Regulamin programu Intel® Technology Provider

Zaktualizowano 1 września 2019 r.

1. Definicje
2. Zastrzeżenie prawne dotyczące użycia zwrotów „Partner” i „Agencja”
3. Poziomy programu
4. Terminologia używana w programie
5. Zobowiązania Uczestnika
6. Korzyści i usługi dla Uczestników programu
7. Informacje poufne
8. Czas obowiązywania umowy, zmiany i rozwiązanie
9. Inne postanowienia, warunki i uwagi
10. Postanowienia ogólne


Poniższe załączniki są włączone do niniejszego dokumentu i stanowią uzupełnienie do Regulaminu programu Intel® Technology Provider:

Załącznik A: Dodatkowy regulamin przyznawania Punktów

Załącznik B: Regulamin uzupełniający dotyczący Rynku rozwiązań Intel®

W przypadku przyznania członkostwa w programie Intel® Technology Provider („Program”) ten Regulamin („Regulamin”) stanowi umowę prawną pomiędzy firmą Intel Corporation i jej spółkami zależnymi („Intel”) a Uczestnikiem programu. „Uczestnik programu” oznacza uczestnika, jego pracodawcę lub podmiot, w którego imieniu działa uczestnik, w zależności od tego, który z terminów ma zastosowanie. Jeśli Uczestnik programu akceptuje Regulamin w imieniu spółki lub innego podmiotu prawnego, oświadcza i gwarantuje, że posiada moc prawną, aby związać podmiot prawny Regulaminem, w którym to przypadku termin „Uczestnik programu” lub „Uczestnika programu” będzie się odnosić do tego rodzaju podmiotu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Prosimy o zapoznanie się z zasadami poufności danych programu Intel® Technology Provider pod adresem:https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/privacy/program-privacy-statement.html, które opisują sposób wykorzystania i traktowania informacji Uczestnika programu.

Jeżeli akceptujesz powyższy Regulamin, kliknij „AKCEPTUJĘ”. Jeśli nie akceptujesz, kliknij przycisk „NIE AKCEPTUJĘ”.

Zaakceptowanie Regulaminu nie zobowiązuje firmy Intel do wyrażenia zgody na uczestnictwo w Programie. Aby zakwalifikować się do programu, należy zaakceptować warunki Regulaminu, podpisać, jeśli jest to wymagane, Umowę licencyjną kanału sprzedaży na używanie znaków towarowych („CTLA”), przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy i spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa.

1. DEFINICJE

1.1 „Sprzedawcy” to jednostki zaakceptowane przez firmę Intel zajmujące się dystrybucją lub innego typu sprzedażą oryginalnych produktów Intel® albo gotowych towarów zawierających produkty Intel®, w tym m.in. autoryzowani dystrybutorzy Intel®, producenci ODM (Original Design Manufacturer) lub OEM (Original Equipment Manufacturer) oraz dostawcy lub resellerzy z kanałów sprzedaży.

1.2 „Data wejścia w życie” oznacza datę dostarczenia Uczestnikowi programu pisemnego powiadomienia o akceptacji członkostwa w Programie.

1.3 „Intel” oznacza firmę Intel Corporation oraz jej podmioty zależne i podmioty stowarzyszone.

1.4 „Produkty” to oryginalne produkty Intel® lub gotowe towary zawierające produkty Intel®, sprzedawane przez Sprzedawców.

1.5 „Wielkość sprzedaży” oznacza wielkość sprzedaży Produktów zgłoszoną firmie Intel przez Sprzedawców lub inne niezależne źródła danych.

1.6 „Korzyści z uczestnictwa w programie” oznaczają korzyści opisane pod adresem:

https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/technology-provider/about-the-program/overview.html w zależności od aktualnego poziomu uczestnictwa. Firma Intel może je co jakiś czas modyfikować, według własnego uznania.

1.7 „Kryteria uczestnictwa” oznaczają kryteria opisane na stronie: https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/technology-provider/membership/tiers-overview.html w zależności od aktualnego poziomu uczestnictwa. Firma Intel może je co jakiś czas modyfikować, według własnego uznania.

1.8 „Zawieszenie” oznacza okres 90 dni, w którym niektóre lub wszystkie Korzyści z uczestnictwa w programie mogą być niedostępne, co opisano szczegółowo w paragrafach 8.3 i 8.4 niniejszego dokumentu.

1.9 „Okres z ograniczonym statusem” oznacza okres 9 miesięcy, w którym niektóre Korzyści z uczestnictwa w programie mogą być niedostępne, co opisano szczegółowo w paragrafach 8.5 i 8.6 niniejszego dokumentu.

2. ZASTRZEŻENIE PRAWNE DOTYCZĄCE UŻYCIA ZWROTÓW „PARTNER” I „AGENCJA”

Uczestnik programu przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że słowo „Partner” jest ogólnie przyjętym w branży technologicznej terminem wskazującym na związki marketingowe pomiędzy niestowarzyszonymi firmami i jest używane w niniejszym dokumencie zgodnie z tym znaczeniem. Postanowienia Regulaminu i użycie słowa „Partner” w niniejszym dokumencie nie oznaczają powstania powiązania typu partnerstwo, agencja, dystrybucja, joint venture lub innych podobnych układów pomiędzy stronami, a pracownicy, pośrednicy i przedstawiciele jednej strony nie będą uznawani za pracowników, pośredników ani przedstawicieli drugiej strony. Każda ze stron jest uznawana za niezależnego kontrahenta i nie ma upoważnienia do podejmowania zobowiązań w imieniu drugiej strony. Ani Uczestnik programu, ani firma Intel, nie są upoważnieni do podejmowania zobowiązań, wprost ani w sposób dorozumiany, w imieniu drugiej strony. Nie ograniczając powyższego wyłączenia, Uczestnik programu przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że użycie terminu „Partner” w materiałach dotyczących programu nie stanowi i nie oznacza prawnego partnerstwa ani zależności powiernictwa pomiędzy stronami.

3. POZIOMY PROGRAMU

W Programie rozróżnia się trzy poziomy uczestnictwa. Kryteria kwalifikacyjne dla tych poziomów można znaleźć na stronie: www.intel.pl/reseller lub http://technologyprovider.intel.com.

(i) Partner Platinum
(ii) Partner Gold
(iii) Partner Registered

Nazwa, struktura i korzyści Programu mogą się różnić w zależności od kraju.

4. TERMINOLOGIA UŻYWANA W PROGRAMIE

W ramach uczestnictwa w Programie można używać w tekście i mowie wyłącznie nazwy Programu i przyznanego poziomu Uczestnika programu w sposób przedstawiony poniżej:

4.1 W odniesieniu do Programu:

 Program Intel® Technology Provider
(Nie używać skróconej formy ITPP)

4.2 W odniesieniu do poziomu Uczestnika Programu:

Partner Platinum
Partner Gold
Partner Registered

4.3 W odniesieniu do Programu i poziomu łącznie:

Program Intel® Technology Provider, partner Platinum
Program Intel® Technology Provider, partner Gold
Program Intel® Technology Provider, partner Registered

LUB:

Program Intel® Technology Provider — partner Platinum
Program Intel® Technology Provider — partner Gold
Program Intel® Technology Provider — partner Registered
(Uwaga: używać długiego myślnika (—) zamiast dywizu (-))

4.4 W odniesieniu do poziomu Uczestnika Programu w przypadku pierwszego wystąpienia w dokumencie:

Partner Platinum programu Intel® Technology Provider
Partner Gold programu Intel® Technology Provider
Partner Registered programu Intel® Technology Provider

4.5 Przykłady właściwego użycia:

Dalsze użycie: „Ponieważ nasza firma posiada status partnera Platinum, możemy”.

4.6 Przykłady niewłaściwego użycia — niedozwolone:

„Intel Partner” lub „partner Intel” lub „partner firmy Intel” lub „Technology Provider” w dowolnym przypadku.

5. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROGRAMU

5.1 Przestrzeganie Regulaminu i umowy CTLA: Uczestnik programu zobowiązuje się zawsze przestrzegać niniejszego Regulaminu, jakiejkolwiek obowiązującej umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego określonego przez firmę Intel w ramach lub w związku z programem Intel® Technology Provider, takich jak Umowa licencyjna kanału sprzedaży na używanie znaków towarowych („CTLA”).

5.2 Wypełnienie i przesłanie następujących dokumentów do firmy Intel:

Zgłoszenie uczestnictwa
Umowa licencyjna kanału sprzedaży na używanie znaków towarowych („CTLA”)

5.3 Szkolenia: w przypadku niektórych poziomów Programu firma Intel wymaga od uczestników i ich pracowników udziału w szkoleniach na temat produktów i technologii Intel®. Szczegółowe informacje na temat określonych wymagań w zakresie szkoleń na danym poziomie uczestnictwa zawierają Kryteria uczestnictwa.

5.4 Informacje dotyczące profilu: Uczestnik programu musi co najmniej raz w roku lub w każdym przypadku zmiany statusu zweryfikować i zaktualizować informacje dotyczące swojej firmy, w tym między innymi nazwę firmy, nazwiska głównej i dodatkowej osoby kontaktowej, nazwy zajmowanych przez nie stanowisk, adresy e-mail, adres firmy (fizyczny i korespondencyjny), kod pocztowy, numer telefonu i faksu, znajdujące się w rejestrach firmy Intel („Informacje dotyczące profilu”). Uczestnik programu wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych przez firmę Intel do celów prowadzonej przez nią działalności.

5.5 Zakupy: Uczestnik programu zgadza się dostarczać, bezpośrednio lub za pośrednictwem odpowiednich firm, informacje o wielkości sprzedaży i dane, które zostaną wykorzystane przez firmę Intel do celów związanych z prowadzoną przez nią działalnością. Prawo Uczestnika programu do czerpania pożytku z korzyści i usług Programu określa firma Intel, częściowo na podstawie informacji o wielkości sprzedaży, stosownie do poziomu uczestnictwa Uczestnika programu.

5.6 Integracja produktów: Uczestnicy programu o statusie partnera Platinum oświadczają, że sprzedają przynajmniej 70% z zakupionych przez siebie od Sprzedawców produktów firmy Intel lub produktów z technologiami Intel® w postaci gotowych towarów albo w postaci zintegrowanego produktu, który zawiera zakupiony przez nich komponent. Weryfikacja integracji produktów/gotowych towarów może być wymagana w przypadku niektórych poziomów uczestnictwa. Firma Intel zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich informacji o sprzedaży zgłoszonych samodzielnie lub wygenerowanych przez system.

