Technologia Intel® Virtualization (Intel® VT)

Wirtualizacja już zaplanowana, ale możliwości jest dużo więcej.

Wirtualizacja polega na stworzeniu wirtualnego środowiska sprzętowego i umożliwia wielu procesom korzystanie ze wspólnego zestawu zasobów. Na współdzielonym zwirtualizowanym sprzęcie różne procesy są obsługiwane przy zachowaniu pełnej izolacji względem siebie. W zależności od potrzeb mogą swobodnie migrować między różnymi infrastrukturami oraz podlegać skalowaniu.

Wirtualizacja pozwala firmom poczynić znaczne oszczędności i zwiększyć wydajność operacyjną, ponieważ prowadzi do lepszego wykorzystania i konsolidacji serwerów, dynamicznego przydzielania zasobów i zarządzania nimi, wyodrębnienia obciążeń, poprawy bezpieczeństwa i automatyzacji. Umożliwia świadczenie usług na żądanie i definiowaną programowo koordynację zasobów, przyjmując postać lokalnej lub zdalnej chmury hybrydowej w zależności od konkretnych potrzeb biznesowych.

Technologia Intel® Virtualization (Intel® VT) jest jedną z coraz liczniejszych technologii i funkcji, które pozwalają na praktyczne wykorzystanie wirtualizacji poprzez eliminowanie kosztów ogólnych wydajności i podnoszenie bezpieczeństwa. Technologia Intel® Virtualization Technology (Intel® VT) wspomaga sprzętowo oprogramowanie do wirtualizacji, zmniejszając jego rozmiar, koszt i złożoność. Szczególną uwagę przykłada się również do obniżania kosztów ogólnych wirtualizacji związanych z buforowaniem, komunikacją I/O i pamięcią. W ciągu ostatnich kilkunastu lat wielu dostawców hiperwizorów, producentów rozwiązań i użytkowników zaczęło korzystać z technologii Intel® Virtualization Technology
(Intel® VT). Obecnie korzystają z niej użytkownicy indywidualni, przedsiębiorstwa, chmury obliczeniowe, branża telekomunikacyjna, branża technicznych systemów obliczeniowych i wiele innych sektorów.

Wybrane dostępne obecnie funkcje technologii Intel® Virtualization Technology (Intel® VT):

Funkcje wirtualizacji procesorów umożliwiają wierne wyodrębnienie pełnej mocy procesora Intel® w maszynie wirtualnej (VM). Wszystkie programy działają na maszynie wirtualnej bez żadnego uszczerbku pod względem wydajności lub kompatybilności, tak samo jak na fizycznym, dedykowanym procesorze. Możliwe są również migracja na żywo z procesora Intel® jednej generacji do innej oraz wirtualizacja zagnieżdżona.

Funkcje wirtualizacji pamięci umożliwiają wyodrębnienie, wyizolowanie i monitorowanie pamięci każdej maszyny wirtualnej. Mogą również umożliwić migrację maszyn wirtualnych na żywo, poprawić wskaźnik tolerancji usterek oraz zwiększyć bezpieczeństwo. Do funkcji takich zaliczają się na przykład przemapowywanie bezpośredniego dostępu do pamięci (DMA) i technologia Extended Page Tables (EPT) oraz ich rozszerzenia – bity „accessed” i „dirty” oraz szybkie przełączanie kontekstów EPT.

Funkcje wirtualizacji I/O ułatwiają przekazywanie wielordzeniowego przetwarzania pakietów kartom sieciowym, jak również bezpośrednie przypisywanie maszyn wirtualnych funkcjom wirtualnym, w tym komunikacji I/O dysków. Zaliczają się do nich np. technologie Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Virtual Machine Device Queues (VMDQ), Single Root I/O Virtualization (SR-IOV, również standard PCI-SIG) oraz Intel® Data Direct I/O Technology (Intel® DDIO).

Technologia Intel® Graphics Virtualization Technology (Intel® GVT) umożliwia przypisanie maszynom wirtualnym całych i/lub współdzielonych procesorów graficznych (GPU) oraz mechanizmów przyspieszania transkodowania obrazu zintegrowanych w układach SoC firmy Intel. Umożliwia takie zastosowania jak zdalna stacja robocza, usługa DaaS (ang. Desktop as a Service), transmisja strumieniowa materiałów multimedialnych i granie przez Internet.

Technologia Intel® Graphics Virtualization

Funkcje wirtualizacji zabezpieczeń i sieci umożliwiają przekształcenie tradycyjnych zadań sieciowych i zabezpieczających w obliczeniowe. Funkcje wirtualne można wdrożyć na standardowych serwerach o dużym obciążeniu, w dowolnej lokalizacji w centrum przetwarzania danych, w węzłach sieci lub w chmurze. Mogą one być w sposób inteligentny przetwarzane równolegle z zadaniami biznesowymi. Przykładami technologii, które to umożliwiają, są Intel® QuickAssist Technology (Intel® QAT) i Data Plane Development Kit (DPDK).

Centrum Intel® EDC (Intel® Embedded Design Center)


Centrum Intel® EDC zapewnia zasoby, narzędzia i pomoc techniczną dla twórców systemów inteligentnych.

Podobne filmy