Funkcje specjalne gui analizatora timingów

author-image

By

Analizator timingów zapewnia intuicyjny i łatwy w obsłudze interfejs użytkownika graficznego (GUI), który umożliwia efektywne ograniczanie i analizowanie projektów (zob. rys. 1).

Rys. 1. Gui analizatora timingów.

Wyświetl panel

Panel Wyświetl to główny obszar wyświetlania wyników analizy timingów. Panel Widok umożliwia przeglądanie raportów podsumowujących, niestandardowych raportów lub histogramów. Rys. 2 przedstawia panel Widok po wybraniu raportu podsumowanie (konfiguracja) z panelu raportów.

Rys. 2. Zestawienie (konfiguracja) raport.

Wyświetl panel: dzielenie

Przy właściwej analizie wyników timingów niezwykle ważne jest porównanie wielu raportów. Aby ułatwić wyświetlanie wielu raportów, panel Wyświetl obsługuje podział okien. Podział okna dzieli panel Widok na wiele okien, umożliwiając przeglądanie różnych raportów ramię w ramię.

Panel Widok można podzielić na wiele okien za pomocą ikony podziału znajdującej się w prawym górnym rogu panelu Widok. Przeciągaj ikonę w różnych kierunkach, aby wygenerować dodatkowe widoki okna w panelu Widok.

Panel widoku podzielonego w poziomie

Na przykład jeśli przeciągniesz ikonę podziału w dół, panel Wyświetl tworzy nowe okno nad bieżącym oknem (zobacz rys. 3).

Rys. 3. Podział panelu widoku w poziomie.

Panel widoku podzielonego po lewej stronie

Jeśli przeciągniesz ikonę podziału po lewej stronie, panel Widok tworzy nowe okno po prawej stronie bieżącego okna (zobacz Rys. 4).

Rys. 4. Podział panelu widoku na lewą ść.

Panel widoku podzielonego po przekątnej

Jeśli przeciągniesz ikonę podziału po przekątnej, panel Widok tworzy trzy nowe okna w panelu Widok (patrz Rys. 5).

Przeciągaj ikonę splitu, by stworzyć nowe okno bezpośrednio pod bieżącym oknem.

Rys. 5. Podział panelu widoku po przekątnej.

Usuwanie paneli widoku podzielonego

Możesz usunąć okna, które tworzysz w panelu Widok za pomocą ikony podziału, przekazując obramowanie okna przez okno, które chcesz usunąć.

Rys. 6. Usuwanie paneli widoku podzielonego.

Panel zadań

Panel Zadania umożliwia dostęp do typowych poleceń, takich jak generowanie raportów konfiguracji listy sieciowej.

Dwa typowe polecenia znajdują się w panelu Zadania: Otwórz projekt i zapisz plik SDC. Pozostałe polecenia znajdują się w następujących folderach:

Uwaga: każde polecenie w panelu Zadania ma polecenie języka poleceń równorzędnego narzędzia (Tcl), które jest wyświetlane w panelu konsoli, gdy polecenie zostanie uruchomione.

Otwórz plik Project and Write SDC

Aby otworzyć projekt w Analizatorze timingów, kliknij dwukrotnie zadanie Otwórz projekt. Jeśli uruchomisz Analizator timingów z interfejsu graficznego oprogramowania Quartus® II, projekt otworzy się automatycznie.

Ograniczenia można dodać lub usunąć z listy sieci timingów po tym, jak analizator timingów odczytuje początkowy plik Synopsys® Design Constraints (SDC). Po odczytaniu pliku początkowy plik SDC staje się przestarzały w porównaniu z ograniczeniami w Analizatorze timingów. Użyj polecenia Zapis pliku SDC, aby wygenerować plik SDC, który jest aktualny i odzwierciedla bieżący stan ograniczeń w Analizatorze timingów.

Folder konfiguracji listy sieciowej

Folder konfiguracji listy sieciowej zawiera zadania wykorzystywane do konfiguracji listy timingów do analizy timingów. Trzy zadania znajdujące się w tym folderze są wymienione w tabeli 1.

