Regulamin programu Intel® Technology Provider

Aktualizacja: 1 lipca 2018 r.

1. Definicje
2. Zastrzeżenie prawne dotyczące użycia zwrotów „Partner” i „Agencja”
3. Poziomy programu
4. Terminologia używana w programie
5. Zobowiązania Uczestnika
6. Korzyści i usługi dla Uczestników programu
7. Informacje poufne
8. Czas obowiązywania umowy, zmiany i rozwiązanie
9. Inne postanowienia, warunki i uwagi
10. Postanowienia ogólne

W przypadku przyznania członkostwa w programie Intel® Technology Provider („Program”) ten Regulamin („Regulamin”) stanowi umowę prawną pomiędzy firmą Intel Corporation i jej spółkami zależnymi („Intel”) a Uczestnikiem programu. „Uczestnik programu” oznacza uczestnika, jego pracodawcę lub podmiot, w którego imieniu działa uczestnik, w zależności od tego, który z terminów ma zastosowanie. Jeśli Uczestnik programu akceptuje Regulamin w imieniu spółki lub innego podmiotu prawnego, oświadcza i gwarantuje, że posiada moc prawną, aby związać podmiot prawny Regulaminem, w którym to przypadku termin „Uczestnik programu” lub „Uczestnika programu” będzie się odnosić do tego rodzaju podmiotu.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Prosimy o zapoznanie się z zasadami poufności danych programu Intel® Technology Provider pod adresem https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/privacy/program-privacy-statement.html, które opisują sposób wykorzystania i traktowania informacji Uczestnika programu.

Jeżeli akceptujesz powyższy Regulamin, kliknij „AKCEPTUJĘ”. Jeśli nie akceptujesz, kliknij przycisk „NIE AKCEPTUJĘ”.

Zaakceptowanie Regulaminu nie zobowiązuje firmy Intel do wyrażenia zgody na uczestnictwo w Programie. Aby zakwalifikować się do programu, należy zaakceptować warunki Regulaminu, podpisać, jeśli jest to wymagane, Umowę licencyjną kanału sprzedaży na używanie znaków towarowych („CTLA”), przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy i spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa.
 

1. DEFINICJE

1.1 „Sprzedawcy” to jednostki zaakceptowane przez firmę Intel zajmujące się dystrybucją lub innego typu sprzedażą oryginalnych produktów Intel® albo gotowych towarów zawierających produkty Intel®, w tym m.in. autoryzowani dystrybutorzy Intel®, producenci ODM (Original Design Manufacturer) lub OEM (Original Equipment Manufacturer) oraz dostawcy lub resellerzy z kanałów sprzedaży.

1.2 „Data wejścia w życie” oznacza datę dostarczenia Uczestnikowi programu pisemnego powiadomienia o akceptacji członkostwa w Programie.

1.3 „Intel” oznacza firmę Intel Corporation oraz jej podmioty zależne i podmioty stowarzyszone.

1.4 „Produkty” to oryginalne produkty Intel® lub gotowe towary zawierające produkty Intel®, sprzedawane przez Sprzedawców.

1.5 „Wielkość sprzedaży” oznacza wielkość sprzedaży Produktów zgłoszoną firmie Intel przez Sprzedawców lub inne niezależne źródła danych.

1.6 „Korzyści z uczestnictwa w programie” oznaczają korzyści opisane pod adresem: https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/technology-provider/about-the-program/overview.html w zależności od aktualnego poziomu uczestnictwa, które firma Intel może co jakiś czas modyfikować według własnego uznania.

1.7 „Kryteria uczestnictwa” oznaczają kryteria opisane pod adresem:  https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/technology-provider/membership/tiers-overview.html w zależności od aktualnego poziomu uczestnictwa, które firma Intel może co jakiś czas modyfikować według własnego uznania.

1.8 „Zawieszenie” oznacza okres 90 dni, w którym niektóre lub wszystkie Korzyści z uczestnictwa w programie mogą być niedostępne, co opisano szczegółowo w paragrafach 8.3 i 8.4 niniejszego dokumentu.

1.9 „Okres z ograniczonym statusem” oznacza okres 9 miesięcy, w którym niektóre Korzyści z uczestnictwa w programie mogą być niedostępne, co opisano szczegółowo w paragrafach 8.5 i 8.6 niniejszego dokumentu.
 

2. ZASTRZEŻENIE PRAWNE DOTYCZĄCE UŻYCIA ZWROTÓW „PARTNER” I „AGENCJA”

Uczestnik programu przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że słowo „Partner” jest ogólnie przyjętym w branży technologicznej terminem wskazującym na związki marketingowe pomiędzy niestowarzyszonymi firmami i jest używane w niniejszym dokumencie zgodnie z tym znaczeniem. Postanowienia Regulaminu i użycie słowa „Partner” w niniejszym dokumencie nie oznaczają powstania powiązania typu partnerstwo, agencja, dystrybucja, joint venture lub innych podobnych układów pomiędzy stronami, a pracownicy, pośrednicy i przedstawiciele jednej strony nie będą uznawani za pracowników, pośredników ani przedstawicieli drugiej strony. Każda ze stron jest uznawana za niezależnego kontrahenta i nie ma upoważnienia do podejmowania zobowiązań w imieniu drugiej strony. Ani Uczestnik programu, ani firma Intel, nie są upoważnieni do podejmowania zobowiązań, wprost ani w sposób dorozumiany, w imieniu drugiej strony. Nie ograniczając powyższego wyłączenia, Uczestnik programu przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że użycie terminu „Partner” w materiałach dotyczących programu nie stanowi i nie oznacza prawnego partnerstwa ani zależności powiernictwa pomiędzy stronami.
 

3. POZIOMY PROGRAMU

W Programie rozróżnia się trzy poziomy uczestnictwa. Kryteria uczestnictwa dla poszczególnych poziomów można znaleźć pod adresem www.intel.pl/reseller lub https://www.intel.pl/technologyprovider.

(i) Partner Platinum
(ii) Partner Gold
(iii) Partner Registered

Nazwa, struktura i korzyści Programu mogą się różnić w zależności od kraju.
 

4. TERMINOLOGIA UŻYWANA W PROGRAMIE

W ramach uczestnictwa w Programie można używać w tekście i mowie wyłącznie nazwy Programu i przyznanego poziomu Uczestnika programu w sposób przedstawiony poniżej:

4.1 W odniesieniu do Programu:
 

Program Intel® Technology Provider
(Nie używać skróconej formy ITPP)

4.2 W odniesieniu do poziomu uczestnictwa Uczestnika programu:
 

Partner Platinum
Partner Gold
Partner Registered

4.3 W odniesieniu do Programu i poziomu łącznie:

Program Intel® Technology Provider, partner Platinum
Program Intel® Technology Provider, partner Gold
Program Intel® Technology Provider, partner Registered

LUB:

Program Intel® Technology Provider — partner Platinum
Program Intel® Technology Provider — partner Gold
Program Intel® Technology Provider — partner Registered
(Uwaga: używać długiego myślnika (—) zamiast dywizu (-))

4.4 W odniesieniu do poziomu Uczestnika programu w przypadku pierwszego wystąpienie w dokumencie:
 

Partner Platinum programu Intel® Technology Provider
Partner Gold programu Intel® Technology Provider
Partner Registered programu Intel® Technology Provider

4.5 Przykłady właściwego użycia:
 

Dalsze użycie: „Ponieważ nasza firma posiada status partnera Platinum, możemy”.

