Zarządzanie i telematyka floty w oparciu o IoT

Niezależnie od tego, czy chodzi o transport publiczny, dystrybucję logistyczną czy obsługę ciężkiego sprzętu, połączone floty mogą działać w bardziej inteligentny i wydajny sposób dzięki wykorzystaniu telematyki za pośrednictwem urządzeń opartych na IoT w pojeździe, które zapewniają informacje w czasie rzeczywistym.

Zarządzanie i telematyka floty oparte na IoT – wnioski

 • Systemy telematyczne do zarządzania flotą wykorzystujące IoT udostępniają dane w czasie zbliżonym do rzeczywistego w celu poprawy bezpieczeństwa, wydajności i łatwości zarządzania.

 • Wszystkie floty, takie jak flota transportu publicznego, ciężki sprzęt i flota towarowa, mogą wykorzystać cyfryzację w celu poprawy skuteczności, wydajności i bezpieczeństwa.

 • Firma Intel i jej partnerzy oferują zoptymalizowaną ofertę produktów obejmującą sprzęt, oprogramowanie i narzędzia dla deweloperów w celu przyspieszenia wdrażania rozwiązań do zarzadzania flotą wykorzystujących IoT.

author-image

Według

Pojazdy będące częścią floty to siła napędowa handlu i transportu publicznego. Menedżerowie floty nadzorują pojazdy pod względem bezpieczeństwa, wydajności i efektywności. Internet przedmiotów (IoT) zastosowany w monitorowaniu floty może pomóc w poprawie oszczędności, łatwości zarządzania i wglądu w zakresie pojazdów pasażerskich i towarowych za pomocą zaawansowanych rozwiązań telematycznych, które zapewniają dostęp do danych i analiz w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Ta dzisiejsza cyfryzacja floty toruje drogę dla innowacji dotyczących mobilności w przyszłości.

Czym jest zarządzanie i telematyka floty oparte na IoT?

IoT odgrywa kluczową rolę w zapewnianiu menedżerom flot, operatorom logistycznym i kierowcom możliwości podejmowania świadomych decyzji w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Jest to możliwe poprzez gromadzenie i analizę większej ilości danych w trakcie ich generowania, zwanych przetwarzaniem danych na brzegu. Łączność sieciowa za pośrednictwem urządzeń wykorzystujących IoT, które mają wbudowane możliwości procesora, zapewnia połączenie między pojazdem, chmurą i menedżerem floty.

Na przykład rozwiązania telematyczne brzegowego IoT mogą gromadzić, przechowywać i analizować dane dotyczące stanu pojazdów i warunków drogowych pochodzące z technologii GPS, technologii wykorzystującej sztuczną inteligencję dla komputerowych systemów wizyjnych i diagnostyki pokładowej. Udostępnienie tych danych właścicielom i menedżerom floty może ułatwić im monitorowanie konserwacji pojazdów, pracy kierowców i zarządzanie ładunkami.

Dodatkowo, po zgromadzeniu, dane mogą być przesyłane do chmury, zarówno w celu globalnego dostępu, jak i analizy, w tym identyfikacji trendów oraz prognoz. Ten poziom wglądu w informacje może być wykorzystany do usprawnienia działań, ułatwienia zarządzania i zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

Przypadki zastosowania telematyki wykorzystującej IoT do zarządzania flotą obejmują:

 

 • Konserwacja predykcyjna floty
 • Zarządzanie i optymalizacja zasobów i ładunku
 • Zarządzanie paliwem
 • Planowanie trasy
 • Wewnętrzny i zewnętrzny monitoring pojazdów w celu zapobiegania kradzieży i zapewnienia bezpieczeństwa ładunku
 • Bezpieczeństwo i zachowanie kierowców
 • Bezpieczeństwo i przyjmowanie pasażerów na pokład
 • Liczenie, biletowanie i usadzenie pasażerów
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Ograniczenie odpadów
 • Efektywność usług
 • Analiza strefy pracy
 • Zarządzanie zasobami drogowymi

Unikalne wyzwania i możliwości związane z zarządzaniem flotą

Optymalne zarządzanie flotą wymaga zebrania dużej ilości danych, od zużycia paliwa, częstotliwości konserwacji i kodów diagnostycznych silników po przewidywany czas dostawy, informacje o lokalizacji pojazdów i monitorowaniu wydajności kierowców oraz liczbę pasażerów w pojeździe.

