należy odinstalowywać/usuwać sterownika Intel® RST VMD po instalacji. Może to spowodować niedostępny niebieski ekran urządzenia rozruchowego i potencjalną utratę danych.
 • Urządzenie VMD jest zawsze włączone na platformie, na której wdrożone jest urządzenie VMD. Istnieje możliwość konfiguracji, w której VMD nie posiada żadnego urządzenia. To jest pusta konfiguracja VMD. W związku z tym sterownik RST VMD powinien być zawsze zainstalowany na takiej platformie, aby uniknąć żółtego urządzenia z efektem szemra.