VHDL: tworzenie projektu hierarchicznego

author-image

Według

W tym przykładzie opisano, jak utworzyć hierarchiczny projekt przy użyciu VHDL. Projekt najwyższego poziomu, zwany top.vhd,implementuje instancję funkcji logic.vhd. W pliku top.vhd komponent funkcji logicznej jest zgłaszany wewnątrz architektury, w której jest on inkorpionowany. Deklaracja komponentu definiuje porty funkcji niższego poziomu.

Powiązane łącza

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego przykładu w swoim projekcie, zapoznaj się z sekcją Jak korzystać z przykładów VHDL na stronie internetowej VHDL.

top.vhd (plik najwyższego poziomu)

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY top IS
   PORT(w_in, x_in, y_in :IN std_logic;
        clock    :IN std_logic;
        z_out    :OUT std_logic);
END top;

ARCHITECTURE a OF top IS

COMPONENT logic
    PORT(a,b,c  :IN std_logic;
       x    :OUT std_logic);
END COMPONENT;

SIGNAL w_reg, x_reg, y_reg, z_reg  :std_logic;

BEGIN
low_logic    : logic PORT MAP (a => w_reg, b => x_reg, c => y_reg, x => z_reg);

PROCESS(clock)
BEGIN
   IF (clock'event AND clock='1') THEN
     w_reg<=w_in; x_reg<=x_in; y_reg<=y_in; z_out<=z_reg; END IF; END PROCESS; END a; </PRE>

logic.vhd

LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.ALL;

ENTITY logic IS
   PORT(a,b,c   : IN std_logic;
       x    : OUT std_logic);
END logic;

ARCHITECTURE a OF logic IS
BEGIN
PROCESS (a,b,c)
BEGIN
   x<=(a and b) or c; END PROCESS; END; </pre>

 

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.