5.7 Samodzielnie zgłoszony dochód: firma Intel może również zażądać samodzielnego zgłoszenia liczby systemów zawierających procesory Intel i sprzedanych przez firmę Uczestnika programu w minionym roku kalendarzowym. Firma Intel zastrzega sobie prawo do weryfikacji takich samodzielnie zgłoszonych informacji. Firma Intel ma prawo do kontroli i inspekcji firmy Uczestnika programu, a także do przeprowadzenia wizyty w jego siedzibie. Zgodnie z decyzją firmy Intel lub na pisemne żądanie Uczestnika programu kontrola taka może zostać przeprowadzona przez niezależną firmę na koszt firmy Intel oraz po powiadomieniu Uczestnika programu o kontroli z wyprzedzeniem przynajmniej 10 dni roboczych. Wyniki kontroli będą miały charakter poufny, a jeśli kontrola będzie prowadzona przez niezależną firmę, stwierdzone niezgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą zgłoszone firmie Intel.

5.8 Zapewnienie łączności. Uczestnik programu wyraża zgodę na:
(i) przechowywanie adresu e-mail podstawowej osoby kontaktowej z ramienia firmy Uczestnika programu oraz wszystkich pozostałych jej pracowników zaangażowanych w realizację Programu, których działania są wymagane w myśl kryteriów uczestnictwa;
(ii) utrzymanie możliwości dostępu do witryn internetowych dotyczących Programu. Jeśli ID logowania i hasło Uczestnika programu są nieaktywne przez okres dłuższy niż 18 miesięcy, firma Intel może usunąć indywidualne ID logowania, ponownie je przypisać i rozwiązać Umowę licencyjną kanału sprzedaży na używanie znaków towarowych („CTLA”);
(iii) przechowywanie w bezpiecznym miejscu każdego hasła używanego w celu uzyskania dostępu do witryn sieciowych Programu i używanie tych haseł tylko do dostępów autoryzowanych przez Uczestnika programu;
(iv) sprawdzanie wszystkich oficjalnych powiadomień wysyłanych przez firmę Intel Uczestnikowi programu oraz pracownikom zaangażowanym w uczestnictwo w Programie, dotyczących zmian w programie lub statusie uczestnictwa, niezależnie od preferencji otrzymywania biuletynów i korespondencji; i
(v) wyrażenie zgody na umieszczenie w wykazie sporządzonym przez firmę Intel nazwy firmy Uczestnika programu, adresu i statusu Uczestnika programu w ogólnie dostępnej witrynie sieciowej, jak również wyrażenie zgody na umieszczenie przez firmę Intel w takim wykazie łącza do witryny sieciowej firmy Uczestnika programu z zastrzeżeniem, że firma Intel nie jest odpowiedzialna za treści umieszczane w tej witrynie.

6. KORZYŚCI I USŁUGI DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

6.1 Punkty: Punkty („Punkty”) stanowią korzyści gromadzone dobrowolnie, oferowane przez firmę Intel aktywnym uczestnikom programu w zależności od poziomu uczestnictwa w programie, którzy kupują kwalifikujące się produkty Intel® od Sprzedawców (zwanym dalej „Uprawnionymi uczestnikami programu”). Autoryzowani dystrybutorzy Intel®, autoryzowani dostawcy Intel®, dostawcy komponentów Intel nie są uprawnieni do gromadzenia Punktów. Punkty mogą przysługiwać również Uprawnionym uczestnikom programu, którzy uczestniczą w innych działaniach niehandlowych (zwanych dalej „działaniami niekomercyjnymi”) określonych przez firmę Intel. Załącznik A niniejszej umowy określa dodatkowy regulamin związany z Punktami.

6.2 Dodatkowe korzyści i usługi. Firma Intel może od czasu do czasu oferować dodatkowe korzyści lub usługi uczestnikom Programu poza wymienionymi w niniejszym dokumencie. Te korzyści i usługi mogą podlegać innym wytycznym, zasadom lub postanowieniom lub Regulaminowi. Wytyczne, zasady lub Regulamin dotyczące poszczególnych korzyści lub usług są określane dla nich osobno. Po spełnieniu określonych kryteriów członek może mieć prawo do uczestniczenia w więcej niż jednym programie, jednakże świadczenia finansowe wynikające z różnych programów mogą nie podlegać łączeniu.

7. INFORMACJE POUFNE

Jeśli Uczestnika programu obowiązuje Umowa z firmą Intel o nieujawnianiu informacji („CNDA”), warunki umowy CNDA odnoszą się do wszelkich informacji poufnych (jak podano w umowie CNDA) wymienianych pomiędzy firmą Intel a Uczestnikiem programu.

W przypadku, gdy Uczestnika programu nie obowiązuje umowa CNDA, mają zastosowanie:

„Informacje poufne” firmy Intel obejmują:
(i) konkretne informacje firmy Intel oznaczone jako „poufne” lub „materiały poufne firmy Intel” oraz
(ii) informacje przekazane ustnie związane lub zawarte w konkretnym dokumencie oznaczonym jako „poufny” lub „materiał poufny firmy Intel”.

Tytuł lub prawo do posiadania informacji poufnych pozostaje własnością firmy Intel. Poufna informacja może być ujawniona firmie Uczestnika programu na imprezach szkoleniowych lub w inny sposób. Niektóre korzyści wynikające z Programu mogą wymagać spełnienia dodatkowych warunków poufności jako warunek uczestnictwa. Poniższe postanowienia dotyczą poufnych informacji firmy Intel ujawnionych w ramach Programu i pozostają w mocy również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszego Regulaminu oraz członkostwa Uczestnika programu. Uczestnik programu zgadza się przestrzegać poniższych postanowień:

a. Przechowywanie poufnych informacji. Poufne informacje firmy Intel należy chronić co najmniej w takim samym stopniu, w jakim Uczestnik programu chroni własne informacje poufne, ale co najmniej w sposób odpowiedni do okoliczności.

b. Nieujawnianie danych. Uczestnikowi programu nie wolno ujawniać żadnych poufnych informacji osobom trzecim z wyjątkiem pracowników firmy Uczestnika programu, którzy potrzebują tych informacji przy wykonywaniu swojej pracy. Przed ujawnieniem poufnych informacji pracownikom swojej firmy należy ich pouczyć o wymaganiach poufności wynikających z umowy i uzyskać od nich zapewnienie stosowania się do tych wymagań. Uczestnik programu jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez pracowników swojej firmy wymagań wynikających z niniejszej umowy.

c. Kopie. Uczestnikowi programu nie wolno robić kopii poufnych informacji z wyjątkiem kopii potrzebnych dla pracowników firmy Uczestnika programu, którzy muszą znać te informacje; wszystkie kopie muszą być oznaczone jako „materiały poufne firmy Intel”.

d. Czas trwania. Informacje poufne należy traktować jako takie przez okres co najmniej pięciu (5) lat od daty ich ujawnienia Uczestnikowi programu, chyba że zostały one:

(i) zgodnie z prawem udostępnione publicznie,
(ii) legalnie otrzymane od firmy trzeciej bez obowiązku zachowania poufności,
(iii) legalnie przesłane do wiadomości Uczestnika programu bez żadnych ograniczeń dotyczących ich używania lub ujawnienia przed otrzymaniem ich od firmy Intel, lub
(iv) ogólnie udostępnione przez firmę Intel bez ograniczeń ich ujawniania.

e. Uczestnik programu zgadza się zwrócić albo zniszczyć całość lub część informacji poufnych, w tym wszystkie ich kopie, na żądanie firmy Intel i potwierdza swoją zgodę na spełnienie takiego żądania.

8. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY, ZMIANY I ROZWIĄZANIE

8.1 Czas obowiązywania Umowy. Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty wejścia w życie i będzie obowiązywał, o ile nie zostanie rozwiązany, jak określono w niniejszym dokumencie. Każdy Uczestnik programu jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu automatycznie odnawianego i obowiązującego w każdym roku od pierwszego dnia roku kalendarzowego. Uczestnik programu otrzyma zawiadomienie od firmy Intel w formie pisemnej lub elektronicznej informujące o dacie obowiązywania uczestnictwa w odpowiednim roku kalendarzowym. W przypadku partnerów Gold lub Platinum ich uczestnictwo wygasa w ostatnim dniu roku kalendarzowego, o ile wcześniej nie zostanie wykluczone zgodnie z poniższym Regulaminem Programu. Raz w roku firma Intel dokona przeglądu statusu uczestnictwa Uczestnika programu i może wydłużyć jego ważność o kolejny rok kalendarzowy, jeśli zostały spełnione warunki danego statusu uczestnictwa w Programie oraz pozostałe postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. W przypadku partnerów Registered ich uczestnictwo będzie kontynuowane, o ile wcześniej nie zostanie wykluczone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Programu.

8.2 Zmiany w Programie. W dowolnym czasie, po powiadomieniu Uczestnika programu, firma Intel może:

(i) dodawać nowe poziomy Programu,
(ii) anulować wszystkie lub niektóre poziomy Programu lub
(iii) zmienić, zmodyfikować lub wycofać niektóre lub wszystkie korzyści i usługi Programu.

Uczestnik programu powinien przeglądać postanowienia i warunki Regulaminu raz do roku lub wcześniej, jeśli firma Intel powiadomi Uczestnika programu o dokonaniu zmian w Regulaminie. Uczestnik programu zgadza się, że po każdych zmianach lub modyfikacjach Programu jego dalsze uczestnictwo lub przystąpienie do Programu wymaga akceptacji zmienionego Regulaminu.

8.3 Zawieszenie. Firma Intel może umieścić Uczestnika programu w Zawieszeniu, jeśli nie zastosuje się on do niniejszego Regulaminu lub umowy CTLA lub wskazówek dotyczących używania logo firmy Intel. „Zawieszenie” obowiązuje przez maksymalny okres 90 dni, w którym to czasie Uczestnik programu może nie mieć dostępu do korzyści z Programu. Podczas tego okresu Uczestnik programu musi podjąć czynności celem skorygowania wskazanych braków. Jeśli pod koniec Zawieszenia braki nadal występują, może nastąpić wykluczenie z uczestnictwa w Programie. Firma Intel nie będzie rozpatrywać żadnych wniosków o ponowne przystąpienie do Programu przez co najmniej sześć (6) miesięcy od daty wykluczenia. Ponowne przystąpienie do Programu będzie regulowane przez firmę Intel według własnego uznania.