Tabela 1. Polecenia folderu konfiguracji listy sieciowej

Opis
zadań konfiguracji listy sieciowej
Tworzenie listy timingów Tworzy listę sieciową, którą analizator timingów wykorzystuje do wykonywania statycznej analizy timingów. Ta lista sieciowa jest wykorzystywana tylko do analizy timingów przez Analizator timingów. (1)
Przeczytaj plik SDC Dotyczy ograniczeń listy timingów. Domyślnie polecenie Read SDC File odczytuje plik <current revision>.sdc. (2)
Aktualizacja listy timingów Aktualizuje listę timingów po wprowadzeniu ograniczeń. Użyj tego polecenia, jeśli jakiekolwiek ograniczenia zostaną dodane lub usunięte z projektu.

Notatki:

 1. Zawsze twórz listę timingów, zanim wykonasz statyczną analizę timingów za pomocą analizatora timingów Timing Analyzer.
 2. Użyj polecenia read_sdc, aby odczytać plik SDC, który nie jest powiązany z bieżącą wersją projektu.

Folder raportów

Folder Raporty zawiera polecenia do generowania raportów podsumowujących timingi statycznych wyników analizy timingów. Dziewięć poleceń znajdujących się w tym folderze podsumowano w tabeli 2.

Tabela 2. Polecenia folderu raportów

Opis zadania zgłoś
Podsumowanie konfiguracji raportu Generuje raport z konfiguracji zegara dla wszystkich zegarów w projekcie.
Podsumowanie wstrzymania raportu Generuje raport podsumowujący wstrzymania zegara dla wszystkich zegarów w projekcie.
Podsumowanie odzyskiwania raportu Generuje raport podsumowujący odzyskiwania dla wszystkich zegarów w projekcie.
Podsumowanie usuwania raportu Generuje raport podsumowujący usunięcia dla wszystkich zegarów w projekcie.
Raport zegarów Generuje raport podsumowujący wszystkich utworzonych zegarów w projekcie.
Raportuj transfery zegara Generuje raport podsumowujący wszystkich transferów zegara wykrytych w projekcie.
Zgłaszaj minimalną szerokość impulsu Generuje raport podsumowujący wszystkich minimalnych szerokości impulsów w projekcie.
Raport SDC Generuje raport podsumowujący ograniczeń odczytanych z pliku SDC.
Zgłoś nieskrępowane ścieżki Generuje raport podsumowujący wszystkich nieprzekonanych ścieżek w projekcie.

Folder makr

Folder Makra zawiera polecenia, które wykonują niestandardowe zadania dostępne w pakiecie narzędziowym Timing Analyzer. Te polecenia podano w tabeli 3.

Tabela 3. Polecenia folderu makr

Opis zadań makr
Zgłoś wszystkie podsumowania Wykonuje podsumowanie konfiguracji raportu, podsumowanie wstrzymania raportu, podsumowanie odzyskiwania raportów, podsumowanie usuwania raportów i polecenia minimalnej szerokości impulsu, aby wygenerować wszystkie raporty podsumowujące.
Zgłoś najważniejsze nieudane ścieżki Generuje raport zawierający listę najlepszych ścieżek awarii.
Stwórz wszystkie histogramy zegara Wykonuje polecenie Stwórz Slack Histogram, aby wygenerować histogram zegara dla wszystkich zegarów w projekcie.

Panel konsoli

Panel konsoli jest zarówno centrum komunikatów dla Analizatora timingów, jak i interaktywnym Tcl. Ma dwie zakładki: zakładkę Konsola i zakładkę Historia. Wszystkie komunikaty (takie jak informacje i komunikaty ostrzegawcze) są wyświetlane w tym okienku.

Zakładka Konsola umożliwia wprowadzanie i uruchamianie poleceń SDC i Tcl. Zawiera również odpowiednik Tcl wszystkich poleceń, które uruchamiasz w panelu Zadania.

Zakładka Historia rejestruje wszystkie polecenia SDC i Tcl, które zostały uruchomione.

Uwaga: aby uruchomić polecenia znajdujące się w zakładce Historia po aktualizacji listy timingów, kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie i kliknij Ponownie uruchom.