4.6 Przykłady niewłaściwego użycia — niedozwolone:
 

„Intel Partner” lub „partner Intel” lub „partner firmy Intel” lub „Technology Provider” w dowolnym przypadku.
 

5. OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROGRAMU

5.1 Przestrzeganie Regulaminu i umowy CTLA: Uczestnik programu zobowiązuje się zawsze przestrzegać niniejszego Regulaminu, jakiejkolwiek obowiązującej umowy licencyjnej na używanie znaku towarowego określonego przez firmę Intel w ramach lub w związku z programem Intel® Technology Provider, takich jak Umowa licencyjna kanału sprzedaży na używanie znaków towarowych („CTLA”).

5.2 Wypełnienie i przesłanie następujących dokumentów do firmy Intel:

Zgłoszenie uczestnictwa
Umowa licencyjna kanału sprzedaży na używanie znaków towarowych („CTLA”)
 

5.3 Szkolenia: w przypadku niektórych poziomów Programu firma Intel wymaga od uczestników i ich pracowników udziału w szkoleniach na temat produktów i technologii Intel®. Szczegółowe informacje na temat określonych wymagań w zakresie szkoleń na danym poziomie uczestnictwa zawierają Kryteria uczestnictwa.

5.4 Informacje dotyczące profilu: Uczestnik programu musi co najmniej raz w roku lub w każdym przypadku zmiany statusu zweryfikować i zaktualizować informacje dotyczące swojej firmy, w tym między innymi nazwę firmy, nazwiska głównej i dodatkowej osoby kontaktowej, nazwy zajmowanych przez nie stanowisk, adresy e-mail, adres firmy (fizyczny i korespondencyjny), kod pocztowy, numer telefonu i faksu, znajdujące się w rejestrach firmy Intel („Informacje dotyczące profilu”). Uczestnik programu wyraża zgodę na wykorzystanie tych danych przez firmę Intel do celów prowadzonej przez nią działalności.

5.5 Zakupy: Uczestnik programu zgadza się dostarczać, bezpośrednio lub za pośrednictwem odpowiednich firm, informacje o wielkości sprzedaży i dane, które zostaną wykorzystane przez firmę Intel do celów związanych z prowadzoną przez nią działalnością. Prawo Uczestnika programu do czerpania pożytku z korzyści i usług Programu określa firma Intel, częściowo na podstawie informacji o wielkości sprzedaży, stosownie do poziomu uczestnictwa Uczestnika programu.

5.6 Integracja produktów: Uczestnicy programu o statusie partnera Platinum oświadczają, że sprzedają przynajmniej 70% z zakupionych przez siebie od Sprzedawców produktów firmy Intel lub produktów z technologiami Intel® w postaci gotowych towarów albo w postaci zintegrowanego produktu, który zawiera zakupiony przez nich komponent. Weryfikacja integracji produktów/gotowych towarów może być wymagana w przypadku niektórych poziomów uczestnictwa. Firma Intel zastrzega sobie prawo do kontroli wszystkich informacji o sprzedaży zgłoszonych samodzielnie lub wygenerowanych przez system.

5.7 Samodzielnie zgłoszony dochód: firma Intel może również zażądać samodzielnego zgłoszenia liczby systemów zawierających procesory Intel i sprzedanych przez firmę Uczestnika programu w minionym roku kalendarzowym. Firma Intel zastrzega sobie prawo do weryfikacji takich samodzielnie zgłoszonych informacji. Firma Intel ma prawo do kontroli i inspekcji firmy Uczestnika programu, a także do przeprowadzenia wizyty w jego siedzibie. Zgodnie z decyzją firmy Intel lub na pisemne żądanie Uczestnika programu kontrola taka może zostać przeprowadzona przez niezależną firmę na koszt firmy Intel oraz po powiadomieniu Uczestnika programu o kontroli z wyprzedzeniem przynajmniej 10 dni roboczych. Wyniki kontroli będą miały charakter poufny, a jeśli kontrola będzie prowadzona przez niezależną firmę, stwierdzone niezgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu będą zgłoszone firmie Intel.

5.8 Zapewnienie łączności. Uczestnik programu wyraża zgodę na:

(i) przechowywanie adresu e-mail podstawowej osoby kontaktowej z ramienia firmy Uczestnika programu oraz wszystkich pozostałych jej pracowników zaangażowanych w realizację Programu, których działania są wymagane w myśl kryteriów uczestnictwa;

(ii) utrzymanie możliwości dostępu do witryn internetowych dotyczących Programu. Jeśli ID logowania i hasło Uczestnika programu są nieaktywne przez okres dłuższy niż 18 miesięcy, firma Intel może usunąć indywidualne ID logowania, ponownie je przypisać i rozwiązać Umowę licencyjną kanału sprzedaży na używanie znaków towarowych („CTLA”);

(iii) przechowywanie w bezpiecznym miejscu każdego hasła używanego w celu uzyskania dostępu do witryn sieciowych Programu i używanie tych haseł tylko do dostępów autoryzowanych przez Uczestnika programu;

(iv) sprawdzanie wszystkich oficjalnych powiadomień wysyłanych przez firmę Intel Uczestnikowi programu oraz pracownikom zaangażowanym w uczestnictwo w Programie, dotyczących zmian w programie lub statusie uczestnictwa, niezależnie od preferencji otrzymywania biuletynów i korespondencji; i

(v) wyrażenie zgody na umieszczenie w wykazie sporządzonym przez firmę Intel nazwy firmy Uczestnika programu, adresu i statusu Uczestnika programu w ogólnie dostępnej witrynie sieciowej, jak również wyrażenie zgody na umieszczenie przez firmę Intel w takim wykazie łącza do witryny sieciowej firmy Uczestnika programu z zastrzeżeniem, że firma Intel nie jest odpowiedzialna za treści umieszczane w tej witrynie.
 

6. KORZYŚCI I USŁUGI DLA UCZESTNIKÓW PROGRAMU

6.1 Punkty: Punkty („Punkty”) stanowią korzyści gromadzone dobrowolnie, oferowane przez firmę Intel aktywnym uczestnikom programu w zależności od poziomu uczestnictwa w programie, którzy kupują kwalifikujące się produkty Intel® od Sprzedawców (zwanym dalej „Uprawnionymi uczestnikami programu”). Autoryzowani dystrybutorzy Intel®, autoryzowani dostawcy Intel®, dostawcy komponentów Intel nie są uprawnieni do gromadzenia Punktów. Punkty mogą przysługiwać również Uprawnionym uczestnikom programu, którzy uczestniczą w innych działaniach niehandlowych (zwanych dalej „działaniami niekomercyjnymi”) określonych przez firmę Intel. Załącznik A niniejszej umowy określa dodatkowy regulamin związany z Punktami.

6.2 Dodatkowe korzyści i usługi. Firma Intel może od czasu do czasu oferować dodatkowe korzyści lub usługi uczestnikom Programu poza wymienionymi w niniejszym dokumencie. Te korzyści i usługi mogą podlegać innym wytycznym, zasadom lub postanowieniom lub Regulaminowi. Wytyczne, zasady lub Regulamin dotyczące poszczególnych korzyści lub usług są określane dla nich osobno. Po spełnieniu określonych kryteriów członek może mieć prawo do uczestniczenia w więcej niż jednym programie, jednakże świadczenia finansowe wynikające z różnych programów mogą nie podlegać łączeniu.
 

7. INFORMACJE POUFNE

Jeśli Uczestnika programu obowiązuje Umowa z firmą Intel o nieujawnianiu informacji („CNDA”), warunki umowy CNDA odnoszą się do wszelkich informacji poufnych (jak podano w umowie CNDA) wymienianych pomiędzy firmą Intel a Uczestnikiem programu.