Tradycyjne rozwiązania telematyczne do pozyskiwania tych informacji obejmowały klucz sprzętowy podłączany do wielu różnych urządzeń systemowych w celu uzyskania ograniczonego zestawu informacji, w tym danych z GPS, danych dotyczących wytyczania trasy i zużycia paliwa. Ze względu na wiele niezależnych zestawów danych, które trzeba zebrać i połączyć przed ich analizą, menedżerowie floty nie mogli uzyskać wglądu lub informacji niezbędnych do skutecznego podejmowania decyzji na bieżąco. Ponadto każde niezależne rozwiązanie i system było narażone na potencjalne zagrożenia dla bezpieczeństwa, a każde urządzenie wymagało osobnego zasilacza.

Obecnie rozwój technologiczny, uzyskiwanie szczegółowych informacji analitycznych oraz sztuczna inteligencja wraz ze wzrostem popularności handlu elektronicznego napędzają cyfryzację floty. Oznacza to przejście od wielu niezależnych systemów gromadzenia danych do solidnych pojedynczych komputerów w pojeździe, które mogą skonsolidować dane z tych różnych systemów, przetwarzać je w czasie zbliżonym do rzeczywistego i przesyłać do chmury w celu ich przechowywania i analizy trendów.

Konsolidacja danych i możliwość ich przetwarzania na jednym urządzeniu oznaczają, że te wydajne, centralne komputery w pojeździe mogą monitorować więcej punktów danych i szybciej analizować bardziej złożone sytuacje, jednocześnie wyświetlając wyniki na jednym pulpicie, w tym wideo, warunki drogowe i informacje dotyczące zarządzania ładunkami. Dostęp do tego poziomu zaawansowanej telematyki umożliwia menedżerom floty pomoc w rozwiązywaniu problemów, instruowanie kierowców i podejmowanie decyzji na bieżąco.

Rysunek 1. Wydajne, centralne komputery w pojeździe mogą monitorować i szybciej analizować więcej punktów danych, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów, instruowaniu kierowców i podejmowaniu decyzji.

Przygotowanie na przyszłość

Coraz bardziej zaawansowana wiedza konsumentów, ciągłe przeszkody związane z globalną pandemią oraz rosnąca liczba mieszkańców w obszarach miejskich na świecie będą nadal stanowić znaczące wyzwanie dla operatorów w różnych branżach.

Na całym świecie władze publiczne na wszystkich szczeblach wraz z prywatnymi i publicznymi przedsiębiorstwami zwracają się w kierunku technologii IoT i AI, aby nadążyć za wymaganiami naszej połączonej globalnej gospodarki i rozwiązywać dzisiejsze wyzwania związane z transportem.

Oprócz natychmiastowych korzyści operacyjnych i biznesowych, jakie oferują rozwiązania do zarządzania flotą wykorzystujące IoT, cyfryzacja floty może pomóc menedżerom flot, operatorom logistycznym i kierowcom przygotować się na rezultaty globalnych trendów i inicjatyw.

Na przykład prowadzone na całym świecie prace w zakresie modernizacji infrastruktury poprzez integrację IoT oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej z fizyczną infrastrukturą stworzą fundament, na którym społeczności, miasta i rządy mogą stworzyć bardziej zrównoważony, dostępny, bezpieczny i sprawiedliwy świat. Wyniki inicjatyw związane z równością dotyczącą transportu, pobudzeniem wzrostu gospodarczego i wspieraniem odpowiedzialności za klimat będą miały bezpośredni wpływ na floty transportowe i spowodują zapotrzebowanie na inteligentne rozwiązania dla flot. Floty mogą skorzystać z finansowania na podstawie nowych przepisów prawnych w celu cyfryzacji i tym samym przygotować się na przyszłość.

Ponadto przewiduje się, że globalna urbanizacja i liczba ludności wzrośnie o 23% do 2050 r., dodając szacunkowo 2,5 miliarda ludzi w obszarach miejskich w tym czasie1 i dwukrotnie zwiększając zapotrzebowanie w zakresie mobilności pasażerów.2 Wzrostowi temu będą towarzyszyć zwiększone inwestycje w budowę na całym świecie. W odpowiedzi miasta wprowadzają IoT oraz technologię informacyjną i komunikacyjną do istniejącej infrastruktury w celu rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem publicznym, zatorami drogowymi i wpływem na środowisko, aby poprawić jakość życia swoich obywateli.