8.4 Okres z ograniczonym statusem. Firma Intel może zdecydować o nadaniu uczestnikowi ograniczonego statusu w przypadku, gdy nie spełni on wymogu weryfikacji i aktualizacji danych profilu swojej firmy zgodnie z wymogami opisanymi powyżej w ustępie 5.4. Ograniczony status wchodzi w życie, gdy uczestnik nie zaktualizuje profilu swojej firmy w przeciągu trzech miesięcy corocznego okresu odnawiania uczestnictwa. „Ograniczony status” może trwać do 9 miesięcy, podczas których Uczestnik nie będzie mieć dostępu do korzyści z programu, takich jak punkty (punkty te będą jednak dalej gromadzone we wspomnianym czasie). Podczas tego okresu Uczestnik programu musi podjąć działania w celu zaktualizowania profilu swojej firmy. Jeśli po upływie okresu z ograniczonym statusem profil firmy nie będzie zaktualizowany, uczestnictwo w Programie może zostać zakończone. Firma Intel nie będzie rozpatrywać żadnych wniosków o ponowne przystąpienie do Programu przez co najmniej sześć (6) miesięcy od daty wykluczenia. Ponowne przystąpienie do Programu będzie regulowane przez firmę Intel według własnego uznania.

8.5 Wykluczenie z programu lub zmiana statusu – inicjatywa firmy Intel. Firma Intel może według własnego uznania wykluczyć uczestnictwo Uczestnika programu lub zmienić jego status z jednego poziomu na inny w dowolnym czasie za powiadomieniem i podaniem przyczyny lub bez podania przyczyny. Okoliczności, które mogą być przesłanką do wykluczenia obejmują między innymi:

(i) Przedkładanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych informacji w zgłoszeniu o członkostwo, w tym pytań dotyczących profilu Programu;
(ii) Uzyskanie lub próbę uzyskania korzyści lub usług Programu za pomocą kłamstwa, oszustwa lub w inny nielegalny sposób;
(iii) Udział w tworzeniu, sprzedaży lub oferowaniu do sprzedaży podrobionych, zmienionych, o zmienionym oznaczeniu, zmanipulowanych lub w zmienionych opakowaniach produktów Intel® lub przesłanie firmie Intel takich produktów do wymiany;
(iv) Utrzymywanie lub staranie się o uzyskanie zduplikowanych kont uczestnictwa;
(v) Nieprzestrzeganie któregokolwiek z wymogów uczestnictwa;
(vi) Nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu;
(vii) Nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień umowy CTLA i/lub umowy licencyjnej dotyczącej logo;
(viii) Nieprzestrzeganie innych przepisów mających zastosowanie do Uczestnika programu lub do wszelkich korzyści oferowanych Uczestnikowi programu, w tym naruszenie wymagań Programu obsługi gwarancyjnej kanału sprzedaży („CWP”).

8.6 Wykluczenie z programu – Partner Programu. Uczestnik programu może dobrowolnie wykluczyć swoje uczestnictwo w Programie w dowolnej chwili, przekazując administratorowi Programu pisemne powiadomienie.

8.7 Skutki rozwiązania Umowy. Po rozwiązaniu wszystkie przyznane Uczestnikowi programu prawa w ramach tego Regulaminu i stosownych umów licencyjnych, takich jak umowa CTLA, tracą w trybie natychmiastowym swoją moc, a Uczestnik programu musi niezwłocznie wypełnić wszelkie wymogi dotyczące rozwiązania określone w niniejszym Regulaminie lub innych umowach.

8.8 Zmiana statusu na wyższy. Firma Intel od czasu do czasu przeprowadzi ocenę realizacji warunków zmiany statusu uczestnictwa Uczestnika programu na wyższy, z poziomu Registered na poziom Gold lub z poziomu Gold na poziom Platinum. Wszystkie uaktualnienia podlegają kryteriom uczestnictwa ze skutkiem w momencie przejścia na nowy poziom uczestnictwa i wymagają zatwierdzenia przez firmę Intel. Zmiana na poziom Platinum wymaga ręcznej weryfikacji; do czasu jego aktywacji może upłynąć kilka miesięcy.

8.9 Zmiana statusu na niższy. JEŚLI UCZESTNIK PROGRAMU NIE SPEŁNIA MINIMALNYCH WYMAGANYCH KRYTERIÓW WYZNACZONYCH DLA JEGO AKTUALNEGO POZIOMU, NIE NASTĄPI ODNOWIENIE AKTUALNEGO STATUSU UCZESTNICTWA W CYKLU ROCZNYM, LECZ PONOWNE PRZYPISANIE LUB ZMIANA STATUSU NA NIŻSZY, ODPOWIEDNI KWALIFIKUJĄCY SIĘ POZIOM UCZESTNICTWA BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA. WYMAGANE JEST SPEŁNIENIE KRYTERIÓW NOWEGO POZIOMU UCZESTNIKA PROGRAMU. NIE BĘDZIE NATOMIAST WYMAGANA PONOWNA AKCEPTACJA POSTANOWIEŃ REGULAMINU ANI UMOWY CTLA (JEŚLI MA ZASTOSOWANIE).

9. INNE POSTANOWIENIA, WARUNKI I UWAGI

9.1 Brak poparcia. Uczestnik programu potwierdza, że firma Intel nie przedstawia żadnych opinii w imieniu Uczestnika programu dotyczących jakości oferowanych przez niego produktów i usług. Uczestnik programu nie może twierdzić, że firma Intel popiera jego produkty.

9.2 Witryna internetowa Uczestników i hasło. Uczestnik programu musi posiadać hasło umożliwiające dostęp do niektórych części witryny sieci internetowej dotyczącej Programu. Uczestnik programu powinien przechowywać hasło bezpiecznie i poufnie i używać go tylko do autoryzacji dostępu do witryny Programu. Uczestnik programu jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonane przy użyciu tego hasła. Uczestnik programu powinien powiadomić natychmiast firmę Intel o każdym rzeczywistym lub potencjalnym, nieautoryzowanym użyciu jego hasła. Firma Intel nie odpowiada za żadne skutki wynikłe z nieautoryzowanego użycia hasła uczestnika programu. Wszelkie pytania i problemy związane z hasłem lub stroną internetową Użytkownika należy kierować: www.intel.pl/technologyprovider lub www.technologyprovider.intel.com.

9.3 Produkty podrabiane i o zmienionym oznakowaniu. Uczestnik programu nie może zmieniać zakresu funkcji, zwiększać częstotliwości ani modyfikować oznaczeń produktów firmy Intel. Uczestnik programu nie może używać, sprzedawać, pośredniczyć w sprzedaży ani promować sprzedaży podrobionych, zmienionych lub o zmienionym oznakowaniu produktów firmy Intel. W przypadku zwrócenia firmie Intel produktów, o których firma Intel jest przekonana, że zostały zmienione w bezprawny sposób, firma Intel może powiadomić odpowiednie władze w celu przeprowadzenia dochodzenia. Uczestnik programu nie może zmieniać opakowania produktów firmy Intel, sprzedawać innych produktów w opakowaniach firmy Intel ani zmieniać lub modyfikować opakowań produktów firmy Intel.

9.4 Oprogramowanie i inna zawartość dostępna w witrynach internetowych firmy Intel. Firma Intel prowadzi witryny internetowe dotyczące Programu. Łącze „Warunki korzystania” w tych witrynach internetowych prowadzi do postanowień odnoszących się do materiałów dostępnych w witrynach internetowych firmy Intel. Oprogramowanie, które można pobrać w witrynach internetowych firmy Intel, jest chronione prawami autorskimi firmy Intel lub jej dostawców. Uczestnik programu wyraża zgodę na używanie takiego oprogramowania zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej dotyczącej oprogramowania, jeśli taka umowa istnieje.

9.5 Informacje na temat poufności danych w Programie. Firma Intel może niekiedy współpracować z innymi dostawcami komplementarnych technologii przy oferowaniu nowych programów oraz korzyści uczestnikom Programu. Uczestnik programu wyraża zgodę na zbieranie przez firmę Intel informacji na temat ilości i typu produktów zakupionych w firmie Intel lub u uczestniczących dostawców komplementarnych technologii („Informacje o zakupie”) oraz na używanie lub udostępnianie informacji dotyczących profilu Uczestnika programu i Informacji o zakupie dostawcom, dystrybutorom i/lub innym dostawcom usług obsługującym te programy i zapewniającym dodatkowe korzyści uczestnikom Programu.

(i) Informacje o banku. Możemy uzyskać od Uczestnika programu informacje dotyczące firmowego konta bankowego, aby umożliwić wykonywanie bezpośrednich płatności wszystkich zachęt finansowych w Programie, do których jest uprawniony. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania płatności.

(ii) Autoryzowani dystrybutorzy i inni Sprzedawcy firmy Intel®. Firma Intel gromadzi dane sprzedaży od Sprzedawców oraz wykorzystuje te informacje do oceny statusu Uczestnika programu w Programie, a także do określenia odpowiednich korzyści finansowych, programów obsługi klienta bądź innych korzyści lub usług Programu, do których Uczestnik programu może się kwalifikować. Możemy dostarczyć informacje dotyczące Programu Sprzedawcom (w tym bez ograniczeń, kwalifikowalność punktów, salda i wygaśnięcie) w celu umożliwienia nam dostarczenia Uczestnikowi programu odpowiednich korzyści lub usług w ramach Programu. Sprzedawcy oraz ich pracownicy mają zakaz wykorzystywania informacji przekazanych przez firmę Intel do jakichkolwiek celów innych niż wskazane przez firmę Intel, a firma Intel podejmuje rozsądne działania w celu zapewnienia przez takich Sprzedawców ochrony informacji Uczestnika programu w imieniu firmy Intel.

