Quartus® II Tcl automatycznie archiwizuje projekty

author-image

Według

Podczas wykonywania wielu kompilacji i różnią się różne ustawienia podczas każdej kompilacji, może być trudno zapamiętać, jakie ustawienia i wyniki były od kompilacji do kompilacji. Archiwizując projekt, możesz zachować jego pełną kopię, łącznie z plikami wygenerowanymi podczas kompilacji. Można archiwizować projekt za pomocą jednego polecenia w wierszu poleceń systemu, ale utworzenie skryptu Tcl i dodanie ustawienia do jego wykonania automatycznie ułatwia proces.

Aby skrypt działał automatycznie na końcu każdej kompilacji, użyj następującego skryptu i dodaj nowe przypisanie do projektu. Nazwa cesji to POST_FLOW_SCRIPT_FILE. Więcej informacji na temat tego przypisania można znaleźć w przykładach automatycznego wykonywania skryptów. Przy założeniu, że skrypt o nazwie autoqar.tcl, dodaj następujące przypisanie do pliku ustawień Quartus II (.qsf):

set_global_assignment -name POST_FLOW_SCRIPT_FILE quartus_sh:autoqar.tcl

Skrypt tworzy nazwę pliku na podstawie bieżącej daty i godziny. Informacje dotyczące zmiany reprezentacji daty i godziny można znaleźć na stronie Formatowanie daty i czasu.

# Use these options to control what files get archived.
# -include_outputs: Includes Quartus II output files, including the
#     db directory and programming files
# -include_libraries: Includes system libraries referenced in your
#     project

set options "-include_outputs"
#set options "-include_libraries"
#set options "-include_outputs -include_libraries"

# Subdirectory to put the automatically created qars into
set qar_directory autoqar

# Generates a name for the qar based on the name of the revision
# and the current time.
proc generateQarName { project revision } {

    # time_format_string controls how the qar is named.
    # These values give the value month_dd_yyyy-hh.mm.ss.
    # For example, Jan_28_2004-13.00.05

    set time_format_string "%b_%d_%Y-%H_%M_%S"
    set time_value [clock format [clock seconds] \
      -format $time_format_string]

    # The name of the qar is based on the revision name and the time
    return $revision-$time_value
}

global quartus

set module_or_flow [lindex $quartus(args) 0]
set project [lindex $quartus(args) 1]
set revision [lindex $quartus(args) 2]

# If a qar is made, set this to 1 and attempt to move it later on
set ran_qar 0

# Add any modules or flows to the list in the switch statement
# As is, it'll make a qar after each compile, compile and simulate,
# and incremental fit.
switch -exact -- $module_or_flow {

    compile -
    compile_and_simulate -
    incremental_fitting {

    if { [catch {
        project_open -revision $revision $project
        set qar_name [generateQarName $project $revision]
        project_archive $options $qar_name
        project_close
    } res ] } {
        post_message -type warning $res
    } else {
        set ran_qar 1
    }
    }

}

# If a qar was made, try to move it to the right directory
if { $ran_qar } {

    if { [catch {

    file mkdir $qar_directory
    file copy $qar_name.qar $qar_directory
    file copy $qar_name.qarlog $qar_directory
    file delete $qar_name.qar
    file delete $qar_name.qarlog

    } res ] } {
    post_message -type warning $res
    } else {
         set qname [file join $qar_directory $qar_name]
    post_message "Successfully archived your project in $qname.qar"
    }
}

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.