W przypadku, gdy Uczestnika programu nie obowiązuje umowa CNDA, mają zastosowanie:

„Informacje poufne” firmy Intel obejmują:

(i) konkretne informacje firmy Intel oznaczone jako „poufne” lub „materiały poufne firmy Intel” oraz

(ii) informacje przekazane ustnie związane lub zawarte w konkretnym dokumencie oznaczonym jako „poufny” lub „materiał poufny firmy Intel”.

Tytuł lub prawo do posiadania informacji poufnych pozostaje własnością firmy Intel. Poufna informacja może być ujawniona firmie Uczestnika programu na imprezach szkoleniowych lub w inny sposób. Niektóre korzyści wynikające z Programu mogą wymagać spełnienia dodatkowych warunków poufności jako warunek uczestnictwa. Poniższe postanowienia dotyczą poufnych informacji firmy Intel ujawnionych w ramach Programu i pozostają w mocy również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszego Regulaminu oraz członkostwa Uczestnika programu. Uczestnik programu zgadza się przestrzegać poniższych postanowień:

a. Przechowywanie poufnych informacji. Poufne informacje firmy Intel należy chronić co najmniej w takim samym stopniu, w jakim Uczestnik programu chroni własne informacje poufne, ale co najmniej w sposób odpowiedni do okoliczności.

b. Nieujawnianie danych. Uczestnikowi programu nie wolno ujawniać żadnych poufnych informacji osobom trzecim z wyjątkiem pracowników firmy Uczestnika programu, którzy potrzebują tych informacji przy wykonywaniu swojej pracy. Przed ujawnieniem poufnych informacji pracownikom swojej firmy należy ich pouczyć o wymaganiach poufności wynikających z umowy i uzyskać od nich zapewnienie stosowania się do tych wymagań. Uczestnik programu jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez pracowników swojej firmy wymagań wynikających z niniejszej umowy.

c. Kopie. Uczestnikowi programu nie wolno robić kopii poufnych informacji z wyjątkiem kopii potrzebnych dla pracowników firmy Uczestnika programu, którzy muszą znać te informacje; wszystkie kopie muszą być oznaczone jako „materiały poufne firmy Intel”.

d. Czas trwania. Informacje poufne należy traktować jako takie przez okres co najmniej pięciu (5) lat od daty ich ujawnienia Uczestnikowi programu, chyba że zostały one:

(i) zgodnie z prawem udostępnione publicznie,

(ii) legalnie otrzymane od firmy trzeciej bez obowiązku zachowania poufności,

(iii) legalnie przesłane do wiadomości Uczestnika programu bez żadnych ograniczeń dotyczących ich używania lub ujawnienia przed otrzymaniem ich od firmy Intel, lub

(iv) ogólnie udostępnione przez firmę Intel bez ograniczeń ich ujawniania.

e. Uczestnik programu zgadza się zwrócić albo zniszczyć całość lub część informacji poufnych, w tym wszystkie ich kopie, na żądanie firmy Intel i potwierdza swoją zgodę na spełnienie takiego żądania.
 

8. CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY, ZMIANY I ROZWIĄZANIE

8.1 Czas obowiązywania Umowy. Niniejszy Regulamin obowiązuje od daty wejścia w życie i będzie obowiązywał, o ile nie zostanie rozwiązany, jak określono w niniejszym dokumencie. Każdy Uczestnik programu jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu automatycznie odnawianego i obowiązującego w każdym roku od pierwszego dnia roku kalendarzowego. Uczestnik programu otrzyma zawiadomienie od firmy Intel w formie pisemnej lub elektronicznej informujące o dacie obowiązywania uczestnictwa w odpowiednim roku kalendarzowym. W przypadku partnerów Gold lub Platinum ich uczestnictwo wygasa w ostatnim dniu roku kalendarzowego, o ile wcześniej nie zostanie wykluczone zgodnie z poniższym Regulaminem Programu. Raz w roku firma Intel dokona przeglądu statusu uczestnictwa Uczestnika programu i może wydłużyć jego ważność o kolejny rok kalendarzowy, jeśli zostały spełnione warunki danego statusu uczestnictwa w Programie oraz pozostałe postanowienia i warunki niniejszego Regulaminu. W przypadku partnerów Registered ich uczestnictwo będzie kontynuowane, o ile wcześniej nie zostanie wykluczone zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Programu.

8.2 Zmiany w Programie. W dowolnym czasie, po powiadomieniu Uczestnika programu, firma Intel może:

(i) dodawać nowe poziomy Programu,

(ii) anulować wszystkie lub niektóre poziomy Programu lub

(iii) zmienić, zmodyfikować lub wycofać niektóre lub wszystkie korzyści i usługi Programu.

Uczestnik programu powinien przeglądać postanowienia i warunki Regulaminu raz do roku lub wcześniej, jeśli firma Intel powiadomi Uczestnika programu o dokonaniu zmian w Regulaminie. Uczestnik programu zgadza się, że po każdych zmianach lub modyfikacjach Programu jego dalsze uczestnictwo lub przystąpienie do Programu wymaga akceptacji zmienionego Regulaminu.

8.3 Zawieszenie. Firma Intel może umieścić Uczestnika programu w Zawieszeniu, jeśli nie zastosuje się on do niniejszego Regulaminu lub umowy CTLA lub wskazówek dotyczących używania logo firmy Intel. „Zawieszenie” obowiązuje przez maksymalny okres 90 dni, w którym to czasie Uczestnik programu może nie mieć dostępu do korzyści z Programu. Podczas tego okresu Uczestnik programu musi podjąć czynności celem skorygowania wskazanych braków. Jeśli pod koniec Zawieszenia braki nadal występują, może nastąpić wykluczenie z uczestnictwa w Programie. Firma Intel nie będzie rozpatrywać żadnych wniosków o ponowne przystąpienie do Programu przez co najmniej sześć (6) miesięcy od daty wykluczenia. Ponowne przystąpienie do Programu będzie regulowane przez firmę Intel według własnego uznania.

8.4 Okres z ograniczonym statusem. Firma Intel może zdecydować o nadaniu uczestnikowi ograniczonego statusu w przypadku, gdy nie spełni on wymogu weryfikacji i aktualizacji danych profilu swojej firmy zgodnie z wymogami opisanymi powyżej w ustępie 5.4. Ograniczony status wchodzi w życie, gdy uczestnik nie zaktualizuje profilu swojej firmy w przeciągu trzech miesięcy corocznego okresu odnawiania uczestnictwa. „Ograniczony status” może trwać do 9 miesięcy, podczas których Uczestnik nie będzie mieć dostępu do korzyści z programu, takich jak punkty (punkty te będą jednak dalej gromadzone we wspomnianym czasie). Podczas tego okresu Uczestnik programu musi podjąć działania w celu zaktualizowania profilu swojej firmy. Jeśli po upływie okresu z ograniczonym statusem profil firmy nie będzie zaktualizowany, uczestnictwo w Programie może zostać zakończone. Firma Intel nie będzie rozpatrywać żadnych wniosków o ponowne przystąpienie do Programu przez co najmniej sześć (6) miesięcy od daty wykluczenia. Ponowne przystąpienie do Programu będzie regulowane przez firmę Intel według własnego uznania.