Łącznie te zmiany oznaczają, że więcej danych będzie dostępnych i niezbędnych do podejmowania decyzji niż kiedykolwiek wcześniej. Konwergencja obciążeń IT poprzez połączenie różnych źródeł danych w jednym panelu nawigacyjnym w pojeździe umożliwia menedżerom flot i kierowcom usprawnienie komunikacji i daje możliwości podejmowania działań na podstawie szczegółowych informacji.

W miarę rozwoju miast globalne łańcuchy dostaw stają się bardziej złożone, a handel rośnie w celu zaspokojenia popytu. Na przykład przewiduje się, że dostawy towarów z USA wzrosną o 45% do 2040 r.3 Utrzymanie dzisiejszej gospodarki opartej na dostawach przy złożoności i różnorodności zagrożeń dla łańcucha dostaw wymaga inteligentnych narzędzi do zarządzania w celu zapewnienia elastyczności w przewidywaniu i odpowiadaniu na dynamiczne potrzeby rynku.4

Operatorzy floty będą potrzebować większej elastyczności, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom klientów i dostosować się w czasie zbliżonym do rzeczywistego do warunków pogodowych, zakłóceń w ruchu i innych zdarzeń. W przypadku menedżerów floty korzystanie z technologii, połączonych urządzeń i wykorzystanie zdobytych danych w ekonomiczny sposób może przekształcić całą firmę. Informacje oparte na analizie w czasie zbliżonym do rzeczywistego umożliwiają organizacjom podejmowanie lepszych decyzji, zapewniając większą wartość dla pasażerów, klientów i pracowników.

Dzisiejsza modernizacja pojazdów floty umożliwi prostą integrację z nową, cyfrową infrastrukturą w przyszłości, a także pomoże dostosować się do nowych wymagań i przepisów.

Zalety systemów zarządzania flotą z wykorzystaniem IoT

IoT do zarządzania flotą może pomóc w zwiększeniu oszczędności kosztów, łatwości zarządzania i wglądu w zakresie pojazdów pasażerskich i towarowych. Technologie oparte na produktach firmy Intel i gotowe do wprowadzenia na rynek rozwiązania partnerskie mogą przechwytywać dane telematyczne w różnych typach i modelach flot pojazdów. Najnowsza telematyka wykorzystująca IoT przynosi korzyści nie tylko menedżerom flot, operatorom logistycznym i kierowcom, ale także pasażerom i klientom końcowym poprzez wydajność i lepszą jakość obsługi.

 

 • Zwiększone bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo kierowców, pasażerów i ładunków można poprawić za pomocą komputerowych systemów wizyjnych działających w czasie zbliżonym do rzeczywistego wewnątrz i wokół pojazdu. Zebrane dane mogą również pomóc w osiągnięciu zgodności z wymogami bezpieczeństwa. Obsługa operacji i interakcji pojazdów, podobnie jak w przypadku kamer w autobusach publicznych i kamer z tyłu półciężarówek, ma na celu zmniejszenie strat zapasów i umożliwienie zarządzania ryzykiem. Technologie wykrywania martwego punktu mogą pomóc w zmniejszeniu ryzyka kolizji i wypadków. Rozwiązania AI mogą wykryć obecność ludzi i innych pojazdów, a także prawidłowe wykorzystanie narzędzi ochronnych na budowach. Materiały wideo mogą być przechowywane w celu szkolenia kierowców lub do wykorzystania w razie wypadku lub sporów sądowych. Kierowcy mogą również korzystać z wideo, aby wiedzieć, co się dzieje z ładunkiem podczas transportu.
 • Oszczędność kosztów i efektywność. Gdy system telematyczny zauważy potrzebę konserwacji floty, menedżerowie i operatorzy mogą aktywnie serwisować, naprawiać lub wymieniać części, zanim problem stanie się poważniejszy. Zoptymalizowana trasa i zarządzanie powierzchnią ładunku może pomóc w zmniejszeniu zużycia paliwa i czasu bezczynności. Menedżerowie mogą zaobserwować także mniejszą liczbę wypadków i przypadków kradzieży, co z kolei obniży koszty związane z przestojem i naprawą pojazdów oraz utratą ładunku. Wykorzystanie ciężkiego sprzętu maszynowego może być odpowiednio rozdysponowane dzięki rozwiązaniom związanym z redukcją odpadów.
 • Rozszerzona łączność. Posiadanie wbudowanego urządzenia wykorzystującego IoT oznacza możliwość korzystania z wydajnej, szybkiej i niezawodnej łączności, w tym 5G, Wi-Fi lub Intel FlexRAN™ – pojedynczej bramy, która obsługuje wiele opcji łączności. Chociaż łączność nie jest wymagana dla wszystkich przypadków użycia, posiadanie tych funkcji w pojeździe oznacza, że menedżerowie floty mają w razie potrzeby możliwość komunikacji i wglądu. Łączność pokładowa umożliwia również analizę danych w pojeździe, zmniejszając problemy z opóźnieniami, dzięki czemu menedżerowie floty mogą monitorować kierowców i użytkowanie pojazdów, podejmować decyzje, przekazywać informacje zwrotne i dostarczać wskazówki w czasie zbliżonym do rzeczywistego. W przypadku floty pojazdów pasażerskich technologia umożliwia dokładniejsze liczenie pasażerów, monitorowanie wewnątrz pojazdu, usprawnione lub bezdotykowe systemy biletowe oraz dostęp do Wi-Fi dla klientów.
 • Zwiększona trwałość. Urządzenia w pojeździe wykorzystujące IoT mogą służyć dłużej niż określony pojazd, a nawet typ pojazdu, ponieważ są to urządzenia wielokrotnego użytku. Zwiększa to również zwrot z inwestycji w czasie. Ponadto spójne monitorowanie zużycia paliwa pomaga w zarządzaniu zużyciem paliwa, zmniejszając ślad węglowy pojazdu.