(Iii) Inni dostawcy usług. Firma Intel od czasu do czasu zatrudnia innych dostawców usług w celu świadczenia usług marketingowych w imieniu firmy Intel, takich jak dostarczanie biuletynów e-mail lub nagród w konkursach, świadczenie usług pomocy technicznej dla klientów, hostowanie usług internetowych, obsługa rejestracji na szkolenia lub inne imprezy, obsługa kwestionariuszy programu, ankiet, promocji lub konkursów, przetwarzanie płatności za korzyści finansowe albo wykonywanie analiz statystycznych naszych programów. Firma Intel będzie dostarczać innym dostawcom usług informacje wymagane do realizacji korzyści lub usług w imieniu firmy Intel. Inni dostawcy usług oraz ich pracownicy mają zakaz wykorzystywania informacji przekazanych przez firmę Intel do jakichkolwiek celów innych niż wskazane przez firmę Intel, a firma Intel podejmuje rozsądne działania w celu zapewnienia przez takich dystrybutorów ochrony informacji Uczestnika programu w imieniu firmy Intel.

9.6 Witryny internetowe firm trzecich i ich zawartość. W witrynie internetowej Programu mogą znajdować się treści i łącza do witryn internetowych osób trzecich. Uczestnik programu przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Intel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia, reklamy lub inne materiały marketingowe dostarczone w witrynach internetowych stron trzecich.

9.7 Zastrzeżenia. PROGRAM, WITRYNA INTERNETOWA PROGRAMU, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI KAŻDA INFORMACJA, TEKST, GRAFIKA, ŁĄCZE LUB INNY ELEMENT ZAMIESZCZONY W WITRYNIE INTERNETOWEJ ORAZ KORZYŚCI I USŁUGI DOSTARCZANE ZA POMOCĄ WITRYNY INTERNETOWEJ, SĄ DOSTARCZANE BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI UDZIELANEJ PRZEZ FIRMĘ INTEL ORAZ JEJ DOSTAWCÓW. FIRMA INTEL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE UDZIELA ŻADNEJ – WYRAŻONEJ WPROST ANI DOROZUMIANEJ – GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PROGRAMU, WITRYNY INTERNETOWEJ ORAZ KORZYŚCI, MATERIAŁÓW I USŁUG DOSTARCZANYCH ZA POŚREDNICTWEM PROGRAMU, WITRYN INTERNETOWYCH PROGRAMU, W TYM GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PRZYDATNOŚCI, ZADOWOLENIA Z JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW. PONADTO FIRMA INTEL NIE UDZIELA GWARANCJI CO DO CIĄGŁEGO I NIEPRZERWANEGO DOSTĘPU DO WITRYN INTERNETOWYCH PROGRAMU, DZIAŁANIA, ZAKRESU FUNKCJI, DOSTĘPNOŚCI WITRYN INTERNETOWYCH PROGRAMU, BRAKU WIRUSÓW I NAPRAWY USZKODZEŃ ZAISTNIAŁYCH W WITRYNACH PROGRAMU.

9.8 Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA INTEL ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNIKŁE SZKODY (POŚREDNIE, SPECJALNE ANI UBOCZNE), W TYM M.IN. ZA SZKODY WYNIKŁE Z UTRATY ZYSKÓW, UTRATY INFORMACJI, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI FIRMY LUB ZAOPATRZENIA W ZASTĘPCZE TOWARY LUB USŁUGI, ANI TEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UMOWY, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI INACZEJ POWSTAŁEJ NA PODSTAWIE LUB W POWIĄZANIU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z PROGRAMEM, WITRYNAMI INTERNETOWYMI PROGRAMU LUB POSŁUŻENIA SIĘ WITRYNAMI INTERNETOWYMI PROGRAMU W CELU ZAKUPU SKŁADNIKÓW, OPROGRAMOWANIA I/LUB USŁUG OD UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE SPRZEDAWCÓW DZIAŁAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W WITRYNIE INTERNETOWEJ PROGRAMU, NAWET JEŚLI FIRMA INTEL ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. PONADTO CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBIORCZA FIRMY INTEL WOBEC UCZESTNIKA PROGRAMU W ZWIĄZKU Z PROGRAMEM I WITRYNAMI INTERNETOWYMI PROGRAMU (BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ROSZCZENIE WYNIKA Z UMOWY, DELIKTU CZY INNYCH TEORII PRAWNYCH) NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ SUMY KORZYŚCI ZAPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH PRZEZ FIRMĘ INTEL W RAMACH PROGRAMU, JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ. NA NIEKTÓRYCH OBSZARACH NIE JEST DOZWOLONE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB PRZYPADKOWE I Z TEGO POWODU W PEWNYCH PRZYPADKACH OGRANICZENIE TO MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UCZESTNIKA PROGRAMU.

9.9 Przeciwdziałanie korupcji. Uczestnik programu oświadcza i gwarantuje, że przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa antykorupcyjnego oraz że nie dopuścił się w przeszłości oraz nie dopuści się w przyszłości naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa antykorupcyjnego, w tym między innymi ustawy United States Foreign Corrupt Practices Act, ustawy United Kingdom Bribery Act oraz miejscowych przepisów prawa antykorupcyjnego obowiązujących w jego jurysdykcji. Bez uszczerbku dla powyższego Uczestnik programu oświadcza i gwarantuje, że zarówno on, jak i jego pracownicy, agenci i przedstawiciele nie dopuścili się w przeszłości oraz nie dopuszczą się w przyszłości przypadków pośredniego lub bezpośredniego oferowania lub przekazywania jakichkolwiek prezentów bądź korzyści majątkowych lub osobistych ani składania obietnic ich wręczenia bądź przypadków zezwalania innym na dokonywanie powyższych czynów na rzecz: (i) jakiegokolwiek urzędnika państwowego (definiowanego jako dowolny urzędnik, pracownik lub osoba pełniąca funkcję o charakterze urzędowym w dowolnej jednostce, agencji lub instytucji rządowej, w tym w przedsiębiorstwie państwowym lub spółce kontrolowanej przez skarb państwa, oraz międzynarodowej organizacji publicznej, a także partii politycznej, bądź polityk lub kandydat na stanowisko polityczne) lub (ii) jakiejkolwiek osoby, w przypadku której część lub całość takiego prezentu bądź korzyści majątkowej lub osobistej zostanie, zgodnie z wiedzą lub uzasadnionym przypuszczeniem Uczestnika programu, zaoferowana, przekazana lub wręczona, w sposób pośredni lub bezpośredni, urzędnikowi państwowemu, z zamiarem: (1) niewłaściwego wpłynięcia na działanie lub decyzję urzędnika państwowego występującego w oficjalnym charakterze; (2) niewłaściwego nakłonienia urzędnika państwowego do podjęcia lub zaniechania jakiegokolwiek działania w sposób stanowiący naruszenie jego prawnego obowiązku; (3) zabezpieczenia niewłaściwej korzyści lub (4) niewłaściwego nakłonienia urzędnika państwowego do wykorzystania jego autorytetu w celu wpłynięcia na jakąkolwiek decyzję rządu lub instytucji rządowej z zamiarem udzielenia firmie Intel lub dowolnemu z jej podmiotów stowarzyszonych pomocy w pozyskaniu lub utrzymaniu źródła przychodów. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik programu naruszył ustawę FCPA lub inne, podobne przepisy obowiązujące w jego jurysdykcji, firma Intel niezwłocznie rozwiąże niniejszą umowę.

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE

10.1 Wariantowość. Sposób implementacji oraz zarządzania Programem może być różny w różnych krajach.

10.2 Przeniesienie. Uczestnictwo w Programie nie podlega przeniesieniu ani cesji. Firma Intel może scedować lub delegować swoje prawa i/lub zobowiązania wynikające z postanowień Regulaminu, w części lub w całości, do swojej firmy zależnej, która należy w całości, bezpośrednio lub pośrednio, do firmy Intel.

10.3 Kolejność priorytetów. Angielska wersja niniejszego Regulaminu jest nadrzędna w stosunku do wszystkich wersji tłumaczonych. Postanowienia umowy CTLA są nadrzędne w stosunku do postanowień i warunków tego Regulaminu w kwestiach dotyczących umowy CTLA. Dodatkowy regulamin przyznawania Punktów ma nadrzędne zastosowanie w stosunku do postanowień i warunków tego Regulaminu w kwestiach dotyczących Dodatkowego regulaminu przyznawania Punktów. Warunki Dodatkowego regulaminu Rynku rozwiązań Intel® mają nadrzędne zastosowanie w stosunku do postanowień i warunków tego Regulaminu w kwestiach dotyczących Dodatkowego regulaminu Rynku rozwiązań Intel®.

10.4 Zrzeczenie się praw. Niewyegzekwowanie wypełnienia któregokolwiek z postanowień i warunków niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się tego postanowienia ani nie wpływa na możliwość egzekwowania go w przyszłości.

10.5 Zmiany Umowy. Niniejszy Regulamin nie może być zmieniony, z wyjątkiem zmian na piśmie podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. Niezależnie od powyższego postanowienia firma Intel zastrzega sobie prawo do modyfikowania oraz anulowania Programu i/lub Korzyści z Programu i tego Regulaminu według własnego uznania; zmiany te będą obowiązywać po powiadomieniu Uczestnika programu lub w podanym czasie, jeśli został określony. Ogłoszenie tych zmian w witrynie sieciowej Programu i/lub przesłanie ich pocztą elektroniczną będzie traktowane jako powiadomienie Uczestnika programu o takich zmianach.

10.6 Zgodność z przepisami. Uczestnik programu zgadza się przestrzegać, na własny koszt, wszystkich ustaw, przepisów, zasad, rozporządzeń i nakazów każdego z organów rządowych, ministerstw lub agencji, które są właściwe ze względu na zobowiązania wynikające z Programu i niniejszego Regulaminu.

10.7 Rozłączność postanowień. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne, sąd usunie postanowienie z niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany lub usunięcia postanowień lub części Regulaminu nie wpływają na ważność i wykonalność pozostałej części niniejszego Regulaminu, która pozostanie w pełnej mocy.

10.8 Całość Umowy. Niniejszy Regulamin i inne dokumenty, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zawierają całe porozumienie między Uczestnikiem programu a firmą Intel w odniesieniu do Programu oraz łączą i zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne propozycje, umowy, porozumienia, negocjacje, oświadczenia, gwarancje, warunki i korespondencję, ustną lub pisemną, pomiędzy stronami w odniesieniu do jej przedmiotu.