8.5 Wykluczenie z programu lub zmiana statusu – inicjatywa firmy Intel. Firma Intel może według własnego uznania wykluczyć uczestnictwo Uczestnika programu lub zmienić jego status z jednego poziomu na inny w dowolnym czasie za powiadomieniem i podaniem przyczyny lub bez podania przyczyny. Okoliczności, które mogą być przesłanką do wykluczenia obejmują między innymi:
 

(i) Przedkładanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych informacji w zgłoszeniu o członkostwo, w tym pytań dotyczących profilu Programu;

(ii) Uzyskanie lub próbę uzyskania korzyści lub usług programu za pomocą kłamstwa, oszustwa lub w inny nielegalny sposób;

(iii) Udział w tworzeniu, sprzedaży lub oferowaniu do sprzedaży podrobionych, zmienionych, o zmienionym oznaczeniu, zmanipulowanych lub w zmienionych opakowaniach produktów Intel® lub przesłanie firmie Intel takich produktów do wymiany;

(iv) Utrzymywanie lub staranie się o uzyskanie zduplikowanych kont uczestnictwa;

(v) Nieprzestrzeganie któregokolwiek z wymogów uczestnictwa;

(vi) Nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu;

(vii) Nieprzestrzeganie któregokolwiek z postanowień umowy CTLA i/lub umowy licencyjnej dotyczącej logo;

(viii) Nieprzestrzeganie innych przepisów mających zastosowanie do Uczestnika programu lub do wszelkich korzyści oferowanych Uczestnikowi programu, w tym naruszenie wymagań Programu obsługi gwarancyjnej kanału sprzedaży („CWP”).

8.6 Wykluczenie z programu – Partner Programu. Uczestnik programu może dobrowolnie wykluczyć swoje uczestnictwo w Programie w dowolnej chwili, przekazując administratorowi Programu pisemne powiadomienie.

8.7 Skutki rozwiązania Umowy. Po rozwiązaniu wszystkie przyznane Uczestnikowi programu prawa w ramach tego Regulaminu i stosownych umów licencyjnych, takich jak umowa CTLA, tracą w trybie natychmiastowym swoją moc, a Uczestnik programu musi niezwłocznie wypełnić wszelkie wymogi dotyczące rozwiązania określone w niniejszym Regulaminie lub innych umowach.

8.8 Zmiana statusu na wyższy. Firma Intel od czasu do czasu przeprowadzi ocenę realizacji warunków zmiany statusu uczestnictwa Uczestnika programu na wyższy, z poziomu Registered na poziom Gold lub z poziomu Gold na poziom Platinum. Wszystkie uaktualnienia podlegają kryteriom uczestnictwa ze skutkiem w momencie przejścia na nowy poziom uczestnictwa i wymagają zatwierdzenia przez firmę Intel. Zmiana na poziom Platinum wymaga ręcznej weryfikacji; do czasu jego aktywacji może upłynąć kilka miesięcy.

8.9 Zmiana statusu na niższy. JEŚLI UCZESTNIK PROGRAMU NIE SPEŁNIA MINIMALNYCH WYMAGANYCH KRYTERIÓW WYZNACZONYCH DLA JEGO AKTUALNEGO POZIOMU, NIE NASTĄPI ODNOWIENIE AKTUALNEGO STATUSU UCZESTNICTWA W CYKLU ROCZNYM, LECZ PONOWNE PRZYPISANIE LUB ZMIANA STATUSU NA NIŻSZY, ODPOWIEDNI KWALIFIKUJĄCY SIĘ POZIOM UCZESTNICTWA BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA. WYMAGANE JEST SPEŁNIENIE KRYTERIÓW NOWEGO POZIOMU UCZESTNIKA PROGRAMU. NIE BĘDZIE NATOMIAST WYMAGANA PONOWNA AKCEPTACJA POSTANOWIEŃ REGULAMINU ANI UMOWY CTLA (JEŚLI MA ZASTOSOWANIE).
 

9. INNE POSTANOWIENIA, WARUNKI I UWAGI

9.1 Brak poparcia. Uczestnik programu potwierdza, że firma Intel nie przedstawia żadnych opinii w imieniu Uczestnika programu dotyczących jakości oferowanych przez niego produktów i usług. Uczestnik programu nie może twierdzić, że firma Intel popiera jego produkty.

9.2 Witryna internetowa Uczestników i hasło. Uczestnik programu musi posiadać hasło umożliwiające dostęp do niektórych części witryny sieci internetowej dotyczącej Programu. Uczestnik programu powinien przechowywać hasło bezpiecznie i poufnie i używać go tylko do autoryzacji dostępu do witryny Programu. Uczestnik programu jest odpowiedzialny za wszystkie czynności wykonane przy użyciu tego hasła. Uczestnik programu powinien powiadomić natychmiast firmę Intel o każdym rzeczywistym lub potencjalnym, nieautoryzowanym użyciu jego hasła. Firma Intel nie odpowiada za żadne skutki wynikłe z nieautoryzowanego użycia hasła uczestnika programu. Wszelkie pytania lub problemy dotyczące hasła należy kierować na adres:  www.intel.pl/reseller lub https://www.intel.pl/technologyprovider.

9.3 Produkty podrabiane i o zmienionym oznakowaniu. Uczestnik programu nie może zmieniać zakresu funkcji, zwiększać częstotliwości ani modyfikować oznaczeń produktów firmy Intel. Uczestnik programu nie może używać, sprzedawać, pośredniczyć w sprzedaży ani promować sprzedaży podrobionych, zmienionych lub o zmienionym oznakowaniu produktów firmy Intel. W przypadku zwrócenia firmie Intel produktów, o których firma Intel jest przekonana, że zostały zmienione w bezprawny sposób, firma Intel może powiadomić odpowiednie władze w celu przeprowadzenia dochodzenia. Uczestnik programu nie może zmieniać opakowania produktów firmy Intel, sprzedawać innych produktów w opakowaniach firmy Intel ani zmieniać lub modyfikować opakowań produktów firmy Intel.

9.4 Oprogramowanie i inna zawartość dostępna w witrynach internetowych firmy Intel. Firma Intel prowadzi witryny internetowe dotyczące Programu. Łącze „Warunki korzystania” w tych witrynach internetowych prowadzi do postanowień odnoszących się do materiałów dostępnych w witrynach internetowych firmy Intel. Oprogramowanie, które można pobrać w witrynach internetowych firmy Intel, jest chronione prawami autorskimi firmy Intel lub jej dostawców. Uczestnik programu wyraża zgodę na używanie takiego oprogramowania zgodnie z postanowieniami umowy licencyjnej dotyczącej oprogramowania, jeśli taka umowa istnieje.

9.5 Informacje na temat poufności danych w Programie. Firma Intel może niekiedy współpracować z innymi dostawcami komplementarnych technologii przy oferowaniu nowych programów oraz korzyści uczestnikom Programu. Uczestnik programu wyraża zgodę na zbieranie przez firmę Intel informacji na temat ilości i typu produktów zakupionych w firmie Intel lub u uczestniczących dostawców komplementarnych technologii („Informacje o zakupie”) oraz na używanie lub udostępnianie informacji dotyczących profilu Uczestnika programu i Informacji o zakupie dostawcom, dystrybutorom i/lub innym dostawcom usług obsługującym te programy i zapewniającym dodatkowe korzyści uczestnikom Programu.

(i) Informacje o banku. Możemy uzyskać od Uczestnika programu informacje dotyczące firmowego konta bankowego, aby umożliwić wykonywanie bezpośrednich płatności wszystkich zachęt finansowych w Programie, do których jest uprawniony. Informacje te będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania płatności.