Możesz skopiować polecenia Tcl z zakładek Konsoli i Historia, aby z łatwością generować skrypty Tcl w celu przeprowadzenia analizy timingów.

Panel raportów

Panel Raport umożliwia dostęp do wszystkich raportów wygenerowanych z panelu Zadania i wszelkich poleceń niestandardowych raportów. Po wybraniu raportu z panelu Raport, jest on wyświetlany w aktywnym oknie w panelu Wyświetl.

Uwaga: jeśli raport jest nieaktualny w odniesieniu do obecnych ograniczeń, obok raportu wyświetlana jest ikona "?".

Menu ograniczeń

Menu Ograniczenia umożliwia dostęp do powszechnie używanych ograniczeń, wyjątków i poleceń. Następujące polecenia są dostępne w menu Ograniczenia:

 • Stwórz zegar
 • Stwórz wygenerowany zegar
 • Ustaw opóźnienie zegara
 • Ustawianie niepewności zegara
 • Usuń zegar

Na przykład w oknie dialogowym Tworzenie zegara można utworzyć zegary w projekcie.

Rys. 7. Utwórz okno dialogowe zegara.

Poniższe polecenia określają wyjątki timingów i są również dostępne w menu Ograniczenia:

 • Ułóż sfałszowaną ścieżkę
 • Ułóż wieloełową ścieżkę
 • Ustaw maksymalne opóźnienie
 • Ustaw minimalne opóźnienie

Wszystkie okna dialogowe używane do określania ograniczeń timingu lub wyjątków od poleceń mają pole poleceń SDC. To pole zawiera ograniczenie związane z plikiem SDC, które jest uruchamiane po kliknięciu przycisku OK.

Uwaga: wszystkie polecenia i ograniczenia utworzone w interfejsie użytkownika Timing Analyzer są w panelu konsoli.

Ograniczenia określone za pomocą poleceń menu Ograniczenia nie są automatycznie zapisywane w bieżącym pliku SDC. Aby zapisać ograniczenia, musisz uruchomić polecenie Zapis pliku SDC. Następujące polecenia SDC są dostępne w menu Ograniczenia w Analizatorze timingów:

 • Generuj plik SDC z QSF
 • Przeczytaj plik SDC
 • Zapis pliku SDC

Polecenie Generuj SDC z QSF uruchamia skrypt Tcl, który konwertuje ograniczenia klasycznego analizatora timingów w pliku QSF do pliku SDC dla Analizatora timingów. Plik <current revision>.sdc jest tworzony przez to polecenie.

Odszukaj nazwy

Użyj okna dialogowego Wyszukiwanie nazw, aby wybrać cel pod kątem wszelkich ograniczeń lub wyjątków w GUI analizatora czasowego. Narzędzie Name Finder umożliwia określenie kolekcji, filtrów i opcji filtrowania. Pole Kolekcje w oknie dialogowym Wyszukiwanie nazw umożliwia określenie rodzaju nazwy, którą należy wybrać. Aby wybrać ten typ, z listy Kolekcji wybierz żądany interfejs programu aplikacji kolekcji (API), w tym:

 • get_cells
 • get_clocks
 • get_keepers
 • get_nets
 • get_nodes
 • get_pins
 • get_ports
 • get_registers

Uwaga: aby uzyskać więcej informacji na temat różnych interfejsów API kolekcji, zapoznaj się z Collections.

Pole Filtr umożliwia filtrowanie nazw według własnych kryteriów, w tym znaków wieloznacznych. Wyniki można doprecyzować przy użyciu następujących opcji filtrów:

 • Bez uwzględniania wielkości liter
 • Hierarchiczne
 • Tryb zgodności

Okno dialogowe Wyszukiwarka nazw zawiera również pole sterowania SDC, które wyświetla obecnie wybrane polecenie wyszukiwania nazwy. Wartość można skopiować z tego pola i wykorzystać w innych polach docelowych ograniczeń. Okno dialogowe Wyszukiwanie nazw jest wyświetlane na rys. 8.

Rys. 8. Okno dialogowe odnajdywanych nazw.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.