10.9 Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów. Wszelkie roszczenia wynikające z lub odnoszące się do niniejszego Regulaminu Programu, jego materiałów lub stron internetowych, z wyłączeniem wszelkich roszczeń wynikających z lub związanych z CTLA, będą rozpatrywane na następujących forach i podlegają następującym przepisom: (1) Jeśli Użytkownik ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej, w tym w Meksyku, właściwym forum rozstrzygania sporów będą sądy stanu Delaware, a obowiązującym prawem będzie prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki i stanu Delaware, bez odniesienia do jego norm kolizyjnych; (2) Jeśli Użytkownik ma siedzibę w regionie Azji i Pacyfiku, właściwym forum rozstrzygania sporów będzie Singapur, a obowiązującym prawem będzie prawo singapurskie; (3) Jeśli Użytkownik ma siedzibę w Japonii, forum rozstrzygania sporów będzie Sąd Okręgowy w Tokio, a obowiązującym prawem będzie prawo Japonii; (4) Jeśli Użytkownik ma siedzibę w Europie i reszcie świata, forum rozpatrywania sporów będą sądy w Anglii, a obowiązującym, prawem będzie prawo Anglii i Walii.

10.10 Przepisy eksportowe. Uczestnik programu musi przestrzegać wszystkich przepisów i rozporządzeń, które obowiązują na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów i regulują wywóz, przywóz, przekazywanie, dystrybucję, użytkowanie i serwisowanie Produktów. Użytkownik nie może w szczególności: (a) sprzedawać ani przekazywać Produktu do kraju objętego sankcjami ani do żadnego podmiotu wymienionego w nakazie odmowy opublikowanym przez rząd Stanów Zjednoczonych lub inny odpowiedni rząd; lub (b) używać, sprzedawać lub przekazywać Produktu do opracowywania, projektowania, wytwarzania lub produkcji broni jądrowej, rakietowej, chemicznej lub biologicznej, lub w jakimkolwiek innym celu zabronionym przez rząd Stanów Zjednoczonych lub inny odpowiedni rząd; bez uprzedniego uzyskania wszystkich autoryzacji wymaganych przez wszystkie obowiązujące przepisy. Więcej informacji na temat zobowiązań Uczestnika programu związanych z eksportem można znaleźć na stronie www.intel.pl/content/www/pl/pl/legal/export-compliance.html?wapkw-export.

10.11 Brak wyłączności. Korzyści oferowane w ramach tego Programu nie są uzależnione od wyłączności ani określonego udziału w rynku. Co więcej, żadna część niniejszej umowy nie zabrania którejkolwiek stronie zawierania podobnych umów ze stronami trzecimi.

Załącznik A: Dodatkowy regulamin przyznawania Punktów

1. Udział:

1.1 Zasady zdobywania i wykorzystywania punktów mogą różnić się w zależności od poziomu uczestnictwa w Programie. Aktualne zasady można przeglądać na stronie Punktów w witrynie internetowej Programu („Strona Punktów”). Zdobywanie i wykorzystywanie Punktów jest uzależnione od przestrzegania Regulaminu i Dodatkowego regulaminu przyznawania Punktów (łącznie „Regulamin”). Uczestnicy, którzy utracili status aktywnych Uczestników Programu, nie mogą otrzymywać Punktów. Uczestnik programu nie musi uczestniczyć w programie przyznawania Punktów ani kupować produktów Intel®.

1.2 Podstawowa osoba kontaktowa ds. Punktów: w zakresie dostępu i kontroli firma Intel korzysta z danych podstawowych osób kontaktowych wyznaczonych w Centrum profili Intel. Uczestnik programu musi zidentyfikować podstawową osobę kontaktową w celu zarządzania Punktami w jego imieniu. Osoba ta będzie odpowiedzialna za Regulamin, zarządzanie, wykonywanie i dyspozycje dotyczące wszystkich aspektów, produktów i usług związanych z Punktami.

2. Objęte programem zakupy, działania i uczestnictwo w promocjach:

2.1 Tylko produkty firmy Intel, działania i promocje określone na Stronie Punktów kwalifikują się do zdobywania Punktów. Inne działania niekomercyjne, za które mogą zostać przyznane Punkty, mogą polegać m.in. na ukończeniu wybranego szkolenia internetowego i udziale w wybranych ankietach zaakceptowanych przez firmę Intel.

2.2 Aby Punkty zostały naliczone, zakup musi zostać zgłoszony przez Sprzedawcę. Do obliczenia Punktów, które pojawią się na koncie uprawnionego uczestnika programu na Stronie Punktów, firma Intel użyje danych dotyczących punktów za zakupy ustalonych na podstawie informacji na temat wielkości sprzedaży zgłoszonych przez Sprzedawców lub inne zatwierdzone podmioty zajmujące się sprzedażą, po potrąceniu zwrotów. Produkty firmy Intel, które nie zostały kupione u Sprzedawcy, nie kwalifikują się do przyznania Punktów i nie będą uwzględniane pod tym kątem.

2.3 Jeśli Uprawniony uczestnik programu kupuje objęte programem produkty firmy Intel za pośrednictwem biura finansowego, musi poprosić Sprzedawcę o umieszczenie na fakturze w polu „kupujący” aktywnego identyfikatora biznesowego wraz z nazwą Uprawnionego uczestnika programu i nazwą biura finansowego.

2.4 Tylko zakupy i działania, które są wymienione na Stronie Punktów, będą zgłaszane i publikowane w podsumowaniu korzyści związanej z Punktami uprawnionego uczestnika programu.

3. Wartość nagród:

3.1 Firma Intel według własnego uznania ustala liczbę Punktów przyznawanych za poszczególne objęte programem zakupy, działania lub uczestnictwo w promocjach. Firma Intel może w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia zmienić wartość w punktach lub wycofać z programu kwalifikujące się produkty, działania i promocje. Decyzją firmy Intel wartość w punktach może być różna w różnych regionach geograficznych, na różnych poziomach uczestnictwa lub w kontekście innych czynników. Firma Intel zastrzega sobie prawo do wyznaczenia według własnego uznania i do egzekwowania minimalnego progu i/lub pułapu dotyczącego Punktów oraz do liczbowego ograniczenia danej oferty w wyznaczonym okresie. Decyzja firmy Intel, czy dany zakup lub działanie kwalifikuje się do uzyskania Punktów, ma charakter ostateczny. Aktualizacje punktów są umieszczane na Stronach Punktów.

3.2 Datą przyznania Punktów za zakup kwalifikującego się produktu firmy Intel jest data faktury, a nie data złożenia zamówienia.

3.3 Odpowiednia data stosowana do ustalenia Punktów za działania niekomercyjne to data udziału w promocji/wykonania działania.

3.4 Firma Intel może także przyznawać Punkty za specjalne promocje, oferty lub kampanie. Regulaminy specjalnych promocji zostaną przekazane Uprawnionemu uczestnikowi programu dowolną metodą zwykle stosowaną do komunikowania się z Uczestnikiem programu, taką jak poczta elektroniczna i/lub opublikowanie zaktualizowanego Regulaminu dotyczącego Punktów na Stronach Punktów.

4. Przyznawanie punktów:

4.1 Z każdy kwalifikujący się zakup przez uprawnionego uczestnika programu i prawidłowe zgłoszenie go firmie Intel przez Sprzedawcę firma Intel przyzna Punkty w liczbie odpowiadającej ustalonej ilości dla tego produktu i daty wysyłki. Za każde kwalifikujące się działanie niekomercyjne wykonane przez uprawnionego uczestnika programu i prawidłowo zgłoszone firma Intel przyzna Punkty w liczbie odpowiadającej ustalonej ilości dla danego działania i daty jego wykonania.

4.2 Firma Intel przyzna punkty na podstawie wielkości sprzedaży zgłoszonej przez Sprzedawców i opublikuje je w obszarze Punktów na Stronach Punktów. Uprawnieni uczestnicy programu są zobowiązani do regularnego przeglądania swojego salda Punktów. Jeśli Punkty zostaną nieprawidłowo naliczone na skutek błędu Sprzedawcy, uprawniony uczestnik programu musi poinformować o tym odpowiedniego Sprzedawcę i poprosić o przekazanie raportu o błędzie do firmy Intel w ciągu 6 miesięcy od daty pierwotnego zakupu. Jeśli nie uda się wyjaśnić rozbieżności na linii uprawniony uczestnik programu – Sprzedawca, ostateczna decyzja dotycząca liczby przysługujących punktów należy do firmy Intel. W przypadku rozbieżności, których nie można rozwiązać z autoryzowanym dystrybutorem Intel®, należy skontaktować się z lokalnym zespołem pomocy technicznej firmy Intel pod adresem https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/technology-provider/buying-and-support/overview.html.

4.3 Firma Intel będzie przyznawać Punkty tylko wtedy, gdy Sprzedawca prawidłowo zgłosił zakupy Uprawnionego uczestnika programu. Sprzedający musi zgłosić firmie Intel:

• Identyfikator biznesowy (musi być taki sam jak identyfikator biznesowy w firmie Intel)

Nazwa firmy (musi być taka sama jak nazwa firmy w firmie Intel)

Adres — wiersz 1 (musi być taki sam jak adres w firmie Intel)

Adres — wiersz 2 (musi być taki sam jak adres w firmie Intel)

Adres — miasto (musi być takie samo jak miasto w firmie Intel)

Adres — województwo (musi być takie samo jak województwo w firmie Intel)

 Adres — kraj (musi być taki sam jak kraj w firmie Intel)

Uprawnieni uczestnicy programu muszą dopilnować, aby nazwa firmy i adres zgłaszane przez Sprzedawców dokładnie odpowiadały nazwie i adresowi posiadanym przez firmę Intel.

5. Wymiana punktów:

5.1 Punkty można wymieniać od razu po pojawieniu się ich na koncie Uprawnionego uczestnika programu. Można je wymienić tylko na nagrody udostępnione na Stronach Punktów. Punkty nie mają żadnej wartości pieniężnej.

5.2 Uprawnieni uczestnicy programu będą mogli przeglądać dostępne nagrody w zależności od kryteriów dotyczących poziomu i lokalizacji. Każda nagroda będzie miała czytelnie podaną wartość w punktach uwzględniającą wszelkie związane z nią opłaty. Uprawnieni uczestnicy programu mogą wymienić na przedmioty tylko Punkty dostępne na swoim koncie, a przed wymianą na koncie musi być wystarczająca liczba Punktów. Każda wymiana spowoduje odjęcie z konta uczestnika odpowiedniej liczby Punktów. Punkty zostaną odjęte z konta bezpośrednio w momencie wymiany.