(ii) Autoryzowani dystrybutorzy i inni Sprzedawcy firmy Intel®. Firma Intel gromadzi dane sprzedaży od Sprzedawców oraz wykorzystuje te informacje do oceny statusu Uczestnika programu w Programie, a także do określenia odpowiednich korzyści finansowych, programów obsługi klienta bądź innych korzyści lub usług Programu, do których Uczestnik programu może się kwalifikować. Możemy dostarczyć informacje dotyczące Programu Sprzedawcom (w tym bez ograniczeń, kwalifikowalność punktów, salda i wygaśnięcie) w celu umożliwienia nam dostarczenia Uczestnikowi programu odpowiednich korzyści lub usług w ramach Programu. Sprzedawcy oraz ich pracownicy mają zakaz wykorzystywania informacji przekazanych przez firmę Intel do jakichkolwiek celów innych niż wskazane przez firmę Intel, a firma Intel podejmuje rozsądne działania w celu zapewnienia przez takich Sprzedawców ochrony informacji Uczestnika programu w imieniu firmy Intel.

(Iii) Inni dostawcy usług. Firma Intel od czasu do czasu zatrudnia innych dostawców usług w celu świadczenia usług marketingowych w imieniu firmy Intel, takich jak dostarczanie biuletynów e-mail lub nagród w konkursach, świadczenie usług pomocy technicznej dla klientów, hostowanie usług internetowych, obsługa rejestracji na szkolenia lub inne imprezy, obsługa kwestionariuszy programu, ankiet, promocji lub konkursów, przetwarzanie płatności za korzyści finansowe albo wykonywanie analiz statystycznych naszych programów. Firma Intel będzie dostarczać innym dostawcom usług informacje wymagane do realizacji korzyści lub usług w imieniu firmy Intel. Inni dostawcy usług oraz ich pracownicy mają zakaz wykorzystywania informacji przekazanych przez firmę Intel do jakichkolwiek celów innych niż wskazane przez firmę Intel, a firma Intel podejmuje rozsądne działania w celu zapewnienia przez takich dystrybutorów ochrony informacji Uczestnika programu w imieniu firmy Intel.

9.6 Witryny internetowe firm trzecich i ich zawartość. W witrynie internetowej Programu mogą znajdować się treści i łącza do witryn internetowych osób trzecich. Uczestnik programu przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma Intel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek oświadczenia, reklamy lub inne materiały marketingowe dostarczone w witrynach internetowych stron trzecich.

9.7 Zastrzeżenia. PROGRAM, WITRYNA INTERNETOWA PROGRAMU, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI KAŻDA INFORMACJA, TEKST, GRAFIKA, ŁĄCZE LUB INNY ELEMENT ZAMIESZCZONY W WITRYNIE INTERNETOWEJ ORAZ KORZYŚCI I USŁUGI DOSTARCZANE ZA POMOCĄ WITRYNY INTERNETOWEJ, SĄ DOSTARCZANE BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI UDZIELANEJ PRZEZ FIRMĘ INTEL ORAZ JEJ DOSTAWCÓW. FIRMA INTEL NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI I NIE UDZIELA ŻADNEJ – WYRAŻONEJ WPROST ANI DOROZUMIANEJ – GWARANCJI W ODNIESIENIU DO PROGRAMU, WITRYNY INTERNETOWEJ ORAZ KORZYŚCI, MATERIAŁÓW I USŁUG DOSTARCZANYCH ZA POŚREDNICTWEM PROGRAMU, WITRYN INTERNETOWYCH PROGRAMU, W TYM GWARANCJI DOTYCZĄCEJ PRZYDATNOŚCI, ZADOWOLENIA Z JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUB GWARANCJI NIENARUSZANIA PRAW. PONADTO FIRMA INTEL NIE UDZIELA GWARANCJI CO DO CIĄGŁEGO I NIEPRZERWANEGO DOSTĘPU DO WITRYN INTERNETOWYCH PROGRAMU, DZIAŁANIA, ZAKRESU FUNKCJI, DOSTĘPNOŚCI WITRYN INTERNETOWYCH PROGRAMU, BRAKU WIRUSÓW I NAPRAWY USZKODZEŃ ZAISTNIAŁYCH W WITRYNACH PROGRAMU.

9.8 Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA INTEL ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYNIKŁE SZKODY (POŚREDNIE, SPECJALNE ANI UBOCZNE), W TYM M.IN. ZA SZKODY WYNIKŁE Z UTRATY ZYSKÓW, UTRATY INFORMACJI, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI FIRMY LUB ZAOPATRZENIA W ZASTĘPCZE TOWARY LUB USŁUGI, ANI TEŻ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU UMOWY, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA), ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI INACZEJ POWSTAŁEJ NA PODSTAWIE LUB W POWIĄZANIU W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z PROGRAMEM, WITRYNAMI INTERNETOWYMI PROGRAMU LUB POSŁUŻENIA SIĘ WITRYNAMI INTERNETOWYMI PROGRAMU W CELU ZAKUPU SKŁADNIKÓW, OPROGRAMOWANIA I/LUB USŁUG OD UCZESTNICZĄCYCH W PROGRAMIE SPRZEDAWCÓW DZIAŁAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO W WITRYNIE INTERNETOWEJ PROGRAMU, NAWET JEŚLI FIRMA INTEL ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. PONADTO CAŁKOWITA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZBIORCZA FIRMY INTEL WOBEC UCZESTNIKA PROGRAMU W ZWIĄZKU Z PROGRAMEM I WITRYNAMI INTERNETOWYMI PROGRAMU (BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY ROSZCZENIE WYNIKA Z UMOWY, DELIKTU CZY INNYCH TEORII PRAWNYCH) NIE BĘDZIE PRZEKRACZAĆ SUMY KORZYŚCI ZAPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH PRZEZ FIRMĘ INTEL W RAMACH PROGRAMU, JEŚLI TAKIE ISTNIEJĄ. NA NIEKTÓRYCH OBSZARACH NIE JEST DOZWOLONE OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY UBOCZNE LUB PRZYPADKOWE I Z TEGO POWODU W PEWNYCH PRZYPADKACH OGRANICZENIE TO MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UCZESTNIKA PROGRAMU.

9.9 Przeciwdziałanie korupcji. Uczestnik programu oświadcza i gwarantuje, że przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa antykorupcyjnego oraz że nie dopuścił się w przeszłości oraz nie dopuści się w przyszłości naruszenia jakichkolwiek przepisów prawa antykorupcyjnego, w tym między innymi ustawy United States Foreign Corrupt Practices Act, ustawy United Kingdom Bribery Act oraz miejscowych przepisów prawa antykorupcyjnego obowiązujących w jego jurysdykcji. Bez uszczerbku dla powyższego Uczestnik programu oświadcza i gwarantuje, że zarówno on, jak i jego pracownicy, agenci i przedstawiciele nie dopuścili się w przeszłości oraz nie dopuszczą się w przyszłości przypadków pośredniego lub bezpośredniego oferowania lub przekazywania jakichkolwiek prezentów bądź korzyści majątkowych lub osobistych ani składania obietnic ich wręczenia bądź przypadków zezwalania innym na dokonywanie powyższych czynów na rzecz: (i) jakiegokolwiek urzędnika państwowego (definiowanego jako dowolny urzędnik, pracownik lub osoba pełniąca funkcję o charakterze urzędowym w dowolnej jednostce, agencji lub instytucji rządowej, w tym w przedsiębiorstwie państwowym lub spółce kontrolowanej przez skarb państwa, oraz międzynarodowej organizacji publicznej, a także partii politycznej, bądź polityk lub kandydat na stanowisko polityczne) lub (ii) jakiejkolwiek osoby, w przypadku której część lub całość takiego prezentu bądź korzyści majątkowej lub osobistej zostanie, zgodnie z wiedzą lub uzasadnionym przypuszczeniem Uczestnika programu, zaoferowana, przekazana lub wręczona, w sposób pośredni lub bezpośredni, urzędnikowi państwowemu, z zamiarem: (1) niewłaściwego wpłynięcia na działanie lub decyzję urzędnika państwowego występującego w oficjalnym charakterze; (2) niewłaściwego nakłonienia urzędnika państwowego do podjęcia lub zaniechania jakiegokolwiek działania w sposób stanowiący naruszenie jego prawnego obowiązku; (3) zabezpieczenia niewłaściwej korzyści lub (4) niewłaściwego nakłonienia urzędnika państwowego do wykorzystania jego autorytetu w celu wpłynięcia na jakąkolwiek decyzję rządu lub instytucji rządowej z zamiarem udzielenia firmie Intel lub dowolnemu z jej podmiotów stowarzyszonych pomocy w pozyskaniu lub utrzymaniu źródła przychodów. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Uczestnik programu naruszył ustawę FCPA lub inne, podobne przepisy obowiązujące w jego jurysdykcji, firma Intel niezwłocznie rozwiąże niniejszą umowę.