Wartość systemów sztucznej inteligencji i telematyki
Ulepszone operacje 40% redukcja wypadków; 25% spadek kradzieży5
Zwiększoną skuteczność działania 25% redukcja czasu bezczynności; 45% redukcja przestojów5
Oszczędności Oszczędność do 26 mln USD w przypadku floty obejmującej 1000 pojazdów; 60% redukcja roszczeń ubezpieczeniowych5
Większe możliwości zarządzania Wgląd i informacje w czasie rzeczywistym; rozwiązania na rynku wtórnym dla floty mieszanej; systemy łatwiejsze w utrzymaniu i aktualizowaniu5

Przeczytaj e-book firmy Intel na temat Zwiększania możliwości mobilnej floty przyszłości, aby dowiedzieć się więcej na temat pozytywnych wyników, jakie osiągają liderzy z branży transportowej dzięki rozwiązaniom IoT do zarządzania i telematyki floty.

Rozwiązania technologiczne, które mogą pomóc w zwiększeniu wydajności floty

Menedżerowie floty mogą pomóc w ulepszeniu operacji, łączności, bezpieczeństwa, wydajności i zarządzania, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów dzięki rozwiązaniom do zarządzania flotą wykorzystującym technologię Intel® zaprojektowanym do różnych zastosowań dla każdego typu pojazdów.

Firma Intel i jej partnerzy opracowali pełną ofertę produktów – w tym sprzęt, oprogramowanie, narzędzia dla deweloperów i gotowe do wdrożenia rozwiązania – aby pomóc przyspieszyć uzyskanie korzyści płynących z IoT do zarządzania i telematyki floty.

Rozwiązania oparte na technologiach Intel® dla transportu publicznego

Rysunek 2. Systemy technologii IoT, które ułatwiają pozyskiwanie praktycznych informacji na podstawie danych z pojazdów, mogą pomóc w zwiększeniu możliwości floty transportu publicznego.

Wraz ze wzrostem wielkości i złożoności miast, rozwiązania dla transportu publicznego wymagają bardziej strategicznego podejścia. Systemy technologii IoT, które ułatwiają uzyskanie praktycznych informacji na podstawie danych z pojazdów, mogą pomóc w zwiększeniu możliwości transportu publicznego, zmieniając jakość usług transportowych. Poniżej przedstawiamy kilka sprawdzonych rozwiązań, które warto sprawdzić.

 

 • Advantech: rozwiązania eBus TREK firmy Advantech obejmują system w pojeździe, który może być wykorzystywany do monitorowania kierowców, wykrywania martwych punktów, wykrywania odległości od pojazdu z przodu i niezamierzonej zmiany pasa ruchu, ostrzeżeń dotyczących zmęczenia kierowcy i nie tylko
 • Passengera: Rozwiązanie w zakresie łączności floty i systemów informacyjno-rozrywkowych Passengera umożliwia dostęp do sieci Wi-Fi w autobusach i pociągach, zastosowanie zintegrowanego GPS, wbudowanych modułowych platform oprogramowania i scentralizowanych pakietów zarządzania, aby ułatwić zarządzanie danymi i pojazdami.
 • Genetec: Rozwiązanie Security Center Omnicast firmy Genetec dla autobusów umożliwia monitoring wideo w czasie rzeczywistym, scentralizowane przechowywanie dowodów i lokalizację autobusów za pomocą GPS.