5.3 Nagrody mogą być dostępne dla Uprawnionych uczestników programu w określonych krajach lub we wszystkich krajach danego regionu.

5.4 Niektóre nagrody mogą podlegać osobnym regulaminom i / lub zasadom. Jeśli będą one obowiązywać, odpowiednie informacje zostaną przedstawione w opisie przedmiotu. Wymieniając punkty na takie przedmioty, Uprawnieni uczestnicy programu potwierdzają zaakceptowanie regulaminu, który ich dotyczy.

5.5 O ile zezwalają na to regulamin i warunki przyznawania, konta Uczestników uprawnionych do korzystania z programu zostaną na powrót zasilone odpowiednią liczbą Punktów w razie anulowania polecenia wymiany Punktów lub zwrotu nagrody.

5.6 Firma Intel może także okresowo udostępniać Uprawnionym uczestnikom programu specjalne oferty. Zasady korzystania ze specjalnych ofert zostaną przekazane Uprawnionemu uczestnikowi programu dowolną metodą zwykle stosowaną do komunikowania się z Uczestnikiem programu, taką jak poczta elektroniczna i/lub opublikowanie zaktualizowanego Regulaminu dotyczącego Punktów na Stronach Punktów.

5.7 Firma Intel zastrzega sobie prawo do zmiany opcji wymiany Punktów w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności względem Uprawnionych uczestników programu.

6. Daty ważności punktów:

6.1 Punkty są ważne przez 12 miesięcy kalendarzowych od daty ich zdeponowania na koncie Uprawnionego uczestnika programu, chyba że (i) wskazany został inny termin dla danej możliwości zbierania Punktów lub (ii) Punkty zostały anulowane w sposób opisany w sekcji 13 poniżej.

6.2 Utrata Punktów: Punkty można utracić w następujących sytuacjach: (1) Uprawniony uczestnik programu z własnej woli zrezygnuje z korzyści zbierania Punktów lub nastąpi to w wyniku rozwiązania umowy opisanej w sekcji 13 poniżej; (2) ważność Punktów wygaśnie zgodnie z zasadami wygasania ważności przyznanych Punktów; (3) uprawniony uczestnik programu zrezygnuje z korzyści zbierania Punktów; (4) nastąpi obniżenie poziomu uczestnictwa w Programie. Uprawnieni uczestnicy programu, którzy nie kwalifikują się już do korzyści w formie Punktów, mają dostęp do Wykazów Punktów i mogą wymieniać pozostałe dostępne Punkty, o ile mają wystarczającą liczbę Punktów wymaganych w przypadku danej opcji wymiany, w ciągu sześćdziesięciu dni od daty zakończenia uczestnictwa.

7. Oświadczenia:

7.1 Uprawnieni uczestnicy programu mogą wyświetlać Wykazy Punktów na Stronach Punktów, gdzie wyświetlane jest szczegółowe saldo Punktów i wyciąg wszystkich transakcji dotyczących danego konta. Wyciąg z konta przedstawia transakcje naliczenia i odliczenia punktów na koncie uczestnika.

7.2 Rozbieżności: Uprawnieni uczestnicy programu muszą poinformować firmę Intel o wszelkich rozbieżnościach w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym Punkty miały się znaleźć na koncie. Po upływie tego okresu Punkty zostaną utracone. Firma Intel rozpatrzy tylko te roszczenia dotyczące Punktów, które zostaną przekazane przez Uprawnionego uczestnika programu zgodnie z procedurą określoną na Stronach Punktów. Uzasadnione roszczenia zostaną uznane przez firmę Intel zgodnie z procedurą Punktów opisaną na Stronach Punktów. Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zgłoszenia kwalifikujących się zakupów przez Sprzedawcę ani za zgłoszenia lub roszczenia dotyczące przyznania nagrody, które nie dotarły do firmy Intel lub są zniekształcone, nieczytelne albo niekompletne.

7.3 Firma Intel nie będzie badać i/lub modyfikować zakupów, jeśli minęło więcej niż 6 miesięcy od daty zgłoszenia problemu firmie Intel za pośrednictwem opublikowanego procesu.

8. Podatki:

Odpowiedzialność za uwzględnienie wszelkich podatków wymaganych w danym kraju i podatków lokalnych (takich jak podatek od sprzedaży, podatek obrotowy, VAT i inne rodzaje podatków) nałożonych przez organy rządowe, których jurysdykcji podlegają przyznane Punkty, leży po stronie uprawnionego uczestnika programu.

9. Audyty:

9.1 Firma Intel wykonuje okresowo audyty swoich programów korzyści. W przypadku wykrycia podczas audytu naliczenia zbyt dużej liczby Punktów firma Intel powiadomi odpowiedniego uprawnionego uczestnika programu, przekazując odpowiednią ilość szczegółowych informacji na temat nadwyżki oraz działań, które firma Intel podejmie, aby skorygować liczbę punktów. Firma Intel według własnego uznania może skorygować nadmiarowe Punkty, odejmując je od Punktów, które zostaną naliczone w przyszłości do momentu, aż nadwyżka zostanie zniwelowana. Odzyskiwanie nadwyżki jest ograniczone tylko do transakcji sprzedaży dokonanych najdalej przed rokiem od daty stwierdzenia nadwyżki.

9.2 Uprawniony uczestnik programu musi zachować oryginały wszystkich dokumentów księgowych i dodatkowych dokumentów dotyczących Punktów oraz wszystkich zakupów produktów Intel® na okres jednego roku. Kopie te należy przedstawić firmie Intel na jej żądanie, aby umożliwić weryfikację lub rozpatrzenie roszczenia dotyczącego programu korzyści firmy Intel.

10. Administracja:

Firma Intel zastrzega sobie prawo angażowania wykonawców z firm trzecich do pomocy w administrowaniu programem korzyści. Wykonawca (firma trzecia) i jego pracownicy podlegają umowie o nieujawnianiu informacji podpisanej z firmą Intel i nie mogą wykorzystywać poufnych informacji uczestników do jakichkolwiek celów innych niż administrowanie korzyściami Programu. Pytania i wątpliwości dotyczące poufności informacji należy kierować do działu obsługi klienta Intel.

11. Ograniczone wykorzystanie

Uprawnieni uczestnicy programu nie mogą stosować Punktów do regulowania zaległych należności lub zobowiązań uczestnika wobec Sprzedawców, o ile nie zostało to wyraźnie zatwierdzone przez firmę Intel w formie pisemnej i zaakceptowane przez odpowiedniego Sprzedawcę.

12. Fałszerstwa:

Fałszerstwa lub nadużycia związane z naliczaniem i wykorzystaniem Punktów mogą spowodować utratę należnych korzyści od firmy Intel (niektórych lub wszystkich), zakończenie uczestnictwa w programie oraz podjęcie czynności prawnych skutkujących odzyskaniem bezprawnie zgromadzonych lub wykorzystanych Punktów.

13. Rozwiązanie umowy:

Firma Intel może zakończyć przyznawanie Punktów w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji z dniem zakończenia programu kończy się także możliwość gromadzenia Punktów, a naliczone już Punkty tracą ważność po sześćdziesięciu dniach od daty zakończenia tego programu. Firma Intel może wycofać niektóre elementy Programu według własnego uznania. Uprawnieni uczestnicy programu mogą w dowolnym momencie zrezygnować ze zbierania Punktów za uprzednim pisemnym powiadomieniem firmy Intel.

Załącznik B: Regulamin uzupełniający dotyczący Rynku rozwiązań Intel®

Korzystanie Użytkownika z Rynku rozwiązań Intel® podlega temu dodatkowemu regulaminowi („Regulaminowi”), jak również Regulaminowi Intel® Technology Provider (wraz z załącznikami) i wszystkim innym warunkom wymienionym w niniejszym Regulaminie (łącznie „Umowie”). Użytkownik nie może korzystać z Rynku rozwiązań Intel®, dopóki nie zaakceptuje i nie potwierdzi poniższych warunków.

1. Definicje.

a. „Treść” oznacza wszelkie informacje i materiały publikowane lub w jakikolwiek inny sposób dostępne na Rynku, w tym, nie wyłączając informacji o Ofercie.
Interakcje” zdefiniowane są w paragrafie 2.
c. „Rynek” oznacza Rynek rozwiązań Intel®. Jest to platforma, za której pośrednictwem uprawnione podmioty mogą promować swoje firmy i rozwiązania oparte na produktach firmy Intel, poprzez publikowanie treści i interakcję z innymi podmiotami.
d. „Wytyczne dotyczące publikacji na Rynku” oznacza dokumentację, w której przedstawiamy instrukcje techniczne i podstawowe wymagania, aby pomóc Użytkownikowi w tworzeniu, testowaniu i publikowaniu Treści na Rynku, zgodnie z wytycznymi na: https://www.intel.com/content/www/us/en/partner/alliance/legal/marketplace-publication-guide.html lub innej stronie internetowej wskazanej przez firmę Intel.
e. „Oferta” oznacza sprzęt oprogramowanie lub usługi udostępnione klientom przez Użytkownika.
f. „Informacje o Ofercie” oznaczają informacje i obrazy powiązane z Ofertą, które identyfikują przeznaczenie i funkcje produktów znajdujących się w Ofercie, jak określono przez Użytkownika w odniesieniu do prośby Użytkownika o publikację takich informacji, lub w inny sposób.
g. „Dane osobowe” Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje, które mogą być użyte do identyfikacji osoby, niezależnie od tego, czy są wykorzystywane samodzielnie, czy w połączeniu z innymi danymi. Osoba możliwa do zidentyfikowania „osoba, której dotyczą dane” to osoba, której dotyczą dane osobowe, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane lokalizacji, identyfikator online lub jeden lub więcej czynników specyficznych dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby.
Uwaga: wszelkie dane, które są połączone lub zestawione z danymi osobowymi, muszą być traktowane jako dane osobowe.
h. „Prawo do prywatności” zdefiniowane jest w paragrafie 7.
i. „Czas obowiązywania umowy” zdefiniowano w paragrafie 12.
j. „Użytkownik / Użytkownicy” oznacza dowolnego klienta, partnera lub użytkownika, który odwiedza lub korzysta z Rynku, lub w jakikolwiek inny sposób uzyskuje dostęp do Treści.
k. „Użytkownik treści” jest zdefiniowany w paragrafie 7.