10. POSTANOWIENIA OGÓLNE

10.1 Wariantowość. Sposób implementacji oraz zarządzania Programem może być różny w różnych krajach.

10.2 Przeniesienie. Uczestnictwo w Programie nie podlega przeniesieniu ani cesji. Firma Intel może scedować lub delegować swoje prawa i/lub zobowiązania wynikające z postanowień Regulaminu, w części lub w całości, do swojej firmy zależnej, która należy w całości, bezpośrednio lub pośrednio, do firmy Intel.

10.3 Kolejność priorytetów. Angielska wersja niniejszego Regulaminu jest nadrzędna w stosunku do wszystkich wersji tłumaczonych. Postanowienia umowy CTLA są nadrzędne w stosunku do postanowień i warunków tego Regulaminu w kwestiach dotyczących umowy CTLA. Standardowy Regulamin sprzedaży firmy Intel (aktualizowany od czasu do czasu do czasu) ma zastosowanie do każdej sprzedaży produktów przez firmę Intel. Standardowy Regulamin sprzedaży jest dostępny na życzenie i w portalu Łącze handlowe Intel Business Link.

10.4 Zrzeczenie się praw. Niewyegzekwowanie wypełnienia któregokolwiek z postanowień i warunków niniejszego Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się tego postanowienia ani nie wpływa na możliwość egzekwowania go w przyszłości.

10.5 Zmiany Umowy. Niniejszy Regulamin nie może być zmieniony, z wyjątkiem zmian na piśmie podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron. Niezależnie od powyższego postanowienia firma Intel zastrzega sobie prawo do modyfikowania oraz anulowania Programu i/lub Korzyści z Programu i tego Regulaminu według własnego uznania; zmiany te będą obowiązywać po powiadomieniu Uczestnika programu lub w podanym czasie, jeśli został określony. Ogłoszenie tych zmian w witrynie sieciowej Programu i/lub przesłanie ich pocztą elektroniczną będzie traktowane jako powiadomienie Uczestnika programu o takich zmianach.

10.6 Zgodność z przepisami. Uczestnik programu zgadza się przestrzegać, na własny koszt, wszystkich ustaw, przepisów, zasad, rozporządzeń i nakazów każdego z organów rządowych, ministerstw lub agencji, które są właściwe ze względu na zobowiązania wynikające z Programu i niniejszego Regulaminu.

10.7 Rozłączność postanowień. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, sprzeczne z prawem lub niewykonalne, sąd usunie postanowienie z niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany lub usunięcia postanowień lub części Regulaminu nie wpływają na ważność i wykonalność pozostałej części niniejszego Regulaminu, która pozostanie w pełnej mocy.

10.8 Całość Umowy. Niniejszy Regulamin i inne dokumenty, o których mowa w niniejszym Regulaminie, zawierają całe porozumienie między Uczestnikiem programu a firmą Intel w odniesieniu do Programu oraz łączą i zastępują wszelkie wcześniejsze i równoczesne propozycje, umowy, porozumienia, negocjacje, oświadczenia, gwarancje, warunki i korespondencję, ustną lub pisemną, pomiędzy stronami w odniesieniu do jej przedmiotu.

10.9 Prawo właściwe i miejsce rozstrzygania sporów. Wszystkie roszczenia wynikające lub związane z niniejszym Regulaminem, Programem, związanymi z nim materiałami lub witrynami internetowymi, z wyłączeniem roszczeń wynikających lub związanych z umową CTLA, będą rozstrzygane:

(1) jeśli Uczestnik programu przebywa w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej, łącznie z Meksykiem, właściwym miejscem jest stan Delaware, a właściwym prawem jest prawo Stanów Zjednoczonych Ameryki i stanu Delaware, bez uwzględniania przepisów kolizyjnych;

(2) jeśli Uczestnik programu przebywa w krajach Azji i Oceanii, właściwym miejscem jest Singapur, a właściwym prawem prawo obowiązujące w Singapurze;

(3) jeśli Uczestnik programu przebywa w Japonii, właściwym miejscem jest sąd Tokyo District Court, a właściwym prawem prawo obowiązujące w Japonii;

(4) jeśli Uczestnik programu przebywa w Europie i niewymienionych częściach świata, właściwym miejscem są sądy Anglii, a właściwym prawem prawo Anglii i Walii.

10.10 Przepisy eksportowe. Uczestnik programu musi przestrzegać wszystkich przepisów i rozporządzeń, które obowiązują na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów i regulują wywóz, przywóz, przekazywanie, dystrybucję, użytkowanie i serwisowanie Produktów. W szczególności Uczestnik programu nie może:

(a) sprzedawać ani przekazywać produktu do kraju podlegającego sankcjom lub jakiemukolwiek podmiotowi uwzględnionemu w wykazie podmiotów, z którymi zabrania się prowadzenia interesów, opublikowanym przez rząd Stanów Zjednoczonych lub inny właściwy rząd; lub

(b) wykorzystywać, sprzedawać lub przekazywać Produktu do rozwoju, projektowania, tworzenia lub produkcji broni jądrowej, rakietowej, chemicznej lub biologicznej lub w jakimkolwiek innym celu zakazanym przez rząd Stanów Zjednoczonych lub inny właściwy rząd bez uprzedniego uzyskania wszystkich zezwoleń wymaganych przez wszystkie obowiązujące przepisy. Więcej informacji na temat zobowiązań Uczestnika programu związanych z wywozem można znaleźć na stronie www.intel.pl/content/www/pl/pl/legal/export-compliance.html?wapkw-export.

10.11 Brak wyłączności. Korzyści oferowane w ramach tego Programu nie są uzależnione od wyłączności ani określonego udziału w rynku. Co więcej, żadna część niniejszej umowy nie zabrania którejkolwiek stronie zawierania podobnych umów ze stronami trzecimi.

Załącznik A: Dodatkowy regulamin przyznawania Punktów


1. Udział:

1.1 Zasady zdobywania i wykorzystywania punktów mogą różnić się w zależności od poziomu uczestnictwa w Programie. Aktualne zasady można przeglądać na stronie Punktów w witrynie internetowej Programu („Strona Punktów”). Zdobywanie i wykorzystywanie Punktów jest uzależnione od przestrzegania Regulaminu i Dodatkowego regulaminu przyznawania Punktów (łącznie „Regulamin”). Uczestnicy, którzy utracili status aktywnych Uczestników Programu, nie mogą otrzymywać Punktów. Uczestnik programu nie musi uczestniczyć w programie przyznawania Punktów ani kupować produktów Intel®.