Te i podobne rozwiązania oparte na technologiach Intel® torują drogę do ulepszenia publicznego transportu w inteligentnych miastach poprzez połączenie technologii cyfrowej ze starszą infrastrukturą. Na przykład organ tranzytowy Chicago Transit Authority zainstalował i zintegrował nową technologię IoT wykorzystującą brzeg z istniejącymi systemami taryfowymi i pokładowymi kanałami wideo w celu zapewnienia szybszej, płynniejszej i bezpieczniejszej obsługi pasażerów.

Rozwiązania oparte na technologiach Intel® dla floty towarowej

Rysunek 3. Rozwiązania oparte na technologiach firmy Intel, które wspierają cały łańcuch dostaw, mogą pomóc menedżerom floty uzyskać wgląd w wydajność i operacje floty niezbędne do podejmowania kluczowych decyzji.

Rozwiązania oparte na technologiach Intel® można dostosować do konkretnych potrzeb flotowych, takich jak systemy komunikacji pasażerskiej i obsługa wielu systemów. Rozwiązania te rozszerzają się na magazyny i centra dystrybucyjne poprzez obsługę autonomicznych wózków widłowych, pomiar ładunku, monitorowanie półki zapasów i wiele innych. Poniżej przedstawiono przykłady rodzajów rozwiązań dostępnych dla menedżerów i operatorów flot.

 

 • EverFocus: Rozwiązanie EverFocus Driving Vision Assistance wykorzystuje moc funkcji AI do integracji wielosystemowej, aby zapewnić monitorowanie pojazdów w czasie rzeczywistym, monitorowanie zmęczenia i rozproszenia uwagi kierowców, nagrywanie zdarzeń w martwym punkcie i możliwość wysyłania danych na serwery lub do chmury za pomocą sieci bezprzewodowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych.
 • Advantech: Advantech TREK-773 to mobilny terminal do danych, który umożliwia kierowcom pojazdów komunikację z dyspozytorami, otrzymywanie i wyświetlanie informacji o mapowaniu tras dostaw, monitorowanie zachowań kierowców i usprawnienie przepływu pracy dzięki powiadomieniom i alertom na żywo.

Dzięki rozwiązaniom opartym na technologiach firmy Intel, które wspierają cały łańcuch dostaw, menedżerowie floty mogą uzyskać wgląd w sposób działania i wyniki floty i podejmować kluczowe decyzje w celu usprawnienia operacji floty.

Na przykład chińska firma Yunda Express wykorzystała technologie Intel® do opracowania i wdrożenia wydajnych aplikacji AI w celu zmniejszenia kosztów i poprawy efektywności swojego systemu logistyki dostaw.

Rozwiązania oparte na technologiach Intel® dla ciężkiego sprzętu

Rysunek 4. Dane pochodzące z rozwiązań IoT dla ciężkich maszyn mogą być wykorzystane w celu poprawy bezpieczeństwa, zwiększenia produktywności i usprawnienia przepływów pracy.

Ciężki sprzęt ma specyficzne potrzeby dotyczące wsparcia dla operatora i bezpieczeństwa pojazdów. Poniżej przedstawiono przykłady rozwiązań opartych na technologiach Intel® przeznaczonych dla ciężkiego sprzętu maszynowego.

 

 • LivNSense: Vision-Based Intelligent Collision Avoidance and Safety System firmy LivNSense, lub LivNSense ViCAS, umożliwia wykrywanie osób, pojazdów i obiektów w obrębie martwych stref i wykrywanie naruszeń w celu poprawy bezpieczeństwa, zwiększenia produktywności i usprawnionego przepływu pracy.
 • Lanner Electronics Inc.: Aby pomóc w predykcyjnej konserwacji, firma Lanner Electronics Inc. nawiązała współpracę z firmą Intel w celu opracowania rozwiązania V6S 10-Port PoE Fanless Vehicle NVR. Ta pojedyncza otwarta platforma obsługuje wiele obciążeń roboczych, udostępniając kamery, czujniki i inne urządzenia. Dzięki łączeniu obciążeń menedżerowie mogą z łatwością wdrażać zastosowania konserwacji predykcyjnej i zmniejszać koszty napraw.
 • Kontron: Kontron oferuje technologie w pojeździe, która umożliwia kluczowe funkcje, takie jak wspomagane przez AI monitorowanie zmęczenia kierowcy, analizę predykcyjną stanu pojazdów, zmaksymalizowanie ładunku i wgląd w dane w czasie rzeczywistym dotyczące wydajności sprzętu w celu zmniejszenia ilości odpadów i zwiększenia wydajności.