2. Przeznaczenie. W ramach uczestnictwa w Programie firma Intel może udostępnić Użytkownikowi korzystanie z Rynku w celu promocji firmy Użytkownika i rozwiązań opartych na technologiach Intel® wśród innych Użytkowników i prowadzenie innych interakcji z Użytkownikami („Interakcje”). Rolą firmy Intel jest dostarczanie technologii i usług umożliwiających korzystanie z usług Rynku. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że użytkownik, a nie firma Intel, ponosi wyłączną odpowiedzialność za Treści i Interakcje Użytkownika. Użytkownik musi przestrzegać i wszystkich warunków, podanych przez firmę Intel w zakresie korzystania z Rynku przez Użytkownika.

3. Brak Transakcji finansowych. Platforma Rynku nie jest udostępniana w  celu dokonywania jakichkolwiek transakcji na platformie Rynku. Użytkownik w żadnym wypadku nie będzie próbował korzystać z platformy Rynku w celach przeprowadzania jakichkolwiek transakcji na Rynku. Używanie Rynku do tego typu transakcji jest surowo zabronione i stanowi istotne naruszenie niniejszej Umowy.

4. Dostęp do Rynku i kwalifikacja do publikacji. W celu zakwalifikowania się do uzyskaniu dostępu do Rynku Użytkownik musi mieć aktywne konto w Programie i dobrze rozumieć warunki i wymagania dotyczące uczestnictwa w Programie. Prawa do publikacji dostępne są wyłącznie dla członków na określonych szczeblach lub poziomach w Programie zgodnie z obowiązującymi korzyściami powiązanymi z poziomem członkostwa. Konto Użytkownika przeznaczone jest wyłącznie do użytku przez Użytkownika i Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone na koncie. Jeśli Użytkownik nie będzie utrzymywał swojego konta w dobrej kondycji (na przykład poprzez podanie niepoprawnych lub nieaktualnych informacji, angażowanie się w nieuczciwe lub nielegalne działania, lub wielokrotne przesyłanie Treści naruszających niniejszą Umowę, nadużywanie usług Rynku lub zakłócanie korzystania z Rynku innemu podmiotowi) firma Intel może zamknąć konto Użytkownika, usunąć Treści Użytkownika z Rynku i zastosować inne dostępne środki.

5. Przesyłanie i zatwierdzanie Oferty dla kwalifikujących się stron. Jeśli Użytkownikowi przysługują prawa do publikacji wynikające z korzyści członkowskich, Użytkownik podlega niniejszemu regulaminowi paragraf 5:
a. Proces przesyłania. Użytkownik musi przesłać do firmy Intel prośbę o publikację odnośnie do wszelkich treści, które chce opublikować na Rynku. Wszystkie Treści muszą być publikowane zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi publikacji na Rynku. Firma Intel może zatwierdzić lub odrzucić wszelkie proponowane Treści wedle własnego uznania, może również uzależnić zgodę na publikację od wprowadzenia zmian do Treści. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za to, że Treść Użytkownika jest dokładna, nie narusza praw firmy Intel, ani żadnych praw innych podmiotów trzecich, w tym praw własności intelektualnej podmiotów trzecich. Użytkownik nie może opublikować żadnych Treści na Rynku, chyba że zostaną one wstępnie zatwierdzone przez firmę Intel zgodnie z postanowieniami w tym paragrafie 5(a).
b. Przedstawianie Oferty. Firma Intel zastrzega sobie prawo do ustalenia sposobu, w jaki cała Treść, niezależnie od tego, czy opublikowana przez Użytkownika, czy przez inne osoby, jest prezentowana i promowana na Rynku. Intel może wyświetlać Informacje o Ofercie Użytkownika, a także inne informacje mające na celu poinformowanie Użytkowników, że jest to Oferta Użytkownika.
c. Konserwacja publikacji. Informacje o Ofercie Użytkownika muszą być aktualne i zgodne z najnowszymi, publicznie dostępnymi informacjami. Firma Intel będzie przeprowadzać regularne cykle odświeżania w celu promowania nowych produktów Intel® i systemów opartych na rozwiązaniach Intel® oraz usuwania niedostępnych produktów. Użytkownik zgadza się, do podejmowania rozsądnych wysiłków w ramach współpracy z firmą Intel w zakresie przeprowadzania takich cyklów odświeżania.
d. Warunki dotyczące znaków wydawcy. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Użytkownik niniejszym udziela firmie Intel niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wyświetlanie swoich znaków towarowych i logo („Znaków wydawcy”), dostarczonych przez Użytkownika firmie Intelowi za pośrednictwem portalu wydawniczego Rynek lub w inny sposób, w związku z marketingiem i promocją Treści Użytkownika i / lub Rynku. Użytkownik pozostaje właścicielem i / lub autoryzowanym licencjodawcą Znaków wydawcy. Jeśli chodzi o strony, dobra wola firmy związana ze Znakami wydawcy będzie działała na korzyść Użytkownika. Firma Intel w razie konieczności może zmienić rozmiar Znaków wydawcy bez ogólnej zmiany wyglądu Znaków wydawcy. Użytkownik w dowolnej chwili może poinformować firmę Intel, jeśli uważa, że firma Intel w niewłaściwy sposób wykorzystuje Znaki wydawcy Użytkownika. Firma Intel skoryguje to w rozsądnych ramach czasowych.

Użytkownik wypłaci firmie Intel odszkodowanie z tytułu roszczeń grożących firmie Intel lub roszczeń przeciwko firmie Intel, lub z tytułu jakichkolwiek szkód lub opłat naniesionych na firmę Intel wynikających lub związanych z wykorzystaniem przez firmę Intel nazwy, znaku towarowego lub logo Użytkownika, lub innych treści wyświetlanych na Rynku i dostarczonych do firmy Intel przez Użytkownika, lub projektu, produkcji, reklamy, marketingu, promocji, dystrybucji lub sprzedaży któregokolwiek z produktów Użytkownika będących przedmiotem Treści, lub do których odwołuje się Treść. W przypadku roszczenia lub groźby roszczenia przeciwko firmie Intel dotyczącego dowolnej treści użytkownika, nazw, znaków towarowych, logo wyświetlanych w treści użytkownika lub produkcji, reklamy, marketingu, promocji, dystrybucji lub sprzedaży produktu, Intel może natychmiast rozwiązać całą umowę lub jej część informując o tym na piśmie i usunąć Treści Użytkownika z platformy Rynku.

6. Transakcje stron trzecich. Użytkownik potwierdza i zgadza się, że:
a. firma Intel zapewniając dostęp do Rynku, nie jest przedstawicielem, agentem, partnerem, wspólnikiem przedsięwzięcia, pracownikiem, pracodawcą, podmiotem stowarzyszonym ani podmiotem stowarzyszonym żadnej ze stron w jakichkolwiek Interakcjach lub innych transakcjach pomiędzy Użytkownikiem i innymi Użytkownikami;
b. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie Treści publikowane lub komunikowane za pośrednictwem Rynku. Firma Intel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Treści Użytkownika lub Treści innych uczestników Rynku;
c. wszelkie Interakcje lub inne transakcje są zawierane wyłącznie między Uczestnikiem a daną stroną, chyba że istnieje odrębna pisemna umowa między firmą Intel, Użytkownikiem i stroną trzecią. O ile wyraźnie nie określono inaczej w odrębnej pisemnej umowie, firma Intel nie ma żadnych zobowiązań w związku z jakąkolwiek Interakcją. Egzekwowanie jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Interakcji jest obowiązkiem Użytkownika i / lub innej strony;
d. w przypadku gdy firma Intel publikuje jakiekolwiek wskazówki dotyczące konkretnej Oferty, Intel robi to wyłącznie w celach informacyjnych i całkowicie według wskazówek Użytkownika na podstawie informacji przekazanych przez Użytkownika firmie Intel, bez zobowiązań żadnej ze stron do Interakcji; i
e. o ile nie określono inaczej w Umowie, Użytkownik jest odpowiedzialny za zapłacenie wszystkich podatków i wszelkich opłat (takich jak cła lub opłaty celne lub importowe), które wynikają z korzystania z Rynku i / lub w związku z jakimikolwiek Interakcjami.