1.2 Podstawowa osoba kontaktowa ds. Punktów: w zakresie dostępu i kontroli firma Intel korzysta z danych podstawowych osób kontaktowych wyznaczonych w Centrum profili Intel. Uczestnik programu musi zidentyfikować podstawową osobę kontaktową w celu zarządzania Punktami w jego imieniu. Osoba ta będzie odpowiedzialna za Regulamin, zarządzanie, wykonywanie i dyspozycje dotyczące wszystkich aspektów, produktów i usług związanych z Punktami.
 

2. Objęte programem zakupy, działania i uczestnictwo w promocjach:

2.1 Tylko produkty firmy Intel, działania i promocje określone na Stronie Punktów kwalifikują się do zdobywania Punktów. Inne działania niekomercyjne, za które mogą zostać przyznane Punkty, mogą polegać m.in. na ukończeniu wybranego szkolenia internetowego i udziale w wybranych ankietach zaakceptowanych przez firmę Intel.

2.2 Aby Punkty zostały naliczone, zakup musi zostać zgłoszony przez Sprzedawcę. Do obliczenia Punktów, które pojawią się na koncie uprawnionego uczestnika programu na Stronie Punktów, firma Intel użyje danych dotyczących punktów za zakupy ustalonych na podstawie informacji na temat wielkości sprzedaży zgłoszonych przez Sprzedawców lub inne zatwierdzone podmioty zajmujące się sprzedażą, po potrąceniu zwrotów. Produkty firmy Intel, które nie zostały kupione u Sprzedawcy, nie kwalifikują się do przyznania Punktów i nie będą uwzględniane pod tym kątem.

2.3 Jeśli Uprawniony uczestnik programu kupuje objęte programem produkty firmy Intel za pośrednictwem biura finansowego, musi poprosić Sprzedawcę o umieszczenie na fakturze w polu „kupujący” aktywnego identyfikatora biznesowego wraz z nazwą Uprawnionego uczestnika programu i nazwą biura finansowego.

2.4 Tylko zakupy i działania, które są wymienione na Stronie Punktów, będą zgłaszane i publikowane w podsumowaniu korzyści związanej z Punktami uprawnionego uczestnika programu.
 

3. Wartość nagród:

3.1 Firma Intel według własnego uznania ustala liczbę Punktów przyznawanych za poszczególne objęte programem zakupy, działania lub uczestnictwo w promocjach. Firma Intel może w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia zmienić wartość w punktach lub wycofać z programu kwalifikujące się produkty, działania i promocje. Decyzją firmy Intel wartość w punktach może być różna w różnych regionach geograficznych, na różnych poziomach uczestnictwa lub w kontekście innych czynników. Firma Intel zastrzega sobie prawo do wyznaczenia według własnego uznania i do egzekwowania minimalnego progu i/lub pułapu dotyczącego Punktów oraz do liczbowego ograniczenia danej oferty w wyznaczonym okresie. Decyzja firmy Intel, czy dany zakup lub działanie kwalifikuje się do uzyskania Punktów, ma charakter ostateczny. Aktualizacje punktów są umieszczane na Stronach Punktów.

3.2 Datą przyznania Punktów za zakup kwalifikującego się produktu firmy Intel jest data faktury, a nie data złożenia zamówienia.

3.3 Odpowiednia data stosowana do ustalenia Punktów za działania niekomercyjne to data udziału w promocji/wykonania działania.

3.4 Firma Intel może także przyznawać Punkty za specjalne promocje, oferty lub kampanie. Regulaminy specjalnych promocji zostaną przekazane Uprawnionemu uczestnikowi programu dowolną metodą zwykle stosowaną do komunikowania się z Uczestnikiem programu, taką jak poczta elektroniczna i/lub opublikowanie zaktualizowanego Regulaminu dotyczącego Punktów na Stronach Punktów.
 

4. Przyznawanie punktów:

4.1 Z każdy kwalifikujący się zakup przez uprawnionego uczestnika programu i prawidłowe zgłoszenie go firmie Intel przez Sprzedawcę firma Intel przyzna Punkty w liczbie odpowiadającej ustalonej ilości dla tego produktu i daty wysyłki. Za każde kwalifikujące się działanie niekomercyjne wykonane przez uprawnionego uczestnika programu i prawidłowo zgłoszone firma Intel przyzna Punkty w liczbie odpowiadającej ustalonej ilości dla danego działania i daty jego wykonania.

4.2 Firma Intel przyzna punkty na podstawie wielkości sprzedaży zgłoszonej przez Sprzedawców i opublikuje je w obszarze Punktów na Stronach Punktów. Uprawnieni uczestnicy programu są zobowiązani do regularnego przeglądania swojego salda Punktów. Jeśli Punkty zostaną nieprawidłowo naliczone na skutek błędu Sprzedawcy, uprawniony uczestnik programu musi poinformować o tym odpowiedniego Sprzedawcę i poprosić o przekazanie raportu o błędzie do firmy Intel w ciągu 6 miesięcy od daty pierwotnego zakupu. Jeśli nie uda się wyjaśnić rozbieżności na linii uprawniony uczestnik programu – Sprzedawca, ostateczna decyzja dotycząca liczby przysługujących punktów należy do firmy Intel. W przypadku rozbieżności, których nie można rozwiązać z autoryzowanym dystrybutorem Intel®, skontaktuj się z lokalnym zespołem pomocy technicznej firmy Intel pod adresem https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/technology-provider/buying-and-support/overview.html.

4.3 Firma Intel będzie przyznawać Punkty tylko wtedy, gdy Sprzedawca prawidłowo zgłosił zakupy Uprawnionego uczestnika programu. Sprzedający musi zgłosić firmie Intel:

•  Identyfikator biznesowy (musi być taki sam jak identyfikator biznesowy w firmie Intel)

•  Nazwa firmy (musi być taka sama jak nazwa firmy w firmie Intel)

•  Adres — wiersz 1 (musi być taki sam jak adres w firmie Intel)

•  Adres — wiersz 2 (musi być taki sam jak adres w firmie Intel)

•  Adres — miasto (musi być takie samo jak miasto w firmie Intel)

•  Adres — województwo (musi być takie samo jak województwo w firmie Intel)

•  Adres — kraj (musi być taki sam jak kraj w firmie Intel)

Uprawnieni uczestnicy programu muszą dopilnować, aby nazwa firmy i adres zgłaszane przez Sprzedawców dokładnie odpowiadały nazwie i adresowi posiadanym przez firmę Intel.
 

5. Wymiana punktów:

5.1 Punkty można wymieniać od razu po pojawieniu się ich na koncie Uprawnionego uczestnika programu. Można je wymienić tylko na nagrody udostępnione za Punkty poprzez Strony Punktów. Punkty nie mają żadnej wartości pieniężnej.

5.2 Uprawnieni uczestnicy programu będą mogli przeglądać dostępne nagrody w zależności od kryteriów dotyczących poziomu i lokalizacji. Każda nagroda będzie miała czytelnie podaną wartość w punktach uwzględniającą wszelkie związane z nią opłaty. Uprawnieni uczestnicy programu mogą wymienić na przedmioty tylko Punkty dostępne na swoim koncie, a przed wymianą na koncie musi być wystarczająca liczba Punktów. Każda wymiana spowoduje odjęcie z konta uczestnika odpowiedniej liczby Punktów. Punkty zostaną odjęte z konta bezpośrednio w momencie wymiany.