Torowanie drogi dla przyszłości zarządzania flotą

Systemy telematyczne wykorzystujące IoT to klucz do przyszłości zarządzania flotą. Firma Intel, wraz z ekosystemem partnerów, koncentruje się na przyspieszeniu wdrażania AI i IoT do zarządzania flotą dzięki pełnej ofercie technologii Intel® i gotowych rozwiązań, które umożliwiają wykorzystanie telematyki i innych rozwiązań do zarządzania flotą. Dzięki firmie Intel menedżerowie flot, właściciele i operatorzy mogą iść naprzód z przekonaniem, że mają rozwiązania potrzebne dzisiaj i są przygotowani na przyszłość.

Często zadawane pytania

Pojazdy będące częścią floty to siła napędowa handlu i transportu publicznego. Zarządzanie flotą obejmuje nadzorowanie pojazdów i umożliwienie ich stałej wydajności dzięki konserwacji zapobiegawczej i w podróży, a także śledzenie lokalizacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa kierowców i sprzętu, śledzenie warunków drogowych i zarządzanie ładunkami. Technologia IoT przekształca zarządzanie flotą, ponieważ dostarcza możliwość połączenia pojazdów i zbierania szerokiej gamy danych dotyczących wydajności pojazdu, trasy, pasażerów i ładunku.

Technologia jest obecnie wykorzystywana w zarządzaniu flotą do gromadzenia i analizy danych z różnych systemów w celu poprawy efektywności, wydajności i bezpieczeństwa, jednocześnie pomagając obniżyć koszty.

Tradycyjne zarządzanie flotą opierało się na kluczach sprzętowych podłączanych do wielu urządzeń, które monitorowały podstawowe informacje, takie jak GPS, ustalanie trasy i zużycie paliwa. Pochodzące z różnych źródeł dane mogły być tylko gromadzone i zbiorczo analizowane po fakcie, opóźniając wykorzystanie danych do podejmowania decyzji.

Obecnie rozwiązania do zarządzania flotą oparte na IoT są wykorzystywane w celu zbierania, konsolidacji i analizy danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego, umożliwiając menedżerom floty szybszy dostęp do większej ilości informacji w celu podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym. Dane są również przesyłane do chmury w celu głębszej analizy trendów, aby podejmować aktywne i zapobiegawcze działania na rzecz poprawy funkcjonowania. Ta cyfrowa transformacja zarządzania flotą toruje drogę dla cyfrowych pojazdów przyszłości.

Informacje o produktach i wydajności

1„ONZ przewiduje, że do 2050 r. 68% światowej populacji będzie żyło w obszarach miejskich” Organizacja Narodów Zjednoczonych, 16 maja 2018 r., un.org/development/desa/en/news/population/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html.
2Hanna Ritchie i Max Roser, „Urbanizacja”, Nasz świat w postaci danych, dostęp z 3 września 2022 r., https://ourworldindata.org/urbanization#:~:text=Across%20all%20countries%20urban%20shares,from%2054%20percent%20in%202016.
3„Dlaczego fracht ma znaczenie dla zrównoważonego łańcucha dostaw”, Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych, dostęp z września 2022 r., epa.gov/smartway/why-freight-matters-supply-chain-sustainability.
4Jan Henrich, Jason Li, Carolina Mazuera, i Fernando Perez, „Zabezpieczanie przyszłości łańcucha dostaw”, McKinsey & Company, 14 czerwca 2022 r., mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/future-proofing-the-supply-chain.
5Andrea Thomas, Miao Wei, i Ryan Matsumura, „Zwiększanie możliwości mobilnej floty przyszłości”, firma Intel, dostęp z września 2022, intel.pl/content/www/pl/pl/transportation/resources/fleet-of-tomorrow-ebook.html.