7. Obowiązki Użytkownika
a. Obsługa.
Użytkownik musi podjąć rozsądne wysiłki w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania skierowane do Użytkownika w zakresie Oferty lub innych Treści. Użytkownik jest zobowiązany do upewnienia się, że dane kontaktowe dostępne na Rynku i inne informacje powiązane z Ofertą i Ofertą każdego produktu są aktualne i dokładne.
b. Treści Użytkownika. W odniesieniu do jakichkolwiek Użytkowników, z którymi Użytkownik nawiązuje Interakcje za pośrednictwem Rynku i do jakichkolwiek danych osobowych, które Użytkownik, zbiera od nich, lub które firma Intel przekazuje Użytkownikowi, Użytkownik będzie:
(i) o ile nie autoryzowano inaczej przez firmę Intel i / lub nie została wyrażona na to zgoda przez firmę Intel i Użytkowników, wykorzystywać wszystkie dane osobowe wyłącznie w celu odpowiedniej Interakcji lub innego działania lub komunikacji z Użytkownikami zgodnie z żądaniem Użytkowników. W przypadku dostarczenia danych osobowych przez firmę Intel muszą one być wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały przekazane przez firmę Intel;
(ii) przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących prywatności i ochrony danych, które od czasu do czasu ulegają zmianom, w tym, tych mającymi zastosowanie do danych osobowych (zwane łącznie „Przepisami dotyczącymi prywatności”), oraz udostępniać firmie Intel wszelkich informacji niezbędnych do wykazania zgodności z obowiązującymi Przepisami dotyczącymi prywatności i wymogów tego paragrafu, w tym umożliwiać przeprowadzanie audytów i inspekcji stosowania się do tych wymogów przez Użytkownika;
(iii) ustanawiał, utrzymywał i przestrzegał pisemnej i publicznie dostępnej polityki prywatności, która jasno i dokładnie opisuje Użytkownikom, jakie dane osobowe Użytkownik zbiera i w jaki sposób wykorzystuje i udostępnia te informacje (w tym do celów reklamowych) firmie Intel i innym podmiotom trzecim. Taka polityka prywatności musi co najmniej być zgodna z warunkami i wymogami określonymi w niniejszej Umowie i Polityce prywatności firmy Intel;
(iv) wdrażał odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych znajdujących się pod pieczą i kontrolą Użytkownika przed nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, a także regularnie testować skuteczność takich środków bezpieczeństwa;
(v) upewniać się, że dostęp do danych osobowych jest odpowiednio ograniczony do personelu przeszkolonego w zakresie ochrony danych i mającego uzasadnioną potrzebę biznesową do uzyskania dostępu, która jest zgodna z niniejszą Umową; wszyscy pracownicy mający dostęp do danych osobowych są zobowiązani do zachowania poufności;
(vi) niezwłocznie zgłaszać firmie Intel, Użytkownikom i odpowiednim organom ochrony danych (w stosownych przypadkach) wszelką utratę dostępu, niezamierzone zniszczenie, nieuprawniony dostęp lub wykorzystanie takich danych osobowych, gdy tylko zostanie stwierdzone uzasadnione prawdopodobieństwo, że miało to miejsce;
(vii) w zakresie, w jakim jest to możliwe, pomagać firmie Intel w udzielaniu odpowiedzi na prośby Użytkowników dotyczące korzystania z ich praw wynikających z obowiązujących przepisów Prawa do prywatności;
(viii) nie przekazywał danych osobowych dostarczonych Użytkownikowi przez firmę Intel do innych krajów lub innych osób, w tym podwykonawców, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Intel; i
(ix) na prośbę firmy Intel, Użytkownik (i) sprawi, że wszelkie żądane dane osobowe będą anonimowe w taki sposób, że nie będą już stanowić danych osobowych; lub (ii) trwale usunie lub uniemożliwi odczytanie wymaganych danych osobowych. Na prośbę firmy Intel Użytkownik musi dostarczyć firmie Intel pisemne potwierdzenie anonimizacji lub usunięcia wymaganych danych osobowych zgodnie z wymogami niniejszego paragrafu. Jeśli jakikolwiek Użytkownik przesyła Użytkownikowi jakiekolwiek treści lub materiały („Treści Użytkownika”), Użytkownik musi przestrzegać wszelkich wymogów lub ograniczeń nałożonych na korzystanie z tego typu Treści Użytkownika. Użytkownik musi również usunąć Treści użytkownika, dane osobowe lub inne informacje, o których usunięcie poprosił Użytkownik, zgodnie z obowiązującymi prawami i wymogami.

8. Brak praw do reklamowania. Użytkownik nie będzie składać żadnych oświadczeń dotyczących korzystania z Rynku, które sugerują partnerstwo, sponsorowanie lub poparcie ze strony firmy Intel bez uprzedniej pisemnej zgody uzyskanej od firmy Intel.

9. Prawa firmy Intel do promocji i reklamowania.
a. Użytkownik pozostaje właścicielem Treści użytkownika, pod warunkiem wyrażenia zgody na to, że firma Intel może, w celach promocyjnych, marketingowych i innych celach operacyjnych platformy Rynku: (1) tworzyć i rozpowszechniać nieistotne obrazy, w tym zrzuty ekranu, wideo lub inne treści z konta Użytkownika; oraz (2) używać nazwy firmy lub produktu Użytkownika i wszelkich innych Znaków wydawcy, a Użytkownik udziela w tym celu firmie Intel wszelkich niezbędnych praw do własności intelektualnej i innych praw.
Intel zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały w swoich treściach.
b. Użytkownik wyraża zgodę na to, że firma Intel może wcielać i wyświetlać na Rynku wszelkie reklamy lub płatne treści komercyjne (zwane łącznie „Reklamami”) w jakikolwiek sposób za opłatą lub bez płatności na rzecz Użytkownika, lub jakiejkolwiek strony trzeciej.
c. Intel zastrzega sobie prawo do zatwierdzania, usuwania lub odrzucania wszelkich Reklam (w tym wszelkich Reklam od Użytkownika) z dowolnego powodu lub bez podania powodu, według własnego uznania, w tym wszelkich Reklam, które: (1) negatywnie wpływają na pozycję biznesową lub relacje firmy Intel z Użytkownikami; lub (2) naruszają warunki Umowy.
d. Ponadto firma Intel za pośrednictwem Rynku może dostarczać Użytkownikom określone treści. Te treści mogą obejmować Reklamy i inne wiadomości. Użytkownik nie może zmieniać tych Reklam lub innych wiadomości i musi wyświetlać je na stronach swojego konta zgodnie z wymogami technicznymi firmy Intel dotyczącymi Rynku.

10. Zasady ochrony prywatności firmy Intel. Wszelkie Treści przesłane lub przetworzone przez Użytkownika za pośrednictwem Rynku są zbierane, przechowywane i wykorzystywane przez firmę Intel i Użytkownik upoważnia firmę Intel do tego zgodnie z:
a. paragrafem „Zgłoszenia treści Użytkownika” Warunków korzystania z Intel.com; i
b. Informacjami o ochronie danych osobowych w odniesieniu do wszelkich Treści, które są danymi osobowymi.
c. Korzystanie z Rynku podlega monitorowaniu zgodności z zasadami bezpieczeństwa i warunków użytkowania.

11.Prawo do usunięcia tresci. Firma Intel zastrzega sobie prawo do zatwierdzania, usuwania lub odrzucania Treści utworzonych przez Użytkownika lub opublikowanych przez firmę Intel z dowolnego powodu lub bez podawania powodu, według własnego uznania, w tym Treści, które:
(1) wpływają negatywnie na pozycję biznesową firmy Intel lub relacje z Użytkownikami; lub (2) naruszają warunki Umowy.

12. Czas obowiązywania i rozwiązanie umowy. Niniejsza Umowa obowiązuje między Użytkownikiem a firmą Intel do momentu rozwiązania jej przez którąkolwiek ze stron (okres ten jest „Czasem obowiązywania umowy”). Firma Intel może zawiesić lub wycofać zgodę na korzystanie z Rynku przez Użytkownika w dowolnym momencie z dowolnego powodu lub bez podania powodu, bez jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika, w tym, bez ograniczeń:
a.w celach technicznych lub biznesowych, w tym przeprowadzenia prac konserwacyjnych;
b. jeśli firma Intel racjonalnie ustali, że Użytkownik naruszył niniejszą Umowę; lub
c. jeśli korzystanie z Rynku przez Użytkownika stwarza ryzyko dla firmy, stwarza zagrożenie potencjalnymi roszczeniami stron trzecich wobec firmy Intel lub potencjalnie szkodzi reputacji firmy Intel. W uzasadnionych przypadkach firma Intel powiadomi Użytkownika z wyprzedzeniem o zawieszeniu lub wypowiedzeniu.

13. Koszty związane z użyciem strony. Każda ze stron ponosi wyłączną odpowiedzialność za koszty poniesione w związku z korzystaniem z Rynku.

14. Odpowiedzialność odszkodowawcza. Użytkownik zwalnia firmę Intel, jej partnerów i podmioty stowarzyszone z wszelkich roszczeń, pozwów, działań, żądań, szkód, długów, strat, kosztów, wydatków (w tym kosztów postępowania sądowego i honorariów dla prawników) oraz odpowiedzialności wynikającej z wszelkich roszczeń osób trzecich:
a. zarzucających, że Oferta Użytkownika lub wszelkie inne treści udostępnione przez Użytkownika na Rynku naruszają wszelkie prawa wynikające z tytułu własności lub prawa stron trzecich;
b. wynikające ze sporu między Użytkownikiem i innym Użytkownikiem dotyczącego Oferty lub wszelkich innych Treści udostępnionych przez Użytkownika na Rynku;
c. Wynikające z korzystania z Rynku przez Użytkownika (z wyjątkiem przypadków, w których takie użycie jest wyraźnie dozwolone przez niniejszą Umowę lub przez firmę Intel na piśmie);
d. wynikające z niestosowania odpowiednich przepisów prawa; lub
e. Naruszenia niniejszej Umowy.
Firma Intel (A) powiadomi Użytkownika na piśmie o wszelkich roszczeniach, o ile brak powiadomienia przez firmę Intel nie zwalnia Użytkownika z żadnej odpowiedzialności, z wyjątkiem przypadków, w których takie naruszenie istotnie narusza prawa Użytkownika; i (B) na uzasadnioną prośbę Użytkownika udzieli uzasadnionej pomocy w obronie przed roszczeniem. Użytkownik zgadza się zwrócić firmie Intel lub jej podmiotom powiązanym, w stosownych przypadkach, wszelkie uzasadnione wydatki poniesione w związku z udzieleniem takiej pomocy. Użytkownik nie może podpisywać żadnej ugody ani kompromisu w sprawie roszczenia, a także przyznawać się do winy lub odpowiedzialności ze strony firmy Intel lub jej podmiotów powiązanych w odniesieniu do jakichkolwiek roszczeń objętych niniejszym paragrafem bez wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody firmy Intel.

15.Wiadomości: Z zastrzeżeniem lokalnego prawa, Użytkownik nie powinien zakładać, że wszelka komunikacja, taka jak wiadomości błyskawiczne lub wiadomości bezpośrednie wysyłane na Rynku są prywatne, poufne lub bezpieczne.

16. Tłumaczenia:
a. W przypadku gdzie firma Intel zapewniła tłumaczenie angielskiej wersji tego Regulaminu, Użytkownik potwierdza, że tłumaczenie zapewnione jest wyłącznie dla wygody Użytkownika i że angielska wersja Regulaminu będzie dokumentem regulującym relacje Użytkownika z firmą Intel. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności między tłumaczeniem a angielską wersją Regulaminu zastosowanie ma angielska wersja dokumentu.
b. Dla wygody Użytkownika firma Intel może tłumaczyć na lokalne języki Treści Użytkownika znajdujące się na Rynku. Firma Intel nie gwarantuje ani nie składa żadnych obietnic, zapewnień ani gwarancji co do dokładności tłumaczeń. Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niedokładności lub błędy w tłumaczeniu ani za jakiekolwiek straty lub szkody jakiegokolwiek rodzaju, w tym, bez ograniczeń za szkody pośrednie lub powstałe w wyniku lub w związku z jakimkolwiek tłumaczeniem dostarczonym na lub za pośrednictwem Rynku.