5.3 Nagrody mogą być dostępne dla Uprawnionych uczestników programu w określonych krajach lub we wszystkich krajach danego regionu.

5.4 Niektóre nagrody mogą podlegać osobnym regulaminom i/lub zasadom. Jeśli będą one obowiązywać, odpowiednie informacje zostaną przedstawione w opisie przedmiotu. Wymieniając punkty na takie przedmioty, Uprawnieni uczestnicy programu potwierdzają zaakceptowanie regulaminu, który ich dotyczy.

5.5 O ile zezwalają na to regulamin i warunki przyznawania, konta Uczestników uprawnionych do korzystania z programu zostaną na powrót zasilone odpowiednią liczbą Punktów w razie anulowania polecenia wymiany Punktów lub zwrotu nagrody.

5.6 Firma Intel może także okresowo udostępniać Uprawnionym uczestnikom programu specjalne oferty. Zasady korzystania ze specjalnych ofert zostaną przekazane Uprawnionemu uczestnikowi programu dowolną metodą zwykle stosowaną do komunikowania się z Uczestnikiem programu, taką jak poczta elektroniczna i/lub opublikowanie zaktualizowanego Regulaminu dotyczącego Punktów na Stronach Punktów.

5.7 Firma Intel zastrzega sobie prawo do zmiany opcji wymiany Punktów w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności względem Uprawnionych uczestników programu.
 

6. Daty ważności punktów:

6.1 Punkty są ważne przez 12 miesięcy kalendarzowych od daty ich zdeponowania na koncie Uprawnionego uczestnika programu, chyba że:

(i) inny okres został wyznaczony dla określonej oferty punktowej lub

(ii) punkty zostały anulowane zgodnie z Sekcją 13 poniżej.

6.2 Utrata Punktów: Punkty można utracić w następujących sytuacjach:

(1) Uprawniony członek programu dobrowolnie rezygnuje z korzyści w formie Punktów lub dochodzi do rozwiązania zgodnie z postanowieniami Sekcji 13;

(2) Punkty wygasają zgodnie z opublikowanymi przepisami dotyczącymi wygaśnięcia Punktów;

(3) Uprawniony uczestnik programu rezygnuje z korzyści w formie Punktów;

(4) dochodzi do zmiany poziomu uczestnictwa w Programie. Uprawnieni uczestnicy programu, którzy nie kwalifikują się już do korzyści w formie Punktów, mają dostęp do Wykazów Punktów i mogą wymieniać pozostałe dostępne Punkty, o ile mają wystarczającą liczbę Punktów wymaganych w przypadku danej opcji wymiany, w ciągu sześćdziesięciu dni od daty zakończenia uczestnictwa.
 

7. Oświadczenia:

7.1 Uprawnieni uczestnicy programu mogą wyświetlać Wykazy Punktów na Stronach Punktów, gdzie wyświetlane jest szczegółowe saldo Punktów i wyciąg wszystkich transakcji dotyczących danego konta. Wyciąg z konta przedstawia transakcje naliczenia i odliczenia punktów na koncie uczestnika.

7.2 Rozbieżności: Uprawnieni uczestnicy programu muszą poinformować firmę Intel o wszelkich rozbieżnościach w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym Punkty miały się znaleźć na koncie. Po upływie tego okresu Punkty zostaną utracone. Firma Intel rozpatrzy tylko te roszczenia dotyczące Punktów, które zostaną przekazane przez Uprawnionego uczestnika programu zgodnie z procedurą określoną na Stronach Punktów. Uzasadnione roszczenia zostaną uznane przez firmę Intel zgodnie z procedurą Punktów opisaną na Stronach Punktów. Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe zgłoszenia kwalifikujących się zakupów przez Sprzedawcę ani za zgłoszenia lub roszczenia dotyczące przyznania nagrody, które nie dotarły do firmy Intel lub są zniekształcone, nieczytelne albo niekompletne.

7.3 Firma Intel nie będzie badać i/lub modyfikować zakupów, jeśli minęło więcej niż 6 miesięcy od daty zgłoszenia problemu firmie Intel za pośrednictwem opublikowanego procesu.
 

8. Podatki:

Odpowiedzialność za uwzględnienie wszelkich podatków wymaganych w danym kraju i podatków lokalnych (takich jak podatek od sprzedaży, podatek obrotowy, VAT i inne rodzaje podatków) nałożonych przez organy rządowe, których jurysdykcji podlegają przyznane Punkty, leży po stronie uprawnionego uczestnika programu.
 

9. Audyty:

9.1 Firma Intel wykonuje okresowo audyty swoich programów korzyści. W przypadku wykrycia podczas audytu naliczenia zbyt dużej liczby Punktów firma Intel powiadomi odpowiedniego uprawnionego uczestnika programu, przekazując odpowiednią ilość szczegółowych informacji na temat nadwyżki oraz działań, które firma Intel podejmie, aby skorygować liczbę punktów. Firma Intel według własnego uznania może skorygować nadmiarowe Punkty, odejmując je od Punktów, które zostaną naliczone w przyszłości do momentu, aż nadwyżka zostanie zniwelowana. Odzyskiwanie nadwyżki jest ograniczone tylko do transakcji sprzedaży dokonanych najdalej przed rokiem od daty stwierdzenia nadwyżki.

9.2 Uprawniony uczestnik programu musi zachować oryginały wszystkich dokumentów księgowych i dodatkowych dokumentów dotyczących Punktów oraz wszystkich zakupów produktów Intel® na okres jednego roku. Kopie te należy przedstawić firmie Intel na jej żądanie, aby umożliwić weryfikację lub rozpatrzenie roszczenia dotyczącego programu korzyści firmy Intel.
 

10. Administracja:

Firma Intel zastrzega sobie prawo angażowania wykonawców z firm trzecich do pomocy w administrowaniu programem korzyści. Wykonawca (firma trzecia) i jego pracownicy podlegają umowie o nieujawnianiu informacji podpisanej z firmą Intel i nie mogą wykorzystywać poufnych informacji uczestników do jakichkolwiek celów innych niż administrowanie korzyściami Programu. Pytania i wątpliwości dotyczące poufności informacji należy kierować do działu obsługi klienta Intel.
 

11. Ograniczone wykorzystanie

Uprawnieni uczestnicy programu nie mogą stosować Punktów do regulowania zaległych należności lub zobowiązań uczestnika wobec Sprzedawców, o ile nie zostało to wyraźnie zatwierdzone przez firmę Intel w formie pisemnej i zaakceptowane przez odpowiedniego Sprzedawcę.
 

12. Fałszerstwa:

Fałszerstwa lub nadużycia związane z naliczaniem i wykorzystaniem Punktów mogą spowodować utratę należnych korzyści od firmy Intel (niektórych lub wszystkich), zakończenie uczestnictwa w programie oraz podjęcie czynności prawnych skutkujących odzyskaniem bezprawnie zgromadzonych lub wykorzystanych Punktów.
 

13. Rozwiązanie umowy:

Firma Intel może zakończyć przyznawanie Punktów w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji z dniem zakończenia programu kończy się także możliwość gromadzenia Punktów, a naliczone już Punkty tracą ważność po sześćdziesięciu dniach od daty zakończenia tego programu. Firma Intel może wycofać niektóre elementy Programu według własnego uznania. Uprawnieni uczestnicy programu mogą w dowolnym momencie zrezygnować ze zbierania Punktów za uprzednim pisemnym powiadomieniem firmy Intel.