Polecenia dotyczące maksimum i minimalnego opóźnienia analizatora timingów

author-image

By

Minimalne opóźnienie

Polecenie set_min_delay umożliwia określenie całkowitego minimalnego opóźnienia danej ścieżki. Poniższa lista zawiera polecenie set_min_delay, w tym dostępne opcje:

set_min_delay
   [z listy <>]
   [do <to list>]
   [-thru <thru list>]
   <delay>

W tabeli 1 opisano opcje polecenia set_min_delay.

Tabela 1. Opis opcji poleceń set_min_delay

Opis opcji
—z listy < z listy> Lista < z listy> to zbiór lub lista obiektów w projekcie. < z listy> pełni funkcję punktu wyjścia ścieżki.
—aby <do listy> Lista <to> to zbiór lub lista obiektów w projekcie. Lista <to> pełni funkcję punktu końcowego ścieżki.
Lista <thru> Lista <thru> to zbiór lub lista obiektów w projekcie. Lista <thru> pełni funkcję przekroczenie ścieżki.
wartość <delay> Określa wartość opóźnienia.

Jeśli węzeł źródłowy lub docelowy jest taktowany, wówczas uwzględniane są ścieżki zegara, co pozwala na mniejsze lub większe opóźnienie ścieżki danych. Jeśli węzeł źródłowy lub docelowy ma opóźnienie wejścia lub wyjścia, opóźnienie to jest również uwzględnione w kontroli minimalnego opóźnienia. Jeśli obiekty są węzłami timingów, minimalne opóźnienie dotyczy jedynie ścieżki między dwoma węzłami. Jeśli obiekt jest zegarem, minimalne opóźnienie odnosi się do wszystkich ścieżek, w których węzeł źródłowy (dla -from) lub węzeł docelowy (dla -to) jest taktowany zegarem.

Wyjątku poleceń set_min_delay można zastosować do portu wyjściowego, który nie wykorzystuje ograniczeń set_output_delay. W tym przypadku streszczenie konfiguracji i zestawienie zawiera informacje o brakach w tych ścieżkach. Ponieważ nie ma zegara związanego z portem wyjściowym, zegar nie jest zgłaszany dla tych ścieżek, a kolumna Zegar jest pusta. W takim przypadku nie można zgłaszać timingów dla tych ścieżek.

Uwaga: aby raportować timingi za pomocą filtrów zegarowych do ścieżek wyjściowych za pomocą polecenia set_min_delay, należy użyć polecenia set_output_delay dla portu wyjściowego o wartości 0. Jako odniesienia zegara w poleceniu set_output_delay można użyć istniejącego zegara z projektu lub wirtualnego zegara.

Maksymalne opóźnienie

Polecenie set_max_delay umożliwia określenie całkowitego maksymalnego opóźnienia danej ścieżki. Poniższa lista zawiera polecenie set_max_delay, w tym dostępne opcje:

set_max_delay
   [z listy <>]
   [do <to list>]
   [-thru <thru list>]
   wartość <delay>

W tabeli 2 opisano opcje polecenia set_max_delay.

Opis opcji tabeli 2 dla polecenia set_max_delay

Opis opcji
—z listy < z listy> < z listy> to zbiór lub lista obiektów w projekcie. < z listy> pełni funkcję punktu wyjścia ścieżki.
—aby <do listy> Lista <to> to zbiór lub lista obiektów w projekcie. Lista <to> pełni funkcję punktu końcowego ścieżki.
Lista <thru> Lista <thru> to zbiór lub lista obiektów w projekcie. Lista <thru> pełni funkcję przekroczenie ścieżki.
wartość <delay> Określa wartość opóźnienia.

Jeśli węzeł źródłowy lub docelowy jest taktowany, wówczas uwzględniane są ścieżki zegara, co pozwala na mniejsze lub większe opóźnienie ścieżki danych. Jeśli węzeł źródłowy lub docelowy ma opóźnienie wejścia lub wyjścia, opóźnienie to jest również uwzględnione w kontroli maksymalnego opóźnienia.

Jeśli obiekty są węzłami timingów, maksymalne opóźnienie dotyczy jedynie ścieżki między dwoma węzłami. Gdy obiekt jest zegarem, maksymalne opóźnienie odnosi się do wszystkich ścieżek, gdzie węzeł źródłowy (dla -from) lub węzeł docelowy (dla -to) jest taktowany przez zegar.

Wyjątku polecenia set_max_delay można zastosować do portu wyjściowego, który nie wykorzystuje ograniczeń set_output_delay. W tym przypadku streszczenie konfiguracji i zestawienie zawiera informacje o brakach w tych ścieżkach. Ponieważ nie ma zegara związanego z portem wyjściowym, zegar nie jest zgłaszany dla tych ścieżek, a kolumna Zegar jest pusta. W takim przypadku nie można zgłaszać timingów dla tych ścieżek.

Uwaga: aby raportować timingi za pomocą filtrów zegara dla ścieżek wyjściowych za pomocą polecenia set_max_delay, musisz użyć polecenia set_output_delay dla portu wyjściowego o wartości 0. Jako odniesienia zegara w poleceniu set_output_delay można użyć istniejącego zegara z projektu lub wirtualnego zegara.

Materiały zawarte na tej stronie są tłumaczeniem z języka angielskiego, wykonanym częściowo przez człowieka, a częściowo automatycznie. Materiały te są udostępnione dla Twojej wygody i należy je traktować jedynie jako ogólne źródło informacji. Nie ma jednak gwarancji, że są one kompletne bądź poprawne. Jeśli istnieje jakakolwiek rozbieżność między wersją angielską tej strony a jej tłumaczeniem, wersja angielska jest wersją obowiązującą i ma rozstrzygające znaczenie. Wyświetl anglojęzyczną wersję tej strony.